חפש מאמרים:
שלום אורח
25.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:
 

תנאי שימוש

 
   
   
 

כללי

אתר www.academics.co.il נועד על מנת לאפשר לך לפרסם באינטרנט מאמרים מקוריים פרי עטך בתחומי שונים, ולאפשר לגולשים בו גישה למיגוון מאמרים רחב ועדכני, בתחומים שונים. מטרת האתר לייצר שיח משפטי אקדמי רחב ומגוון בין אנשי המקצוע בתחום.

השימוש באתר כפוף ומותנה להסכמת המשתמש לאמור בתנאים אלה. השימוש באתר או במידע שבו מעיד על הסכמת השתמש לתנאים אלה.

פרסום מאמרים

 גולש המעוניין לפרסם מאמרים באתר ("המפרסם") יידרש למילוי פרטיו האישיים, לרבות קורות חיים קצרים. המערכת ולא תעביר את המידע שהוזן לצד שלישי כלשהו.

המפרסם יוכל לפרסם מאמריו באתר, באמצעות סיסמה אישית. הסיסמה תאפשר למפרסם בלבד להזין מאמר מסויים ולערוך אותו ואין להעבירה לאדם אחר כלשהו. המערכת נוקטת במאמצים סבירים על מנת למנוע מגולשים אחרים את האפשרות לשנות או לערוך אותו מאמר, כפי שהוזן על ידי המפרסם.

 המפרסם מצהיר ומתחייב כי זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני המלאות במאמרים המפורסמים על ידו באתר הינן בבעלותו הבלעדית של המפרסם. כן מצהיר המפרסם כי בעריכה ופרסום של מאמרים באתר ינהג על פי כל דין, ובפרט - ימנע מכל פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קנין רוחני של צדדים שלישיים כלשהם. המערכת שומרת על זכותה להגביל ו/או לאסור ו/או להסיר תוכן כלשהו באתר, ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירותיה למפרסם כלשהו, לאלתר וללא הודעה מוקדמת, בגין תוכן כלשהו באתר שנטען לגביו או שהינו, על פי שיקול דעתה של המערכת, בלתי חוקי, מנוגד לכל דין, מפר זכויות קנין רוחני של צדדים שלישיים, שקרי, מטעה, בלתי מוסרי, מזיק או שמהווה לשון הרע או הוצאת דיבה.

בפרסום המאמרים באתר, מעניק בזאת המפרסם למערכת את הזכות לעשות שימוש במאמרים לצורך פרסומם והצגתם באתר וכן מעניק בזאת זכות לגולשים אחרים לעשות שימוש הוגן ואישי במאמרים האמורים, בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

 המפרסם מסכים ומאשר כי אתר www.academics.co.il, בעליו, עורכיו, או מפעיליו, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם ("העורכים") לא יהיו אחראים לכל פעולה ו/או מחדל של מי מהגולשים באתר ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם המאמרים, לרבות בכל הקשור להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות של המפרסם. המפרסם פוטר בזאת את העורכים מכל אחריות כאמור ומאשר כי לא תהא לו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל כנגד העורכים.

המפרסם פוטר בזאת, וישפה את העורכים או מי מטעמם, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חבות, הקשורים, במישרין או בעקיפין, למאמר ו/או לפרסומו או אי פרסומו באתר, ו/או הנובעים מאלו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוצאות משפטיות. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יחובו העורכים בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים או נלווים, שנגרמו למפרסם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אובדן רווחים או אובדן הזדמנויות.

שימוש בחומר המפורסם באתר

זכויות היוצרים וכל זכויות הקנין הרוחני בכל המידע והתכנים המצויים באתר ("המידע") הינן של האתר בלבד או של המפרסם בו, לפי העניין.

לגולשים ו/או לצדדים שלישיים אחרים שמורה הזכות לעשות שימוש אישי והוגן במידע בלבד (כולל ציטוט כדין ותוך ציון המקור), תוך שמירה על זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני במידע ובכפוף לכל דין.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש כלשהו במידע כאמור שהינו בניגוד לדין, ובכלל זה ימנע משימוש במידע לצרכים מסחריים, מעריכתו של המידע או שינוי אחר בו. הגולש יימנע מכל הפרה של זכויות היוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני אחרות כלשהן בקשר עם המידע.

המידע המופיע באתר בשמם ובחתימתם של מפרסמים הינו על אחריותם בלבד ומובא על ידי המערכת בפני הגולשים כפי שהוזן (as is) וללא התחייבות כלשהי מצד המערכת או העורכים.

כל שימוש במידע או הסתמכות עליו הינם באחריות המשתמש בלבד.

העורכים אינם אחראים לנכונות המידע, אמינותו, שלמותו, עדכניותו, למידת הדיוק שבו, או לליקוי או טעות כלשהם שחלו בדרך הצגתו או העברתו. העורכים לא ישאו, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי (חוזית, נזיקית או אחרת) למידע, ו/או התאמתו לצרכי משתמש כלשהו, ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם לגולש ו/או משתמש ו/או צד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם המידע ו/או השימוש בו ו/או השימוש באתר. המשתמש פוטר בזה את העורכים מכל אחריות כאמור.

אין במידע המובא באתר משום ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר כלשהו, ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ או טיפול משפטי. המערכת ממליצה לכל משתמש לבחון את המידע והתאמתו לצרכיו, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, והאחריות המלאה לביצועה של בדיקה כאמור ו/או אי ביצועה תחול על המשתמש לבדו.

קישורים ופרסומים

העורכים אינם אחראים לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר או למידע המופיע בהם כפי שאין באפשרותם לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. הקישורים כאמור אינם מהווים המלצה לשימוש באותם אתרים והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה באחריות המשתמש בלבד.

אם יכלול האתר פרסומות מסחריות ואחרות, הפרסומות כאמור הן על אחריות המפרסמים בלבד ואין לעורכים אחריות בשום צורה ואופן לתוכן הפרסום.

כללי 

o  העורכים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל זמן וללא התראה מוקדמת.

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לשימוש באתר ו/או למידע הנכלל בו תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב.

על השימוש באתר יחולו הוראות הדין החל במדינת ישראל בלבד.

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
 
     
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica