חפש מאמרים:
שלום אורח
03.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרפקציוניזם, קבלת החלטות, לא מצליח להחליט, לא יודע מה להחליט, רוצה להיות בטוח, רוצה משהו מושלם, לא מצליח להסביר, לא מצליח להתמקד

פרפקציוניזם,קבלת החלטות, לא מצליח להחליט, לא יודע מה להחליט, רוצה להיות בטוח, רוצה משהומושלם, לא מצליח להסביר, לא מצליח להתמקד

ש: אניבעיקרון.

אליעד:אוקי.

ש: הולך לאיזהמקום מסוים ומסביר שמה כל מיני דברים.

אליעד: עד כאןהגיוני מסביר כל מיני דברים גם בלי קשר למקום מסוים.

ש: כן כמובןבהקשר, עכשיו כשאני יושב ומתכנן איך להסביר את הדברים לבד עם עצמי בדמיון מהשנקרא.

אליעד:אוקי.

ש: אז אניקופצות לי מלא אפשרויות תוך כדי שאני מתחיל להסביר את זה ואז פתאום קופצות לי מלאאפשרויות זה מעמיס אותי וכאילו אני מרגיש שכאילו אני מאבד את הפוקוס כי קופצים ליכל מיני היפוכים, אני בא לי להסביר לפה טוב אבל יש את, אני כאילו את ההיפוך של זהואז עולה לי היפוך ועוד היפוך ואז זה מתחיל להיות לי עמוס ועמוס ואז כאילו אני בסוףאומר טוב לא יודע.

אליעד: מה אתהבעצם אומר אתה אומר שאתה מנסה להסביר איזה תהליך וקופצות לך מלא דרכים להסביראותו?

ש: קופצות ליזה כמו.

אליעד: שים לבשאתה לא תענה לי על מה שאני שואל תמשיך.

ש: רגע שנייהאני מנסה להבין את עצמי קודם לפני שאני עונה לך.

אליעד: באמתאז אולי תנסה להבין את עצמך לפי מה שאני שאלתי.

ש: אוקי מהשאלת?

אליעד: אתהמנסה להסביר לאנשים משהו קודם כל אתה בכלל בטוח שמה שאתה רוצה להסביר להם נכון? באנתחיל משם.

ש: קודם כלאני חושב שהוא נכון ברמה מסוימת.

אליעד: אוקיבאופן יחסי אתה בטוח שהוא נכון, לא אולי אתה בכלל לא בטוח שהוא נכון לכן אתה לאיודע איך להסביר להם אותו, אולי יכול להיות שאתה בא להסביר לאנשים נגיד אתה אומרלאנשים "צריך להרים את יד ימין למעלה" ואתה אומר "רגע בכלל צריך להרים את יד ימיןלמעלה?" ואז אתה מתחיל לנהל עם עצמך דיון אם צריך להרים את יד ימין למעלה ולכן אתהלא מצליח להסביר להם שצריך להרים את יד ימין למעלה כי אתה לא בטוח שצריך להרים אתיד ימין למעלה.

ש: נכון.

אליעד: אזאולי מזה הבעיה בכלל זה לא קשור לשום דבר זה קשור לזה שאתה בכלל לא בטוח.

ש: לא זה נכוןשלא חייב כי יש כמה אפשרויות זה בדיוק מה שאני מנסה לומר לך שיש כל מיניאפשרויות.

אליעד: הוארוצה לדעת איך להסביר, בגדול הוא מתאר תהליך שהוא מנסה להסביר משהו והוא מסתבךבמחשבות והוא לא יודע איך להסביר והוא רוצה לדעת איך להסביר זאת המהות של מה שהואאומר.

ש: מול מטרהשל כאילו מה אתה רוצה להעביר.

אליעד: תגידילי מה נסגר איתך, הלאה תמשיך.

ש: אוקי אזאחת הסיבות זה נכון שאני לא בטוח שזה נניח לדוגמא סתם לחצות את הכביש לדוגמא אני לאבטוח.

אליעד: אנישאלתי שאלה עכשיו, אתה בא להסביר להם משהו קודם כל כשאתה בא להסביר להם אותו אתהבכלל חושב אתה כאילו סגור על זה שאתה רוצה להסביר להם את זה בכלל, אתה סגור בכללשאתה רוצה להיות שם בא נתחיל מזה אולי אתה בכלל לא בטוח שאתה רוצה להסביר להם משהואולי אתה אומר "אולי אני לא אולי כדאי שאני לא אסביר להם" בא נתחיל מזה.

ש: מה זאתאומרת?

אליעד: תראהבא נלך בפשוט.

ש: בהנחה שאנירוצה להיות ובהנחה שאני שזה.

אליעד: הבנתיתראה כשאתה מסביר למישהו משהו נגיד שאני מסביר לך עכשיו משהו נניח אוקי אז קודם כלצריך לרצות בכלל, קודם כל להניח שאני פה ואתה שם נניח שאתה שואל אותי שאלה זאת גםהנחת יסוד, נניח שאני רוצה לתת לך את התשובה להניח שאני יודע מה התשובה להניח שאנייודע מה התשובה ולהניח שאני יודע להסביר אותה זה הנחות יסוד. השאלה היא אם אתה מניחאת כל הנחות היסוד האלה או שאולי גם חלק מהנחות היסוד גם, אתה מבין מה אני אומר אתהעכשיו עומד מולם.

ש: אני עכשיובא להסביר למישהו משהו מה זה משנה זה לא משנה גם איפה מי, בא אני רוצה להסביר זאתהסיטואציה.

אליעד: קודםכל אתה בטוח שאתה רוצה להסביר לו או שאולי יש לך ספק "רגע אולי אני לא רוצה לגלותלו".

ש: נניח שאניכן רוצה להסביר לו.

אליעד: סבבהואתה בטוח שאתה רוצה להסביר לו את ההסבר הזה, יש לך בראש מה ההסבר שאתה רוצהלהסביר?

ש: זהו שאנילא מצליח למצוא איזה הסבר שיגיע שיספק אותי ולכן אני מסתבך.

אליעד: בסדראז מה השאלה אז אתה לא בטוח מה ההסבר אתה לא יודע מה ההסבר ולכן אתה לא יודע להסבירנכון.

ש: אבל אניחושב שכן יש איזה אני חושב שזה כן.

אליעד: מההתשובה? התשובה היא פשוטה אם אתה מתיימר לתת הסברים מוחלטים אתה בבעיה תן הסבריםיחסיים.

ש: זהו זאתהבעיה.

אליעד:שלך?

ש: שלי.

אליעד: יפה אזאני אומר לך תסביר הסברים יחסיים אם אתה אומר אתה יכול להגיד "אני לא מסביר עד שאנילא בטוח שזה נכון" ואז אתה לא תסביר ואתה יכול להגיד "אני מסביר אם כן אני בטוח שזהלא נכון" ואז אתה יכול להסביר מה שאתה רוצה.

ש: אז איך זהשאני יכול לדבר על מה שאני עושה או יכול להיות על מה שאני אעשה, כי אני שמתי לבלהבדל בין זה כי כשאני מחפש את, הרי מה אחד הדברים ששמתי לב אליהם שאני כאילו רואהבכל הסבר איזה סוג של חיסרון אני רואה אפשרות אחרת ששוללת אותו.

אליעד: שמההשכל שבדבר אז מה באותו דבר זה גם יכול להיות רצון כל רצון שיש לך אתה רואה רצוןששולל אותו. עכשיו מה המהות של העניין? המהות של העניין היא האם אתה מסוגל להרגיששביעות רצון מדבר יחסי זאת מהות העניין, סתם בחיים באופן כללי אם אתה מסוגל ליהנותממשהו יחסי ממשהו שהוא לא מושלם אז סבבה אז אתה אומר "אוקי זה לא מושלם ואני יכולליהנות מזה אז אני גם יכול להסביר משהו שהוא לא מושלם".

אבל אם אתהאומר "לא רע לי כי זה לא מושלם לא שלם עם זה לא רוצה להחזיק בזה" אז אתה גם יכוללהגיד "אני לא רוצה את ההסבר הזה הוא לא מושלם" ואז תהיה בעיה עכשיו אתה לא יכוללהסביר אותו כי אתה לא מרוצה ממנו כי הוא לא מושלם. הבנת?

ש: אני מביןאת זה.

אליעד: אוקיאז מה אתה רוצה, עכשיו אז לכאורה אתה נקרע בין הרצון שלך להשיג שלמות לבין להסתפקביחסי אבל זה לא נכון, למה זה לא נכון?

ש: כי מצדהמוחלט אין הבדל בין זה לזה.

אליעד: כי אםהיית מחפש את השלמות אז לא היית בטוח בכלל שיש הבדל בין שלמות ליחסי ואז לא הייתהבעיה אבל אתה מעמיד פנים שאתה מחפש שלמות ואז אתה אומר "אני נתקע כי אני רוצה להגיעלשלמות" כמו מלא משוגעים. אתה אומר "זה לא מספק אותי הדברים היחסיים" אתה אומר "אנירוצה מוחלט אני פרפקציוניסט, אני רוצה נגיד פרפקציוניזם".

ש: באופן יחסינכון זה הפרפקציוניזם אבל באופן יחסי.

אליעד: כן אזזאת התחזות אם היית רוצה פרפקציוניזם עם הסוף היית רוצה פרפקציוניזם במאה אחוז אזהיית אומר "האם זה שאני רוצה פרפקציוניזם זה עצמו דבר שהוא עצמו שלם" אתה לא בטוחבמאה אחוז שאתה אמור להיות פרפקציוניסט אז למה אתה פרפקציוניסט אז תגיד "לא מה אניצריך להיות בטוח במאה אחוז?" כן תהיה פרפקציוניסט עד שאתה לא בטוח במאה אחוז שאתהצריך להיות פרפקציוניסט אל תהיה פרפקציוניסט.

אז מה האמתשאם אתה תלך "עד הסוף" ואתה תראה שאתה לא יודע כלום אז אתה אומר "יש יחסי יש מוחלטזה שיש הבדל ביניהם זה גם לא בטוח, אפשר לשחק מפה ואפשר לשחק משם" אם אתה רוצהלנטרל הסבר תבדוק האם הוא נכון באופן מוחלט אם אתה רוצה לאשר הסבר תבדוק אם הואנכון באופן יחסי זה הכל. אתה מבין?

ש: כן מהשמפליא אותי שזה משהו שאני עושה אותו כאילו בלי, זה מה שקורה גם ככה זה המשחק שליאני משחק לדוגמא אני עברתי ועברתי טוב איך להסביר טוב אמרתי טוב אז תסתפק אל תחשובעל שאר האפשרויות אל תחפש את המוחלט בזה.

אליעד: מההבעיה בזה שיש עוד אפשרויות?

ש: קודם כלהשאלה מאיזה נקודת מבט.

אליעד: אז מהאם יש עוד אפשרויות אז מה אמרו לך אתה חייב להסביר הסבר מוחלט שנכון במאה אחוז ואםלא אל תסביר אותו?

ש: אולי זההציפיות שלי מעצמי, אני חושב שזה הציפיות שלי מעצמי כי אני חושב שתמיד יש בקהל איזהמישהו שהוא ככה מסתכל על הדברים האלה מהנקודה הזאתי שלי ושמה באים עוד כל מינירצונות אחרים שקשורים גם כן להערכה עצמית וכו'.

אליעד: אניאומר בפשוט השאלה היא האם אתה מסוגל להיות מרוצה ממשהו יחסי כן או לא, עכשיו אם אתהנצמד לאמת השאלה על מי אתה מביא את נטל ההוכחה האם נטל ההוכחה הוא על ההסבר כשאתהרוצה להסביר האם אתה אומר לעצמך "האם אני בטוח...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן אישי לחיים, הכוונה אישית,פסיכולוגיה, רצון, יעוץ אישי, פילוסופיה, אימון / אימון אישי קאוצ'ינג, לקבלהחלטות, יעוץ נפשי, יודע מה להחליט ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא פסיכולוגיה

מאת: מילים שוות זהבפסיכולוגיה21/07/191040 צפיות
מאמר המציע דרכי פתרון לאי גמילה מטיטולים בקרב בני 3-4. דרכי הפתרון מובאות מהזווית הפסיכולוגית הקלינית: חיזוקים חיוביים לילד לעומת עונשים וחיזוקים שליליים, וכד'. המאמר מתבסס על הקשר שבין ביקורת שלילית לילדים לחוסר הצלחתם להיגמל מהטיטולים.

מאת: מילים שוות זהבפסיכולוגיה21/07/191028 צפיות
כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת לזהות אצל ילד בן 3-4 סימפטומים של אי גמילה מחיתולים. המאמר יציע פרשנות מדוע הדברים נוצרו ויספק מידע על פתרונות אפשריים אליהם.

מאת: מילים שוות זהבפסיכולוגיה21/07/191019 צפיות
מאמר מידע על הרטבות לילה. המאמר סוקר את הבעיה מהזווית הפסיכולוגית הקלינית ומציע, באמצעותה, דרכי פתרון אפשריות.

מאת: מילים שוות זהבפסיכולוגיה21/07/191036 צפיות
מאמר מומחים על הרטבת לילה. נקיטה בגישות פסיכולוגיות קליניות לפתרון הבעיה. שילוב אמצעים רפואיים במידת הצורך. מטרת המאמר היא להדריך אתכם בתחילת ניסיונכם לפתור בעיה זו.

מאת: מילים שוות זהבפסיכולוגיה21/07/191015 צפיות
תיאור הרטבת לילה אצל מבוגרים, ואי שליטה בסוגרים. הצעת פתרונות פסיכולוגיים לצד רפואיים להתמודדות עם בעיה זו: הורדת מתח ולחץ, אבחון מדד הסוכר בבדיקות המעבדה לצורך הסקת מסקנות לגבי הישנותה של סוכרת, ועוד.

מאת: מילים שוות זהבפסיכולוגיה21/07/191033 צפיות
תיאור בעיה פסיכולוגית נדירה בשם 'חרדת האסלה'. במסגרתה, ילד שיצא מגיל הינקות בהגיעו לגיל 4 נרתע מהאסלה ועושה את צרכיו בבגדיו. במאמר נדון בהיווצרות הבעיה, זיהוי סימפטומים ודרכי פתרון.

מאת: מילים שוות זהבפסיכולוגיה21/07/191011 צפיות
מאמר מידע על הרטבת לילה אצל ילדים, תוך גיבוש פתרון בגישה הפסיכולוגית הקלינית. במאמר זה מוצעות דרכי התנהגות של ההורים שמומלץ ליישם על מנת להימנע או לצמצם את ההרטבה, לצד ייעוץ עם פסיכולוג קליני.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica