חפש מאמרים:
שלום אורח
03.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מתקני משחקים בעיר - חלק 1

מתקני משחקים בעיר - חלק 1 מקור המאמר: איגוד מבקרי הרשויות המקומיות
http://www.auditors.org.il

 • 1. כללי

  הניהולשל מתקני משחקים באתרים ציבוריים בעיר הינו בתחום האחריות של אגף שפי"רבעירייה. מתקני משחקים נמצאים בעיקר בגנים ציבוריים ובגני ילדים.

  עלמתקני משחקים חלה חובת עמידה בתקן הישראלי מס. ת.י. 1498 על עדכוניו. תקן זהחל על המתקן בכל מחזור "חייו", לרבות ייצורו, התקנתו ותחזוקתוהשוטפת.

  עלפי הערכת האחראים על ניהול הנושא בעירייה, מותקנים היום בכפר סבא בסך הכל כ -300 מתקני שעשועים מסוגים שונים.

  במהלךהמחצית השנייה של שנת 1999, ערך מבקר העירייה ביקורת בנושא מתקני
  משחקיםבעיר.

 • 2. המטרה

  מטרתהביקורת הינה לבדוק את אופן הניהול של מתקני המשחקים, בעיקר בהיבט הבטיחותי,להצביע על ליקויים להמליץ על כיווני פתרון ותיקון.

 • 3. מקורותהנתונים

  הביקורת,שנערכה בחודשים האחרונים של שנת 1999, התבססה בעיקר על מקורות הנתונים הבאים :

  מידעמהאחראים על הנושא בעיריית כפר סבא :
 • ¨ מנהל אגףשפי"ר
 • ¨ מנהל מחלקת גניםונוף
 • ¨ מסמכים רלוונטיים
 • ¨ תקן מכון התקנים,מספר 1498, על עדכוניו השונים
 • ¨ ממצאי בדיקתהמתקנים בכפר סבא שנערכה על ידי מכון התקנים הישראלי בסוף 1999.
 • ¨ צפייה פיזית(מדגמית) במתקני משחקים
 • 4. הרקעהחוקי ודרישות התקן

  החוקהישראלי מסמיך אתשר התעשייה והמסחר להכריז על מוצר מסוים כעל מוצר שלגביו חלה חובת שמירה עלתקן רשמי. מתקני משחקים כלולים בהכרזה כזו, וחלה עליהם חובת תקן רשמי. התקןהישראלי ת"י 1498 מגדיר את כלל הדרישות והתנאים שעל מתקן משחקים (התקןלא קשור למתקניםלהשכרה) למלא, וזאת בכלהשלבים שעיקרם :
 • ¨ תכנון והתקנה
 • ¨ תכנון (עיצוב)המתקן
 • ¨ ייצורו
 • ¨ תוכניות ההתקנה,לרבות מיקום המתקן ודרכי הגישה אליו
 • ¨ סימון המתקן
 • ¨ ההתקנה עצמה
 • ¨ חובה לקבל אישורלעמידת המתקן בכל התנאים הללו מאת מעבדה מאושרת
 • ¨ בדיקות חודשיות
 • ¨ התקן מחייב בדיקהחזותית לכל מתקן משחקים, שתבוצע לפחות פעם בחודש.
  מטרתהבדיקה : גילוי מוקדם של ליקויים, העלולים לסכן את המשתמשים
  במתקן,ותיקונם.
 • ¨ כמו כן, מיועדיםהתיקונים והבדיקה להביא להפחתת בלאי המתקן
 • ¨ בדיקה שנתית
 • ¨ התקן מחייב בדיקהיסודית באופן תקופתי - לפחות אחת ל - 12 חודש -
  שתבוצעעל ידי מעבדה מאושרת.

  לכלמתקן בודקים שורה ארוכה של גורמים. כל גורם נבדק אם עומד בתקן או לא. לכלגורם שלא עומד בתקן ניתן ציון לליקוי, כדלהלן :

הציון

המשמעות

קל

ניתן לחיות איתו

חמור

חובה לתקן את הפגם

קריטי

הופך את המתקן למסוכן לשימוש

וחל איסור להשתמש בו עד לתיקונו


בנוסף לגבי גני ילדים פירסם משרד החינוך בינואר 1995 נוהל בטיחות ובסעיף 3.5.1. נכתב :

"... הרשות המקומית אחראית לתקינות המבנים, המתקנים והחסרות הכלולים בשטח הגן ובדרכי הגישה אליו. היא תפעיל את שרותיה כדי לתקן / או להסיר מפגעים העלולים לגרום תאונות..."

__________________

*הערה -  המשמעויות של ציונים אלוהובהרו למבצעי הביקורת על ידי מנהל מחלקת גנים ונוף.

 • 5. המערךהארגוני לניהולמתקני משחקים ושיטת התפעול

  אגףשפי"ר בעיריית כפר סבא אחראי לניהול מתקני המשחקים בעיר. האגף מחוייבבביצוע על פי התקן הישראלי כמפורט בסעיף 4 לעיל.

  לאגףשפי"ר כפופות מספר יחידות, ביניהן שתיים האמורות לטפל ביישום התקן בנושאמתקני משחקים :

  א. מחלקת גנים ונוף


למחלקת גנים ונוף אחריות למתקני המשחקים בגנים הציבוריים בעיר. במחלקה צוות מקצועי מיוחד, המונה שני עובדים, המטפל במתקני המשחקים בגנים הציבוריים בלבד :

uעובד מקצועי : מסגר ונגר
uעוזר

צוות זה הוקם לפני כשנתיים. לצוות כלי עבודה, שנרכשו במיוחד לצורך הטיפול במתקני המשחקים. על הצוות ממונה ישירות מנהל המחלקה.

ב.           מחלקת תחזוקה

למחלקת התחזוקה אחריות לכאורה על מאות מתקני משחקים בכ - 90 גני ילדים.

להנהלת האגף אין מידע על מספר המתקנים המדויק והתפלגותו בין גני הילדים.

למעשה, עקב שינויים פרסונליים, שבוצעו לאחרונה באגף, אחראי על הנושא באופן ישיר מנהל אגף שפי"ר.

 • 1. 5 שיטתהטיפול במתקני משחקים במחלקת גניםונוף

  5.1.1 כללי

למחלקה אחריות לטיפול במתקני משחקים הנמצאים בכ - 80 גנים ציבוריים. המתקנים מתחלקים לשני סוגים :

 • ¨ מתקן משולב :מתקן המשלב מספר יחידות משחק מחוברות ביניהן (לדוגמא : קיר טיפוס המחוברלמגלשה).
 • ¨ מתקן בודד : מתקןשיש בו יחידת משחק אחת. לדוגמא : נדנדה.

בגנים הציבוריים יש לכל אדם גישה חופשית אל מתקני המשחקים ואפשרות להשתמש בהם.

לפני כ - 5 שנים חויבו כל מתקיני המשחקים בארץ לקיים את כל דרישות התקן הישראלי, שנערך על ידי מכון התקנים הישראלי. בעקבות חובת תקן זו, בוצע על ידי מחלקת הגנים והנוף מיפוי של כל מתקני המשחקים בגנים הציבוריים בעיר. במסגרת המיפוי צולמו כל הגנים והמתקנים.
התמונות של כל גן הוכנסו למחשב.

במחלקה מנהלים היום את המעקב אחר המתקנים במחשב בחתך של גן ציבורי, כאשר לכל גן ניתן להציג תמונת כל מתקן. לכל גן יש מספר סידורי.

הביקורת העלתה את הליקויים הבאים :

uאין ניהול אינוונטר.

uאין מספר סידורי מזהה לכל מתקן.

צוות מתקני המשחקים מבצע טיפול שוטף במתקנים, לרבות תיקון ליקויים, נזקים ושברים, ולרבות בדיקה חודשית, כמתחייב על פי התקן. הצוות מדווח על הפעילות באמצעות טופס ידני.

שיפוץ כללי של מתקן, או תיקון ברמה המתקרבת לשיפוץ, מזמינים בדרך כלל מאחת החברות המייצרות ומתקינות מתקנים (בעלות תו תקן מאושר, גם למתנפחים). הוצאת ההזמנה נעשית בתהליך בחינת הצעות מחיר על ידי וועדת קניות.

5.1.2.   זיהוי ליקויים במתקני המשחקים ודיווח

למחלקת גנים ונוף מגיעים נתונים על מתקני משחקים לקויים ממספר מקורות, שעיקרם :

א.         מנהלי אזורים

מחלקת גנים ונוף חילקה את העיר ל - 6 אזורים. לכל אזור

מונה מנהל עבודה האחראי על התחזוקה של האזור כולל

מתקני המשחקים. צוות התחזוקה של מתקני המשחקים

כפוף לאחד ממנהלי האזורים בעיר, אשר עוסק במתקני

משחקים בכשליש מזמנו. מנהל כל אזור חייב בדיווח למנהל

מחלקת גנים ונוף על מתקני משחקים לא תקינים שמתבלים

באזור עליו הוא אחראי.

ב.         מוקד מחלקת גנים ונוף

המחלקה מנהלת מוקד לדיווח על ליקויים ועל תקלות,
ובין יתר הדיווחים מועברות תלונות על גני משחקים
לקויים.


ג.          מוקד עירוני

המוקד העירוני מקבל פניות של אזרחים. הוא מרכז את
נתוני הפניות באופן ממחושב, ומפיץ דו"ח בחתך התקלות הנוגעות לכל יחידה בעירייה.  דו"ח תלונות ביחס למתקני משחקים מגיע למחלקת גנים ונוף.

ד.       "נאמני גן"

דיווח המגיע מאת אזרחים מתנדבים אשר מונו על ידי העירייה כ"נאמני גן"..

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

בברכה, עידן מור
idan's - אטרקציות לאירועים

בר ממתקים
מפלי שוקולד
בר אקטיבי לילדים
מתנפחים
שולחנות משחק
ג'ימבורי ועוד!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עידן מור

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12572 צפיות
נספח מספר 3 - בדיקה שגרתית מספר הנושא הנבדק הערות 1. בדיקה כי המקום מתאים להתקנת המתקן 2. כל העגינות בטוחות ומחוברות לקרקע כנדרש 3. ציוד משני כמו מזרוני הגנה קיים ומונח במקום 4. אין חורים או קרעים משמעותיים באריג ובתפרים 5. נעשה שימוש במפוח המתאים 6. לחץ האוויר הכולל מספיק כדי להעניק בסיס יציב וקשיח במתקנים מתנפחים (לא קשור לג'ימבורי להשכרה) 7. אין חלקים אלקטרוניים חשופים והכבלים אינם שחוקים וגלויים. 8. אין נזק לפלגים, שקעים ומתגים. 9. צינור הקישור והמפוח מחוברים בחוזקה זה לזה. 10. המפוח ממוקם

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12594 צפיות
נוהל הפעלת מתנפחים - מרץ 2008 - משרד החינוך, התרבות והספורט - חלק 10 האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12662 צפיות
חלונות א. שטח החלונות בגן הילדים יהיה לפי התקנות והתקנים המקובלים של המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. ב. כאשר הסף התחתון של החלון נמצא בגובה מעל 2 מ' מפני הקרקע יהיו החלונות מובטחים מפני כל אפשרות של נפילה חופשית דרכם. החלונות יוגנו מפני נפילה על ידי מניעת הפתיחה של אגף מעל 100 מ"מ (ראה מתקן מגביל פתיחה אוניברסלי של חלונות כאחד מן הפתרונות נגד נפילה דרך חלונות). מפתח מגביל פתיחה יימצא בקופסת ניפוץ אדומה, בידי המורה/הגננת, בארון המפתחות ובידי המנקה של החלונות. כל המפתחות בגן הילדי

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12549 צפיות
יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12600 צפיות
שלום לכולם, שמי עידן מור ואני מנהל את העסק המשפחתי "עידנ'ס" כבר מספר שנים (אבא שלי בחר את שם העסק... אין לי שיגעון גדלות או משהו...). בתחילת הדרך, בין השנים 2002 ל-2007 תפעלתי 3 משחקיות לילדים, אחת בפ"ת ושתיים בר"ג, אחת במרכז אלרם ברח' ביאליק והשניה ב"מרום סנטר", בשכונת מרום נווה.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12749 צפיות
חוגגים אירוע ומעוניינים לשדרג אותו משמעותית? השכרת מכונת פופקורן תעשה בשבילכם את העבודה! השכרת מכונות פופקורן דרכנו יכולה להתקיים בכל ימי השבוע ובהתראה קצרה. במידה ותבצעו השכרת מכונת פופקורן אנו מבטיחים לכם אירוע שלא תשכחו!

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12682 צפיות
מעוניינים לשדרג משמעותית את האירוע שלכם? מחפשים אטרקציה שתהפוך את האירוע שלכם לקליל וכיפי? אם כן, אנו מציעים לכם לבצע השכרת ווי לאירוע שלכם. קונסולות ה-ווי שלנו הן מהמתקדמות והמאובזרות בשוק ולכל השכרת WII מתלווים עשרות משחקים! ניתן לשלב גם עם הווי גם שולחנות משחק לאירועים שישדרגו מאוד את האירוע!

מאמרים נוספים בנושא בידור ופנאי - כללי

מאת: עופר שלובידור ופנאי - כללי23/09/18694 צפיות
טיפים למטבח

מאת: שלום כהןבידור ופנאי - כללי10/11/161028 צפיות
ילדה שמגיעה לגיל חמש רוצה בדרך כלל שההורים יעשו לה הפתעה מיוחדת כי מדובר על גיל מיוחד. מצד אחד הילדות בדרך כלל מרגישות כבר גדולות כי יש להן חברים וחברות אך מצד שני כמובן שהן זקוקות להורים כדי להפיק אירוע מרגש ומיוחד.

מאת: שלום כהןבידור ופנאי - כללי07/11/161066 צפיות
בכל מסיבה ובמיוחד בימי הולדת תקליטן ליום הולדת, הוא זה שייצור את האווירה המתאימה. על התקליטן, להתאים את המוסיקה על פי הסגנון שמקובל על הילדים , אם מוסיקה ידועה שהילדים מכירים ושתהיה הכי עדכנית שיש. די ג'יי שהוא בעצם תקליטן, יודע לעבוד עם כל שכבות הגילים, עליו להכיר את כל סוגי המוסיקה ולהתאים אותה לקהל היעד. ילדים יאהבו את השירים הכי שמחים ויש כאלה שיבקשו קרצת מוסיקה מזרחית שהפכה להיות לחביבת כל הגילאים בישראל.

מאת: שלום כהןבידור ופנאי - כללי25/10/161041 צפיות
מתקרב התאריך המרגש של השנה והבת שלכם עומדת לחגוג יום הולדת? אם כך, אתם בוודאי רוצים לשמח אותה, כי איזה זוג הורים לא היה רוצה לראות את הבת שלו מתרגשת ומרוצה? עם זאת, רוב ההורים לא באמת יודעים איך להפיק ימי הולדת בראשון לציון ולעשות אותם שונים, אחרים ומהנים במיוחד. כולנו זוכרים את ימי ההולדת שההורים שלנו נהגו לעשות לנו ואשר במסגרתם בדרך כלל ילדי הגן או הכיתה היו מגיעים, משחקים קצת ביחד ובכך הייתה מסתיימת החגיגה.

מאת: שלום כהןבידור ופנאי - כללי23/10/161006 צפיות
אם יום ההולדת של ילדיכם מתקרב, כדאי כי תארגנו לו בזמן, יום הולדת נפלאה שהוא וחבריו, לא ישכחו במהרה. ניתן למצוא מקומות רבים לעריכת יום ההולדת, אבל אם יש לכם בית מרווח, אולי יום הולדת בבית, תתאים לכם ותהי חסכונית יותר. מהבחינה הבטיחותית, אין סיכוי שילד יאבד בבית או שלא תהיה עליו השגחה כאשר מדובר בביתכם ואתם משגיחים על ילדי יום ההולדת כשהם באחריותכם. לרוב בימי החורף, רבים עורכים את יום ההולדת בביתו של בעל השמחה.

מאת: שלום כהןבידור ופנאי - כללי26/09/161159 צפיות
ליצנים לידי הולדת הם אחת הבחירות המשובחות והקלאסיות ביותר לימי הולדת. היום הליצנים יודעים לא רק להצחיק את הילדים באמצעות מחוות גופניות וכדומה, אלא הם מסוגלים גם ללמוד קסמים, לנגן מוסיקה בכלים מוסיקליים שונים ומשונים, הם מסוגלים בנוסף להפעיל את הילדים בכל מיני פעילויות מגוונות ועוד דברים רבים אחרים.

מאת: שלום כהןבידור ופנאי - כללי19/08/161829 צפיות
אתם שואלים את עצמכם מדוע ליצנית תהיה הבחירה הטובה ביותר שתוכלו לעשות לאירוע הקרוב? ובכן, עקב כך שמדובר בטרנד די נשכח הזמנה של ליצנית לאירוע יכול להיות דבר מפתיע ויוצא דופן. כך ניתן יהיה לגרום לכל האורחים באירוע ליהנות כפי שלא נהנו הרבה מאוד זמן. ליצנית איכותית תוכל גם לספק לכם מופע בידורי רחב היקף אשר יבטיח את הנאתם את הקהל הבוגר והצעיר גם יחדיו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica