חפש מאמרים:
שלום אורח
09.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

משרד החינוך - האגף לביטחון, בטיחות ולשעת חירום - חלק 9

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/2012663 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

משרד החינוך - האגף לביטחון, בטיחות ולשעת חירום - חלק 9

חוזר מנכ"ל סב6(ב), י"ט בשבט התשס"ב, 1 בפברואר 2002

קישור למאמר המקורי - http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb6bk5_1_33.htm

4.4.3 חלונות

א.         שטח החלונות בגן הילדים יהיה לפי התקנות והתקנים המקובלים של המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה.

ב.         כאשר הסף התחתון של החלון נמצא בגובה מעל 2מ' מפני הקרקע יהיו החלונות מובטחים מפני כל אפשרות של נפילה חופשית דרכם. החלונות יוגנו מפני נפילה על ידי מניעת הפתיחה של אגף מעל 100 מ"מ (ראה מתקן מגביל פתיחה אוניברסלי של חלונות כאחד מן הפתרונות נגד נפילה דרך חלונות). מפתח מגביל פתיחה יימצא בקופסת ניפוץ אדומה, בידי המורה/הגננת, בארון המפתחות ובידי המנקה של החלונות. כל המפתחות בגן הילדים יהיו זהים. אפשר גם להגן מנפילה על ידי התקנת מעקה מתאים מעל הסף התחתון של החלון או על ידי הגבהת הסף התחתון הקבוע עד 1.5 מ' לפחות מהרצפה.

ב.         חלונות הפונים כלפי חוץ ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה 1.20 מ' לפחות, בהתאם לתנאי האוורור והתאורה במקום.

ג.          חלון שגובה הסף שלו הוא 1.20-0.6 מ' מפני הרצפה יזוגג בחומר בלתי מתנפץ.

ה.         קצהו העליון של החלון יהיה בגובה מזערי של 2 מ' מהרצפה לפחות.

ו.          חלונות מכל סוג שהוא בכיתת גן, המותרים בהתאם להנחיות אלה והנפתחים לתוך הכיתה, לא יהיו בשום פנים ואופן מתחת לגובה של 2מ' מהרצפה. חלונות שאגפיהם כן נפתחים כלפי פנים, מתחת לגובה 2 מ', יצוידו בפרזול לקביעת האגף הפתוח או לעצירתו באופן שלא יוכל לשנות את מצבו בחופשיות כתוצאה מרוח או מסיבה אחרת. אין להתקין חלונות מסוג זה ללא פרזול. החלונות ייפתחו בזווית של 180 מעלות.

ז.          אין להתקין חלונות גרירה אנכיים המופעלים באמצעות בריחים צדדיים או באמצעות משקולות נגדיים. מותרים חלונות מדגמים המבטיחים את אגף החלון מפני נפילה חופשית, וזאת גם לאחר שימוש במשך זמן רב.

ח.         אין להתקין חלונות מרפפות זכוכית.

ט.         סוגי החומרים המשמשים להתקנת חלונות ומשקופים לחלונות יותאמו לדרישות התקנים הישראלים הרלוונטיים.

י.          במקרים שבהם יותקנו סורגים על החלונות ויש דלת כניסה/יציאה אחת בלבד, יש לדאוג שאחד הסורגים, ורצוי הרחוק מהדלת, יהיה בעל אפשרות לפתיחה מתוך הגן וישמש פתח מילוט נוסף לדלת. אם יש שתי דלתות, אין צורך להתקין פתח מילוט בסורגים. מידות המינימום של הסורג הנפתח תהיינה 0.80מ' רוחב ומטר אחד גובה. צבע הסורג המשמש פתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. מעל החלון יותקן שלט זוהר וייכתב עליו "יציאת חירום". מפתח המנעול שעל הסורג יימצא בתוך קופסת ניפוץ צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה/הגננת וכל אדם האחראי לחדר. קופסת הניפוץ תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.

יא.        בגנים חדשים לא יותקנו סורגים.

4.4.4     חדר המדרגות ומדרגות חיצוניות

א.         חדר המדרגות

1)         יש להעדיף שחדרי המדרגות יהיו נפרדים ומיוחדים לגן, ללא שותפים לשימוש בהם.

2)         בשום מקרה אין להתקין מדרגות לולייניות מכל סוג שהוא, ואין להשתמש במדרגות כאלה.

3)         במהלך מדרגות אחד תהיינה לא פחות מ3- מדרגות ולא יותר מ11- מדרגות.

4)         השטח המזערי הפנוי של חדר מדרגות פנימי של גן ילדים יהיה 14 מ"ר.

5)         הנורמות המפורטות לעיל תוגדלנה לפי החישובים הכלולים בהוראות של תקנות התכנון והבנייה, תש"ל1970-.

6)         הרוחב המזערי נטו של המדרגות יהיה 1.20מ'.

7)         אם הפרש הגבהים בין המפלס של רצפת גן הילדים למפלס של משטח היציאה לרחוב מחייב יותר מ11- מדרגות, יותקנו 2 מהלכים, שבכל אחד מהם יהיו לפחות 3 מדרגות ולכל היותר 11 מדרגות. המהלכים יהיו מקבילים זה לזה.

8)         הרוחב המזערי של המשטח האופקי (הפודסט) בחדר המדרגות כנ"ל יהיה צירוף רוחב המהלכים המוליכים אליו וממנו ורוחב ה"עין" שביניהם, ועומקו המזערי לא יפחת מהרוחב המזערי הפנוי של כל מהלך, בתוספת מידת רוחב של מדרגה נוספת בכיוון העלייה.

9)         אפשר גם שמהלכי המדרגות יהיו ניצבים זה לזה. במקרה כזה תהיינה המידות המזעריות של המשטח האופקי כרוחב המזערי הפנוי של כל מהלך, בתוספת מידת רוחב של מדרגה נוספת בכיוון העלייה.

10)       בנייתם של 2 מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון אחד אינה מומלצת. במקרה שתיבנינה מדרגות בצורה זו, יהיה רוחב המשטח האופקי שווה לזה של מהלכי המדרגות, ועומקו המזערי יהיה 1.20 מ'.

11)       רום המדרגה בגן (H) יהיה 15 ס"מ, והשלח (B) יהיה 31 ס"מ, בהתאם לנוסחה 2H+B=61.

12)       קצות מהלכי המדרגות והמשטחים האופקיים הגובלים בקירות יהיו צמודים אל הקירות, ללא רווח, ובקצותיהם החופשיים תהיינה הגבהות בגובה של 7 ס"מ לפחות.

ב.         מדרגות חיצוניות

1)         המדרגות החיצוניות תספקנה את כל דרישות המפרט בפרק זה.

2)         רוחב פתחי היציאות או הכניסות למשטחים האופקיים של חדרי המדרגות, בין בקומות ובין ביציאות, יהיה כרוחב הפנוי של מהלך המדרגות לפחות.

3)         בכניסה למקלט יהיה רוחב המדרגות לפחות כרוחב מהלכי המדרגות שבקומות.

4)         המרחק הפנוי בין המדרגה הראשונה לדלת המקלט יהיה 2.20 מ' לפחות, כדי לאפשר העברת אלונקה.

5)         חובה מוחלטת לשמור על מידות זהות ואחידות של כל המדרגות באותו מהלך ובאותו חדר מדרגות (רום ורוחב). פני שטח המדרגה יהיו מעובדים מחומרים ובאופן שימנעו סכנת החלקה. יש לחזור ולטפל בפניו של שטח זה מדי פעם בפעם, כדי למנוע את הפיכתו לשטח חלקלק.

ג.          המעקה ובית האחיזה

1)         המעקות ובתי האחיזה יהיו בנויים ביחידות רצופות (לא מאלמנטים בודדים), שיאפשרו את אחיזת היד ואת החלקתה על בית האחיזה ברציפות, ללא הפסקה, ובלי להיתקל במכשול כלשהו. מעקה שיינתן להחליק עליו יצויד באמצעים מתאימים למניעת החלקה (כפתורי עצירה וכדומה).

2)         גובהו המזערי של המעקה במשטח האופקי ובקצה החופשי של המדרגות יהיה 1.1 מ', מעל לקצה הקדמי של פני שטח המדרגה או לרצפת המשטח. רוחב המעקה לא יעלה על 10 ס"מ (למניעת ישיבה עליו).

3)         מאחזי יד יותקנו משני צדי מהלך המדרגות בלי להתחשב ברוחבו. גובהם של מסעדי היד המותקנים בצדי המעקה או בקיר, שיימדד מקצה המדרגה, יהיה 50-45 ס"מ, ומרחקם מהקיר או מהמעקה יהיה 4ס"מ.

נכתב ע"י משרד החינוך - האגף לביטחון, בטיחות ולשעת חירום
מוגש ע"י עידן מור - מתנפחים בטיחותיים להשכרה, מתקנים מתנפחים במגוון גדלים ומזרנים מתנפחים במחירים זולים.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

בברכה, עידן מור
idan's - אטרקציות לאירועים

בר ממתקים
מפלי שוקולד
בר אקטיבי לילדים
מתנפחים
שולחנות משחק
ג'ימבורי ועוד!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עידן מור

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12575 צפיות
נספח מספר 3 - בדיקה שגרתית מספר הנושא הנבדק הערות 1. בדיקה כי המקום מתאים להתקנת המתקן 2. כל העגינות בטוחות ומחוברות לקרקע כנדרש 3. ציוד משני כמו מזרוני הגנה קיים ומונח במקום 4. אין חורים או קרעים משמעותיים באריג ובתפרים 5. נעשה שימוש במפוח המתאים 6. לחץ האוויר הכולל מספיק כדי להעניק בסיס יציב וקשיח במתקנים מתנפחים (לא קשור לג'ימבורי להשכרה) 7. אין חלקים אלקטרוניים חשופים והכבלים אינם שחוקים וגלויים. 8. אין נזק לפלגים, שקעים ומתגים. 9. צינור הקישור והמפוח מחוברים בחוזקה זה לזה. 10. המפוח ממוקם

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12597 צפיות
נוהל הפעלת מתנפחים - מרץ 2008 - משרד החינוך, התרבות והספורט - חלק 10 האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12552 צפיות
יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורבידור ופנאי - כללי11/11/12963 צפיות
הניהול של מתקני משחקים באתרים ציבוריים בעיר הינו בתחום האחריות של אגף שפי"ר בעירייה. מתקני משחקים נמצאים בעיקר בגנים ציבוריים ובגני ילדים.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12604 צפיות
שלום לכולם, שמי עידן מור ואני מנהל את העסק המשפחתי "עידנ'ס" כבר מספר שנים (אבא שלי בחר את שם העסק... אין לי שיגעון גדלות או משהו...). בתחילת הדרך, בין השנים 2002 ל-2007 תפעלתי 3 משחקיות לילדים, אחת בפ"ת ושתיים בר"ג, אחת במרכז אלרם ברח' ביאליק והשניה ב"מרום סנטר", בשכונת מרום נווה.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12752 צפיות
חוגגים אירוע ומעוניינים לשדרג אותו משמעותית? השכרת מכונת פופקורן תעשה בשבילכם את העבודה! השכרת מכונות פופקורן דרכנו יכולה להתקיים בכל ימי השבוע ובהתראה קצרה. במידה ותבצעו השכרת מכונת פופקורן אנו מבטיחים לכם אירוע שלא תשכחו!

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12683 צפיות
מעוניינים לשדרג משמעותית את האירוע שלכם? מחפשים אטרקציה שתהפוך את האירוע שלכם לקליל וכיפי? אם כן, אנו מציעים לכם לבצע השכרת ווי לאירוע שלכם. קונסולות ה-ווי שלנו הן מהמתקדמות והמאובזרות בשוק ולכל השכרת WII מתלווים עשרות משחקים! ניתן לשלב גם עם הווי גם שולחנות משחק לאירועים שישדרגו מאוד את האירוע!

מאמרים נוספים בנושא הפקות אירועים

מאת: אלעד אוחנההפקות אירועים23/11/19559 צפיות
לא כל אירוע חייב להיערך באולם אירועים; לעתים אנו מבקשים לערוך אירוע קטן ואינטימי יותר בחצר הבית, בגן הציבורי הקרוב או בשכיית חמדה כלשהי בחיק הטבע. לעתים לאירוע שלנו אין דרישות רבות ומורכבות ואנו עשויים להזדקק רק לציוד משלים שיסייע לנו בארגון האירוע החביב שלנו. במקרים כמו זה, תוכלו לפנות לחברה העוסקת בהשכרת ציוד לאירועים.

מאת: עידן אברהמיהפקות אירועים13/01/191793 צפיות
הרשימה הבאה תעשה לכם סדר בכל מה שאתם צריכים לארגן לימי השבעה, מסוכות אבלים להשכרה ועד פתרונות חימום וקירור.

מאת: עידן אברהמיהפקות אירועים22/07/181256 צפיות
אוהלים להשכרה | מסוככים עליכם בכל תנאי אוהלים יכולים לשמש למטרות שונות, לפניכם מספר מדדים שיוכלו לסייע לכם לבחור את האוהל הטוב והמתאים ביותר עבורכם. אין ספק שמשפחת האוהלים עברה תמורות במהלך ההיסטוריה, האוהלים הקדמונים ששימשו למגורים הפכו למבנים ארעיים לאנשים הנודדים בדרכים ונראה כי עד השנים האחרונות אנשים הכירו בעולם המערבי רק את אוהלי הקמפינג, אבל היום זה נראה אחרת אוהלים של היום הינם מבנים שיכולים לשמש כמבני קבע בגני אירועים או במסעדות, אנשים נהנים מאוהלים להשכרה לעריכת אירועים או למטרה של מפ

מאת: עידן אברהמיהפקות אירועים17/06/18628 צפיות
אוהלי אבלים הם מוצר נפוץ בקרב היושבים שבעה, כבר הורגלנו לראות את האוהלים כאשר אנו הולכים לנחם מכרים, מחיר אוהלי אבלים הם טווח רחב וחשוב להתמצא.

מאת: עידן אברהמיהפקות אירועים03/06/18595 צפיות
הסוכה שאתם שוכרים תשמש אתכם ותענה על הצרכים שלכם. כדי שכך יקרה ואתם תהיו מרוצים עליכם לזכור מספר נקודות חשובות. כאשר עומדים לשכור סוכות אבלים להשכרה יש לזכור מספר נקודות חשובות. וזאת כדי שתוכלו להפיק תועלת מקסימלית מהשירות ותהיו מרוצים מהמוצר שקבלתם. קראו להלן על הנקודות המשמעותיות שיעזרו לכם לכוון את עצמכם לחברה המומלצת, ולקבלת השירות ההולם והרצוי לכם.

מאת: tiloniהפקות אירועים08/04/18546 צפיות
הפקת לוויות זהו תהליך הדורש הקפדה על פרטים טכניים מרובים. לפני הכל, יש להעביר את גופת המת אל בית הלוויות, תוך תיאום ההלוויה עם חברה קדישא. בנוסף, צריך לתקשר עם הגורמים הרלוונטיים ולסדר עניינים של רישיון קבורה, פרסום מודעות אבל ועוד

מאת: עידן אברהמיהפקות אירועים13/02/18763 צפיות
חשבם לשכור סוכות אבלים להשכרה? עליכם לברר על החברה לפני שאתם סוגרים עסקה. כדי שתקבלו מענה מתאים לצורך שלכם ותהיו מרוצים. כאשר שוכרים מוצר, חשוב מאוד להיות בטוחים שאתם מתנהלים מול משכיר אמין והוגן. כך שאתם תקבלו את המוצר הרצוי לכם, ותהיו מרוצים משירות מתאים שעונה על הצורך שלכם. קראו להלן על הפרטים שצריך לברר אודותיהם לפני שפונים לשכור מוצר מחברה. כך תדעו כיצד להתנהל ולהשיג את התוצאה המקסימלית והמתאימה לכם.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica