חפש מאמרים:
שלום אורח
03.03.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

NLP, קריאת מחשבות, שתילת מחשבות, לגרום למישהו להתעניין, ליצור עניין, משל ונמשל, ללמוד לשכנע, לשכנע את התת מודע, מסר תת הכרתי, לגרום לבחורה לרצות אותך,

NLP, קריאתמחשבות, שתילת מחשבות, לגרום למישהו להתעניין, ליצור עניין, משל ונמשל, ללמודלשכנע, לשכנע את התת מודע, מסר תת הכרתי, לגרום לבחורה לרצות אותך, להעביר מסרסמוי, לשתול מחשבה

כן.

ש: אני יכוללהגיד?

אליעד: כן, אלתדאג אני אתן תשובה בנושא אחר, נו. מה השאלה דבר.

ש: הצורך לדבראת הידיעות שלנו עם אנשים שמהשגרה אני אקרא לזה, אני יודע, שזה לא מעניין אותםוזהו.

אליעד: לאהבנתי את השאלה, עוד פעם מה השאלה?

ש: אני לאיודע מה השאלה.

אליעד: אתהבאמת לא יודע מה השאלה.

ש: הוא רוצהלדעת לדבר את מה שהוא מתעניין בו לאנשים שלא מעניין אותם כדי ליצור תקשורת.

אליעד: מה? זהמה ששאלת איך לפתח שיחה עם אנשים על מה שלא מעניין אותם, מעניין אותך ולא מענייןאותם?

ש: איך אפשרלדבר את הדיבורים האלה עם אנשים שזה לא מעניין אותם.

אליעד: זה מהשאתה שואל, אתה רוצה לדעת איך לדבר עם אנשים על נושאים שפחות מעניינים אותם.

ש: איך לגרוםלהם עניין, איך לגרום להם להתעניינות.

אליעד: איךלגרום לאנשים להתעניין בדברים שאתה רוצה שהם...

ש: שהם חושביםשכרגע לא מעניין אותם זה לא אז תשאל את השאלה.

ש2: לא, לאמדבר איתם בכלל על נושאים.

אליעד: טובטוב, סליחה. אתה איתנו?

ש: להיפטר מזהבכלל.

אליעד: אוקי,הוא שואל שאלה איך לגרום למישהו להתעניין בנושאים שלא מעניינים אותו, שאלה. זה מהשהוא היה מוכן לשאול.

ש: דיברנו עלזה, זה כמו הילד איך הוא יעשה משהו שהוא לא רוצה.

אליעד: באמת?אז איך אתה גורם למישהו להתעניין במשהו שלא מעניין אותו, אתה שואל אותו "למה זה לאמעניין אותך"? הוא אומר לך "כי ככה", מה עושים עכשיו, איך מעניינים אותו?

ש: אמרתישדיברנו על זה, לא אמרתי שהבנתי.

אליעד: טוביאללה, איך לגרום למישהו להתעניין במשהו שלא מעניין אותו?

ש: להתחברלמערכון שלו.

אליעד: מה זהאומר?

ש: יש לומערכון שלו, אתה מנסה להתחבר למה שאתה רוצה להעביר לו.

אליעד: תסבירמה הכוונה.

ש: נגיד אתהרוצה לשכנע אותו בלא יודע מה.

אליעד: נגידאתה רוצה לגרום לו להתעניין ב...?

ש:כדורגל.

אליעד:כדורגל, יפה אוקי.

ש: והואמתעניין בבלט.

אליעד:בלט.

ש: איפור.

אליעד: איפור.נגיד שאתה רוצה לגרום למישהו להתעניין במשהו, מה אתה עושה? טוב, אני אסביר אתההתשובה שלו, את התשובה שהוא רצה לומר. התשובה היא כזאת, אתה רוצה לגרום למישהולהתעניין במשהו, אתה איתי? מה אתה צריך לעשות? קודם כל לבדוק מה הוא רוצה, מה הוארוצה? להרגיש טוב נכון? עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך "איך אני גורם לכך שהוא יחשובשההתעניינות שלו בדבר יעשה לו להרגיש יותר טוב" אבל אז אתה אומר לעצמך "כן אבל איךאני יכול למצוא את הקשר בין העניין הזה ל - להרגיש טוב", אז מה עושים? שואלים שאלהנוספת. זה שהוא רוצה להרגיש טוב באופן כללי את זה יודעים, השאלה איזה טוב הוא רוצהלהרגיש.

אז הדרך הקצרהביותר או התוצאה ביותר זה "מה אתה רוצה?", "את זה", "יפה אני אראה לך איך זה קשורלזה", "אז בוא תתעניין בזה כדי להשיג את מה שאתה רוצה", אם אתה לא מצליח מפה להשיגאת מה שהוא רוצה אתה צריך להתחבר למהות של מה שהוא רוצה. אתם הבנתם את השיטה? ברמתהידיעה אם אתה לוקח את מה שהבן אדם רוצה אתה צריך לשכנע אותו, לא לשכנע אותו "בואנשכנע אותך" אלא לעשות בצורה מתוחכמת שהוא יחשוב שאם הוא יתעניין בנושא מסוים הואבעצם משיג את מה שהוא רוצה.

עכשיו בהנחהשאתה לא מצליח לשכנע אותו או לראות את הקשר בין הנושא הזה לבין מה שהוא רוצה אזבעצם אתה צריך להסתכל על מהות של מה שהוא רוצה ודרך המהות של מה שהוא רוצה את זהיותר קל להשיג ביותר דרכים. רצון מסוים אתה יכול להשיג אותו בדרך מסוימת, מהות שלרצון אתה יכול להשיג בהרבה דרכים לכן אם אתה רוצה לעניין אותו באיזה נושא תגרום לולהסתכל על המהות של מה שהוא רוצה ואז יהיה יותר קל להשיג את זה, למצוא עניין בדבריםנוספים, זה באופן כללי. הבנו?

ש: מה זה"איזה טוב"? זה רוצה להרגיש טוב אבל איזה "טוב"?

אליעד: אתהלדוגמא נגיד רוצה שבחורה תמצא עניין בלצאת איתך לאיפשהו נניח. אתה אומר "אוקי, מההיא רוצה, יפה, איך אני משכנע אותה שמה שהיא רוצה היא מקבלת את זה דרך אם היא תצאאיתי", זה אותו דבר, זה אותו רעיון.

ש: אבל למההתכוונת אנחנו יודעים שהיא רוצה להרגיש טוב, זאת אומרת, מה זאת אומרת השאלה "אבלאיזה טוב"?

אליעד: אניאסביר לך, תראה באופן כללי באיזה צורה של טוב היא מחפשת.

ש: מה הצורהשמייצגת אצלה.

אליעד: בדיוק,נגיד היא רוצה להרגיש טוב, אוקי אבל איך זה יגרום לה להשתנות, בא נראה מה נחשבעבורה לטוב.

ש: אם היאנגיד היא חושבת שעושה לה טוב לאכול אז אני אגיד לה "תצאי איתי, נאכל ארוחת ערב"נגיד.

אליעד: "בואינלך לאכול, יבוא לך לאכול איתי משהו ביחד?" נגיד. יפה, עכשיו השאלה היותר מעניינתהיא איך בעצם אתה יכול לגרום למישהו להחליף מחשבות של עצמו בלי שאתה אומר לו את זהבצורה ישירה. איך אתה יכול לגרום למישהו, אני אסביר לכם בתהליך.

ש: עשיתי אתזה, הסברת את זה.

אליעד: רגעאני אסביר את התהליך עוד פעם, אמרנו כזה דבר אתה לוקח את מה שאתה חושב שהוא רוצהוצריך לחבר לו את זה למה שאתה רוצה שהוא יתעניין, יעשה, יבצע, ילך, יחשוב, יוכלוכו'. עכשיו השאלה היא איך עושים את זה, אז אתה יכול להגיד לו "תקשיב, אני רוצהלשכנע אותך, בוא אני אראה לך את הקשר" ואתה יכול לעשות את זה בצורה מתוחכמת. איךמעבירים מסרים בצורה מתוחכמת, מה עושים?

ש1: יורדיםיותר למהות.

ש2: אתה כאילויוצר אצלו מצב לדוגמא אם אתה רוצה להגיד לו שהוא בן אדם מתמיד וזה אז כאילו אתהבדברים אחרים אתה אומר לו "אני סומך עליך אתה בן אדם רציני" ואז אתה כאילו בונה לושהוא בן אדם רציני.

אליעד: מההמבנה, מה המבנה הכללי?

ש: זה אני לאיודע.

אליעד: מההמבנה הכללי, איך משכנעים מישהו במשהו בלי שהוא ישים לב ששכנעת אותו, מה המבנההכללי? המבנה הכללי הוא באמצעות תורת הסיפור, יש מקצוע שנקרא "תורת הסיפור", מה זהאומר "תורת הסיפור"?

ש: "storytelling" באנגלית.

אליעד: נכון,יש "תורת הסיפור", מה זה אומר "תורת הסיפור"? זה מקצוע שלומדים אותו מי שלומד אותו,כן.

ש: פעם ראשונהאני שומע את זה.

אליעד: הנהאתה רואה, זה נושא שנקרא "תורת הסיפור", מה זה "תורת הסיפור"? היכולת לספר סיפורולהעביר מסר לתת מודע של הבן אדם דרך הסיפור. תראה, יש נגיד לדוגמא פסטיבל "מספריהסיפורים", אתה מכיר את זה? הם נגיד מומחים בלספר סיפורים אבל הם לא מספיק מומחיםבאיך להעביר מסרים מצד הסיפורים, נגיד שאתה אומר "אני רוצה ליצור אצלהם תחושהמסוימת" בלי שהם ישימו לב שיצרת את התחושה, אתה יכול נגיד אתה אומר "אני רוצה לגרוםלהם להיות שמחים" אתה יכול לספר להם דברים שמחים הם יהיו שמחים אבל הם יודעים שאתהעשית אותם שמחים. עכשיו, "תורת הסיפור" אומרת איך אתה יכול לספר את הסיפור ולתת לואיזה מסר בתת מודע בלי שהוא ישים לב שנתת לו את המסר

ש: נשמעמעניין.

אליעד: נכון,עכשיו מה מסופר על רבי נחמן? על רבי נחמן מסופר ככה, שהיה יום אחד שהוא אמר "אניאתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות", מה היה לפני שהוא סיפר סיפורי מעשיות? הוא אמר"תראו, אני אומר לכם המון דברים וזה וזה, וזה לא עובד, אולי אני אתחיל לספר לכםסיפורים, אולי תבינו את זה דרך סיפור", למה? כי אם אומרים לך משהו לפעמים אתה אומר"לא נכון", "אין בעיה, בוא אני אספר לך סיפור תראה כמה הוא מגניב ובסיפור אני אעבירלך מסרים לתת מודע".

ש: כמו משלכזה.

אליעד: בדיוקמשל ונמשל.

ש: "אליסהבארץ הפלאות", "כיפה אדומה".

אליעד: עכשיוהשאלה היא איך לספר את הסיפור, איך בן אדם יכול לרכוש מיומנות שהוא יכול לספרלמישהו סיפור ובאמצעות הסיפור להעביר לו מסרים מבלי שהבן אדם ששומע את הסיפור יביןשניסית להעביר לו מסר. הרבה פעמים אתה מספר למישהו משהו הוא אומר לך "אתה מספר ליאת זה כי אתה רוצה לשכנע אותי במשהו נכון?", יפה אז איך אתה יכול לספר למישהו סיפורבלי שהוא יקלוט שאתה מנסה להעביר לו את המסר, אז מה התשובה לכך?

ש: אתה בכללמדבר על איזה משהו אחר ובדרך אתה שותל את מה שאתה רוצה.

אליעד: אבל אזהוא שם לב ששתלת את זה.

ש: לא זה בעצםבא ממקום אחר בכלל.

אליעד: איןבעיה אבל הוא שם לב ששתלת את זה.

ש: אתה מביאעוד פעם מהות ואז מלביש את זה בלבוש אחר.

אליעד: נכוןאבל איך לומדים לעשות את זה, איך משפרים טיב אומנות בלספר סיפורים? אז אני אסבירלך, איך בעיקרון לומדים לכתוב באנגלית בלי שגיאות כתיב.

ש:מתרגלים.

אליעד: איךמתרגלים?

ש:בכתיבה.

אליעד: לא,מתרגלים קריאה. אם תקרא הרבה וכל מילה שאתה קורא, הנה זה בדיוק דוגמא "לתורתהסיפור", זה בדיוק דוגמא, אתה עכשיו רוצה לדעת לכתוב, אתה עוד לא עשית עד הסוף אתמה שאני אומר, לא לא, אל תאשים בדיסלקציה אם תרצה אפשר לפתור את זה, כל דבר ישפתרון.

ש1: זה לאיושב באוטומט אלא אם אני שם לב.

ש2: אתה צריךהרבה עבודה.

אליעד: איך בןאדם יכול להגיע למצב שהוא כותב בלי שגיאות כתיב? תשובה, תקרא המון טקסטים באנגליתאבל תתעמק באותיות, אל תגיד לי "תקרא, הבנתי מה כתוב" לא, תשים לב אות אות מה כתובואז המוח שלך מתחיל להתרגל "למילה הזאת ויש פה פעמיים E, המילה הזאת יש לה G כפול",צריכים להשים לב "רגע זה I E זה E I F A", זאת אומרת אם אתה קורא ומתעמק בקריאהבדבר שאתה כותב המוח יודע איך לכתוב את זה.

ש: אז מה אותודבר שבעברית?

אליעד: אם אתהרוצה לדעת, אותו דבר בעברית או בכל דבר, זאת אומרת שאם אתה רוצה בעצם לשפר אתמיומנות הכתיבה שלך, נגיד שאתה מספר למישהו סיפור אתה כאילו לוקח את המוח שלו ואתהכאילו כותב שם אינפורמציה ואם אתה רוצה לדעת להיכנס לתוך מוח של בן אדם ולכתוב אתהצריך לדעת לקרוא. מה זה אומר "לקרוא"? אתה צריך לקחת סיפורים שקורים סביבך ולקרואאותם, "מה המהות הנסתרת של הסיפור". אפשר להגיד פותח חדשות אתה שומע סיפור ואז אתהשואל את עצמך "מה המהות הנסתרת של הסיפור" וככל שתגלה יותר מהויות נסתרות שלסיפורים ככה אתה בעצם תשפר את היכולת שלך לספר סיפורים ולהלביש בתוכם מהויותנסתרות. אתה הבנת, מה הבנת?

ש: ניתוחטקסטים.

אליעד: לאאמרתי את זה, זה נכון אבל לא אמרתי את זה. לא ניתוח טקסטים כלשים לב למילים זה נכוןאבל לא דיברתי על זה, באופן כללי ככל שאתה לוקח יותר תהליכים ואתה בודק מה המהות שלהתהליכים, מה המהות הנסתרת של התהליך, מה מייצג את התהליך הזה, מה הלוגיקה שעומדתמאחוריו אז אם אתה רוצה להסביר לוגיקה מסוימת אתה אומר "אוקי בא ניקח איזה דבר דומהובוא נעביר את המסר דרכו"...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל אישי, קואצ'ר, איך לגרום להלאהוב אותי..., אימון אישי, מאמן עסקי, רוחניות, איך לגרום לו לאהוב אותי..., nlp,איך לגרום להתאהב בי..., מאמן אישי ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא מכירות

מאת: עוזי פלגמכירות30/05/20897 צפיות
התשובה לשאלה מי הלקוח שלי?, מתחילה בשאלה מקדימה לאיזה צורך אני מספק פתרון ?. הבנת הצורך, מאפשרת זיהוי ראשוני של סוגי הלקוחות הנדרשים לצורך ואת גודל השוק הפוטנציאלי. אבל לפני פילוח השוק וזיהוי מי זה הלקוח הפוטנציאלי ובהמשך מי הלקוח הממוקד קרי "הפרסונה" אליה העסק יכוון. כדאי להבין מי הוא לקוח ומי הגורמים המעורבים "בשרשרת הקנייה" ומידת השפעתם על תהליך הקנייה.

מאת: עוזי פלגמכירות26/05/20909 צפיות
ניהול תהליך מכירה יעיל הוא מהלך נחוץ וחיוני בכל פעילות עסקית, בנושא פורסמו מאמרים רבים והנושא הוצג והודגש באופנים שונים, במאמר הזה הועלו נקודות שונות כולל טיפים, המתייחסים לניהול תהליך מכירה B2B (עסק מוכר לעסק) של מוצרים טכניים המיועדים לשימוש עסקי.

מאת: ישראל רף מכירות03/01/161623 צפיות
עציצים לטו בשבט, מתנה טבעית שמרגשת את מקבליה, מסוגי צמחים שונים ועד למגוון גדלים, מנעד המחירים הוא דבר חשוב, עציץ שיהיה מתנה נאה עבור כל מי שרוצה לגדל משהו יפה במקום מגוריו.

מאת: אביב יועציםמכירות24/11/151669 צפיות
הצורך בצילום מסמכים הינו נדרש ביותר עבור כל משרד בימינו ולעיתים גם כחלק משירות הניתן ללקוחות, במשרדים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים ועוד. מכונות צילום הן המוצר הטכנולוגי שאחראי על ביצוע משימה זו כאשר ניתן לרוכשן בהתאמה אישית מושלמת על פי צרכיכם המדוייקים. להלן כל האפשרויות המוצעות לכם ברשתות המובילות. צבעוני או שחור לבן? מכונות הצילום השונות משתמשות בהפרשי דפוסי החזרת הצבע הנקלטים ממנורה שסורקת את הדף המצולם, ממירות את האותות לשפת תוכנה ומבצעות העתקה מדויקת. ישנן מכונות צילום שמסוגלות לעשות כן בהעתק

מאת: אביב יועציםמכירות24/11/151231 צפיות
הצורך בצילום מסמכים הינו נדרש ביותר עבור כל משרד בימינו ולעיתים גם כחלק משירות הניתן ללקוחות, במשרדים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים ועוד. מכונות צילום הן המוצר הטכנולוגי שאחראי על ביצוע משימה זו כאשר ניתן לרוכשן בהתאמה אישית מושלמת על פי צרכיכם המדוייקים. להלן כל האפשרויות המוצעות לכם ברשתות המובילות. צבעוני או שחור לבן? מכונות הצילום השונות משתמשות בהפרשי דפוסי החזרת הצבע הנקלטים ממנורה שסורקת את הדף המצולם, ממירות את האותות לשפת תוכנה ומבצעות העתקה מדויקת. ישנן מכונות צילום שמסוגלות לעשות כן בהעתק

מאת: רוי ורלמכירות11/02/152768 צפיות
Mobile marketing may be a steady source of major or minor income for you. These tips will educate you an inside look at the world of mobile marketing. You need to build a solid database. Do not just add random cell phone numbers to your database.You must get their go ahead before you can text them frequently. You can get permission through the web or by the reply of a code you have given them.

מאת: כתיבת מומחיםמכירות10/12/141500 צפיות
האינטרנט שינה דברים רבים בחיינו. לא רק תפיסות, מחשבות ותיאוריות אלא גם התנהגות יום יומית שכיום אנו מבצעים אותה בצורה שונה לחלוטין מאשר היינו עושים לפני עשר ועשרים שנה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica