חפש מאמרים:
שלום אורח
01.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הליך מהיר להגדלת ותוספת מרפות כבר כאן!

הוצאת היתרי בנייה להגדלת, הוספת וסגירת מרפסות
היום אפשר להוסיף, להגדיל או לסגור מרפסת בקלות ובמהירות. כיצד? כל הפרטים בכתבה הבאה:תיקון חדש לתקנות התכנון והבנייה: מרפסת בכל קומה12/01/2011

תיקון חדש לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), התשנ"ב - 1992 נחתם לאחרונה על ידי שר הפנים. התיקון החדש מאפשר בניית מרפסות בכל אחת מקומות הבית המשותף, והוא תקף לגבי תכניות שאישרה הוועדה המקומית מ-1.1.2010 ואילך.

עד כה ניתנו היתרי בנייה ללא זכויות בנייה עבור מרפסות בשטח 12 מ"ר או 10% משטח הדירה (הנמוך מביניהם) ובלבד שגובה קירוי המרפסת היה שתי קומות, או יותר, מעלרצפתה. תקנה זו מנעה בפועל את בנייתן של מרפסות בקומות סמוכות והביאהלתופעת "מרפסות לסירוגין".

התיקון החדש מתיר גובה קירוי של קומה אחת ומאפשר, להלכה, הוספת מרפסות ששטחן 14-12 מ"ר בכל הקומות וללא צורךבזכויות בנייה, גם בבתים בהם הונהגה עד כה בנייה "לסירוגין".

 

מתי דרוש היתר בניה? מהם השלבים לקבלתו
היתר בנייה הנו האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה. מהו היתר בנייה: היתר בנייה הנו האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה. היתר בנייה יינתן רק לאחר אישור הועדה המקומית.בהיתר ,באים לידי ביטוי זכויות הבנייה, כפי שנקבעו בתכנית בנין עיר החלה במקום. "היתר בניה צריך להתאים בעקרון לכל תכנית החלה על הקרקע. יש להבחין בין ארבעה סוגים של היתרים: א. כשהבקשה להיתר תואמת את הוראות התכנית החלה על הקרקע,במצב זה זכותו של המבקש לקבל היתר. ב. כשהבקשה אינה תואמת את התכנית,אולם היא במסגרת האפשרות לקבל הקלה,במצב זה יינתן היתר אם יקוימו הוראות סעיפים 129,ו-151 לחוק התכנון והבניה-תשכ"ט 1969 (להן "החוק") ג. כשהבקשה להיתר אינה תואמת תכנית,מבחינה זו השימוש במבנה שיוקם לא יהיה לפי יעוד המקרקעין על פי התכנית או לפי ההיתר, אולם הבקשה היא במסגרת האפשרויות לקבל היתר לשימוש חורג,אם יקוימו סעיפים 129,ו-151 לחוק. ד. כשהבקשה להיתר אינה תואמת תכנית,עד כדי מצב של סטייה מתכנית כפי שנקבע בתקנות,במצב זה אין כל אפשרות לתת היתר,האפשרות הקיימת היא לפעול לשינוי התכנית." מתי דרוש היתר בנייה: כל עבודה בקרקע ובנין וכל שימוש בהם, למעט מקרים יוצאים מן הכלל טעונים קבלת היתר בנייה. הבקשה תוגש במקרים הבאים: א.הקמת בנין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש. ב. כל תוספת לבנין קיים.
ג. כל שינוי (למעט שינוי פנימי) הכולל שינויים בקירות חיצוניים, חלוןחיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה,גדר, סככה, פרגולה.שינוי פנימי מוגדר כשינוי אשר אינו משנה את שטחה של הדירה, אינופוגע בקירות חיצוניים, אפוג באלמנטים   קונסטרוקטיביים ואינו פוגע בצנרת משותפת,כן אינו פוגע במראיהו או ברכושו המשותף. ד. תווית דרך, סלילתה וסגירתה. חפירות, הנחת תשתיות, קירות תומכים. ה. כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שנקבע בתכנית בנין עיר מאושרת ו/או בקשה לשימוש אחר ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה. ו. הקמה ו/או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, העמדת מכולה,מבנים ניידים וכו'. ז. עבודה מצומצמת: במקרים אשר מפורטים בתקנות הרלוונטיות ניתן להגיש לועדה המקומית בקשה לעבודה מצומצמת. הבקשה תוגש לועדה ע"ג טופס מתאים ב- 3 עותקים. לכל עותק יצורף תשריט ברור שיכלול חתכים וחזיתות הנחוצים להבהרת הבקשה. בכל מקרה של התקנת מתקן לדלק נוזלי/ארובה יש להמציא אישור של שירותי כבוי-אש כמו כן יש לצורך בהפקדת פיקדון בסכום המעודכן ליום הגשת הבקשה להיתר. בבקשה להיתר במקרקעין משותפים או בבית משותף יש להמציא נסח רישום מקרקעין מרוכז ולהחתים על הבקשה את כל בעלי הזכויות מידע מוקדם לפני כל פעולת בנייה כאמור לעיל ניתן לקבל מידע מוקדם בועדה המקומית. המידע כולל את תמצית הוראות תכנית המתאר ובין השאר את השטחים המותרים לבנייה עפ"י התכניות המאושרות: שטחים עיקריים ושטחי שירות, הפקעות החלות על הנכס, קווי הבניין, מס'הקומות, גובה וכו'. כמו-כן יימסר מידע לגבי תכניות הנמצאות בהליכים. מידע מוקדם שניתן בכתב, תמורת תשלום, מחייב את הועדה חצי שנה מיום קבלתו. לתשומת לבכם, מידע שניתן בע"פ אינו מחייב את הועדה. לצורך קבלת מידע בכתב - יש למלא טופס בקשה מתאים (טופס בקשהלמידע/זכויות).תיק מידע (מידע + זכויות בנייה) הצעד הראשון לקראת הגשת בקשה להיתר הנו הגשת מפה טופוגרפית עדכנית של אתר הבנייה. המפה תוגש ב- 3 עותקים והיא תיערך ותיחתם ע"י מודד מוסמך. המפה תיערך עפ"י ההנחיות המופיעות בנספח מס' 1 . הועדה המקומית תחזיר המפה למבקש בהקדם ולא יאוחר מתוך 30 ימים מיום הגשתה. על גבי המפה יסומנו זכויות הבנייה, קוי הבנייה והפקעות במידה וישנן. למפה יצורף מידע לגבי זכויות הבנייה בנכס, תכניות בנין עיר החלות במקוםוהוראות בנייה תקפות. על המבקש למלא טופס בקשה למידע (טופס בקשה למידע/זכויות) ולשלם אגרה בהתאם.
הכנת תיק בקשה להיתר א. תכנית הגשה תכנית ההגשה תוכן על ידי אדריכל רישוי או הנדסאי. הבקשה תוגש כשהיא ערוכה וחתומה בחתימה מקורית של: 1   . מבקשי הבקשה. 2 . כל בעלי הזכויות בנכס ,על פי הרשימה בסעיף2 א' לתקנות   התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) –התש"ל 1970. 3   . עורך/ ת הבקשה הראשי, אדריכל/ית רישוי, הנדסאי/ת אדריכלות. 4 . מהנדס/ת אחראי/ת לתכנון שלד הבניין - מהנדס בניין, רישוי/הנדסאי/ת בניין. 5   . אחראי/ת לביצוע השלד (ניתן למסור מידע זה בשלב מאוחר יותר). 6 . שמות האחראים לביקורת - כפי שמופיע בטופס הבקשה להיתר (ניתן למסור מידע זה בשלב מאוחר יותר). יש להקפיד על מילוי כל הפרטים: מס' ת.ז., מס' רישוי, כתובת, מס' טלפון ופקס. 7 . אישור רשות מקומית שבתחומה מוצעת הבנייה. ב. הוכחת בעלות על המבקש להגיש מסמכים להוכחת בעלותו ואשר יצורפו לתיק הבקשה: 1. נסח טאבו: נסח טאבו מקרקעין יכלול את כל שמות בעלי החלקה. הנסח יהיה מעודכן לתאריך הסמוך ככל האפשר למועד ההגשה, (ולא יאוחר מחצי שנה לפני מועד ההגשה). את הנסח ניתן להזמין בלשכת רישום המקרקעין. קרקע בבעלות מ.מ.י. - יש להגיש העתק הסכם חכירה ו/או הסכםפיתוח בנוסף לנסח הטאבו. 2.   בקשה להיתר ע"י חברות: במידה והמבקש או בעלי הקרקע הנם חברה, יש להגיש את הבקשה ע"ימיופה כוח מטעם החברה. יש להגיש ייפוי כוח חתום ע"י עו"ד או רו"ח למבקש בשם    החברה בציון שם, תעודת זהות, כתובת, טלפון ופקס. כאשר המבקשת הנה חברה ובעלי הקרקע הנם אחר יש להמציא ייפוי כוח מאושר כחוק מטעם בעלי הקרקע לגבי מורשי חתימה בשם החברה. יש להמציא תדפיס פרטי החברה מרשם החברות. 3. בקשה להיתר בבית משותף: יש להמציא נסח רישום מרוכז של הבית המשותף. לחילופין, ניתן להגיש נסח רישום של כל מבקשי ההיתר ולגביהדיירים שאינם נמנים על מבקשי ההיתר - ניתן להמציא במקום נסח מקרקעין שלהם, תצהירים חתומים ע"י המבקש וכן ע"י נציגות הבית המשותף כמו כן יש לציין את הרכב הבעלות של הבית המשותף. יש להחתים את כל בעלי הזכות בנכס ע"ג הבקשה להיתר. יש לצרף תצהיר חתום ע"י המבקש לגבי מספר הדירות בביתהמשותף ובעליהם. התצהיר ייחתם בפני עו"ד או ראש רשות. את טפסי התצהיר ניתן לקבל במשרדי הועדה. במידה ובעלי זכויות לא חתמו על הבקשה - על המבקש להגיש לועדה המקומית שמות המסרבים לחתום. הרשימה תכלול שמות, כתובת ומס' טלפון. כמו-כן יש לצרף צילומים מתכנית ההגשה אשר תישלח ע"י הועדההמקומית ע"ח המבקש לכל אחד מבעלי הזכויות אשר לא חתם על הבקשה.ג. תוספת בנייה:

בבקשה להיתר בנייה לתוספת בנייה יש לצרף מס' היתר בנייה קודם ע"ג טופס מס' 1 וצילום חזיתות המבנה הקיים. ד.  מפה מצבית:
לתיק הבקשה להיתר יש לצרף עותק אחד של מפה טופוגרפית תקפה ל- 6 חודשים בצרוף תיק המידע (מפת סימון קוי בניין) שהתקבל מטעם הועדה.ה. פיקדון:
עם הגשת הבקשה יש לשלם לועדה המקומית פיקדון בשיעור 20% מגובה אגרת הבנייה. עם אישור הבקשה על ידי הועדה המקומית יחושב תשלום הפיקדון כמקדמה ע"ח אגרות הבנייה הנדרשות לתשלום עפ"י חוק. ו. נספחים לבקשה להיתר:
1 . מפה מצבית 2 . מפת איתור עבודה 3 .תשריט סכימטי של שטח העבודה. 4 .תכניות בניה הנספחים ייחתמו על ידי המבקש,עורך הבקשה,מתכנן שלד הבניין ובעלי זכויות בנכס שלבי הטיפול בבקשה: א. בדיקות מוקדמות לאחר הגשת הבקשה תיערך בדיקה על ידי הצוות הטכני של הועדהלקראת הבאתה לדיון בפני מליאת הועדה המקומית. ב. בקשה למתן הקלה או שימוש חורג הועדה המקומית רשאית לאשר במקרים מסוימים שהוגדרו בתקנות,סטייה מהוראות תכנית המתאר (הקלה) ו/או שימוש חורג. מומלץ להתייעץ עם עובדי הועדה באלו מקרים ניתן לבקש הקלה. יש לציין שהבקשה להקלה כרוכה בתהליך ארוך ובעלות כספית      ומומלץ לשקול כדאיות הגשת בקשה להקלה. ג.הנחיות לפרסום בקשה להקלה ושימוש חורג1. לאחר בדיקה ראשונית של הבקשה ע"י מח' רישוי ובטרם   דיון בבקשה יתקבל נוסח לפרסום חתום על ידי יו"ר הועדה, כפוף להקלה המבוקשת מטעם עורך הבקשה. 2. את ההודעה יש לפרסם ב- 3 עיתונים: א. עיתון נפוץ כגון: ידיעות אחרונות, מעריב והארץ. ב. עיתון יומי נוסף בשפה העברית. ג.   יש לתלות ההודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שעליהם   חלה הבקשה ד. מקומון המופיע לפחות אחת לשבוע. ה. בישוב ערבי - תפורסם ההודעה גם בעיתון בשפה    הערבית. המבקש יעביר לועדה את קטעי העיתונות ומועד הפרסום. 3. המבקש יקבל מהועדה את רשימת המגרשים הגובלים וכל בעלי הנכסים והמחזיקים שלדעת הועדה יכולים להפגע ממתן הקלה או היתר לשימוש חורג בנכס שלגביו מבוקשת ההקלה או השימוש החורג. יש להודיע להם באופן אישי על הבקשה.4. המבקש ישלח הודעה לגבי הבקשה לכל הגובלים (ראה סעיף 3) במגרשו. ההודעה תישלח בדואר רשום ועל חשבונו. על המבקש להציג את ההודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שבמקרקעין נשוא הבקשה וזאת במשך התקופה שנועדה להגשת התנגדויות. על המבקש להצהיר בפני הועדה כי מילא התחייבויותיו בסעיף זה (טופס תצהיר והודעה לגובלים). 5. הועדה המקומית תאפשר להגיש התנגדות לבקשה בתוך 14 יום מהתאריך האחרון למשלוח ההודעות או הפרסום. במידה ותוגשנה התנגדויות, הן תצורפנה לבקשה לקראת הדיוןבמליאת הועדה המקומית. המבקש או המתנגד רשאים יהיו לערער על החלטת הועדה המקומיתבפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הועדה המקומית. ד. טיפול בבקשה להיתר בבית משותף אשר לא נחתמה על ידי   שותפים     בנכס במקרה של הגשת בקשה להיתר בנכס הרשום כבית משותף, ואשר שכן, שותף או יותר לא חתמו על הבקשה, תשלח הועדה המקומית בדואר רשום ע"ח המבקש עותק הבקשה אל כל אחד מהשותפים אשר לא חתם עליה. הועדה המקומית תאפשר לשותפים להגיש התנגדות בכתב תוך 14 ימים מיום משלוח ההודעה. במידה ואחד השותפים או יותר הגישו התנגדותם לבקשה, יצורפו ההתנגדויות לדיון בפני מליאת הועדה המקומית. אם תדחה הועדה המקומית את ההתנגדות במלואה או בחלקה תודיע על כך למתנגד ותינתן לו ארכה של 30 יום לפנות לועדת ערר או לערכאות משפטית. בתקופה זו לא יוצא היתר הבנייה. ה. דיון במליאת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בכל מקרה שהבקשה אינה תואמת במלואה את דרישות החוק והתקנות,או דרישות הועדה המקומית תובא הבקשה לדיון בפני מליאת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה. הועדה תעשה מאמץ להביא לדיון את הבקשה לישיבת מליאת הועדה הראשונה שלאחר הגשת הבקשה וזאת במידה והבקשה ערוכה עפ"י חוק ועפ"י דרישות הצוות הטכני וצורפו לה כל האישורים והחתימות הנדרשות. הועדה המקומית לא תדון בבקשה להיתר בניה אלא לאחר שצורפו כל המסמכים אותם יש לצרף ולא תיתן היתר אלא לאחר שלושים יום מיום קבלת הבקשה ,אך לא לפני המצאת ההודעות כאמור לעיל. הדיון בועדה המקומית יתועד על ידי פרוטוקול,בו יירשמו ההחלטות ההסתייגויות וההנמקות של חברי הועדה ומהנדסה,יש להדגיש כי לחלק מן ההחלטות יש חובת הנמקה. ו. מתן החלטות הועדה לאחר אישור הבקשה על ידי מליאת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תישלח למבקש הודעה על החלטת הועדה ועל הדרישות שיש להשלים. יש להמציא 3 עותקים מתוקנים בהם יכללו כל התיקונים וההתאמות שנדרשו ע"י הגורמים השונים בתהליך ההיתר. העותקים יהיו חתומים במקור ע"י המבקש, בעל הזכות בנכס, עורכי הבקשה, אחראי לביצוע השלד והאחראי לביקורת. היתר כאמור ייחתם על ידי יו"ר הועדה או יו"ר ועדת המשנה והמהנדס. תוקפו של היתר הנו לשלוש שנים מיום הוצאתו בכפוף לסייגים הקבועים בדין. ז. דחיית הבקשה להיתר על ידי הועדה במידה ודחתה הועדה המקומית את הבקשה להיתר בנייה, רשאי כל צד הרואה עצמו נפגע על ידי הדחייה, לערעור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הועדה. אישורים נדרשים לאחר אשור בקשה להיתר א.בקשה הכוללת מרחב מוגן חדש כל בקשה להיתר לבית חדש או לתוספת בנייה מעל 12 מ"ר טעונה אישוררשויות הג"א למרחב המוגן. תכניות ההגשה יכללו תכנון לממ"ק (מרחב מוגן קומתי) או לממ"ד (מרחב מוגן דירתי) הכל בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים - התשנ"ד 1994 ). המתכנן יפנה ישירות למפקדת המחוז של הג"א, לשם קבלת אישור לתקינות התכניות למרחב המוגן. ב. בקשה לתוספת כאשר קיים מקלט או מרחב מוגן בנכס במקרה של תוספת בנייה כאשר כבר קיים מקלט או מרחב מוגן בבית, יש להגיש בקשה לפטור לרשויות הג"א. הבקשה תוגש על גבי טפסים מתאימים אשר ניתן לקבלם במועצה המקומית. ג. אישור מנהל מקרקעי ישראל: בכל בקשה להיתר בקרקע שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל יש להחתים את המנהל ע"ג הבקשה. בקרקע פרטית - יש להחתים את בעל הזכות בנכס ע"ג הבקשה כאמור   לעיל. ד.התחייבות האחראי ליציבות וחישובים סטטיים לכל בקשה להיתר יצורפו חישובים סטטיים והתחיבות האחראי ליציבות אשר נערכו על ידי האחראי לביצוע השלד. במידה ומבוקשים קירות תמך או סלעיות בתחום המגרש - יש להגיש לגביהם חישובים סטטיים והתחייבות האחראי ליציבותם. החישובים הסטטיים ייחתמו ויוגשו על ידי מתכנן שלד הבניין בטופס   מיוחד. אם נושא הבקשה הוא תוספת בניין,יש לוודא על ידי בדיקת הבניין הקיים כי הבניה החדשה נשוא ההיתר המבוקש לא תפגע ביציבותו לא בשעת ביצועה ולא לאחריה. יש להגיש לוועדה המקומית ,עם גמר הקמת השלד,חישובים סטטיים חדשים אם במהלך הקמת השלד חלו בו שינויים מהותיים,או חישובים סטטיים מתוקנים אם חלו בו במהלך ההקמה שינויים שאינם מהותיים והמחייבים תיקון החישובים המקוריים. ה.אישור חברת בזק/ טל"כ/ חברת חשמל יש לצרף לכל בניה חדשה או לתוספת בנייה משמעותית אישור חברת חשמל, אישור בזק, אישור טל"כ לחיבור הבית למערכות ולרשתות של החברות. ו.אישור בדיקת איכות וטיב מוצרים יש לצרף הסכם ע"י מעבדה מוסמכת, לגבי הבדיקות הנדרשות בטונים/ממדי"ם/צנרת סניטרית והתחייבות לגבי שימוש בחומרי בנייה תקינים. ז. טופס מודד מוסמך יש לצרף לבקשה אישור והתחייבות מודד לסימון המבנה והתחייבות להזמנת מפות בגמר מסד וגמר בנין כולל פיתוח - טרם הוצאת ההיתר (טופס מס' 100 -מודד) . ח. אישור תכנית ביוב סניטרית לתיק הבקשה להיתר יש לצרף נספח סניטרי - מים וביוב מאושר על ידי אגף ההנדסה של הרשות המקומית. האישור יכלול את הפיתוח והמדרכה בחזית המגרש. ט. אישור על עמידה בתקן בידוד תרמי י.אישור שרותי כיבוי אש לכל בקשה להיתר לבית משותף יש לצרף אישור שרותי מכבי-אש. כמו-כן, יש לצרף את האישורים בכל מקרה של בקשה להיתר הכוללת חדר הסקה, אח, ארובה וכן בבקשות אשר לא למטרות מגורים. יא. אישור לשכת הבריאות המחוזית יש לצרף לבקשה אישור ממשרד הבריאות, במקרה של בקשה לבניית בית משותף למגורים, או לכל בקשה אשר אינה למטרות מגורים. יב. אישור חברת חשמל לחדרי טרנספורמציה יש לצרף אישור חברת חשמל לגבי הקמת חדר טרנספורמציה לגבי כל בניה קבלנית חדשה. יג. נספח תנאים והתחייבות מילוי נספח תנאים והתחייבויות - טרום הוצאת ההיתר (טופס נספחתנאים והתחייבויות) .יד. נספח פינוי פסולת מילוי נספח פינוי פסולת להסדרת הפינוי מאתר הבנייה (טופס נספח פינוי פסולת) . טו. הועדה המקומית תתנה הוצאת ההיתר עפ"י שיקול דעתה ולפי הצורך בתנאים נוספים כגון: 1   · אישור אגף העתיקות במקרה של בנייה בשטח המוכרז כאתר   עתיקות. 2   · אישור משרד החינוך בבנייה ציבורית למטרות חינוך. 3   · אישור יועץ תחבורה למיקום חניות, כניסות ויציאות רכב.טז. תשלום אגרות והיטלים לפני הוצאת היתר הבנייה יש לשלם את אגרות הבנייה והיטל ההשבחה המוטלים מכח חוק התכנון והבנייה. 1.היטל השבחה היטל השבחה משולם עפ"י חוק התכנון והבנייה בגין זכויות בנייה שנוספו לנכס והעלו את ערכו. ההיטל ישולם גם במקרה שתאשר הועדה המקומית הקלה או שימוש חורג בגין אותם הזכויות. בכל מקרה מומלץ לברר במדור היטל השבחה בועדה המקומית אם יוטל היטל השבחה על הבנייה המבוקשת. הואיל ושיעור היטל ההשבחה עשוי להיות גבוה יחסית, מומלץ לבדוק הנושא לפני התחלת הליכי הרישוי. שיעור היטל ההשבחה יקבע על ידי שמאי מקרקעין בכל מקרה לגופו, לפיכך לא יוכלו עובדי הועדה למסור אומדן לגבי שיעור היטל ההשבחה. ניתן לבקש מהועדה לערוך שומה מוקדמת. במקרה זה יש להפקיד מקדמה ע"ח היטל ההשבחה כדי לכסות את הוצאות השמאי. 2. נוהלי תשלום היטל השבחה הועדה תעשה ככל האפשר לקצר את זמן טיפולו של השמאי בבקשה,עם זאת עשוי הטיפול להמשך במקרים מסוימים בין 15 ל- 30 יום. עם קבלת ההערכה השמאית תשלח הועדה המקומית הודעה ובה יפורט שיעור היטל ההשבחה שיש לשלם בגין קבלת ההיתר. בהתאם לחוק ניתנת האפשרות למבקש להגיש שומה אחרת באמצעות שמאי מטעמו. שומה זו תיבדק בידי שמאי הועדה. במידה ושמאי הועדה והשמאי מטעם המבקש לא הגיעו להסכמה לגביגובה היטל ההשבחה ימונה שמאי מכריע אשר שומתו תהיה סופית   אלא אם יוחלט על ידי מי מהצדדים להגיש ערעור על השומה המכרעת לבית משפט השלום על פי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק. המבקש ישתתף בעלות הוצאות השמאי המכריע. 3. אגרות פיתוח והיטלים ע"י הרשויות המקומיות אגרות אלו נגבות ע"י הרשות המקומית שבתחומה מוצעת הבנייה.תשלום אגרת הפיתוח וההיטלים מהווים תנאי לקבלת בקשה להיתר בנייה. מבקש ההיתר חייב לקבל אישור הרשות המקומית כי אין לה התנגדות למתן היתר הבנייה. שמירה על תנאי ההיתר ובקשה לטופס 4 (טופס איכלוס): א. על המבקש שלא מינה קבלן רשום לפני מתן היתר הבנייה - להתחייב    למנות קבלן רשום בטרם תחילת העבודה. ב. לאחר קבלת ההיתר - על המבקש לשים לב לכל התנאים שהינם חלק מתנאי ההיתר ולהקפיד על מילוי התנאים הנ"ל ומילוי בזמן של כל הטפסים שנמסרו ע"י הועדה, למילוי במהלך העבודה ולקראת הגשת בקשה לטופס 4. ג. בגמר עבודות הבנייה כולל השלמת פיתוח השטח וכשהבניין ראוי     לאכלוס - על המבקש לגשת לרשות המקומית שבתחומה בוצעה הבנייה ולקבל הסכמתה למתן טופס 4 וזאת לאחר מילוי כל דרישות המועצה לאכלוס המבנה. על המבקש להגיש בקשה לטופס 4 בצירוף: אישור הרשות המקומית, מילוי טפסי הועדה כתנאי לקבלת טופס 4, ריכוז בדיקות בטונים, הגשת מפת מדידה בגמר בנייה כולל פיתוח השטח ובאזורים מסוימים יש להמציא גם אישור החברה המפתחת. ד. במידה ולאחר בדיקת התיק ע"י מחלקת הפיקוח והצוות הטכני של הועדה יידרשו השלמות ואישורים נוספים - על המבקש למלאם לפני הוצאת טופס 4 . התחלת בניה א. לא יתחילו בעבודות בניה עליה ניתן היתר אלא אם נתקיימו כל אלה: 1 . בידי מנהל העבודה באתר תכניות הכוללות את כל המסמכים הדרושים על פי החוק והתקנות 2 . תכניות בניה שנערכו על ידי עורך מוסמך. 3 . תכניות קונסטרוקציה. 4 . התקשרות חוזית בין מבקש ההיתר לבין מעבדה מוסמכת לבדיקת חומרי בניין. ב.על התחלת בנייה ומועדה תינתן הודעה מראש לועד המקומית ולאחראי על       הביקורת.כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור רואים את עבודות הבנייה כבניה שלא בהיתר. ג.לא יוחל בבניה כל עוד לא נתמנה אחראי לביקורת הביצוע לרשותכם עומד צוות עובדי הועדה אשר יטפל בכל פניותיכם.במידה ועל אף האמור לעיל - יידרשו הסברים נוספים - יש לפנות לאחראיות האזור במחלקת הרישוי.

 

קלינגר מלווה ועדי בתים משלב ההסכמה ועד קבלת היתר הבניה.קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאליהשירות בפריסה כלל ארצית
טל': 03-6990132
פקס: 6990134 - 03
נייד- בן קלינגר 0523-888813
www.klinger.co.il
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין14/04/20182 צפיות
האדריכל שלך הגיש בקשה להיתר בניה בתל אביב ואתה מעוניין לדעת מה קורה בתיק? השכן שלך הגיש בקשה לשימוש חורג? גן ילדים אולי? קלינגר שמחה להציג בפנכם את המערכת המקוונת למידע על בקשות להתרי בניה בתל אביב. משרדנו מקדם בקשות להתרי בניה ולא מעט נעזר במערכת חדשה זו.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות14/04/20183 צפיות
מהו היתר בנייה? היתר בניה הינו רישיון לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי. נדרש להוציא היתר בבניית בית/בניין חדש או בשינויים המבוצעים בבית/בבניין קיים. היתרי בניה מגישים כיום בצורה מקוונת דרך המערכות הממוחשבות. שימוש חורג בנכס גם דורש היתר.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/04/20188 צפיות
הרבה אזרחים תמימים בנו פרגולה בחשיבה שעמדו בתקנות הפטור והופתעו כאשר קבלו צו הריסה בעקבות קרוי של הותקן נגד הגשם בעיקר. הוצאו אלפי צווי הריסה בנושא זה שסוף סוף מקבל מענה הולם בתיקון תקנות הפטור.

מאת: בנימין קלינגרעיצוב תעשייתי 12/04/20188 צפיות
הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר. במאמר זהנעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות. שרות זה ניתן לגולשי האתר , המיידע לנוחיותכם ועל אחריותכם בלבד.אלו שאינם מגישים את הבקשה דרכינו מומלץ שיקבלו סייוע מקצועי ומשפטי. לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי קלינגר תילווה בצמוד את ההליך כולו, ובכך תמנעו מ אי הבנות מקצועיות

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי10/04/20207 צפיות
הרבה מהלקוחות המרוצים של משרד בן קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה שואלים רבות" במה עוד אתם יכולים לסייע?" החלטנו לפרסם לקהל הרחב פרופיל משרד המתאר את היכולות והשרותים שלנו מול משרדי התכנון,ממשל ועוד.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי05/04/20212 צפיות
יעוץ בהקמת עסק הצעד הראשון בין חלום למציאות מתחיל כאן. ​​​​כולנו שואפים להיות הבוסים של עצמנו אבל בפועל לא כל אחד מצליח. לרבים מאתנו יש יוזמות עסקיות מצוינות אך כדי להפוך אותן לעסק מניב ומשגשג נדרש תכנון, ידע בתחומים שונים והבנה עסקית. ​אם קורצת מהחומר האמיתי, נותר לך רק ללמוד איך עושים את זה נכון. אנו ב קלינגר רישוי עסקים נלווה אותך מהליך בדיקת המקום לפני השכרתו/רכישתו ועד קבלת רישיון העסק וההיתרים הנדרשים

מאת: בנימין קלינגרהתמודדות עם מצבי לחץ05/04/20247 צפיות
הסבר ותיאור כללי של מחלקת רישוי בניה בעיר הרצליה הנמצאת כיון במאמצי פיתוח רבים, אמונה מחלקת רישוי בניה על הפקת היתרי הבניה השונים שבאמצעותם ניתן יהיה לבנות ולפתח את העיר. תהליך הפקת היתר מלווה בבדיקות המשלבות בדיקות סטטוטוריות, זאת יחד עם בדיקת טיב התכנון המוצע המתבצע באמצעות בדיקת התאמה להנחיות המרחביות. בנוסף, נציגי מחלקת רישוי מסייעים במתן מידע וליווי המתכננים משלבי התייעצות ראשוניים ועד לשלב הפקת ההיתר.

מאמרים נוספים בנושא בתים משותפים

מאת: פורטל בתיםבתים משותפים05/03/20317 צפיות
עונת האביב כבר נמצאת ממש מעבר לפינה ואתם יודעים מה זה אומר? שהגיע הזמן להתחיל להתארגן. אילו פעולות תחזוקה חשוב לבצע לקראת האביב והעונה החמה? וכיצד חברת ניהול תעזור לכם?

מאת: פורטל בתיםבתים משותפים21/01/20489 צפיות
דאגה לתחזוקת הנכסים שבבעלותכם יכולה להתגלגל לסוף רשימת סדרי העדיפויות שלכם, אולם קחו בחשבון שתחזוקה ראויה יכולה למנוע תקלות וכתוצאה מכך קריאות חירום. בנוסף היא שומרת על הנכס, כמו גם על הערך שלו לאורך השנים. הגנה על הנכס להשכרה שלכם בעונה הגשומה דורשת מכם לבצע את הפעולות הבאות ברשימה, וכך לשמור עליו מטופח וראוי למגורים.

מאת: אבי דוידיבתים משותפים21/04/19928 צפיות
המלצות לבחירה נכונה של צבע לחדר מדרגות.

מאת: שלמה פריבתים משותפים18/07/17878 צפיות
אחזקת מבנים בכפר יונה, יכולה לסייע למי שגרים בבתים משותפים. כפר יונה היא עיר בת כ-21,000 תושבים, שנמצאת ממזרח לעיר נתניה. חשוב לתחזק היטב בתים משותפים, על מנת שאיכות החיים של הדיירים תהיה גבוהה.

מאת: ליאורבתים משותפים03/05/17787 צפיות
אחזקת מבנים בעיר תל אביב, מאפשרת לכם לגור בבניין מטופח. אחזקת מבנים, מאפשרת לבניין המשותף, ולחצר שלו, להיות במצב טוב מאוד. חברה לאחזקתם של מבנים, יכולה לדאוג לכך, שהבניין והחצר, יהיו מטופחים, לאורך כל השנה.

מאת: שלום כהןבתים משותפים05/12/16790 צפיות
עיצוב המטבח הינו אחד האתגרים הגדולים ביותר בעיצוב ביתכם.

מאת: בנימין קלינגרבתים משותפים25/11/16711 צפיות
מהם התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי? סעיף 238א(א) לחוק קובע, כי תנאי להוצאת צו הריסה מינהלי על-ידי יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובנייה, הנו הגשת תצהיר חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית, המציין כי לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר בנייה או בחריגה מהיתר בנייה, כי לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני הגשת התצהיר, וכי ביום הגשת התצהיר הבניין לא מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים יום. כמו כן מורה סעיף 238א(ב) לחוק, כי לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא לאחר התייעצות עם הי

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica