חפש מאמרים:
שלום אורח
27.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר.

הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג

שטח: אדריכלות \ ניהול הבנייה\רישוי עסקים
מאת: בן קלינגר קלינגר היתרי בניה רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר.
במאמר זה  נעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות.
לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי  הגשת הבקשה להיתר לשימוש חורג תתואם מראש, באמצעות עורך הבקשה (ומתכנן רישוי שמוסמך לעסוק בתחום).

לרובבקשה אשר לא תוגש במתכונת הנדרשת עפ"י החוק ובכפוף לדרישות המפורטותלהלן,לא תבדק, ותוחזר למבקש. או בקשה שיימצאו בה ליקויים בהליך הבדיקה אואיהתאמה לדרישת הועדה תוחזר, לשם תיקונים כל תוכנית מתוקנת תעבור אתהליךהבדיקה מחדש. לכן,בקשה מוגשת בצורה התואמת את הוראות החוק, את תוכנית בניין עיר החלות עלהחלקה וההנחיות המפורטות להלן, תטופל ותאושר מהר יותר והליך הוצאת היתרהבניה יהיה קצר יותר. ברצוננולהפנות את תשומת ליבך כי הוועדה המקומית אינה עוסקת בתחום קביעת גבולותשלחלקות ו/או ישוב סכסוכים בשאלות קיניניות. תפקידה של הועדה המקומיתמתמצהאך ורק בקביעת הוראות בניה ומתן מענה לסוגיות תכנוניות גרידא.
למניעת אי הבנות, הרינו להסב תשומת ליבך:
  • אין ההנחיות המצ"ב מתייחסות להגשת בקשה להיתר בניה, שהינה הליך נפרד לחלוטין.
  • היתר לשימוש חורג אינו מהווה רישיון עסק,המוצא בהליך נפרד במחלקת רישוי עסקים לאחר מכן.
טיפול בבקשות לשימושים חורגים
1. הנחיות להגשת הבקשה להיתר תיק בקשה להיתר חייב לכלול את המידע על זכויות הבניה כולל סימון קווי בניה מותרים. על מבקש ההיתר להגיש את התיק הבקשה, תוך הקפדה על המצאת כל הפרטים הבאים: 1.1העתק טופס מידע כולל זכויות הבניה ומפת הנכס בקנה מידה 1:250  ערוכה ע"ימודד מוסמך ומעודכנת לחצי שנה אחרונה, ועליה סימון קווי הבניין וההפקעותעפ"י התוכנית המפורטת החלה באזור 1.2הוכחת זכויות הקניין בנכס בצרוף חתימת כל בעלי הזכויות בנכס. לשם כך ישלהמציא נסחי רישום מלשכת רשם מקרקעין (טאבו) של כל תתי – החלקות והרכושהמשותף בחלקה שבה מבוקש ההיתר. הנסחים יהיו מעודכנים לחצי השנה האחרונה.ניתן לבקש בלשכת רשם המקרקעין נסח מרוכז שעלותו זולה יותר, לשם כך ישלהפנות בקשה מיוחדת למנהל הלשכה. 1.3 בבקשהלהקלה/ שימוש חורג, יש להמציא גם את נסחי הרישום מלשכת רשם המקרקעין שלכלהחלקות הגובלות בנכס, עבור משלוח הודאות בדואר רשום כחוק.(במקרה שאיןאפשרות להמציא נסחי רישום כמפורט לעיל, ניתן להמציא נתונים גם מועד המושב). 1.4 ישלהחתים  ע"ג הבקשה את כל מי שרשום כבעלים, תוך ציון התאריך ומס` תעודתהזהות של החותם.(קרקע שבניהול מינהל מקרקעי ישראל ובחכירה ל-בעל הנחלה, ישלהחתים את מ.מ.י ואת כל החוכרים. במקרה ובו מי מהבעלים הרשומים מסרב לחתוםעל הבקשה להיתר , יש להודיע על כך למח` הרישוי ולצרף כתובתם וזו תנהגעפ"יההליכים הקבועים בתקנות. ייתכנו דרישות נוספות לשם הבהרת נושאהבעלות, הכוללפי העניין ולפי הצורך. 1.5 הבקשה להיתר בניה תכיל את הפרטים המנהליים והתכנוניים הבאים :
מפרטבקשה להיתר  מלא ובהתאם לתיקון מס` 33 לחוק התכנון והבניה, חתימות ושםמלאשל המבקשים, עורכי הבקשה והמהנדס, בכל המקומות המיועדים לכך. לא תתקבלבקשה מוגשת בשם חברה, אלא אם כן יצורף מסמך המפרט מי הם מורשי החתימה. לאיתקבלו צילומי תמונות. רישום נכון של השטחים המבוקשים והמותרים לבניהעפ"יהת.ב.ע התקפה. יש למלא גם את טבלת הסטטיסטיקה. 1.
כתובת מדויקת של הנכס. מספור דירות עפ"י הנוהל המצ"ב. 2.
תרשים סביבה בק.מ. 1:500 3.
סימום חץ הצפון 4.
תרשים מגרש על גבי מפה טופוגרפית ב-ק.מ. 1:250 כולל קווי בנין עפ"י התוכנית החלה באזור. מעודכנת לחצי השנה האחרונה. 5.
העמדתהבניין על כל תחום המגרש בק.מ. 1:100 , סימון מרווחים קיימים ומבוקשיםוקווי בנין עפ"י הת.ב.ע, לרבות סימון גבול אזור מגורים בנחלה וגבול אזורקרקע חקלאית מוכרזת בהתאם למפות ההכרזה של ולקחש"פ, סימון מבני מגוריםבנחלות סמוכות הנמצאים בתווך 25 מטר מהמבנה המבוקש. 6.
סימון נגישות לחלקה, לרבות סימון מקומות חניה קיימים ומוצעים. 7.
סימון הפקעות לדרכים ולצורכי ציבור (במידה ויש). 8.
חישובשטחים מלא לחלקה ומילוי טבלאות השטחים לפי דרישות טופס מס` 1 או 2. בבקשהלתוספת בניה חדשה של למעלה מיחידת דיור אחת, יש לציין בנפרד שטח ברוטו שלכל אחת מהמבנים. סכמות שטחים לכל מפלס ומפלס. 9.
תוכנית אתר הבניה כולל דרכי גישה. 10.
סימון מקומות חניה, נדרשת לפי התקן לרבות חניה תפעולית. 11.
תוכניותאופקיות למפלסי הבניין השונים ערוכות בגובה 1.20 + מ` לרבות קומת מסדועליות גג. כולל גבהים של כל אחד מהמפלסים. לסימון חתכים. בתוכנית קומתהקרקע לפרט בחתך את פיתוח החצר ומבנים שכנים. 12.
שניחתכים אנכיים לפחות דרך המבנה., מאונכים אחד לשני . אחד מהחתכים יעבורדרךחדר המדרגות. לפרט גבהים ומידות. יש להציג חתכים דרך המבנה נשואהבקשה. 13.
מידות כלליות ופנימיות. 14.
על כל התוכניות להיות צבועות כחוק ולכלול את סימון גבול איתור הבקשה לשימוש חורג. 15.
כלחזיתות הבניין, חומרי גמר וכולל חזיתות קיימות של המבנים בחלקה. במידהוהבקשה הינה להרחבת דירה בבית משותף. יש להראות חזיתות של כל הבניין הקייםבחלקה, ולסמן את גבול איתור הבקשה. 16.
מבט גגות, כולל גגות קיימות בחלקה, מידות, ציון גבהים וסימון מערכת קולטי שמש. 17.
מבני עזר 18.
מיקום בלוני גז, צנרת גז, צוברים תת-קרקעיים, מיכלי אשפה. 19.
מרחב מוגן על פי תקן הג"א בק.מ. 1:50 ואישורו או אישור פטור. האישור יינתן ישירות במשרדי הג"א. 20.
סימון רשת הביוב – קו קיים, מיועד לביטול וחדש. 21.
סימון חלקים להריסה. בהריסת מבנה שלם יש להגיש בקשה נפרת להיתר עבור הריסה. 22.
כל יתר הדרישות המופיעות בחוק התכנון והבניה ובתקנות. 23.
2. המסמכים הדרושים לקליטת תיק בקשה להיתר במחלקת הרישוי
טפסים ותוכניות מס` סידורי
תוכנית הגשה X 2 בתיק ורוד כולל כל הפרטים הנדרשים בע"מ 1-2 למפרט הבדיקה ואת התשריטים כפי שקבע חוק התכנון והבניה כמפורט לעיל. 1.
חתימת מבקש/ים , עורך הבקשה , מהנדס, בעלי הנכס, שכנים דיירי הבית – ע"ג ההגשה, במקומות המיועדים לכך. 2.
מפת מדידה עליה סימון קווי בניין והפקעות, לרבות סימון קו תחום אזור מגורים בנחלה, לרבות סימון תחום קרקע חקלאית מוכרזת. 3.
הוכחת בעלות (נסח טאבו/ תצהיר בעלים) 4.
אישור מינהל מקרקעי ישראל (במידה והבעלות של מ.מ.י ) לדיון בבקשה ולמתן היתר. 5.
נסחי טאבו של בעלים המחזיקים בנכסים הגובלים בחלקה עבור משלוח הודעות בדואר רשום כחוק 6.
לאחרקליטת התיק בדלפק הקבלה, הבקשה תועבר לעובד האחראי על המשך הטיפול במח`הרישוי, ישלח אליך שובר תשלום עבור הפקדת הבקשה בגובה 20% מסך האגרה,תשלומו מהווה כתנאי להתחלת הטיפול בבקשה. כמו כן, ישלח מכתב המפרט מס` תיקהבקשה ושם העובד האחראי על המשך הטיפול בה במחלקה,- אותו עובד ילווה אתהליך הרישוי מתחילתו ועד מתן ההיתר.
רקהאחראי הוא שיפנה אותך או את עורך הבקשה לתיאומים וברורים עם המחלקות אוהיועצים במידה ויידרשו, לפי העניין, תוך תאום מועד עימם מראש. בכל פניה וברור עליך לפנות ישירות טלפונית בלבד לאחראי הבקשה, תוך ציון מס` תיק, אחראי התיק יתאם את מועד הפגישות לתאומים והבהרות. 3. הליך בדיקת הבקשה להיתר 3.1 לאחרקליטת התיק , נבדקת הבקשה לפי העניין ע"י עובדי מחלקות הרישוי, התשתית(מדידות, ביוב, כבישים) גנים ונוף, פיקוח , תכנון עיר, ןיועצי האגף. 3.2 במידהונמצא כי יש לשנות בבקשה שינויים מהותיים, מוחזרת התוכנית למבקש לצורךיישום השינויים. תוכנית מתוקנת חוזרת לעבור את הליך הבדיקה מחדש. 4. הכנה לוועדה בתוכנית שאין בה ליקויים , דרישות לשינויים מהותיים או תוכנית מאושרת ע"י כל המחלקות והיועצים: 4.1 בבקשה  לשימוש חורג: כלבקשה להיתר שיש בה שימוש חורג, כפופה לפרסום בעיתונות ובנכס ובהודעות לכלבעלי הזכויות הגובלים בנכס נשוא הבקשה והמחזיקים בהם. הפרסום וההודעותהנ"להינם על חשבון מבקש הבקשה. 4.1.1מסירת נוסח הפרסום ב-3 עיתונים נפוצים מוכרזים ובנכס, ומשלוח ההודעות לכלבעלי הזכויות הגובלים בנכס נשוא הבקשה והמחזיקים בהם, יעשו רק לאחר סיוםהליך 2 ו-3 לעיל. 4.1.2 הבקשה להיתר תובא לדיון בועדת משנה, לאחר פרק הזמן הקבוע בחוק מיום הפרסומים וקבלת ההודעות ע"י בעלי העניין. 4.1.3 הבקשה מועברת לפי הסדר, לתור הממתין לוועדת המשנה לתכנון ובניה. 5. דיון וועדה בקשהכנ"ל פתוחה להתנגדויות. במידה ויתקבלו התנגדויות תיכנוניות לבקשה,-יוזמנוהמתנגדים לועדה המתאימה לשמיעת התנגדויות. למבקש תנתן זכות תגובה. החלטה הועדה המקומית נתונה לערעור בפני ועדת ערר. היתר לשימוש חריג מותנה התשלום היטל השבחה אשר נקבע ע"י שמאי הועדה המקומית. 6. הודעות הועדה המקומית בדבר החלטתה לאחר דיון בועדת בנין ערים מקומית, ולאחר אישור הפרוטוקול, תקבל לידך הודעה בדבר החלטת הועדה: 6.1באם אושרה בקשתך   מופנית תשומת ליבך לכך כי החלטת הודה לאישור הבקשהאינהמהווה היתר לבניה, היא מותנית לרוב בתנאים ובדרישות אותם יש למלאכתנאילקבלת ההיתר- מומלץ לשמור על ההודעה ולדאוג להשלים את התיקוניםואיסוףהאישורים הנדרשים בהתאם להחלטה. 6.2 באםסורבה בקשתך, ואתה רואה עצמך נפגע, הינך רשאי לערור בפני ועדת הערר תוך30יום מיום שהומצאה לך החלטה בדבר הסירוב או הדחייה. החלטת ועדת העררתבואבמקום החלטת הועדה המקומית או רשות רישוי מקומית לפי העניין. 6.3 באםאושרה בקשתך אך היו לה מתנגדים או שאחד הבעלים לא חתם עליה כחוק, לאיינתןההיתר אלא לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות לנמק את התנגדותו ונמסרה לובכתבהחלטת הועדה 6.4 החלטהועדה מקומית לאישור התוכנית תחשב כבטלה בתום שנה מהיום בו נמסרה הועהלמבקש על כך, אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר או אם עברה שנה מיוםהחלטת הועדה וטרם הוצא היתר, יש לנקוט בכל הליכי הרישוי, לרבות קבלת מידעעדכני, כאילו ולא הוגשה עדיין כל בקשה למתן היתר.

7. בדיקת הבקשה על ידי הוועדה המקומית בהמשך לדרישות ותנאי הועדה הנוגעים ישירות לבקשה המפורטת בהודעה, המבקש יוכל להמציא את הנתונים והטפסים הבאים:
לבקשותבהן שינוי בניה או הריסה יש לצרף תוכניות קונסטרוקציה לעבודה (עפ"ידרישה)והצהרת מהנדס. (לא תתקבלנה הצהרות של מהנדס או אדריכל תחת חותמתבע"מ) 1.
תוכנית פיתוח מאושרת X 4 כולל תחום פיתוח (עפ"י דרישה). וכולל מאזן חניה לכל השימושים בחלקה. אישור יועץ תחבורה בעיריה. 2.
מינוי קבלן אחראי לביצוע עבודות בניה (באם קיימת) על גבי הבקשה ומינו אחראי לביקורת. 3.
אישור הג"א למרחב מוגן או לחילופין  קבלת פטור הג"א (עפ"י דרישה) 4.
אישור מכבי אש (עפ"י דרישה) 5.
אישור משטרה  (עפ"י דרישה) 6.
אישור להצבת שילוט במקום , באם מבוקש. 7.
תוכנית ביוב X 3, באם חלו בהן שינויים מהיתר הבניה. 8.
אישור מח` התברואה 9.
אישור תוכנית אינסטלציה, באם יחולו בה שינויים מהיתר הבניה התקף 10.
אישור רשות הניקוז 11.
אישורי משרד הבריאות ומשרד לאיכות הסביבה או איגוד ערים לאיכות הסביבה 12.
אישור התקשרות עם מעבדת בדיקות מורשה עבור בדיקת חומרים ומערכת הגז, באם מבוקשת. 13..
אישור מח` פיקוח שנהרסו מבנים ללא היתר אם היו קיימים בשטח. 14.
אישור יועץ למערכות (כשמדובר בתנורים בעלי ארובות ומכילי דלק) 15.
במידה והבקשה מוגשת בקרקע חקלאית מוכרזת, נדרשים אישור הועדה המחוזית והועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 16.
אישור יחידה אזורית לאיכות הסביבה (עפ"י דרישה) 17.
אישוריועץ לסידורי נכים (באם מבוקש שימוש חורג בעבור בניין ציבורי כהגדרתובסעיף 8.01 חלק ח`, תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) 18.
אישור על תשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג.אישור על תשלום היטל השבחה בגין ת.ב.ע (עפ"י דרישה) 19.
לאחראיסוף האישורים והתאמת התוכניות למלוא הדרישות יש להמציא 3 תוכניות בקשהלהיתר מתוקנת עפ"י כל דרישות הוועדה, הנחיות היועצים והגופים הנ"ל, כוללמרחב מוגן לאחר אישור הג"א. על התוכניות לעמוד שוב בכל הדרישות המפורטות בסעיף א `לעיל. 20.
8. קבלת היתר עם השלמת כל הדרישות המפורטות לעיל , יערך חשבון סופי לתשלום. החשבון הסופי כולל את הפרטים הבאים:
אגרותבניה בניכוי הפיקדון. הפיקדון יהיה בצמוד למדד . המידה ולא שולמה האגרהבתוך שנה מיום קבלת ההודעה על אישור הבקשה להיתר, לא יוחזר הפיקדון. 1.
תשלום אגרת בניה 2.
אגרת חיבור לביוב 3.
אישור מח` גביה  על העדר חוב הבעלים על הנכס נשוא ההיתר 4.
. היטל השבחה בגין שימוש חורג 5
עם קבלת החשבון לתשלום המאושר יש לגשת למחלקת הגביה לאישור נוסף ותשלום. עם קבלת האישור על התשלום במשרדנו, יודפס ההיתר אשר יועבר להליך בדיקה סופית, לאישור וחתימות. במעמד קבלת ההיתר יונחה המבקש בכל הנוגע לתיאום עם המחלקה, והנחיות לתפעול שעל מבקש ההיתר לנקוט במהלך הבניה. 9. תוקפו של ההיתר 1. תקפו של ההיתר לשימוש חורג יצוין על גבי הייתר.
  1. תקפו של ההיתר יפקע בתום תקופה זו.
10. רישיון עסק ההיתר לשימוש חורג אינו מהווה רישיון עסק, יש לדאוג להוציאו בהליך נפרד במחלקת רישוי עסקים לאחר מכן.

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי. טלפון: 03-6990132  . פקס: 6990134 - 03. דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
 





 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/20224 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי11/01/20224 צפיות
המסגרת לביטול צו הריסה מינהלי הותוותה בסעיף 238א (ח’) לחוק התכנון לפיו: לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. הוראת סעיף 238א (ח’) לחוק התכנון מתייחסת אפוא לשתי עילות בלבד שבעטיין קמה לביהמ”ש...

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט31/12/19312 צפיות
. ,תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מתקן למעשה את פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון והבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במספר חוקים נוספים, באופן שיביא להגברת האכיפה בעבירות תכנון ובנייה. נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת הסנקציות שניתן להטיל על המפר את הוראות חוק התכנון והבניה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והחמרה ניכרת של עונשים.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19385 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19468 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין05/09/19414 צפיות
ההתיישנות גברה על השימוש בהעדרו של היתר אין שימוש שלא הותר על-פי ההיתר, קרי - אין שימוש חורג, ומשכך לא מתקיימת עבירת השימוש על-פי סעיף 204 לחוק. האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/19410 צפיות
בירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת. נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה… " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

מאמרים נוספים בנושא איכות הסביבה

מאת: אור מחשביםאיכות הסביבה21/03/17644 צפיות
שימוש באנרגיה סולארית חשוב מאד, הן מבחינה סביבתית, הן מבחינה כלכלית והן מבחינות רבות נוספות. אנרגיה סולארית מופקת מן השמש. השמש היא מקור אינסופי לאנרגיה מתחדשת – בניגוד למשאבי טבע אחרים אשר משמשים לייצור אנרגיה, השמש היא משאב בלתי נדלה, היא נמצאת שם תמיד על מנת לספק לנו אנרגיה ירוקה.

מאת: אופיראיכות הסביבה01/08/161696 צפיות
מתי אנחנו זקוקים לשירותים של נוטריון? מהי החשיבות של אישורי נוטריון? ואל מי צריך לפנות? לפניכם כל המידע החשוב על האישורים אותם מספק נוטריון ועל הצורך של אותו אישור הנוטריון בעל תוקף משפטי.

מאת: רוי ורלאיכות הסביבה22/09/156006 צפיות
This is mostly due to not been properly informed about personal finances. You do not have to worry; the following article offers you advice to help you prevent disaster with your personal finances. Try writing things down on a whiteboard set up in your room or your home office. You will look at it every day and be reminded of what you can keep the message fresh in your mind.

מאת: sharondan80איכות הסביבה24/03/159029 צפיות
העתיד של כדור הארץ תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו. אמנם לעתים משפט זה יכול להישמע כקלישאה, אך כולנו צריכים להבין כי משאבי הטבע הם מוגבלים וככל שאנחנו לוקחים יותר מהטבע כך אנו משאירים בו פחות וגם מעלים בטווח הארוך את עלויות הצריכה שלנו. אחד הענפים בהם מבצעים מיחזור הוא ענף המתכת, גם דרך מיחזור אלומיניום.

מאת: מיקיאיכות הסביבה15/08/1312473 צפיות
מומלץ לבצע שטיפה לקו הביוב כל כמה שנים למניעת הפתעות מיותרות.לתקן משאבות ביוב משאבות טבולות צריך ידע רב,אינסטלטורים מקצועיים לפניך לשרות תיקונים,הסרת שורשים, שורש בביוב, צנרת סתומה, מסיר שורשים, מונע, קוטל, קטילת, מניעת צמיחה של שורש בביוב, שורשים בביוב, שורשים בצנרת ,פתיחת סתימות, פתיחת סתימה, סתימות בביוב, סתימה בצנרת, הסרת שורשים בביוב, מסיר שורשים, קוטל שורשים, קטילת שורשים בצנרת הביוב, מסיר שומנים, הסרת שומנים, מסיר גרפיטי, הסרת גרפיטי, ניקוי מיזוג אוויר, ניקוי מיזוג אויר, מנקה מזגנים, ניקו

מאת: מיקיאיכות הסביבה15/08/1312418 צפיות
מומלץ לבצע שטיפה לקו הביוב כל כמה שנים למניעת הפתעות מיותרות.לתקן משאבות ביוב משאבות טבולות צריך ידע רב,אינסטלטורים מקצועיים לפניך לשרות תיקונים,הסרת שורשים, שורש בביוב, צנרת סתומה, מסיר שורשים, מונע, קוטל, קטילת, מניעת צמיחה של שורש בביוב, שורשים בביוב, שורשים בצנרת ,פתיחת סתימות, פתיחת סתימה, סתימות בביוב, סתימה בצנרת, הסרת שורשים בביוב, מסיר שורשים, קוטל שורשים, קטילת שורשים בצנרת הביוב, מסיר שומנים, הסרת שומנים, מסיר גרפיטי, הסרת גרפיטי, ניקוי מיזוג אוויר, ניקוי מיזוג אויר, מנקה מזגנים, ניקו

מאת: מיקיאיכות הסביבה15/08/1312372 צפיות
מומלץ לבצע שטיפה לקו הביוב כל כמה שנים למניעת הפתעות מיותרות.לתקן משאבות ביוב משאבות טבולות צריך ידע רב,אינסטלטורים מקצועיים לפניך לשרות תיקונים,הסרת שורשים, שורש בביוב, צנרת סתומה, מסיר שורשים, מונע, קוטל, קטילת, מניעת צמיחה של שורש בביוב, שורשים בביוב, שורשים בצנרת ,פתיחת סתימות, פתיחת סתימה, סתימות בביוב, סתימה בצנרת, הסרת שורשים בביוב, מסיר שורשים, קוטל שורשים, קטילת שורשים בצנרת הביוב, מסיר שומנים, הסרת שומנים, מסיר גרפיטי, הסרת גרפיטי, ניקוי מיזוג אוויר, ניקוי מיזוג אויר, מנקה מזגנים, ניקו

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica