חפש מאמרים:
שלום אורח
24.08.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חוק רישוי עסקים וכל מה שעליך לדעת כדי לקבל רישיון עסק

מאת: בנימין קלינגרעסקים - כללי23/02/20112581 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
חוק רישוי עסקיים
רישוי עסקים וייצוג מול הרשויות

רישוי עסקים

משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה במתן ייעוץ וסיוע לעסקים פרטיים ולרשתות בפריסה ארצית במגווןנושאים, כולל תכנון בתי עסק על פי דרישת הרשויות - משרד הבריאות, כיבוי אש,משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת ההנדסה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוףחוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל.ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמודבדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטייםלא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואףמאסר.

במטרה למנוע את כל הסחבת ועוגמת הנפש, מציע המשרד מגוון שירותים המקלים על תהליך רישוי העסק:

 • ייעוץ וטיפול בכל סוגי רישיונות העסק.
 • בדיקת תיק רישוי ואפשרויות רישוי הנכס לפני או אחרי קנייתו או שכירתו.
 • הכנת תוכנית אדריכלית (גרמושקה) לרישיון עסק, בהתאם לדרישות הרשויות וכל הגורמים המאשרים.
 • טיפול בשינוי בעלות בעסק.
 • טיפול בנושא שימוש חורג.
 • רישוי לכל סוגי העסקים - גנים ואולמות אירועים, מועדוני לילה, מסעדות רישוי ועיכוב צווי סגירה, הריסה והפסקת עבודה.
 • היתרים מיוחדים, כגון: היתרי לילה, כיסאות ושולחנות על מדרכה, קירוי חורף, פרגודים.
 • רשיונות למערכות סולאריות ליצור חשמל ביתי
 • ייצוג בכל הארץ.
 • שירותי בעלי מקצוע מוסמכים.
 • דו"ח יציבות מבנה על ידי קונסטרוקטור מוסמך.
 • דו"ח יועץ בטיחות,תרשים בטיחות לכבוי אש.
 • דו"ח חשמלאי בודק מוסמך.
 • בדיקת מערכות כריזה, ספרינקלרים,גלאים, שלטי חירום.
 • רישיונות שילוט.
 • רישיונות יצרן.
 • תיאום ביקורות וליווי מפקחיהמחלקות השונות: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרה, הג"א, תברואה,הנדסה, השירות הווטרינרי, כיבוי אש וכו'.
 • ליווי מקיף עד לקבלת הרישיונות, תוך זירוז ההליכים וצמצום בעלויות.
 • טיפול בבקשות "תקועות",פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות!

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ב, 7א(ב), 38 ,13ב ו-39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 2 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הביטחון לפי סעיף 29יא לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 3, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"בעל מקצוע" - בעל מקצוע לפי סעיף 6ג לחוק כפי שקבע שר הפנים או שקבעו השרים בתקנות כהגדרתם בסעיף 6ג, בהסכמת שר הפנים;

"בעל מקצוע מוסמך" - מי ששר הפנים הסמיכו לענין סעיף 6ב לחוק, והוא אחד מאלה:

(1) מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 4 (להלן - חוק המהנדסים), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה;

(2) במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רשוי ויחוד פעולות), התשכ"ז-1967 5 (להלן - תקנות ייחוד פעולות):

(א) מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה;

(ב) הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות;

"היתר זמני" - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון;

"הצו" - צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 6;

"חוותדעת מקדמית" - חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי או נותן האישור, בתחוםסמכותם, בדבר התאמת עסק מוצע לדרישות החוק והתקנות ובדבר תנאים מוקדמים שישלקיים לפני שיינתן אישור, רישיון או היתר זמני לעסק, הכל כאמור בסעיף 6הלחוק;

"חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 7;

"מפה מצבית", "תכנית עסק", "תרשים סביבה" - כמשמעותם בפרק ה', ולגבי מפעל ביטחוני - כמשמעותם בפרק ו';

"מפעל ביטחוני" - כמשמעותו בסעיף 29א בחוק;

"נותןאישור" - שר מן המנויים בסעיף 1(ב) לחוק לענין עסק, שקביעתו כטעון רישוינעשתה בהתייעצות עמו או עם מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 6(א) לחוק, ולענין מפעלביטחוני -אחד מנציגי השרים המנויים בסעיף 29ב(א) לחוק, לענין עסק שקביעתוכטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו;

"פונה" - אדם המבקש חוות דעת מקדמית;

"רישיון" - רישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, רישיון זמני;

"רישיון זמני" - רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שרשות הרישוי קבעה לו תקופת תוקף שונה כאמור בתקנות 22 ו-23;

"רישיון לצמיתות" - רישיון לעסק טעון רישוי שהוא בתוקף מן המועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי;

"רישיון תקופתי" - רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהוא בתוקף לתקופות כמפורט בתוספת הראשונה.

פרק ב': חוות דעת מקדמית

2. בקשה לחוות דעת מקדמיות

(א)בקשת פונה לחוות דעת מקדמית (להלן - בקשת חוות דעת) תוגש לרשות הרישוי אולנותן האישור לפי טופס 1 שבתוספת השניה ותיחתם בידי הפונה.

(ב)לבקשת חוות דעת, כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכיםהמפורטים להלן, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם פטרו רשות הרישוי אונותן האישור את הפונה, לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, מהגשתמסמך כאמור, שאינו דרוש לדעתם, למתן חוות הדעת המקדמית:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק.

(ג) רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך.

(ד) קיבלו רשות הרישוי או נותן אישור בקשת חוות דעת, יתנו על כך אישור בכתב לפונה על גבי הבקשה שלפי טופס 1 האמור.

3. חוות דעת מקדמית

(א) בתוך 30 ימים מקבלת בקשת חוות דעת לפי תקנה 2, יתנו רשות הרישוי או נותן האישור חוות דעת מקדמית.

(ב)על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאים רשות הרישוי או נותן האישור, בנסיבותמיוחדות שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לפונה, ובלבד שמשך הארכה לאיעלה על 60 ימים מיום קבלת בקשת חוות הדעת; הארכה נוספת של פרק הזמן האמורתינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד עלהמשרד שנותן האישור נמנה עמו.

פרק ג': בקשה לרישיון או להיתר זמני

4. בקשה להיתר זמני ורישיון

(א) בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני (להלן - בקשת רישיון או בקשה) תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת השניה ותיחתם בידי המבקש.

(ב) לבקשת רישיון כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכים המנויים להלן, ב-5 עותקים, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק.

(ג) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים שונה של המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א).

(ד)היתה בידי מבקש בקשת רישיון חוות דעת מקדמית לענין אותו עסק, רשאי הואלצרף לבקשת רישיון חוות דעת מאת בעל מקצוע לענין התאמת הבקשה לתנאי חוותהדעת המקדמית.

5. אישור על הגשת בקשה

(א)קיבלה רשות רישוי בקשה, תיתן על כך אישור בכתב למגיש הבקשה לפי טופס 3שבתוספת השניה; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.

(ב)רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה ולא ליתן אישור על קבלתה אם לא נכללו בהכל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה (להלן-בקשה חסרה); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי קבלת הבקשה.

6. העברת הבקשה לנותני האישור

(א)קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך 21 ימים מיוםאישור הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורולמתן רישיון עסק או היתר זמני; בקשה כאמור תוגש לנותן אישור לפי טופס 4שבתוספת השניה; נותן האישור רשאי לבקש מרשות הרישוי כי לענין בקשה מסוימתאו סוג מסוים של בקשות, לא יועברו אליו מסמכים שצורפו לבקשה שאין הוא זקוקלהם למתן אישור.

(ב)החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהיא דוחהאותה או משום שטרם סיימה את בדיקתה במועד האמור בתקנת משנה (א), תודיע עלכך בכתב בתוך 21 ימים למבקש הבקשה, תוך פירוט הנימוקים, ובכל מקרה תעביררשות הרישוי את הבקשה או תחליט על דחייתה בתוך 45 ימים מיום קבלתה.

(ג)נמנה העסק נושא הבקשה עם העסקים שנקבעו בצו כטעוני רישוי בלא אישור, כאמורבסעיף 2(ב) בו, פטורה רשות הרישוי מלהעביר את הבקשה לנותן האישור, אךתודיע לו על הגשתה, במועדים שנקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב).

(ד)היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון בדיקה של גורמים נוספים על נותניאישור, כגון איגוד ערים לכבאות או איגוד ערים לאיכות הסביבה, כדי להבטיחבעסק מטרה מהמטרות הקבועות בסעיף 1(א) לחוק, תעביר רשות הרישוי את הבקשה,בצירוף המסמכים שצורפו לה, לפי טופס 4 האמור לגורם הנוסף. העברת בקשה שלמפעל ביטחוני תיעשה לפי הנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעליםביטחונים כמשמעותה בסעיף 29ב לחוק.

7. תשובת נותני האישור

(א) בתוך 30 ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי כאמור בתקנה 6(א) יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על -

(1) מתן אישור לרישיון והתנאים שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

(2)מתן אישור להיתר זמני והתנאים שיש להתנותם בהיתר, לרבות המועד לביצועתנאים כאמור, או על סירוב למתן היתר זמני כאמור; הודעת סירוב תלווהבנימוקים מפורטים בכתב;

(3) תנאים מוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור למתן היתר זמני או רישיון.

(ב)על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי נותן האישור, מטעמים מיוחדים שיירשמו,להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60ימים מיום שקיבל את הבקשה; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקריםמיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישורנמנה עמו, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על 90 ימים מיום שקיבל אתהבקשה; אושרה הארכה כאמור, ייתן נותן האישור הודעה בכתב על כך לרשותהרישוי.

(ג)לא השיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנת משנה (א) ולא הודיע על הארכה כאמורבתקנת משנה (ב), או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב, יראואותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כךשהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) חלף.

(ד)צירף מבקש לבקשתי חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאתבעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) לפיה עומד העסק בתנאי חוות הדעת המקדמית, ייתןנותן האישור אישור לרישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים,זולת אם החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי יש להתנות את מתן הרישיון אוההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתומטעמים שיפרט; במקרה זה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

(ה)הודיע המבקש בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים המוקדמים לשם קבלת אישור,למתן היתר זמני או רישיון, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, בתוך 30 ימיםמיום קבלת ההודעה, על החלטתו כאמור בתקנת משנה (א).

8. החלטת רשות הרישוי בבקשה

(א)היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תחליט רשותהרישוי בבקשה בתוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור כאמור בתקנה7(א), (ב) ו-(ד), ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(2) תיתן למבקש רישיון עסק ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(3) תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון;

(4) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון או היתר זמני ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא השיב נותן האישור כאמור בתקנה 7(ג) או (ד), תפעל רשות הרישוי כלהלן:

(1)תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם, ובלבד שחלפו 7 ימיםממתן ההודעה כאמור בתקנה 7(ג) לנותן האישור; העתק מההיתר הזמני תשלח לנותןהאישור;

(2) תודיע למבקש על סירוב לתת היתר זמני או רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.

(ג)לא היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשותהרישוי בבקשה בתוך 45 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ותפעל לפי אחת מהחלופותהמנויות בתקנת משנה (א).

(ד)על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאית רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו,להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימיםמיום אישור הגשת הבקשה.

(ה)הודיע המבקש בכתב לרשות הרישוי כי מולאו התנאים המוקדמים שקבעה לפי תקנתמשנה (א)(3), תודיע רשות הרישוי למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה עלהחלטתה כאמור בתקנת משנה (א).

(ו)רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחרשנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו; רשות הרישוי תחליט בדבר מתןהיתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישורלרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנת משנה(ב). אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתרזמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או בהיתר זמני נוסף עלתנאים שקבע נותן אישור.

(ז) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

פרק ד': רישיון והיתר זמני

9. היתר זמני

(א) היתר זמני תיתן רשות הרישוי לפי טופס 5 שבתוספת השניה.

(ב)להיתר הזמני יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשותהרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר הזמני; לא ייעשו כל שינויים במסמכיםהאמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.

(ג) ההיתר הזמני יפקע אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

10. רישיון עסק

(א) רישיון עסק תיתן רשות הרישוי לפי טופס 6 שבתוספת השניה.

(ב)לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשותהרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו כל שינויים במסמכיםהאמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.

(ג) רישיון העסק יפקע אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

(ד)לא יהיה תוקף לרישיון שחודש כל עוד לא הוחזרה לרשות הרישוי הצהרת בעל העסקלפי הספח בטופס 6 האמור; תוקף רישיון שחודש יפקע אם ניתנה הצהרה כוזבת.

11. תנאי נוסף ברישיון ובהיתר זמני

(א)רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאים לרישיון עסק או להיתר זמני, ותודיע לבעלהעסק על הוספת התנאי ועל מועד כניסתם לתוקף כאמור בסעיף 7 לחוק.

(ב)נותן אישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון או להיתר זמני ולקבוע את מועד כניסתולתוקף כאמור בסעיף 7 לחוק, וכן רשאי הוא להוסיף תנאים כאמור לעסק שאינוטעון אישורו כאמור בסעיף 6א לחוק. הוסיף נותן האישור תנאי כאמור, יעבירהודעה עליו לרשות הרישוי, וזו תודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ומועד כניסתולתוקף, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור.

(ג) רשות הרישוי תעביר העתק של ההודעה לבעל העסק כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לנותן האישור.

פרק ה': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק

12. תרשים סביבה

(א) תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) בתרשים סביבה יצוינו -

(1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 8;

(2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3) הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

13. מפה מצבית

(א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) במפה המצבית יצוינו -

(1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה;

(2) מיקומו של העסק בתוך הבנין שבו הוא מצוי ומיקום הבנין בתוך החלקה שבו הוא מצוי;

(3) קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4) מיתקנים לסילוק אשפה;

(5) מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם;

(6) מערכות לכיבוי אש;

(7) חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים;

(8) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983 9, לצורכי השימוש בעסק.

14. תבנית עסק

(א) תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

(ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

(1) החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק;

(2) מיתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;

(3) מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק;

(4) פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה;

(5) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(6)מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריחאו מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גגהמבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכותכאמור;

(7) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(8) ארובות;

(9) מערכות וציוד כיבוי אש;

(10) מיתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם;

(11) המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנההמיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 10.

(12) מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).

(ג) שני חתכים כמפורט להלן:

(1) חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם;

(2) חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

(ד) בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.

15. פרטים נוספים

(א)נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישורלדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית אובתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

(ב)רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפוחוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראוצורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

פרק ו': תרשום סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק במפעל ביטחוני

16. תרשים סביבה

(א)תרשים סביבה לגבי מפעל ביטחוני ייערך בקנה מידה אחר מן הקבוע בפרק ה', לפידרישת רשות הרישוי כאמור בסעיף 29ג לחוק (בפרק זה - רשות הרישוי) אם,לדעתה, נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) בתרשים סביבה יצוינו -

(1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-196911;

(2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3) הדרכים והרחובות הציבוריים הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

17. מפה מצבית

(א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) במפה המצבית יצוינו -

(1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו;

(2) מיקומו של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי ומיקום הבנינים של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי;

(3) קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4) מיתקנים לסילוק אשפה;

(5)מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק והצנרת להובלתם כפוףלהנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים (להלן - היחידה);

(6) מערכות לכיבוי אש;

(7) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

18. תכנית עסק

(א) תכנית העסק שתכלול תכנית תנוחה כמפורט להלן, תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

(ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

(1) מיתקני סניטציה שיהיו בעסק;

(2) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(3)מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריחאו מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גגהמבנה; רשות הרישוי ונותן אישור ביחידה רשאים לדרוש נתונים טכניים עלמערכות כאמור;

(4) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(5) ארובות;

(6) מערכות וציוד כיבוי אש;

(7) מיתקני ניטור.

19. פרטים נוספים

(א)נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 16 עד 18 רשאים רשות הרישוי או נותן אישורלדרוש ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים הסביבה, במפה מצבית אובתכנית עסק, אם ראו צורך בכך, בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

(ב)רשות הרישוי או נותן אישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפוחוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראוצורך בכך לשם בדיקת הבקשה; חוות דעת או מסמכים כאמור יימסרו בהתאם להנחיותנציג שר הביטחון ביחידה.

פרק ז': תוקף רישיון והיתר זמני

20. רישיון לצמיתות

תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו, למעט העסקים המפורטים בתוספת הראשונה, יהיה לצמיתות.

21. רישיון תקופתי

(א)תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בתוספת הראשונה יהיה לשנה אחת, לשלוששנים או לחמש שנים, כקבוע בטורים ג' עד ה' בתוספת האמורה.

(ב)תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבהניתן; תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה השלישיתשלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר שלהשנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן.

22. רישיון זמני

רשות הרישוי רשאית לקבוע את סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע בתקנות 20 ו- 21, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.

23. רישיון שהוא זמני מטבעו

לעסק שהוא זמני מטבעו רשאית רשות הרישוי לקבוע תקופת תוקף קצרה משנה.

24. תוקף היתר זמני

(א) תוקף היתר זמני הוא לתקופה שקבעה בו רשות הרישוי ובלבד שלא תעלה על שנה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), היתר זמני יפקע, עוד לפני תום תקופת תוקפו, אם לא מולאו תנאיו במועד שנקבע.

(ג)עד 30 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תודיע רשות הרישוי לנותןהאישור על מועד תום תקופת ההיתר הזמני, וכן תבקש באותו המועד את אישורו שלנותן האישור להארכת תוקף ההיתר הזמני או למתן רישיון עסק והתנאים לרישיוןאו להיתר הזמני, לפי הענין.

(ד) נותן האישור יעביר את תגובתו בתוך 15 ימים מקבלת בקשת רשות הרישוי.

(ה) עד 15 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תחליט רשות הרישוי ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1)תודיע למבקש, בהסכמת נותני האישור, על הארכת תוקף ההיתר הזמני, ובלבד שמשךתקופת ההיתר הזמני לא תעלה על שנה אחת; לא השיב נותן האישור בתוך 15 ימיםמיום בקשת רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ג), יראו את נותן האישור כאילונתן הסכמתו להארכת תקופת ההיתר הזמני. העתק ההודעה על הארכת תוקף ההיתרהזמני תשלח לנותן האישור;

(2) תיתן למבקש, בהסכמת נותני האישור, רישיון עסק ותקבע את תנאי הרישיון;

(3) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.

(ו) תוקפו של היתר זמני יפוג במועד שנקבע בו ובהתאם לתנאיו.

(ז) רשות הרישוי, בהסכמת נותני האישור, רשאית ליתן לעסק רישיון לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר הזמני, אם ראתה שהתקיימו התנאים לכך.

(ח) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה.

25. תוקף רישיון והיתר זמני כשניתן היתר לשימוש חורג

לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, שניתן לעסק.

פרק ח': חידוש רישיון

26. הודעה לנותן האישור על תום תוקפו של רישיון תקופתי ורישיון זמני

עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור.

27. תשובת נותן האישור

(א) נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 60 ימים מיום שקיבל את ההודעה כאמור בתקנה 26 על אחד מאלה:

(1) מתן אישור לחידוש של הרישיון ועל התנאים שיש לקבוע ברישיון;

(2) סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לסירוב;

(3) התנאים המוקדמים שעל בעל העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או היתר זמני.

(ב)לא השיב נותן האישור בתוך המועד הקבוע בתקנת משנה (א), יראו אותו כמי שנתןאישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבועבתקנת משנה (א) חלף.

28. הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני

(א) לא יאוחר מ-14 ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תעשה רשות הרישוי אחת מאלה לפי הענין:

(1) תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון;

(2) תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב;

(3) תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(4) תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון.

(ב)לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א), יראו את בעל העסקכמי שיש לו היתר זמני כל עוד לא פעלה רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (א),ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה מתום תקופת תוקף הרישיון.

(ג)רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחרשנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו. רשות הרישוי תחליט בדבר מתןהיתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישורלרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנה 27(ב);אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, אולקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני נוסף על תנאים שקבענותן אישור.

29. חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני

(א) החליטה רשות הרישוי לתת לבעל העסק רישיון כאמור בתקנה 28(א)(1) תיתן לו רישיון עסק לפי טופס 6 שבתוספת השניה.

(ב)לרישיון העסק החדש יצרף בעל העסק את כל המסמכים שהיו מצורפים לרישיון העסקשתם תוקפו, והם יהוו חלק בלתי נפרד מרישיון העסק, אלא אם כן קבעה רשותהרישוי אחרת.

(ג) לא יהיה תוקף לרישיון כל עוד לא ניתנה הצהרת בעל העסק לרשות הרישוי בספח שלפי טופס 6 האמור וכל עוד לא שולמה בעדו אגרה.

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון אם ניתנה הצהרה כוזבת.

(ה) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

פרק ט': שינוי בעלות

30. שינוי בעלות

(א) עסק בעל רישיון מן המפורטים בצו, טעון רישיון חדש עם שינוי של הבעלות; בתקנת משנה זו -

"שינוי בעלות" - כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-196812;

"בעל" - בין יחיד ובין תאגיד.

(ב) בקשה לרישיון חדש תוגש כאמור בתקנה 4, ויחולו עליה כל הוראות תקנות אלה הנוגעות לבקשה, כפוף לאמור בתקנה 31.

31. המסמכים המצורפים בעקבות שינוי בעלות

היה בעסק שינוי בעלות, יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בתקנה 4(א) אם יצרף את אלה:

(1) העתק הרישיון הקודם;

(2) הצהרה בחתימת ידו שלפיה -

(א)לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודםוהמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמיקומו;

(ב) בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.

32. היתר זמני בעקבות שינוי בעלות

(א)הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר זמני לעסק הטעון רישיון על פיאותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון הקודם, יראו אותו, כל עוד לאניתנה החלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, כבעל היתר זמני לתקופה שלא תעלה על 90ימים מיום שינוי הבעלות.

(ב)צירף בעל העסק החדש לבקשה לרישיון או להיתר זמני את המסמכים כמפורט בתקנה31, יראו אותו כבעל היתר זמני, כל עוד לא נתנה החלטת רשות הרישוי לפי תקנה8, לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שינוי הבעלות.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו, במקרה שתוקף הרישיון הקודם פקע מסיבה שאינה נובעת משינוי הבעלות בלבד.

33. שינוי בעלות במקרה פטירה

היהשינוי בעלות בעסק, עקב פטירה של בעל העסק, והעברתו לידי בן זוגו, הוריו אוצאצאיו של הנפטר, יראו את תוקף הרישיון הקודם, על אף האמור בתקנה 30,כנמשך עד היום שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיוםהפטירה, לפי המוקדם.

פרק י': אגרות

34. אגרת רישיון או היתר זמני

(א) בעד בקשה לרישיון עסק או היתר זמני תשולם לרשות הרישוי אגרה של 246 שקלים חדשים, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו.

(ב) בעד חידוש רישיון תשולם לרשות הרישוי אגרה בסך 246 שקלים חדשים.

(ג) נגבתה אגרה בעד בקשה לרישיון עסק או היתר זמני, לא תיגבה אגרה נוספת בעד מתן הרישיון או ההיתר הזמני.

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון או היתר זמני אם לא שולמה אגרה בעד הבקשה לרישיון או היתר זמני או חידוש הרישיון או ההיתר הזמני.

35. העתק רישיון והיתר זמני

(א)אבד רישיון או היתר זמני, הושחת או טושטש, תיתן רשות הרישוי העתק ממנולאחר ששוכנעה שהרישיון או ההיתר הזמני המקוריים אבדו, הושחתו או טושטשו;העתק רישיון או ההיתר זמני כאמור יהיה תקף רק לאחר ששולמה אגרה בעדו,ונחתמה ההצהרה המתחייבת בחידוש רישיון, שבספח של טופס הרישיון.

(ב) בעד העתק רישיון או היתר זמני, תשולם מחצית האגרה המשולמת בעד רישיון או היתר זמני, לפי הענין.

36. אגרת חוות דעת מקדמית

(א) בעד בקשה לחוות דעת מקדמית תשולם אגרה בסך 246 שקלים חדשים.

(ב) אגרה כאמור תשולם לרשות הרישוי או לאוצר המדינה, לפי הענין, כמפורט בסעיף 31(א) לחוק.

37. הצמדה למדד

(א) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) סכומי האגרה המפורטים בתקנות 34 ו-36 ישתנו כמפורט להלן:

(1) ב-1 באפריל של כל שנה - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש פברואר של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;

(2) ב-1 באוקטובר של כל שנה - לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש אוגוסט של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.

(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

פרק י"א: הוראות כלליות

38. שינויים בעסק

ניתןרישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק אוההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו,הבעלות בו מיקומו ובסוג העיסוק, לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני.

39. מסירת הודעה

מסירתהודעה בדבר ביטול רישיון והיתר זמני, הוספת תנאי לרישיון והיתר זמני, אוסירוב להאריך תוקפו של רישיון תקופתי, יישלחו בדואר רשום לפי המען לקבלתהודעות רשות הרישוי, שמסר מגיש הבקשה, ואם לא חזרו, יראו כאילו קיבלםהנמען; מסירת הודעה אישית לבעל העסק או נציגו או הדבקת ההודעה על גבי דלתהכניסה לעסק, יראו גם כן כמסירה לענין זה.

40. פקיעת רישיון ישן

עם הוצאת רישיון חדש לעסק, פוקע תוקף היתר זמני או רישיון קודם.

41. הצגת רישיון עסק או היתר זמני

רישיון עסק או היתר זמני יוצגו בעסק במקום נראה לעין.

42. ביטול

בטלות -

(א) תקנות רישוי עסקים, 192913;

(ב) תקנות רישוי עסקים (טופס רישיון), התשל"ה-197414;

(ג) תקנות רישוי עסקים (תקופת תוקפם של רשיונות, חידושם ואגרות), התשל"ה-197415.

43. תחילה

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

44. הוראת מעבר

הוגשה בקשה לרישיון לפני יום התחילה, רשאית רשות הרישוי לתת גם היתר זמני, ומנין הימים הקבועים בתקנות אלה, ייעשה מיום התחילה.

תוספת ראשונה

(תקנות 20 ,1 ו-21(א))

[תיקון: תשס"ב, תשס"ו]

תקופת תוקף רישיון תקופתו

א. ב. ג. ד. ה.
מספר תיאור העסק שנה אחת שלוש חמש
סידורי בצו שנים
--------------------------------------------------------------------------------
1.1 בית מרקחת +
1.2 חומרים ותכשירים קוסמטיים, תמרוקים -
א. ייצורם +
ב. אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום +
1.3 חומרים ותכשירים רפואיים, לרבות חומרי גלם,
אבזרים ומכשירים רפואיים וכל חומר או פריט
הנלווה לשימוש בהם :
א. ייצורם +
ב. אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום +
ג. מכירתם או חלוקתם +
1.4 טיפולים לא רפואיים בנוף האדם -
א. טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור +
ב. מספרה+
ג. כתובות קעקע - מקום לעשייתן +
ד. סאונה +
ה. מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים +
1.5 א. מעבדה לבדיקות כימיות מיקרוביולוגיות
וביולוגיות למעט בדיקות בדגימות
שמקורן בבני אדם ; בדיקות ללא הרס. +
ב. מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי +
1.6 מעבדה רפואית - מעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן
בבני אדם +
3.7 תכשיטים ותרכיבים לשימוש וטרינרי -
א. ייצורם +
ב. אחסונם+
ג. מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת) +
4.1 ביצים -
א. ריכוזן ;מיונן ואחסונן +
ב. עיבודן+
4.2 בית אוכל - מקום להכנת מזון לצריכה במקום או
מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -
א. מסעדה, בית קפה +
ב. בית אוכל אחר +
ג. הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום
הכנתו, למעט הסעדה כמשמעותה בפריט 4.6 +

4.3

בית קירור -
א. לבשר, דגים, עופות ביצים ומוצריהם +
ב. למזון אחר ומרכיביו+
4.4 בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם -
א. איסופם +
ב. פירוקם +
ג. עיבודם+
ד. אריזתם +
ה. אחסונם +
ו. גירומם +
4.5 חלב גולמי -
א. תחנת איסוף +
ב. הובלתו +
4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -
ה. הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות
רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים
לייצור מזון), התשל"ב-1977 +
4.7 מזון - מכירתו
ג. אטליז - מכירת בשר, עופות או
דגים שאינם קפואים +
4.8משקאות משכרים -
הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה +
5.2 מי שתייה - מיתקן להפקתם וטיפול בהם +
5.3 שפכים -
א. אחסונם+
ב. עיבודם, טיהורם +
ג. הובלתם +
6.8 קניון
א. ניהולו +
ב. עסק המצוי בקניון למעט עסק המצוי
בקניון טעון רישוי לפי סעיף קטן א +
6.9 רוכלות
א. רוכלות מזון +
ב. רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי
פריט אחת בתוספת זו +
ג. רוכלות אחרת +
7.1 אירוח ולינה -
א. בית מלון, פנסיון, אכסניה
וכיוצא באלה +
ב. השכרת חדרים על בסיס יומי
או שבועי כשמספר החדרים עולה
על שלושה +
ג. בית אבות +
ד. השכרת חדרים על בסיס חודשי המלווה
במתן שירותים נלווים לשוכרים, כשמספר
החדרים המיועדים להשכרה עולה על ארבעה. +
7.4 מים - נופש
א. בריכת שחיה +
א. בריכת שחיה+
ב. פארק מים, מגלשות מים +
ג. ג'אקוזי +
ד. מקווה +
ה. בית מרחץ, מרחצאות+
7.6 משחקים (כהגדרתם בסעיף 2ב (ב) לחוק) -
מקום לעריכתם +
7.7 עינוג ציבורי -
א. מקום לעריכת מופעים וירידים +
א1. מקום לעריכת מופעים וירידים
שיש בו בעלי חיים +
ב. קולנוע, תאטרון +
ג. קרקס +
ד. אצטדיון, אולם ספורט למעט אולם
במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד +
ה. אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי
תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים +
ו. דיסקוטק +
ז. יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע +
ח. כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי +
7.8 קייטנה, מחנה נוער +
7.9 שמחות ואירועים -
א. אולם שמחות +
ב. גני אירועים +
7.9.1 שעשועים -
א. מתקני שעשועים +
ב. לונה פארק +
8.3 הובלה
א. כספים, יהלומים, תכשיטים,
ניירות ערך, ודברי ערך אחרים. +
ב. הובלה אחרת +


8.6 כלי רכב -
ב. חניון ששטחו מעל 500 מ"ר +
ה. חניון ששטחו קטן מ- 500 מ"ר,
אם הכניסה אליו מותנית בתשלום +
9.1כלי נשק ותחמושת -
א. מכירתם, תיקונם, אחסנתם +
ב. מטווח ירי +
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ
התשי"ד-1954, מוצרים המכילים
חומרי נפץ, זיקוקין די-נור -
א. ייצורם +
ב. מכירתם, אחסנתם +


תוספת שניה

[הערת מערכת תקדין: הטפסים בתוספת השניה לתקנה לא נכללו במהדורה האלקטרונית]


כ"ו באלול התש"ס (27 באוגוסט 2000)

(חמ 3-2880)

חיים רמון
שר הפנים

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי18/03/19587 צפיות
צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים- ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה. ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה. במאמר תמצאו את כל הפרטים של התקנות החדשות, מידע על גובה הקנסות והעונשים.

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון05/02/19476 צפיות
מבנה, שבמזרח ירושלים, עמד על תילו שנים רבות מבלי שננקטו הליכים להריסתו, עד שבעליו החליט לשפצו ונאלץ להתמודד מול צו מנהלי להריסת המבנה במיידי. הצו אומנם בוטל !

מאת: בנימין קלינגראדריכלות16/05/18828 צפיות
אנו נמצאים בפתחו של הקיץ. קייץ חם מהרגיל,חודשי הקיץ החמים והחופש הגדול הם זמן מצוין להינות בבריכה. מנוי לבריכה עירונית, קאנטרי או פארקים למיניהם עלולים לעלות למשפחה מאות ואף אלפי שקלים בשנה וההתארגנות לאירועים שכאלו לעיתים כרוכה בטרחה רבה. לאחרונה ניכר כי רבים מעדיפים להציב בריכה ביתית, שמהווה פתרון מעולה לבעיות שתוארו לעיל- היא זולה יחסית, נוחה, נגישה ולא מצריכה התארגנות מיוחדת. בין אם אתם מתקינים בריכה בחצר או במרפסת בבנין משותף ישנם מספר דברים חשובים שכדאי לכם לבדוק !

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין13/04/18566 צפיות
היתר בנייה הוא רישיון לעשות שינוי /בניה בנכס, שניתן בהתאם לחוק התכנון והבנייה, ובהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית הבנייה.אם אתם רוצים לעשות שינוי בבית/ בדירה שכרוך בשינוי שדורש היתר בנייה – לדוגמה, אתם רוצים לבנות על הגג, אזי אתם צריכים לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה (לרוב פונים עם תוכנית שמאושרת על ידי אדריכל) ואז מחכים לאישורה. האישור ניתן בהסתמך על החוק, על הבקשה הספציפית, ועל האזור בכלל (לרבות התחשבות במתנגדים). היתר הבנייה הוא מסמך פורמלי שאליו מצורפים תכניות המבנה ורשימת דרישות.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/06/171364 צפיות
כל בנייה מחייבת אישור של הרשות המקומית וועדות התכנון והבנייה, והתאמה לתכניות העירוניות. חריגת בנייה נחשבת בנייה שמתבצעת ללא היתר בנייה או תוך סטיה מהיתר. בנייה ללא היתר מהווה עבירה פלילית, והסמכות השיפוטית לניהול ההליך הפלילי נתונה לבית-המשפט לעניינים מקומיים.   דרך המלך - קבלת היתר ו/או אישור לשימוש חורג מראש לפני כל תוספת בנייה, יש לבדוק באמצעות איש מקצוע - מהנדס או אדריכל, האם הבנייה המתוכננת מצריכה אישור, כאשר באופן כללי, שינוי פנימי בבית ברוב המקרים אינו מצריך אישור, ואילו כל שינוי או תוספת חיצוניים מחייבים היתר בנייה בטרם ביצוע התוספת.

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין30/04/17739 צפיות
א. חוק סדר הדין הפלילי (מס') (הסדר מותנה - תשלום לוועדות מקומיות), התשע"ג-2013 ב. מטרת החוק ביום 2 באוגוסט 2012 פורסם ברשומות חוק סדר הפלילי (תיקון מס' 66), התשע"ב-2012, אשר עניינו סגירת תיק בהסדר (להלן – חוק הסדר מותנה או החוק). תחילתו של חוק הסדר מותנה הוא תשעה חודשים מיום פרסומו, ב - 2 במאי 2013. חוק הסדר מותנה מסמיך תובע לערוך, בתנאים מסוימים, הסדר עם חשוד, במסגרתו מודה חשוד בעובדות, ומסכים לקיים תנאים מתוך רשימה של תנאים המנויים בחוק.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים30/04/17478 צפיות
תהליכי בלייה בבטון בארכיטקטורה המודרנית לבטון החשוף חלק נכבד בגימור חזיתות בניינים. פני הבטון החשוף נחשפים לאטמוספירה החיצונית ולמרכיבים הפועלים בה. כתוצאה מכך עובר מרקם הפנים של הבטון החשוף שינויים עם הזמן, המתבטאים בד"כ בשלב הראשוני בשינוי צבע ולאחר מכן אף לבליה.

מאמרים נוספים בנושא עסקים - כללי

מאת: ישראל רף עסקים - כללי05/06/19345 צפיות
מסרים ממותגים בעציצים הם הפתרון האולטימטיבי, לרוצים להעמיק את זהות המותג בתודעת הצרכנים, הלקוחות והעובדים שלכם עם מתנה מקורית ובעלת ערך. אילו קבלתם עציץ ממותג עם ברכה אישית או עסקית, המתנה שקיבלתם תוצג אצלכם על השולחן במשרדכם זמן רב לאחר הכנס.

מאת: אבי דוידיעסקים - כללי22/12/181063 צפיות
כל מה שחשוב לכם לדעת לפני שאתם מזמינים אצלנו שירותי ניקיון משרדים בתל אביב

מאת: אבי דוידיעסקים - כללי16/12/181087 צפיות
מידע שימושי על עלוני תלי דלת ומבחן התאמה.

מאת: רוני הכהןעסקים - כללי15/11/181048 צפיות
אם מבקשים לבצע דיוור ישיר על פני שיווק בצורה עקיפה צריכים לדעת כי קיימות מספר של שיטות מוצלחות שאיתן מגיעים אל המטרה.

מאת: ישראל רף עסקים - כללי28/10/18928 צפיות
מתנות לט"ו בשבט לעובדים וללקוחות ט"ו בשבט הוא חג האילנות, זו הזדמנות נהדרת להעניק מתנות לעובדים, מתנות ללקוחות ולהעמיק את הקשר האישי והעסקי. קיימת דרך מעולה לציין את החג הנפלא הזה, ולחזק את הקשר בין האדם לטבע, בין תהליכי טיפוח וצמיחה, באמצעות בחירת עציצים ממותגים, שיעמיקו את הקשר עם העובדים, הלקוחות והספקים שלכם.

מאת: עופר שלועסקים - כללי28/09/18853 צפיות
השקעות בארה"ב

מאת: moraleעסקים - כללי16/09/181136 צפיות
בכל תהליך בחירה שאנחנו עושים, בין אם כאנשים פרטיים ובין אם כבעלי עסקים או אנשי מקצוע, יש שורה של נקודות שאנחנו צריכים לשים לב אליהן. אלה נקודות שישפיעו על הבחירה שלנו ועל איכותה. אם אנחנו לא נפספס בשום נקודה, אז מהר מאוד אנחנו נגלה שהבחירה שלנו היא טובה, איכותית, משרתת את המטרות שלנו ומעניקה לנו ערך נוסף.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica