חפש מאמרים:
שלום אורח
21.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מתקני משחקים בגנים ציבוריים – חלק א'

מאת: עידן מורהפקת אירועים27/02/2011607 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מתקני משחקים בגנים ציבוריים – חלק א'

מקור המאמר: באדיבות אתר עריית ירושלים http://www.jerusalem.muni.il

האגף לשיפור פני העיר


ריכוז הממצאים

1. בתחום העיר מצויים כ-700 גנים ציבוריים ובהם מתקני משחקים מסוגים שונים. מתקנים אלה, בהיותם מוקד לפעילות פיזית, עלולים לסכן את המשתמשים, ואכן אירעו בעבר תאונות ואסונות במגרשי משחקים. הגורם האחראי בעירייה על מתקני המשחקים בגנים אלה, על התקנתם, על בדיקתם ועל תחזוקתם הוא האגף לשיפור פני העיר.

2. הביקורת ביקשה לבדוק כיצד פועלת העירייה בנושא בטיחות מתקני המשחקים, האם פעולותיה תואמות את דרישות התקן המחייב בנושא זה וכן לבחון את רמת תחזוקתם ובטיחותם של המתקנים בגנים הציבוריים. לשם כך נפגשה הביקורת עם הגורמים הרלוונטיים בעירייה וערכה סיורים בגנים ברחבי העיר.

3. על פי הוראות התקן יש לבצע לכל מתקן משחקים לילדים בדיקה חזותית לפחות פעם בחודש כדי לגלות בהקדם פגמים אפשריים. את הבדיקה יבצע בעל המתקן או האחראי לו. כמו כן נדרש בתקן כי כל מתקן ייבדק לפחות פעם בשנה בבדיקה תקופתית על ידי מעבדה מאושרת.

נמצא כי העירייה פועלת בניגוד להוראות התקן המחייב ואינה מבצעת את הבדיקות כנדרש. מנהלי האזורים אינם עורכים בדיקות עקביות ושיטתיות בגנים שבאחריותם ודוחות הבדיקה לוקים בחסר, אינם משקפים תמונה נכונה של המציאות בשטח ואינם מהווים תיעוד אמין.

אשר לבדיקות התקופתיות נמצא כי בשלוש השנים האחרונות נערכו בדיקות בשישה גנים בלבד, וגם זאת ביזמת הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר. בדיקות כאלה לא יזמה העירייה מעולם.

4. הביקורת העלתה שכמחצית ממנהלי האזורים במחלקת הגננות לא הוסמכו בנושא בטיחות מתקני משחקים, ואילו שאר מנהלי האזורים שהוכשרו והוסמכו בסוף שנת 1997 בקורס כזה, לא עברו הדרכות נוספות או ריענון מאז סיימם את ההכשרה.

5. עד למועד סיום הביקורת לא קיימים בעירייה נהלים כלשהם המתייחסים לבדיקת בטיחות מתקני משחקים ותחזוקה שוטפת, ופעילות מחלקת הגננות נעשית שלא מתוך הנחיות ברורות ואחידות. כל זאת אף שהצורך בנהלים כאלה עלה כבר לפני שנים.

6. הביקורת העלתה כי העירייה לא ערכה כלל סקר גנים ולמעשה אין בידה נתונים מקיפים, מעודכנים ומלאים על הגנים הציבוריים שבתחום שיפוטה ועל מתקני המשחקים שבהם. עוד נמצא כי לא לכל הגנים קיימים תיקי גן וכי תכולתם של התיקים שנפתחו דלילה מאוד, אינה מעודכנת ולרוב חסרה מידע ונתונים בסיסיים.

7. הביקורת ערכה סיורים ב-29 גנים ציבוריים באזורים שונים בעיר על מנת להתרשם ממצב התחזוקה ומבטיחות המתקנים שבהם.

מממצאי הבדיקה עולה כי ישנם ליקויים רבים מסוגים שונים בכל הגנים שנבדקו. במקרה אחד אף נסגר גן, ומתקן משולב גדול שהיה בו פורק. חלק מן הליקויים שעלו מעידים בבירור שההתקנה של המתקנים הייתה לקויה.

ניכר כי מרבית הליקויים שהעלתה הבדיקה ובהם גם ליקויים קריטיים וחמורים המסכנים את בטיחותם ואת שלומם של המשתמשים, נוצרו לפני זמן רב, כלומר חודשים רבים ובמקרים מסוימים אף שנים בלא שטופלו כראוי. ייתכן שהדבר אף מצביע על רשלנות מצד העירייה במילוי חובותיה.

מקצת מן הליקויים הספציפיים שעליהם הצביע דוח זה צוינו בעבר גם בדוחות של הממונה על הבטיחות באגף לחירום וביטחון.

8. הביקורת הדגישה את החשיבות של תחזוקה שוטפת ושיטתית והחובה לפעול על פי החוק. הביקורת סבורה כי העירייה נדרשת לאמץ את הוראות התקן ולפעול לפיו. על העירייה יש אחריות כוללת על תקינות המתקנים מתנפחים, והיא חייבת לעשות את כל הנדרש שהמתקנים יתאמו לתקן המחייב ויתוחזקו ברמה הנאותה.

לדעת הביקורת, יש לבצע את הבדיקות כנדרש, לבצע את התיקונים בהתאם ולהגביר את המודעות בקרב עובדי הגנים ולהדריכם.

עוד המליצה הביקורת גם על מינוי גורם באגף לשיפור פני העיר שיעסוק בנושא בטיחות גנים ציבוריים באופן מקצועי, וכן על עריכת סקר גנים מלא שיקיף את כל הגנים הציבוריים ברחבי העיר ויכלול את כל הפרטים הרלוונטיים. ממצאי הסקר ישמשו מסד נתונים וכלי עזר לאגף, יקלו על הפיקוח ויאפשרו בעתיד בקרת פעילות טובה יותר.

פירוט הממצאים

Text Box: 1 מבוא

במסגרת תכנית העבודה השנתית ערכה הביקורת בדיקה בנושא בטיחות מתקני משחקים בגנים ציבוריים. הבדיקה נערכה עקב כמה תלונות שהגיעו למבקרת העירייה בעניין זה וכן בעקבות דוח ביקורת בנושא מערך הבטיחות העירוני שהתפרסם בדוח השנתי לשנת 2000/1. יצוין כי מתקני משחקים לילדים קיימים גם במוסדות חינוך והם באחריות המינהלה לחינוך, אך בשלב זה הביקורת התמקדה בבדיקת המתקנים בגנים ציבוריים בלבד. האגף האחראי בעירייה על מתקנים מתנפחים המשחקים שבגנים אלה, על התקנתם, על בדיקתם ועל תחזוקתם הוא האגף לשיפור פני העיר (להלן: אגף שפ"ע או האגף).

לפי נתוני הצעת התקציב לשנת 2002 של אגף שפ"ע, מספר הגנים והמתקנים שבהם בשלוש השנים האחרונות הוא כמפורט להלן:

גנים/מתקנים

שנת 1999

שנת 2000

שנת 2001

גנים ציבוריים

632

646

682

מתקני משחקים משולבים

309

329

350

מתקני משחק מסוגים שונים

1,667

1,788

1,909

יצוין כי מספר הגנים הציבוריים אינו כולל פינות נוי ופארקים. לפי נתונים אלה שטחם של הגנים הציבוריים בשנת 2001 הוא כ-1,653 דונם.

מטרת הביקורת היא לבדוק כיצד פועלת העירייה בנושא בטיחות מתקני המשחקים, האם פעולותיה תואמות את דרישות התקן הרשמי והמחייב בעניין זה, ומצב תחזוקתם ובטיחותם של מתקני המשחקים בגנים הציבוריים. לשם כך נערכו סיורים ב-29 גנים.

לצורך הבדיקה נפגשה הביקורת עם הגורמים הרלוונטיים באגף שפ"ע ועם מנהל המחלקה לבטיחות עובדים (בפועל).

הביקורת נערכה לסירוגין בחודשים אוקטובר - דצמבר 2001.

Text Box: 2 כללי

2.1 מתקני שעשועים חשובים לבריאותו הגופנית והנפשית של הילד. הם מפתחים את התפיסה שלו, את כושרו האינטלקטואלי, את הקואורדינציה שלו ואת כושרו הגופני, נוסף על היותם מוקד לשעשועים ומשחק.

כדי שהמתקן ימלא את ייעודו עליו להיות מעניין, מגרה את החושים אך בראש ובראשונה - בטוח.

2.2 לשם שמירת בטיחותם של הילדים הכין מכון התקנים תקן מיוחד: ת"י 1498- מתקני משחקים (להלן: התקן). התקן מבוסס על התקנים הקיימים בעולם ושר התעשייה והמסחר הכריז עליו בשנת 1994 לפי חוק התקנים התשי"ג-1953 כתקן ישראלי רשמי שדרישותיו מחייבות על פי החוק.

התקן מפורט וכולל חמישה חלקים המתייחסים לתכנונם, להתקנתם, לתחזוקתם ולבדיקתם של מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים המונעים באמצעות גוף האדם ואינם מחוברים למקור אנרגיה חיצונית כלשהו. עדכונים אחרונים לתקן פורסמו בשנת 2000.

2.3 חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מספר 329 מספטמבר 1996 עסק גם בנושא בטיחות מתקני משחקים. לפי חוזר זה, מבדיקת מתקני משחקים ברשויות המקומיות מתברר כי קיימים מתקנים המסכנים את שלומם ואת בטיחותם של הילדים והגורמים לפגיעות מדי שנה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

בברכה, עידן מור
idan's - אטרקציות לאירועים

בר ממתקים
מפלי שוקולד
בר אקטיבי לילדים
מתנפחים
שולחנות משחק
ג'ימבורי ועוד!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עידן מור

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12653 צפיות
נספח מספר 3 - בדיקה שגרתית מספר הנושא הנבדק הערות 1. בדיקה כי המקום מתאים להתקנת המתקן 2. כל העגינות בטוחות ומחוברות לקרקע כנדרש 3. ציוד משני כמו מזרוני הגנה קיים ומונח במקום 4. אין חורים או קרעים משמעותיים באריג ובתפרים 5. נעשה שימוש במפוח המתאים 6. לחץ האוויר הכולל מספיק כדי להעניק בסיס יציב וקשיח במתקנים מתנפחים (לא קשור לג'ימבורי להשכרה) 7. אין חלקים אלקטרוניים חשופים והכבלים אינם שחוקים וגלויים. 8. אין נזק לפלגים, שקעים ומתגים. 9. צינור הקישור והמפוח מחוברים בחוזקה זה לזה. 10. המפוח ממוקם

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12686 צפיות
נוהל הפעלת מתנפחים - מרץ 2008 - משרד החינוך, התרבות והספורט - חלק 10 האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12758 צפיות
חלונות א. שטח החלונות בגן הילדים יהיה לפי התקנות והתקנים המקובלים של המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. ב. כאשר הסף התחתון של החלון נמצא בגובה מעל 2 מ' מפני הקרקע יהיו החלונות מובטחים מפני כל אפשרות של נפילה חופשית דרכם. החלונות יוגנו מפני נפילה על ידי מניעת הפתיחה של אגף מעל 100 מ"מ (ראה מתקן מגביל פתיחה אוניברסלי של חלונות כאחד מן הפתרונות נגד נפילה דרך חלונות). מפתח מגביל פתיחה יימצא בקופסת ניפוץ אדומה, בידי המורה/הגננת, בארון המפתחות ובידי המנקה של החלונות. כל המפתחות בגן הילדי

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12630 צפיות
יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורבידור ופנאי - כללי11/11/121051 צפיות
הניהול של מתקני משחקים באתרים ציבוריים בעיר הינו בתחום האחריות של אגף שפי"ר בעירייה. מתקני משחקים נמצאים בעיקר בגנים ציבוריים ובגני ילדים.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12689 צפיות
שלום לכולם, שמי עידן מור ואני מנהל את העסק המשפחתי "עידנ'ס" כבר מספר שנים (אבא שלי בחר את שם העסק... אין לי שיגעון גדלות או משהו...). בתחילת הדרך, בין השנים 2002 ל-2007 תפעלתי 3 משחקיות לילדים, אחת בפ"ת ושתיים בר"ג, אחת במרכז אלרם ברח' ביאליק והשניה ב"מרום סנטר", בשכונת מרום נווה.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12834 צפיות
חוגגים אירוע ומעוניינים לשדרג אותו משמעותית? השכרת מכונת פופקורן תעשה בשבילכם את העבודה! השכרת מכונות פופקורן דרכנו יכולה להתקיים בכל ימי השבוע ובהתראה קצרה. במידה ותבצעו השכרת מכונת פופקורן אנו מבטיחים לכם אירוע שלא תשכחו!

מאמרים נוספים בנושא הפקת אירועים

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים23/07/20848 צפיות
דמיינו שהייתה לך אפליקציה שבה ניתן היה לכוון את מכשיר האיפון / האנדרואיד לערב צוות מושלם. או למצוא היכן יש מסעדות ואולמות אירועים עם חדרי אירוח קרובים. הצלחת ערב גיבוש תלויה במיקום, בתכנים, בציפיות ובתקשורת בין העובדים. להלן רעיונות לערב גיבוש איכותי:

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים02/09/19917 צפיות
מה הופך ערב גיבוש עובדים לאירוע בלתי נשכח? אווירה משוחררת, אוכל טעים, הפעלה מתאימה וקונספט שמוביל את הערב למקומות מפתיעים. ערב גיבוש יווני יכול להפוך לטוויסט מעניין.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים06/02/191051 צפיות
שנת 2019 משופעת באירועי לילה כמו חוגי בית לגיבוש בזמן בחירות, ערבי גיבוש משפחתיים עם הכלה מאיסטנבול ואירועים כמו הקמתו של מפעל אינטל החדש. הרצאה מצחיקה לערב גיבוש קבוצת עובדים היא חלק חשוב מאוד משמירת התלכיד הקבוצתי ושמירה על הצביון הייחודי של צוות עובדים.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים28/01/19874 צפיות
הפקת יום כיף לעובדים בדרום מפסטיבל "דרום אדום" ועד ים המלח -אילת. זאת הזדמנות לשלב בין ערכי ציונות לבין אטרקציות לעובדים, פעילות גיבוש בשטח, טיולים ולינה.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים27/01/19863 צפיות
כאשר בנו את החומה הסינית בין המאה החמישית לפני הספירה ועד המאה השש עשרה לא בטוח שעשו שם סדנאות גיבוש לעובדים החומה משתרעת על פני 8851 ק"מ. סדנאות גיבוש לצוותים הם חלק מהז'רגון התרבותי של חברות, מוסדות וארגונים במדינה ובעולם.

מאת: עידן אברהמיהפקת אירועים21/02/18913 צפיות
אצל איזו חברה כדאי לשכור אוהלי אבלים? צריכים לשכור אוהל אבלים? חשוב לדעת כי יש מספר חברות שמציעות שירות בתחום זה. כמה חשוב לכם לבחור בחברה טובה ומומלצת בה תקבלו שירות מושלם שעונה על הצורך שלכם. כאשר נזקקים לשכור מוצר חשוב למצוא את נותן השירות שיש בידו את היכולת לספק את המוצר ואת השירות בצורה מושלמת. שימו לב שזה נכון גם באשר לשכירת אוהלי אבלים. ניתן לברר ולמצוא את החברה המומלצת בה תוכלו לקבל מענה מושלם לצורך שלכם. קראו על כך בשורות הבאות.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים26/09/171571 צפיות
רעיון למסיבת רווקות בחוץ הוא מעולה לחודשי הקיץ אבל מסתבר שלא כל בחורה מעדיפה לחגוג אותו. 9.5% סרבו בכלל לחגוג בחוץ. איפה כן? במקום הראשון 59 נשים שהן (29.5%) מכלל הסקר מעדיפות לחגוג במסיבת בריכה מתוך מאתיים נשים. כנראה שיש משהו בבריכה שגורם לתחושה של חופש. מספיק להיזכר בתמונות מהבריכה במסיבת הרווקות של הדוגמנית שלומית מלכה כדי להבין את תחושת השמחה והכיף.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica