חפש מאמרים:
שלום אורח
29.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

האם מחיר היבוא כפוף לתנאי שלא ניתן לאומדן?הצעה לתיקון נוסח תצהיר יבואן שנדרש על ידי רשות המכס

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים29/11/2011644 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

מסי יבוא רבים מוטלים לפי ערך הטובין. לכן, קיימת חשיבות רבה לשאלה מה ייחשב ערך הטובין לצרכי חישוב המסים.

כידוע, דרך המלך לקבוע את הערך שעליו יוטלו מסי היבוא, היא קביעה לפי מחיר העסקה כפי ששולם בפועל מהקונה למוכר. שיטה זו נהוגה בישראל מזה למעלה מ-10 שנים, והיא אומצה בישראל בעקבות אימוץ הסכם גאט"ט בעניין הערכת טובין. לפני השיטה הנוכחית, הייתה נהוגה שיטה אחרת של הערכה לפי "מחיר השוק".

על אף שמחיר העסקה הוא נקודת המוצא, פקודת המכס קובעת כי במצבים מסוימים יש לפסול את מחיר העסקה, למשל- במקרה בו מתקיימים יחסים מיוחדים בין היצואן-המוכר ליבואן-הקונה (למשל חברות בנות) ויחסים אלה משפיעים על המחיר שנקבע, או במקרה בו קיימות מגבלות על מכירת הטובין בישראל.

כחלק מתפקידה של רשות המכס, ועל מנת שתוכל לפקח האם מתקיימים תנאים שיש בהם כדי לפסול את מחיר העסקה שדווח, דורשת רשות המכס מכל העוסקים ביבוא מסחרי להגיש לה אחת לשנה טופס המכונה "תצהיר יבואן שנתי" (טופס מכס 138), שבו ניתנים פרטים אודות מערכת היחסים שבין היבואן ליצואן-הספק בחו"ל, כאשר מידע זה מסייע לרשות המכס לקבוע האם מחיר העסקה שדווח הוא קביל, אם לאו.

סמכותה של רשות המכס לדרוש תצהיר זה נובעת מסעיף 134 לפקודת המכס, הקובע כי המנהל רשאי להתקין תקנות להפעלת סעיפים 129 עד 133ט (העוסקים בהערכת הטובין) – "ובייחוד, כדי לחייב כל אדם הקשור ביבוא טובין לישראל לספק למנהל, בצורה שידרוש, כל ידיעה הנחוצה לדעתו, בשביל הערכה נכונה של הטובין...".

מקור סמכות נוסף מצוי בסעיף 27 לפקודת המכס, הקובע כי: "המגיש רשמון חייב להשיב על כל שאלה בנוגע לטובין הנקובים בו, אם נדרש לכך על ידי גובה המכס או פקיד-מכס אחר".

בהתאם לסמכותו, התקין המנהל תקנות הנקראות תקנות המכס (הערכת טובין), תשל"א-1970, אשר מחייבות יבואן להגיש הצהרה ביחס לערך הטובין (סעיף 1(א)):

"בעל טובין אשר כולם או מקצתם חבי מכס, לפי ערך, ימסור לגובה המכס עם הרשימון הצהרה, בטופס שהורה המנהל, בדבר אותם טובין, אלא אם הורה המנהל אחרת".

ובהתאם לכל אלה, דורשת רשות המכס כאמור מיבואנים הגשת תצהיר יבואן שנתי.

אחת השאלות המופיעות באותו תצהיר יבואן שנתי, תחת הכותרת "מהות הקשרים העסקיים בינך ובין הספק וערך העסקה", היא האם:

"מכירת הטובין או מחירם אינם כפופים לתנאי או לתמורה כלשהם שלא ניתנים לאומדן לצורך קביעת ערך הטובין", כאשר היבואן נדרש לסמן "כן" או "לא".

לדעתנו, הניסוח של שאלה זו הוא בעייתי מאד, ועשוי לגרום לכך שיבואנים יסמנו בטעות תשובה אחת כאשר התכוונו לתשובה אחרת.

כלומר- אם אכן אותה מכירה אינה כפופה לתנאי שלא ניתן לאמוד את ערכו, מה יסמן היבואן? "כן" – כדי לסמן שהמכירה אינה כפופה לתנאי שלא ניתן לאמוד את ערכו? או "לא" – כדי לסמן שהמכירה אכן לא כפופה לתנאי שלא ניתן לאומדן?

שאלה זו בתצהיר היבואן  מקורה בסעיף 132(ב)(2) לפקודת המכס, ולפיו, כאשר מכירת הטובין או מחירם כפופים לתנאי או תמורה נוספים שלא ניתן לאמוד את ערכם מעבר לתמורה שכן שולמה ושניתן לאמוד את ערכה, הדבר פוסל את מחיר העסקה שהוצהר.

פקודת המכס מהווה אימוץ של הסדר גאט"ט לעניין הערכת טובין, כאשר בהסכם גאט"ט הסעיף המקביל (סעיף 1 (B) להסכם) קובע כי מחיר העסקה יאומץ, אם:

"…the sale or price is not subject to some condition or consideration for which a value cannot be determined with respect to the goods being valued";

בהסכם הבינלאומי, מוצגות מספר דוגמאות מהן ניתן ללמוד מהם אותם מקרים בהם מחיר היבוא כפוף לתנאי שלא ניתן לאמוד את ערכו, ואשר מביא לפסילת מחיר העסקה.

ובין היתר:

*כאשר המוכר (היצואן) קובע את מחיר היבוא בעסקה בתנאי שהקונה (היבואן) ירכוש ממנו טובין נוספים בכמות מסוימת;

*כאשר נערכת עסקה דו-צדדית בין היבואן ליצואן, ומחיר היבוא לישראל תלוי במחיר המכירה בו ימכור היבואן סחורה לחו"ל לאותו יצואן;

*כאשר הטובין המיובאים הם טובין שלא הסתיים תהליך ייצורם, והיבואן בישראל מתחייב לספק אותם בחזרה ליצואן בחו"ל לאחר ביצוע תהליך של עיבוד.

יחד עם זאת, לא כל הבטחה של היבואן בישראל ליצואן בחו"ל עשויה לפסול את מחיר העסקה, כלומר- לא כל הבטחה של היבואן ליצואן מהווה "תנאי נוסף שלא ניתן לאמוד את ערכו".

לדוגמא, בשנת 2007 ניתן פסק-דין בבית משפט השלום בתל-אביב במסגרתו טענה רשות המכס כי כאשר יבואן של משקאות אלכוהוליים הבטיח למוכר (היצואן) כי בתמורה לכך שיינתן לו מחיר נמוך, ימצא עבור היצואן לקוחות נוספים - מדובר בתנאי שלא ניתן להעריך את שוויו ואשר משפיע על מחיר היבוא. כלומר, הטענה הייתה שבשל הבטחת היבואן למצוא ליצואן לקוחות נוספים, מחיר היבוא שניתן לו נמוך מן המקובל. בית המשפט דחה את טענת רשות המכס בעניין זה וקבע כך:

"הבטחה שניתנה על ידי התובע (באמצעות אחיו) לספק ההולנדי לפעול להרחבת חוג לקוחותיו, איננה יכולה להוות בסיס לשינוי מחיר העיסקה, ולכל היותר היא מהווה בסיס לעילה חוזית כלשהי, שצריכה להתברר בין התובע ובין הספק, ללא קשר לעסקה שכבר נעשתה ולמחיר שכבר סוכם וכבר שולם".

[ת.א. (שלום ת"א) 42687/03 פולדיאן יעקב נ' מנהל המכס ומע"מ, פסק-דין מיום 27.5.07]

בסופו של דבר, לדעתנו, דרישתה של רשות המכס כי היבואן יצהיר במסגרת תצהיר היבואן השנתי האם המחיר שניתן לו כפוף לתנאי נוסף שלא ניתן להערכה, היא דרישה הגיונית וסבירה, אך לצורך פישוט נוסח השאלה, היינו מציעים לשנות את הניסוח של השאלה ולחלק אותה לשתי שאלות נפרדות, כך שהיבואן יישאל האם:

"מכירת הטובין או מחירם כפופים לתנאי נוסף או לתמורה נוספת כלשהם?"

 

יבואן שישיב על שאלה זו בחיוב, יידרש להשיב על שאלה נוספת:

 

"האם התנאי או התמורה הנוספים ניתנים לאומדן?".

במצב כזה, יבואן שישיב "כן" על שתי השאלות מתכוון לכך שמחיר הטובין אכן כפוף לתנאי שלא ניתן להעריכו, דבר שצריך להביא לפסילת מחיר העסקה,

בעוד יבואן שישיב "לא" על לפחות אחת מהן, מתכוון לכך שמחיר הטובין לא כפוף לתנאי, או שהוא כפוף לתנאי שכן ניתן להעריכו, דבר שצריך להביא לאישור מחיר העסקה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלמכס28/01/2023 צפיות
בית המשפט בחן את המקרה לאור ההלכה הפסוקה וקבע בהסתמך על מכלול השיקולים כי מקרה זה נמנה על אותם מקרים חריגים בהם ניתן להימנע מהרשעת הנאשם למרות הודייתו והטיל על העובד צו מבחן לתקופה של 12 חודשים ללא הרשעה.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס28/01/2018 צפיות
סקירה זו עוסקת בשאלה האם תעודות המקור שנחתמו על ידי המשלח, בהסכמת היצואן בדיעבד, הינן תעודות מקור הזכאיות להעדפת מכס או לא, בהנחה שכל שאר התנאים להסכם הסחר מתקיימים.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס28/01/2022 צפיות
עניינה של סקירה זו, בתביעה שהוגשה לבית השלום בהרצליה על ידי יבואן של מוצרי מולטימדיה, כנגד רשות המיסים, בגין מחלוקת באשר לסיווג לצורכי מכס של מכשירים מסוג קינקט, המשמשים להפעלת קונסולות משחקי וידאו באמצאות תנועות וקול ושלטים אלחוטיים בעלי בקרה מרחוק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19199 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19192 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19209 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19197 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19199 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19192 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19209 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19197 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19200 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19217 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19304 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica