חפש מאמרים:
שלום אורח
30.11.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

התיישנות זכויות עובד

מאת: Info Centerדרושים21/11/20091219 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

התיישנות זכויות עובד - מאת: הילה פורת, עו"ד*

עובדת פוטרה מעבודתה לפני כ-6 שנים. לאחרונה נודע לה כי מעסיקה שלל ממנה חלק מהזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים עפ"י החוק: בכל תקופת העסקתה לא שולמו לה דמי הבראה, בכל תקופת העסקתה לא יצאה העובדת לחופשה שנתית ובסיום יחסי העבודה לא שולם לה פדיון חופשה. בנוסף, שכרה השתלם לה ב-20 לכל חודש בעבור החודש שלפניו, ופיצויי הפיטורים שולמו לה חודשיים לאחר סיום עבודתה. העובדת מעוניינת לתבוע את מעסיקה לשעבר ורוצה לדעת, האם חלה התיישנות על תביעותיה?

פרק הזמן שנקבע בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, להגשת תביעה כספית (שאינה קשורה לתחום המקרקעין), הינו 7 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה. יחד עם זאת, ישנם חוקים ספציפים בכלל, ובדיני העבודה בפרט, שקובעים פרקי זמן קצרים יותר, דהיינו תקופות התיישנות מיוחדות ביחס לזכויות שונות, כמפורט להלן:

שכר עבודה ופיצויי פיטורים
העובד רשאי לתבוע שכר עבודה או פיצויי פיטורים שלא שולמו לו, וזאת עד 7 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה (היום בו היה זכאי העובד לקבל את השכר או את פיצויי הפיטורים הנתבעים).

פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים, סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, קובע:

? אם השכר / פיצויי הפיטורים שולמו באיחור, הזכות לתבוע את פיצויי ההלנה תתיישן תוך 60 ימים מיום שהעובד קיבל את השכר / פיצויי הפיטורים, אולם בית הדין האזורי לעבודה רשאי להאריך את התקופה של 60 ימים לתקופה של 90 ימים.
? אם השכר / פיצויי הפיטורים לא שולמו כלל, הזכות לתבוע את פיצויי ההלנה תתיישן תוך שנה מהיום שבו רואים אותם כמולנים.
? יצוין כי כאשר מדובר בתופעה של איחור בתשלום שכר (להבדיל משכר שלא שולם כלל), שחוזרת על עצמה, קובע חוק הגנת השכר תקופת התיישנות ארוכה יותר. אם הלין המעסיק את שכרו של העובד, או חלקו, 3 פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים שבתוך 3 השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות 3 השנים האמורות.

בדב"ע שם/10-2 מדינת ישראל נ. ברזילי ואח', נקבע כי משהתיישנה הזכות לפיצויי הלנת שכר לא ניתן להעניק את הסעד שנקבע בחוק כפיצוי על פיגור בתשלום שכר עבודה, ועל כן רשאי בית הדין לפסוק ריבית והצמדה על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

חופשה שנתית
סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן – החוק), קובע כי תקופת ההתיישנות לכל תביעה עפ"י החוק, היא שלוש שנים.

סעיף 6 לחוק קובע, כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה, וסעיף 7 לחוק מדבר על אפשרות מוגבלת לצבירת חופשה, ולפיו לא ניתן לצבור חופשה שנתית, אך עובד רשאי, בהסכמת המעביד, לקחת 7 ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.

בע"ע 324/05 ריבה אצ'ילדייב נ' עמישב שרותים בע"מ, קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי העילה לפדיון חופשה נוצרת עם סיום יחסי עובד-מעביד ועובד המגיש תביעתו תוך פחות משלוש שנים מיום הקמת העילה, רשאי לתבוע את מלוא דמי פדיון החופשה שהגיעו לו ביום סיום יחסי העובד-מעביד.

עם זאת, בית הדין הארצי קבע, כי החוק מאפשר לעובד לצבור חופשה עד שלוש שנים בלבד ולפיכך, זכאות עובד לפדיון חופשה תהא בגין שלוש שנות עבודתו האחרונות בלבד, המסתיימות ביום סיום יחסי עובד-מעביד.

בע"ע 547/06 משה כהן נ. ויליאם אנויה (שניתן ביום 8.10.2007), הוסיף בית הדין הארצי להלכת פסק הדין בענין ריבה אצ'ילדייב הנ"ל ופסק כי אין בהוראת סעיף 7 לחוק חופשה שנתית, כמו גם בפסק הדין בענין ריבה אצ'ילדייב, התייחסות לימי חופשה שהצטברו לעובד בשנת עבודתו השוטפת, עובר לסיום העסקתו, ואלו ודאי עומדים לזכותו עם תום תקופת העסקתו. לפיכך, בהתאם לפסק דין זה בעת סיום יחסי עובד-מעביד, עומדים לזכות העובד, לכל היותר, ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת.

במקרה שלעובד יש זכות לחופשה שנתית ארוכה יותר מזו שקובע החוק, מכוח חוזה / הסכם קיבוצי / צו הרחבה: לגבי חלק החופשה החוזית (החופשה העודפת על זו שקובע החוק), קיימת התיישנות רגילה של 7 שנים (הזכות לפדיון החופשה העודפת תלויה בהוראות המקור ממנו היא נובעת). כך גם במקרה שעובד זכאי לחופשה נוספת הניתנת לו כתמורה לעבודת שעות נוספות או לעבודה ביום מנוחה.

דמי הבראה
כל עוד מתקיימים יחסי עובד – מעביד, חלה תקופת התיישנות רגילה של 7 שנים. עם זאת, לאחר סיומם של יחסי עובד – מעביד, עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה רק לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.

הפרשות לקופת גמל
העובד רשאי לתבוע הפרשות לקופת גמל שהמעביד לא הפריש עבורו, וזאת עד 7 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה. במקרה שהמעביד חייב להפריש עבור העובד כספים לקופת גמל ולא עשה כן, נראה כי המעביד עלול למצוא עצמו במצב בו העובד ו/או שאריו ו/או יורשיו יוכלו לתבוע ממנו את מה שנגרע ממי מהם בעקבות אי קיום הוראות הצו, ולרבות – הכספים שלא הופקדו (נטו) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אובדן רווחים בקופת הגמל כתוצאה מאי ההפרשה במועד, זכויות הפנסיה (שלא התגבשו כתוצאה מאי ההפרשה), פנסיית נכות/שאירים במקרה של אירוע מזכה וכיוצ"ב (לעניין זה ראה דב"ע נג 8-6 טלמור – מדינת ישראל, פד"ע כו 535 וכן ע"ב 5525/05 דניאל מונטיא נ. איי.אס.אס משמורת בע"מ מיום 29/10/2007). לאור השוני בין הזכויות השונות שהעובד ו/או שאריו ו/או יורשיו יוכלו לתבוע מן המעביד, נראה כי "היום שבו נוצרה עילת התביעה", יקבע בהתאם למהות הזכות הנתבעת.

שוויון הזדמנויות בעבודה
באשר לתביעה אזרחית הנובעת מהפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, נקבעה בסעיף 14 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תקופת התיישנות של 3 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה.

הטרדה מינית

תביעה בשל העוולות המצוינות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, תתיישן לאחר שחלפו 3 שנים מיום שנוצרה העילה (עפ"י סעיף 6(ג) לחוק).

לפיכך, במקרה הנ"ל, בהתחשב בתקופות ההתיישנות המנויות לעיל, עדי תוכל לתבוע ממעסיקה דמי הבראה בגין שתי שנות עבודתה האחרונות, וכן הפרשי הצמדה וריבית על השכר ששולם באיחור (ענין שבשיקול דעתו של בית הדין). מרבית תביעותיה של עדי התיישנו.

חוק הסכמים קיבוציים
באשר לתביעות הנובעות מהפרת האיסורים הקבועים בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, שעניינם איסור על מניעת כניסה של נציג מארגון העובדים למקום העבודה ואיסור על פגיעה בעובד לענין חברות או פעילות בועד/ארגון עובדים, הוארכה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק זה, באופן שתעמוד על 3 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה. .........

לכתבה המלאה ולפרטים נוספים מעניינים בתחום דרושים והצעות וחוקי עבודה ניתן לפנות לאתר  http://drushim.net

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הכותב הינו מומחה בתחום התעסוקה ועוסקת בתחום בחברת אינפו סנטר
החברה מפיצה את עיתון הדרושים והצעות עבודה היחידי בישראל הנשלח למחפשי עבודה פעמיים בשבוע
כתבות נוספות בתחום ניתן לעיין באתר  http://www.drushim.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת Info Center

מאת: Info Centerעובד-מעביד11/12/091283 צפיות
עובדת עבדה כמזכירה במרפאת רופאי שיניים במשך שנה, בהיקף של משרה מלאה. לאחרונה, הסכימה העובדת עם מעסיקה לעבור לעבוד בהיקף של חצי משרה. העובדת ביקשה ממעסיקה לצאת לחופשתה השנתית, ולנצל את ימי החופשה שצברה בשנת עבודתה הראשונה.

מאת: Info Centerדרושים05/12/091426 צפיות
סוכנת נסיעות עובדת זה קרוב לחמש שנים במשרד נסיעות. לאחרונה מתלונן מעסיקה כי חלה ירידה בתפקודה של העובדת: היא מאחרת ללא כל סיבה מוצדקת לעבודה, נעדרת מהעבודה ללא אישור ואף נתפסה כשהיא מתעמתת ומגדפת את אחד הלקוחות. לאור כך, מעסיקה של העובדת מעונין לפטר אותה תוך שלילת זכויותיה לרבות פדיון ימי חופשה, הבראה ופיצויי פיטורים והוא מעונין לדעת האם הדבר אפשרי.

מאת: Info Centerהשמה21/11/09834 צפיות
כמנהלת משאבי אנוש מנוסה חשבתי שכבר שמעתי הכל. מאז ומעולם לא תמיד הקפידו מעסיקים לחזור למועמדים שהחלו בתהליך, או להתכונן לראיון. פעמים רבות מראיינים רואים את קורות החיים לראשונה בראיון. אולם, תקופת המיתון הנוכחית השפיעה, ככל הנראה, באופן מוקצן לרעה על יחס המעסיקים למועמדים ולמרואיינים. קיימת תחושה שגבר הזלזול וחוסר המקצועיות בראיונות - תחושה שמעסיקים ומראיינים רבים כלל אינם ערים לה.

מאת: Info Centerעובד-מעביד21/11/09949 צפיות
עקב המיתון, התגברה בארגונים רבים תופעת העברת תהליך הגיוס לידיים לא מקצועיות. על המשמעות העסקית, התרבותית והניהולית - קצרת וארוכת הטווח - של התופעה ואת מי מומלץ "לשלוח לחזית"?

מאת: Info Centerדיני עבודה21/11/091220 צפיות
ביום 10.8.2009 פורסם ברשומות חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 8), התשס"ט-2009, במסגרתו תוקן סעיף 33יד לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק), הקובע קנס בגין אי תשלום שכר מינימום ענפי, והוסף סעיף 33ח1 לחוק, הקובע חובת ניהול מו"מ עם ארגון עובדים יציג בהתארגנות ראשונית.

מאת: Info Centerעבודה וקריירה - כללי21/11/091680 צפיות
בעידן זה, לאחר "התפוצצות הבועה" ושבר החוזה הפסיכולוגי בין העובד למעביד, הולכת ומתרבה תופעת הפרת הסכמי העבודה ממספר סיבות: תדירות החלפת העבודה רבה יותר ולגיטימית יותר, העובדים מודעים יותר לזכויותיהם, חוקקו חוקים רבים להגנתם ולתיעוד והסדרת יחסי העובד - מעביד, והמידע וההיוועצות עם אנשי מקצוע זמינים יותר. במאמר זה אתמקד בחלק בו מגיעים יחסי מועמד (עובד?) - מעביד לידי סיום בשל הפרת הסכם באופן חד-צדדי טרם תחילת ההעסקה בפועל.

מאת: Info Centerעובד-מעביד21/11/091063 צפיות
עובדת פוטרה מעבודתה כמזכירה לאחר 10 חודשי עבודה. העובדת מעונינת לדעת מה הזכויות שעומדות לזכותה בהתחשב בכך שטרם השלימה שנת עבודה?

מאמרים נוספים בנושא דרושים

מאת: ליאורדרושים01/01/173448 צפיות
עבודה באירופה לאנשים צעירים, יכולה להתאים עבור ישראלים, שהם בעלי דרכון אירופי. עבודה באירופה, כאנשי מכירות, מאפשרת להרוויח סכומים גבוהים, ולכן היא כדאית.

מאת: elichai rubinדרושים14/06/151998 צפיות
מעסיקים רבים במשק הישראלי, קטנים כגדולים, מתקשים למצוא עובדים איכותיים המתאימים להם מבחינת זמינות, כישורים מקצועיים, ניסיון, מקום מגורים ופרמטרים נוספים. ולכן, הוקמה הרשת החברתית iperhour, רשת זאת מאפשרת למעסיקים ומחפשי עבודה למצוא אחד את השני.

מאת: arielcדרושים17/04/151255 צפיות
מה היא עבודה בחול, ומה כדאי לדעת לפני שעולים על המטוס?

מאת: arielcדרושים17/04/151186 צפיות
טיפים שיעזרו לכם למצוא עבודה בקנדה

מאת: tanga2דרושים10/04/151226 צפיות
עבודות שוות בקנדה

מאת: tanga2דרושים10/04/151266 צפיות
אילו יעדים איכותיים יש לעבודה בחול?

מאת: tanga2דרושים10/04/151151 צפיות
ברצלונה היא עיר נפלאה ותיירותית בספרד. עבודה בברצלונה מספקת חוויה מדהימה ובלתי נשכחת וגם סכומי כסף לא מבוטלים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica