חפש מאמרים:
שלום אורח
02.12.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

התמודדות עם דחייה, לדעת לקבל לא, לקבל סירוב, פחד מדחייה, פגיעה מדחייה, פגיעה מסירוב, לקבל דחייה, להרגיש לא מושלם, דחייה חברתית, התמודדות עם געגוע, פרי

התמודדות עםדחייה, לדעת לקבל לא, לקבל סירוב, פחד מדחייה, פגיעה מדחייה, פגיעה מסירוב, לקבלדחייה, להרגיש לא מושלם, דחייה חברתית, התמודדות עם געגוע, פרידה מהאקסית, לשכוח אתהאקסית

למה מפריעלאנשים כשאומרים להם את המילה "לא", אמרו לך פעם לא? אל תגיד לי לא. אוקי למה מפריעלאנשים כשאומרים להם "לא"?

ש: מצמצםאותם.

אליעד: לדוגמאנגיד כשאתה הולך לאיזה מקום אתה אומר "תבדוק אם אני חייב לך כסף, לא וואלה" סתם.למה מפריע לאנשים שדוחים אותם, למה אם מישהו אומר לך "לא" זה מפריע, מה הסיבה, מההשכל שעומד מאחורה?

ש: כי זה הורסלך את ההתלהבות.

אליעד: למה זההורס לו את ההתלהבות?

ש: כי רצית אתזה ועכשיו זה לא רוצה אותך.

אליעד: בסדראז מה נו מה הסיפור, זה כל כך גרוע?

ש: אומרים לך"לא אתה לא אלוהים, אתה מוגבל ואתה יש לך גבולות, אתה לא יכול לקבל מה שאתהרוצה".

אליעד: מההבעיה בזה, מה אתה אומר?

ש: אני אומרלא חסר לך כלום ואתה עוד מקטין את עצמך בקשר, מבקש ממישהו משהו אומר לו "חסר לי"והוא אומר לך "לא".

אליעד: נו מהאכפת לך, מה מהות הבעיה כשדוחים אותך?

ש: זה נגדרצונך אבל בעיקרון אין עם זה בעיה.

אליעד:ובפועל?

ש: זה מראה לךאת החסרונות שלך.

אליעד: אוקיאז קודם כל כולם אמרו תשובות נכונות, הסיבה שקשה לאנשים לקבל "לא" נגיד שמישהו מעלהאיזה רעיון ההוא אומר "לא רוצה לקבל את הרעיון שלך" סתם זה בקטנה, אבל אני אומרבעיקרון נגיד שאת רוצה מישהו והוא אומר לך "לא" נניח, המהות של הדבר יש פה שכל יותרגדול תקשיבו אני מסביר את המהות של העניין, המהות היא כזאת בן אדם לא אומר "לא"לדברים שהם?

ש: שהוא רוצהאותם.

אליעד: למהאתה חוזר אחריו עד שאמרת תשובה נכונה אתה חוזר אחריו, תקשיב בן אדם מה רוצה, מה בןאדם רוצה?

ש: שיהיה לוטוב.

אליעד: שיהיהלו טוב יפה, מה בן אדם רוצה? את מה שהוא חווה, את מי בן אדם רוצה, מה הוא רוצה? אתמה שהוא חושב שיעשה לו טוב. עכשיו אם בעצם אתה רוצה שמישהו ירצה אותך הוא אומר לך"לא" מה הוא בעצם אומר לך? "אתה לא עושה לי טוב" כאילו זאת מהות הדבר הוא יגיד לך"תקשיב אתה עושה לי רע".

ש: לא זה לארע אבל גם לא מדובר בסוג טוב.

אליעד: לא,בדרך כלל אומרים לך "לא" זה "אתה עושה רע, תחשוב תבדוק.

ש: אז למה הואנפגע מזה כי רואה באותו רגע דבר רע.

אליעד: זה לאנכון, זה לא מדויק.

ש: מה שאניאמרתי?

אליעד:כן.

ש: לא יכוללהיות שמישהו רוצה אותך והוא...

אליעד: אוקינגיד שאתה רוצה מישהי נניח, אתה רוצה לדבר איתה אם באמת זה לא היה עושה לה לא טובולא רע לדבר איתך אז היא לא הייתה דוחה אותך, אתה אומר לה "בסדר", "דבר איתי מהאכפת לי", אומרת לך "לא, לא רוצה לדבר איתך" אז היא לא רוצה לדבר איתך כי "אתה עושהלי רע", "לא רוצה אותך" זה "אתה עושה לי רע" כי אם אני עושה לך לא טוב ולא רע אז מהאכפת לך שאני אשאר. בסופו של דבר זה בעצם אומרים לך "תקשיב אתה לא מושלם אל תשחקאותה מושלם אתה לא מושלם, תפסיק לנסות לרצות לקבל ממני חיזוקים, לך תסתדר לבד".

ש: לא כל מהשאתה רוצה יכול לקרות.

אליעד: לא,אני מנסה לקחת את זה להיבט אחר להיבט של "אתה לא מושלם", אם יש מקרה אחד שלא יגידולך "לא", מה המקרה שבטוח לא יגידו לך לא, מה המקרה? אם תהיה מושלם, אם היית מושלם,אז אולי תגיד "אולי אני אהיה מושלם הם לא רואים שאני מושלם", אז אם אתה מושלם אזאמורים לראות שאתה מושלם כי אם לא רואים שאתה מושלם אתה גם לא מושלם, יש לך חוסרשלמות מכך שלא רואים שאתה מושלם אבל אם באמת היית מושלם אז כולם היו רואים שאתהמושלם כי אתה מושלם אמיתי לא חיקוי של מושלם, מושלם אמיתי. זאת אומרת כשבעצםכשאומרים לך "לא" אז בעצם אומרים לך "תקשיב אתה לא מושלם יש לך חסרונות, לא רוציםאותך בגלל החסרונות שלך".

ש: מושלם זהגם כאילו כל בן אדם רואה בהגדרה אחרת.

אליעד: לא,המושלם האמיתי על האמיתי אני מדבר. מה שאני בעצם בא לומר שהסיבה שכל כך קשה לאנשיםלקבל "לא" ודחייה היא בגלל שזה מזכיר להם שהם לא מושלמים.

ש: בעיניימישהו אחד.

אליעד: בעייניזה שאתה חושב שהיא מושלמת בכלל כי אם לא היית חושבת שהיא מושלמת או כמעט מושלמת לאהיית רוצה אותה אז בדיוק המושלמת אמרה לך שאתה לא מושלם, אתה יודע כאילו כמה איזהאסון זה. יפה אז מה עושים עם זה?

ש: צמים.

אליעד: אוקיאבל אם זה לא עזר לא הצלחת להתאבל?

ש: לקבלשאנחנו לא מושלמים.

אליעד: איךאפשר לקבל כזה דבר, את באמת יכולה לקבל את זה שאת לא מושלמת, לקבל את זה שיש לךחסרונות?

ש: בדבריםמסוימים.

אליעד: מה עםהדברים שאת לא יכולה לקבל?

ש: מקבלת אניסובלת שם.

אליעד: אז אתלא מצליחה לקבל את זה.

ש: לא באופןמושלם.

אליעד: אז מהעושים? אז זה מתחלק לכמה חלקים, מה אתה אומר?

ש: צריך לבדוקלמה אתה רוצה להיות מושלם.

אליעד: מושלםזה "constant" ההוא שאתה רוצה אותו בלי "הלמה" כאילו "אני חייב לרצות את המושלם ככהאני מתוכנת כאילו".

ש: אז אבוד לךאתה צריך לבדוק אם זאת האמת, אם אתה באמת לא מושלם.

אליעד: אז מהתעשה עם זה, אז מה תעשה עכשיו?

ש: תסבול.

אליעד:תסבול?

ש1: תסבול, מהאתה יכול לעשות, איזה עוד אופציות יש.

ש2: אבל אנחנולא מושלמים.

אליעד: מי זהאנחנו?

ש2: אני.

ש: אם תקבל אתהחסרונות זאת הדלת לשלמות להיות מושלם, מושלם עם חסרונותיך.

אליעד: אהמושלם של העניים כאלו שאין להם זה ואומרים "טוב טוב מושלם, לא מושלם ככה מושלםמושלם".

ש: מה זאתהדרך לא, לקבל את החסרונות?

אליעד: קודםכל צריך להסתכל על האמת, מה האמת אז יש צדדים מסוימים שאתה פשוט סובל כי אתה לאמקבל את זה שאתה לא מושלם, לא כי אתה לא מקבל את זה שאתה לא מושלם כי אתה חושב שאתהלא מושלם ואתה לא מקבל את זה שאתה לא מושלם ויש את החלקים בתוכך שאומרים "נכון אנילא מושלם וזאת האמת", בפרט החלקים שזוכרים שגם אם תשיג את מה שתרצה אתה עדיין תרגישחוסר שלמות.

ש: אז למהשתרצה אותם?

אליעד: כי אתהלא חושב על המהלך הבא.

ש: בסדר אזאתה לא יכול לדעת.

אליעד: אתהיכול לדעת אם תחשוב על המהלך הבא תהיה בטוח במאה אחוז שגם אם כולם יאהבו אותך אתהעדיין תרגיש חוסר שלמות יותר גרוע ממקודם, למה מה ההיגיון? כי עכשיו שלא כולםאוהבים אותך אתה אומר "אוקי למה לא אוהבים אותי, למה רע לי? כי לא אוהבים אותי אםיאהבו אותי תיפתר הבעיה", תאר לעצמך שכולם אוהבים אותך ועדיין רע לך אתה אומר "משהומציק לי אבל למה, אבל הם אוהבים אותי, וואלה כנראה שהבעיה בתוכי עכשיו באמת צריךללכת להזיע".

ש: זאת הבעיהבתחום שהחיסרון תמיד שם זה לא משנה.

אליעד: כן אבלאם אתה זוכר את זה מראש אז גם פחות אכפת לך שאמרו לך "לא" כי אתה אומר "בסדר בכלמקרה אחר כך אני ארגיש סבל כמו עכשיו" או משהו אחר, אם אתה באמת מבין את זה.

ש: אבל אתה לאיכול למנוע מעצמך את הסבל בסופו של דבר.

אליעד: לא, זהבסופו של דבר אצלך, בדיוק באתי להגיד את ההיפך וכאילו אמרת את הזה עד שבאתי להגידאיך אפשר למנוע את הסבל בכלל היית צריכה להגיד אי אפשר למנוע את הסבל.

ש: אניהתכוונתי עלי.

אליעד: עלייךטוב, יש גם אופציה נוספת שאומרת לבטל את הסבל בכלל, מה זה אומר? זה אומר להטיל ספק"מי אמר שאני לא מושלם".

ש:המערכת.

אליעד: אם אתמטילה ספק עד הסוף את לא יודעת כלום ואז אין מושלם ולא מושלם וזה לא סיסמא.

ש: זה גם לאמושלם.

אליעד: לאהבנת, אם אומרים את זה כסיסמא אז בסוף זה "לא לא מושלם" אבל זה גם לא "כן מושלם",לא אבל אם נכנסים לזה אז המוח מפסיק לעבוד כשהמוח מפסיק לעבוד אז זה לא מעניין אותואם זה מושלם אם זה לא מושלם, אם זה כן מושלם אם זה חצי מושלם, אם יש משמעות למושלםאם אין כאילו ההוא שלא קיים אתה אומר לו "אתה לא מושלם" כאילו הוא לא קיים זה לאקשור אליו אבל אם בן אדם נכנס לתוך השכל של עצמו עמוק "למה אני חושב שאני לא מושלם,האם באמת אני לא מושלם, האם באמת יש משהו לא מושלם", אם אתה נכנס עמוק פנימה אתה לאשאתה רואה משהו מסוים אתה לא רואה כלום כאילו נגמר השאלות.

ש: אבל אזכשאתה חוזר ל...

אליעד: ואזאתה חוזר לפה יש לך בחירה אתה רוצה לשחק, המשחק אומר שאתה לא מושלם ואתה צריך למלאאת החסרונות ואחר כך יהיה לך עוד חסרונות ואז אתה צריך למלאות אותם עוד פעם, זההמשחק, מה התועלת? כשתמלא אותם יהיה לך כייף לכמה דקות ואחר כך תרוץ כמה דקות וזההמשחק, לא בא לך המשחק צא ממנו אל תשקר יצאת ממנו.

ש: אתה מביןאת המערכת אבל אתה לא יכול למנוע.

אליעד: הנהעוד פעם "אתה לא יכול".

ש: יודעים אתהמערכת ואני לא יכול למנוע מעצמי בעצם את החסרונות.

אליעד: אתיכולה, החסרונות נמצאים "פה", "פה" יש לך חסרונות.

ש: אבלהחיסרון הוא בונה את ה...

אליעד: אנימסביר לך אין במציאות הזאת שום חיסרון הכל בלוף אחד גדול שאת משקרת אותנו ואחר כךמנסים לתמוך בך זה כל הסיפור אני מסביר לך, אין חסרונות מצד האמת אם תפסיקי לבלף אתתראי שאין חסרונות.

ש: אני לאמבינה את זה.

אליעד: עודפעם את ממשיכה לבלף, ראית פעם חיסרון מנופח, חיסרון במציאות במשהו?

ש: כל הזמןאני חווה חסרונות.

אליעד: מהלדוגמא?

ש: כל דברשאני עושה הוא בשביל לכסות על איזשהו חיסרון.

אליעד: איפהראית חיסרון? תני דוגמא נגיד לדוגמא.

ש: זה לא משהושראיתי זה משהו שאני חווה בעיקרון.

אליעד: מהאיפה את חווה חסרונות, מה את סתם ממציאה אותם הם לא קיימים באמת, את טוענת שישחסרונות נכון, איפה הם, איפה מצאת חסרונות, חיפשת יש לך הרבה ניסיון בחיים, איפהמצאת חסרונות?

ש: שאלהטריקית אני לא יודעת איך לענות על זה.

אליעד: אתאמרת שכל מה שאת עושה זה למלא חסרונות איפה פה החסרונות?

ש: דיברתיעכשיו מסביב כאילו לכל דבר שאני עושה.

אליעד: תני לידוגמא כל דבר שאת עושה.

ש: אה אנייודעת.

אליעד: עכשיונגיד עשית "ככה" עם היד, איפה ראית חיסרון, הנה עשית ככה איפה החיסרון?

ש: אני לאיודעת לענות לך על זה.

אליעד: אז למהאת סתם אומרת שיש חסרונות.

ש: אתה אומרשאם שניהם בנפרדות והחיסרון בגלל שיש לי פתרון אני מניעה את עצמי ויש לי רצון ואניזזה באופן הזה.

אליעד: אניאמרתי את זה?

ש: כן.

אליעד: מתיאמרתי את זה?

ש: ככה המערכתעובדת לא?

אליעד: אתאומרת שאמרתי את זה, את מאמינה למה שאני אומר?

ש: לפעמים אנייודעת, אם זה נוח לי.

אליעד: אז מהאכפת לך אם אמרתי את זה או לא, קחי אחריות את אומרת אתה אמרת, את חושבת שזה נכון מהאכפת לך מה אני אמרתי.

ש: אני לאיודעת, אני מנסה להבין אם זה נכון.

אליעד: סתם,עכשיו ברצינות אני אסביר משהו פשוט, אם בן אדם יכנס לתוכו פנימה ויבדוק "מי אמרשאין לי את זה ואת זה, מי אמר שיש לי את זה ואת זה" הוא לא ידע שום דבר ואז לא יהיהשום חיסרון.

ש: יש מניע זהברור לך, זה נורא קשה לעשות את זה.

אליעד: לא, זהלא ברור לי, מה המניע תסבירי לי.

ש1: יכוללהיות שלא יהיה לה חיסרון בעתיד.

ש2: לא, אנייודעת.

אליעד: מניעלמה?

ש: לעצור הכלועוד פעם לשאול את השאלה.

אליעד: אנימסביר עוד פעם מהתחלה, בא בן אדם רצית אותו והוא אמר לך "לא רוצה" דחה אותך במקרההכי גרוע שאפילו הכי רצית אותו והכי לא רצה, הכי רצית המציאות אמרה לך "לא רוצה"בסדר, למה זה כל כך קשה? כי זה מזכיר לך שיש לך חסרונות כי אם היית מושלמת היועושים את מה שאת רוצה, רוצים אותך. עכשיו אלטרנטיבה אחת היא לסבול מזה.

ש: זה מזכירלה שהיא חושבת שיש לה חסרונות.

אליעד: היא לאיודעת שהיא חושבת, אם היא הייתה יודעת שהיא חושבת לא הייתה שאלה מלכתחילה למה היאחושבת שיש לה חסרונות.

ש: היא מעולםלא חושבת על זה?

אליעד: לא, זהאמור להזכיר לה שהיא רק חושבת על זה, עכשיו אפשרות אחת זה לסבול ולהתלונן אפשרותשניה זה להגיד "נכון, יש לי חסרונות זאת האמת וגם אחר כך יהיה לי חסרונות וזה לאמשנה", השאלה אם את באמת חווה שגם אם היו אומרים לך "כן" היית סובלת באותה מידה זאתהשאלה, שאלה מאוד קשה.

ש: נראה לישכן.

אליעד: אוקיאבל אם את אומרת "לא בא לי על החיסרון, לא מסוגלת להכיל את זה שיש לי חיסרון, שונאתאת החיסרון לא רוצה את החיסרון" יש לך ברירה לא לשקר, אם לא תשקרי בכלום לא יהיהחיסרון.

ש: כתוב במאמרהזה של להפסיק לשקר הוא אומר שמאוד קשה.

אליעד: הנהשיקרת עוד פעם, הנה עכשיו שיקרת, הנה מה זה אומר להפסיק לשקר? לא לעשות את מה שהיאעשתה עכשיו, איפה מה היא שיקרה?

ש: שיקרתי שזהקשה?

אליעד: נכון,למה שיקרת, למה זה שקר, זה קשה למה זה שקר, כי מה שיקרת? אמרת שזה קשה באופן כללי,את בטוחה שזה באופן כללי?

ש: נראה לישהיו עושים.

אליעד: אתבטוחה, "נראה לי שהיו עושים לא עושים", את בטוחה?

ש: נראה לישהיו עושים את זה.

אליעד: אוליכולם עשו ואת לא יודעת שהם עשו ורק עובדים עלייך.

ש: יכוללהיות.

אליעד: יפה אזאת יודעת שזה קשה?

ש: אני יודעתשלי זה קשה.

אליעד: יפה,את בטוחה שזה קשה? אולי רק עכשיו זה קשה לך ומחר זה יהיה לך קל.

ש: יכוללהיות.

אליעד: יפה אזאולי תגידי "לי כרגע זה נראה לי קשה".

ש: לי כרגע זהנראה לי קשה.

אליעד: אבל אתלא אמרת את זה את אמרת שזה קשה וזאת הסיבה שאת סובלת זה השקלים, זה אני מסביר לךהמשפט הספציפי הזה אולי זה קל לך ובכל זאת את לא עושה את זה מי החליט שזה קשה?

ש: אני רוצהלעשות את זה.

אליעד: אוליאת מבלפת עכשיו, אולי את לא באמת רוצה.

ש: אנירוצה.

אליעד: לא,אנחנו יודעים שאת אומרת שאת רוצה שזאת אומרת שזה לא אומר שאת רוצה.

ש: אני יודעתשאני מנסה.

אליעד:מנסה.

ש: אני נתקלתבקושי ותחושה של ממש של איזשהו.

אליעד: אנימסביר לך משהו פשוט אם לא תשקרי לא תהיה לך שום בעיה, אני מסביר לך מה זה אומרלשקר.

ש: אני לאיודעת שאני משקרת אבל אתה מבין.

אליעד: בכלללא אף פעם?

ש: אני לאיודעת את זה.

אליעד: בכללאף פעם אין לך תחושה שאת משקרת קצת את אומרת "בסדר, בסדר"?

ש: לאבסיטואציה ספציפית פה.

אליעד: לא פהבחיים באופן כללי אין איזה קטעים כאלה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל קוגניטיבי התנהגותי, ייעוץ פילוסופי,פסיכולוג, שכחה, התמודדות עם געגוע, פרידות זוגיות, מאמן אימון אישי, פילוסופיה,שלמות, רוחניות ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון לרוחניות

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica