חפש מאמרים:
שלום אורח
06.12.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

בנימין קלינגר שמח לעדכן : בית המשפט העליון הכריע ,מי זכאי להתנגד לבקשה למתן היתר בנייה?

מאת: בנימין קלינגראדריכלות11/05/2021759 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוקבנימין קלינגר רישוי עסקים והתרי בניהנסיבותהמקרה:

בשנת 2017 הגישה חברה יזמית בקשה למתן היתר בנייה במגרש המצויבשכונת עין כרם בירושלים. במסגרת בקשה זו ובהתאם לתוכניות החלותעל המגרש, ביקשה החברה להקים בו בית מלון בן ארבע קומות. לאחרפרסום הבקשה להיתר, ביקשו ועד תושבי שכונת עין כרם והמועצהלשימור אתרים, להגיש התנגדות לבקשת החברה מנימוקים שונים. בהמשךלכך, החליטה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים לאפשר לוועדהתושבים ולמועצה לשימור, להגיש התנגדות לבקשת החברה, וכנגדהחלטה זו עתרה החברה לבית המשפט המחוזי.

לטענת החברה, הוראות חוק התכנון והבנייה והתקנות מכוחו, אינןמאפשרות לוועד התושבים ולמועצה לשימור להתנגד לבקשתה להיתרבנייה, שכן על פי הוראות אלו רק בעל זכות במקרקעין רשאי להתנגדלבקשה. לשיטתה, מדיניות הוועדה המקומית להרחבת האפשרות להתנגדלהליכי רישוי בדמות היתר בנייה, לכל בעל עניין, ממחישה בצורההמובהקת את הנזק הכלכלי שנגרם ליזמים עקב התמשכות לא סבירה של הליכיהתכנון והרישוי. משכך, דרשה החברה להורות על ביטול החלטתהוועדה, ולמנוע את הדיון בטענות ועד התושבים והמועצה לשימור.

מנגד, טענה הוועדה המקומית כי בהתאם למדיניותה ארוכת השנים, היאנוהגת לשמוע מתנגדים להליכי רישוי, בלב פתוח ובנפש חפצה, אף אםאינם בעלי זכויות במקרקעין. לטענתה, מדיניות זו נועדה למנוע מצבשבו ייעלמו מעיניה פגמים וליקויים במסגרת בחינת בקשות להיתריבנייה. כמו כן, נטען כי על אף שתקנות התכנון והבנייה מציינות כיבעל זכות במקרקעין זכאי להתנגד לאישורה של בקשה להיתר, התקנותנעדרות איסור על הגשת התנגדויות על ידי מי שאינו בעל זכותבמקרקעין. עוד טענה הוועדה כי אינה משמשת כ"חותמתגומי" לאישור בקשות להיתר, ושיקול הדעת המוקנה לה בהליכירישוי (אף אם באופן מצומצם) מתיר לה לדון בטענות מתנגדים שאינםבעלי זכות במקרקעין, כדי שתתקבל החלטה מושכלת.

לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את עתירת החברה וקיבל את עמדתהוועדה המקומית, ערערה החברה לבית המשפט העליון.

החלטה:

בית המשפט העליון קיבל את הערעור, וקבע כי הוועדה המקומית חרגהמסמכותה, עת שהתירה לוועד התושבים ולמועצה לשימור אתרים להגישאת התנגדותם לבקשה להיתר הבנייה.

נקבע כי בהתאם לתקנות התכנון והבנייה, מוסד התכנון רשאי לדוןולהכריע בהתנגדויות לבקשה למתן היתר בנייה, רק כאשר אלה הוגשועל ידי "בעל זכות במקרקעין". נקבע כי תקנות אלו אינןמסמיכות את מוסד התכנון לדון בכל התנגדות שהוגשה על ידי גורמיםשאינם עונים להגדרה זו – אף אם מדובר בגופים ציבוריים, כדוגמתהמועצה לשימור אתרים או "בעלי עניין" אחרים, כגון ועדתושבים מקומי. בהקשר זה, הזכיר בית המשפט העליון כי בהתאםלדיני המינהל הציבורי, רשות מינהלית מוסמכת לפעול אך ורק מכוחסמכות שהוענקה לה בדין במפורש, ומשעה שסמכות זו הותרה בדין –אין מקום להרחיבה בהתאם לשיקול דעתה של אותה הרשות.

בנוסף, בית המשפט עמד על ההבחנה שבין הגשת התנגדות לאישורה שלתוכנית, לבין התנגדות להיתר בנייה. בעניין זה, צוין כי בעודששלב ההתנגדות לתוכנית מאפשר לכל מי שעלול להיפגע מהתכנית,לטעון את טענותיו בפני הוועדה התכנונית, ולנסות להימנע מהחלטהשתפגע בו – שלב הרישוי וההתנגדות למתן ההיתר, נועד למנוע פגיעהבזכויות הקניין, ומשכך הרשות להתנגד מוגבלת אך ורק לבעל זכותבמקרקעין לגביהם התבקש ההיתר.

גם מהיבטי יעילות, קבע בית המשפט העליון כי אין לאפשר לכל גורםלהתנגד למתן היתרי בנייה, ללא זיקה קניינית למקרקעין. במישורזה, צוין כי בחינת ההתנגדויות שהוגשו על ידי גורמים שאינם בעליזכות במקרקעין, גוזלת ממוסד התכנון הרלוונטי משאבים כספיים וזמןרב, ועלולה לפגוע באינטרס של מבקש ההיתר, אשר הסתמך על התוכניתהחלה והגיש את בקשתו בהתאם להוראותיה.

בשולי הדברים, בית המשפט עליון מתח ביקורת על מדיניות הוועדהועל הטענה, לפיה הרחבת קשת הגורמים הרשאים להתנגד תורמת לאיתורפגמים, ולמעשה מסייעת לוועדה לבחון את הבקשות המוגשות לשולחנה.בהקשר זה, ציין בית המשפט כי הנחת המוצא היא שלגופי התכנוןוהרישוי יש את הכישורים, המומחיות והכלים המקצועיים לדון בהליכיםשבסמכותם, וזאת מבלי להסתמך על גופים ציבוריים או פרטיים, ומשכךאל לוועדה "להתפרק מסמכותה".

(עעמ1461/20 אנטרים אינווסטמנטס (ישראל) בע"מ נ' הועדה המקומיתלתכנון ובניה ירושלים)

משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה.


 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט11/10/21230 צפיות
צו ההריסה לבנייה לא חוקית בוטל מדובר במבני מגורים שנבנו ללא היתר • השופטת כתבה כי היא מודעת לכך שההחלטה עשויה לאפשר בפועל את המשך הבנייה ההחלטה, ניתן להניח, עשויה לעורר ביקורת באשר לתוצאותיה ולהשלכותיה האפשריות בשטח – וגם לכך התייחסה השופטת: "אינני מתעלמת מן העובדה כי מדובר בבנייה בלתי חוקית שלא קיים לגביה 'אופק תכנוני' שיאפשר את אישורה ולפיכך דינה, ככל הנראה להיהרס. אינני מתעלמת גם מן העובדה כי השארת הבנייה שבוצעה בכפוף לצו ההפסקה המינהלי בלבד עלולה לאפשר את המשך הבנייה ודורשת הקצאת משאבים משמעותיים לאכיפת צו ההפסקה.

מאת: בנימין קלינגראימון אישי11/10/21222 צפיות
מתי נחוץ היתר בניה: בניה חדשה תוספות בניה הליך הוצאת היתר בניה מורכב מחמישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם. חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה וחלקם באחריות הוועדה. מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

מאת: בנימין קלינגרניהול ידע16/09/21321 צפיות
הגשת הבקשה לרישיון עסק בתל אביב- מיידע ראשוני על בעל העסק או מיופה כוחו להגיש את הבקשה המלאה (כולל המסמכים הנדרשים) למרכז שירות הלקוחות של אגף רישוי עסקים. את אגרת רישוי העסקים ניתן לשלם בעת הגשת הבקשה. הערה – בקשה ליציאת שותף מהעסק לא כרוכה בתשלום אגרה. הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית. על הבקשה לרישיון לכלול:

מאת: בנימין קלינגראקטואליה16/09/21294 צפיות
בית המשפט לעניינים מנהליים בראשל"צ הורה לאחרונה לבטל שני כתבי אישום שהוגשו נגד עברייני בנייה, בנימוק שהמדינה התעלמה מתיקון מס' 66 לחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר לסגור תיקים "קלים" בהסדר וללא מעורבות בית משפט.

מאת: בנימין קלינגראימון לאיכות חיים30/08/21384 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי19/08/21404 צפיות
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/DocLib1/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין19/08/21444 צפיות
מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק רישוי עסקים אז ככה,לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים הטעונים רישוי על פי אותו פריט רישוי. על מנת למנוע שונות ורגולציה עודפת ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי רשויות הרישוי ונותני האישור ינסחו “מפרטים אחידים” לסוגי העסקים. כך, בעל עסק מראש יוכל לדעת מראש מה יידרש ממנו על מנת לקבל רישיון עסק.

מאמרים נוספים בנושא אדריכלות

מאת: בנימין קלינגראדריכלות18/07/21561 צפיות
פסק דין חדש של בית המשפט העליון קובע כי מועד החבות בהיטל ההשבחה בגין בניה שבוצעה בחריגה, הוא המועד בו ניתן היתר בניה ולא המועד בו הקים בעל הנכס את הבניה בגינה הוטל התשלום. המדובר במקרה בו התירה התב"ע (תכנית בניין עיר) את הבניה, אך היא בוצעה ללא היתר בניה ורק בחלוף זמן הוצא היתר להתרת הבניה הלא חוקית.

מאת: דוד כהןאדריכלות22/04/21791 צפיות
מחפשים מנוף לקומות גבוהות, מנוף לקומה 20 או יותר? המאמר הזה יסכם לכם כל מה שחשוב לכם לדעת.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות11/08/201890 צפיות
צו מנהלי להפסקת עבודה, צו ארעי להפסקת עבודה, וצו להריסת תוספת בנייה לאחר הפרת צו מנהלי להפסקת עבודה 1. מטרה מיקוד האכיפה של חוק התכנון והבניה בשלב המנהלי והסדרת ההליכים הבאים: 1.1. הליך מתן צו מנהלי להפסקת עבודה בהתאם להוראות סעיף 216 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק"), לרבות מתן הנחיות והגדרת סדר פעולות ותבניות אחידות. 1.2. הליך מתן צו ארעי להפסקת עבודה בהתאם להוראות סעיף 216(ג) לחוק, לרבות מתן הנחיות והגדרת סדר פעולות ותבניות אחידות. 1.3. הליך מתן צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה בהתאם להוראות סעיף 217 לחוק, לרבות מתן הנחיות והגדרת סדר פעולות ותבניות אחידות.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות14/04/202041 צפיות
מהו היתר בנייה? היתר בניה הינו רישיון לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי. נדרש להוציא היתר בבניית בית/בניין חדש או בשינויים המבוצעים בבית/בבניין קיים. היתרי בניה מגישים כיום בצורה מקוונת דרך המערכות הממוחשבות. שימוש חורג בנכס גם דורש היתר.

מאת: אבי דוידיאדריכלות14/08/191924 צפיות
בקצרה על ציפוי רצפות כפתרון ריצוף עמיד ומרשים למשרד המודרני.

מאת: עידן שלומןאדריכלות22/12/182552 צפיות
קבלנים, יזמים ואדריכלים רבים לא ידמיינו את עצמם מתחילים פרויקט בניה רציני ללא הדמיות אדריכליות מבעוד מועד. הדמיות שכאלו יכולות למנוע הוצאות כספיות גבוהות בהמשך הדרך בשלבי הבנייה או לאחר הבנייה כולה וזו הדרך הטובה ביותר "לדמיין" כיצד הפרויקט ייראה בסופו בדיוק של 99 עד 100 אחוזים.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות16/05/181300 צפיות
אנו נמצאים בפתחו של הקיץ. קייץ חם מהרגיל,חודשי הקיץ החמים והחופש הגדול הם זמן מצוין להינות בבריכה. מנוי לבריכה עירונית, קאנטרי או פארקים למיניהם עלולים לעלות למשפחה מאות ואף אלפי שקלים בשנה וההתארגנות לאירועים שכאלו לעיתים כרוכה בטרחה רבה. לאחרונה ניכר כי רבים מעדיפים להציב בריכה ביתית, שמהווה פתרון מעולה לבעיות שתוארו לעיל- היא זולה יחסית, נוחה, נגישה ולא מצריכה התארגנות מיוחדת. בין אם אתם מתקינים בריכה בחצר או במרפסת בבנין משותף ישנם מספר דברים חשובים שכדאי לכם לבדוק !

 
   

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica