חפש מאמרים:
שלום אורח
22.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תמ"א 38 הולכת להיות קלה יותר לבצוע-קלינגר,הצעת חוק

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חברהכנסת זבולון אורלב

פ/2304/18

הצעת חוקהמקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון – הקלתהתנאיםלאישור תוכנית חיזוק), התש"ע–2010

תיקוןסעיף 1

1.

בחוק המקרקעין (חיזוק בתיםמשותפים מפני רעידות אדמה),התשס"ח–2008[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מפקח"יבוא:

""רוברגיל" – של מי שבבעלותםלמעלה מ 50% מהדירות בבית המשותף, להן צמוד לפחות50% מהרכושהמשותף;

"תוכניתהגשה" – תוכנית בניההמצורפת לבקשה להיתר בניה;"

תיקוןסעיף 2

2.

בסעיף 2(א) לחוקהעיקרי, במקום הרישה עד המילים "ברכוש משותף" יבוא "ביקשובעלי דירות לבצעעבודות בניה הכוללות עבודות על פי תוכנית חיזוק, שאינן הריסת הביתהמשותףעל פי שינוי מס' 2 של תמ"א 38ובניית בנין חדשתחתיו".

תיקוןסעיף 3

3.

בסעיף 3 לחוק העיקרי–

(1) המילים"שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה כאמור בסעיפים 4 או 5" –יימחקו;

(2) במקום"רוב בעלי הדירות בבית המשותף" יבוא "רוברגיל".

תיקוןסעיף 4

4.

בסעיף 4 לחוק העיקרי,במקום "מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות בביתהמשותף" יבוא "רוב רגיל".

תיקוןסעיף 5

5.

בסעיף 5(א) לחוק העיקרי –

(1) המילים"שמספרן אינו עולה על שליש ממספרהדירות שהיו בבית המשותף ערב ביצועהעבודה (בסעיף זה – המועד הקובע) וששטח רצפתןהכולל אינו עולה על שלישמשטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף במועד הקובע" –יימחקו;

(2) אחרי"לאשר את ביצוע העבודה" יבוא "בהתאם לתוכניתהגשה";

(3) במקום"בעלי הדירות שבמועד הקובע היו בבעלותם שני שליש מהדירות בבית המשותףושני שלישים מהרכוש המשותף" יבוא ""רוב רגיל מבעליהדירות";

(4) במקום "המועד הקובע" יבוא"במועד קבלת ההחלטה".

הוספתסעיף 6א

6.

אחרי סעיף 6 לחוקהעיקרי יבוא:

"הוצאתחלקים מהרכושהמשותף

6א.

(א) עלאף האמור בכל חיקוק, החלטה בדבר שינוייםברכוש המשותף אשר מבוצעים במסגרתעבודות החיזוק, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותףלשם התקנת חניות והצמדתןלדירה, טעונה רוב רגיל.

(ב) בעלדירה אשר רואה עצמו כנפגע מהותיתמהחלטה כאמור בסעיף קטן (א), יהיה רשאילעתור למפקח על פי סעיף 6לחוק."

דברי הסבר

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפיםמפני רעידות אדמה),התשס"ח–2008 (להלן – החוק העיקרי) חוקק על מנת להקל עלהוצאה לפועל של חיזוק מבניםכנגד רעידת אדמה במסגרת תמ"א 38. תמ"א 38נתנה תמריץ תכנוני לביצוע החיזוק, בדרך שלהגדלת זכויות בניה למבנים ישניםכאשר המטרה הייתה כי השווי הכלכלי של הזכויותהמוגדלות יממן את חיזוקהמבנה הישן, ואף ישפר את חזות הבניין לרבות התקנת מעלית,ובמקרים רבים אףהרחבת הדירות הקיימות. תמ"א 38 קיבלה תוקף בשנת 2005, כאשר רק בתיםבודדיםחוזקו לפי אותה תמ"א וזאת בעיקר עקב הצורך בהסכמת כל בעלי הדירות. על מנתלפתור בעיה זו חוקק החוק ב-2008. תיקון זה בא להקל על ביצוע עבודות חיזוקהמבניםבמסגרת תמ"א 38 (להלן – עבודת החיזוק) בעקבות החסמים שהתגלו בעתיישוםהחוק.

תיקוןסעיף 2 בהתאםלסעיף 2(א) לחוק העיקרי ההוראה בחוק המאפשרת לרוב לאכוף על המיעוטביצועעבודת חיזוק אינה ישימה, שכן תנאי מקדמי לאפשרות האכיפה הינה הוצאת "היתרבניה". הוצאת היתר בניה כרוכה בהוצאה כספית רבה, לרבות עבודה של הועדההמקומיתלתכנון ובניה, תשלום היטל השבחה, הפעלת שמאים מתכננים, ותשלוםאגרות בסכומיםהמגיעים למאות אלפי שקלים.

אין יזם אשר ישים את כספו על קרןהצבי ובטרם הוא יודעכי המפקח על הבתים המשותפים יקבל את תביעת הרוב,ישקיע סכומי כסף נכבדים בהוצאתהיתר בניה. לכן מוצע כי על מנת להחיל אתאפשרות התביעה כנגד המיעוט, תספיק המצאתתוכנית ההגשה של הבקשה להיתרבניה, בה מפורטת מהות העבודות המבוקשות. אם בסופו שלדבר יוצא היתר בניהשונה מהותית מתוכנית ההגשה שהוצגה בדיון אצל המפקח, וכתוצאה מכךנפגעוזכויותיו של מי מבעלי הדירות, יהיה זכאי זה לפי סעיף 6א' המוצע לקבל סעדמהמפקח.

תיקוןסעיפים 3 ו- 4חוקי עזר עירוניים רבים קובעים כי במקרה של מבנה מסוכן ישלחייב את בעליהבית המשותף להוציא את המבנה מגדר מבנה מסוכן, וזאת אףבאמצעות הגשת תביעה פליליתכנגד בעלי הדירות בבניין. הצעת החוק מניחה כיבנין שאינו עומד בתקן של רעידת אדמהועלול להתמוטט בעקבות רעידת אדמה דומהלמבנה מסוכן, ולכן יש להקל את מתן האפשרותלבעלי הדירות לבצע עבודותחיזוק בבניין. אי לכך, מוצע לאפשר לרוב רגיל של 51% מבעליהדירות לבצע אתעבודות החיזוק במקום רוב של 60% לגבי הרחבת דירות ורוב של 66%לבנייתדירות חדשות.

תיקוןסעיף 5(א) בסעיף זה הוגבלו מס' דירות חדשות שניתן לבנות במסגרתעבודות החיזוק לשלישמכמות הדירות שיש בבנין. הצעת החוק מניחה כי הגבלה זומיותרת, במיוחד לאור שינוימס' 2 לתמ"א 38 מיום 4.2.10, המאפשר את הגדלתמס' יחידות הדיור שתבנינה גם לקומתהעמודים וגם בגג הבניין. בנוסף, קיימתמגמה ברשויות המקומיות לאשר בניית קומה נוספתלצורך חיזוק הבניין ותוכניותכאלו אושרו בראשון לציון וברמת גן. הגבלת מספר הדירותתוציא את העבודותהללו ועבודות נוספות כגון חדרי יציאה לגג, מגדר החוק ועל מנתלבצען יהיהצורך בהסכמת 100% מבעלי הדירות.

הוספתסעיף 6א סעיף זה מאפשר לקבלהחלטה על שינויים ברכוש המשותף, אשר מבוצעיםבמסגרת עבודות החיזוק, לרבות הוצאתחלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת חניותוהצמדתן לדירות, ברוב רגיל של 51% מבעליהדירות שלהם 51% מהרכוש המשותף,כיום דרושה הסכמה של 100% מבעלי הדירות, וזאת עלמנת להקל על בעלי הדירותלאשר תוכניות חיזוק הבניין ולהימנע ממצב של דיירים סרבנים.במידה ובעלדירה רואה עצמו כנפגע מהחלטה על פי סעיף זה, הוא יהיה רשאי לעתור למפקחעלפי סעיף 6 לחוק.

הצעת החוק נוסחה על ידי עורך הדיןיצחק נטוביץ לבקשתחבר הכנסת זבולון אורלב.

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסתוהסגנים

והונחה על שולחן הכנסתביום

ב' בניסן התש"ע –17.3.10

 

העתק-קלינגרבן,ייועץ לענינים מונציפלים.[1] ס"ח התשס"ח, עמ'154.

Benjamin Klinger http://www.klinger.co.il/
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/20203 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי11/01/20204 צפיות
המסגרת לביטול צו הריסה מינהלי הותוותה בסעיף 238א (ח’) לחוק התכנון לפיו: לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. הוראת סעיף 238א (ח’) לחוק התכנון מתייחסת אפוא לשתי עילות בלבד שבעטיין קמה לביהמ”ש...

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט31/12/19291 צפיות
. ,תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מתקן למעשה את פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון והבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במספר חוקים נוספים, באופן שיביא להגברת האכיפה בעבירות תכנון ובנייה. נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת הסנקציות שניתן להטיל על המפר את הוראות חוק התכנון והבניה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והחמרה ניכרת של עונשים.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19381 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19462 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין05/09/19408 צפיות
ההתיישנות גברה על השימוש בהעדרו של היתר אין שימוש שלא הותר על-פי ההיתר, קרי - אין שימוש חורג, ומשכך לא מתקיימת עבירת השימוש על-פי סעיף 204 לחוק. האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/19408 צפיות
בירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת. נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה… " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

מאמרים נוספים בנושא דמוקרטיה ושלטון

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/20203 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: אבי דוידידמוקרטיה ושלטון07/04/19370 צפיות
מדריך למתחילים אודות הגשת עתירות לבג"צ.

מאת: אבי בכרדמוקרטיה ושלטון24/07/18938 צפיות
האם מדינת ישראל הופכת להיות אל מול עיננו לדיקטטורה ו/או למדינת אפרטהייד עם סימני פאשיזם?? אודה, מכיוון שחשש כבד החל להתגנב לליבי כי אכן המציאות התקשורתית המדווחת אמת היא... החלטתי לעשות מעשה ולבצע מחקר קצרצר, מאמר מחקרי, אשר נשען על עובדות בלבד, עובדות ונתונים מחקריים, זאת תוך הבאת ציטטות ומובאות מדויקות. אני למעשה בדקתי את שתי התיאוריות הבאות: מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. או שאולי, מדינת ישראל היא מדינה פאשיסטית, גזענית ודיקטטורה חשוכה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון22/11/16876 צפיות
קבינט הדיור במשרד האוצר אישר בתאריך 21.1.16  מספר הצעות שאמורות לסייע לפתרון מצוקת הדיור. תחילה אישר הקבינט את הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, להאריך את התוכנית לתמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה בדגש על מיזמי התחדשות עירונית ותוכנית מחיר למשתכן. כמו כן הוחלט להגדיל את תקציב התוכנית, שקודמה בשיתוף עם שר הפנים, אריה מכלוף דרעי, ומטרתה לסייע לרשויות בקליטת תושבים חדשים ובפיתוח תשתיות מתאימות.

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/151940 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: ירון כהןדמוקרטיה ושלטון01/06/151441 צפיות
לא אחת נדרשת תרגום נוטריון אשר קבלתם וקבילותם מותנית בחתימתו. אישורים שונים כגון: ציוני תעודות של מוסד לימודי בארץ שצריכים להישלח לאוניברסיטה בחו"ל, מסמך משפטי שכל מלה בו עשויה או עלולה לקבוע את עתידם של נכסים ואולי אף לחרוץ גורלות. אישור נוטריוני על העתק נאמן למקור, ייפויי כוח, אישור נכונותו של תרגום ועוד.

מאת: רוני מיכאלדמוקרטיה ושלטון02/11/142316 צפיות
אחד הדברים המסקרנים ביותר הקיימים בעולמנו הם התאגדויות שונות של קבוצות המקימות מעין ארגון אליו הם בוחרים נציגים או מועצה שמחליטים לאחר מכן מי יכול להצטרף אל הארגון ועל מי להישאר בחוץ, כאשר אצל כל אחד מהארגונים הללו ישנו את הדבר המייחד שלו שמארגן אותו סביב הגרעין המרכזי.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica