חפש מאמרים:
שלום אורח
17.07.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תמ"א 38 הולכת להיות קלה יותר לבצוע-קלינגר,הצעת חוק

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חברהכנסת זבולון אורלב

פ/2304/18

הצעת חוקהמקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון – הקלתהתנאיםלאישור תוכנית חיזוק), התש"ע–2010

תיקוןסעיף 1

1.

בחוק המקרקעין (חיזוק בתיםמשותפים מפני רעידות אדמה),התשס"ח–2008[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מפקח"יבוא:

""רוברגיל" – של מי שבבעלותםלמעלה מ 50% מהדירות בבית המשותף, להן צמוד לפחות50% מהרכושהמשותף;

"תוכניתהגשה" – תוכנית בניההמצורפת לבקשה להיתר בניה;"

תיקוןסעיף 2

2.

בסעיף 2(א) לחוקהעיקרי, במקום הרישה עד המילים "ברכוש משותף" יבוא "ביקשובעלי דירות לבצעעבודות בניה הכוללות עבודות על פי תוכנית חיזוק, שאינן הריסת הביתהמשותףעל פי שינוי מס' 2 של תמ"א 38ובניית בנין חדשתחתיו".

תיקוןסעיף 3

3.

בסעיף 3 לחוק העיקרי–

(1) המילים"שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה כאמור בסעיפים 4 או 5" –יימחקו;

(2) במקום"רוב בעלי הדירות בבית המשותף" יבוא "רוברגיל".

תיקוןסעיף 4

4.

בסעיף 4 לחוק העיקרי,במקום "מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות בביתהמשותף" יבוא "רוב רגיל".

תיקוןסעיף 5

5.

בסעיף 5(א) לחוק העיקרי –

(1) המילים"שמספרן אינו עולה על שליש ממספרהדירות שהיו בבית המשותף ערב ביצועהעבודה (בסעיף זה – המועד הקובע) וששטח רצפתןהכולל אינו עולה על שלישמשטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף במועד הקובע" –יימחקו;

(2) אחרי"לאשר את ביצוע העבודה" יבוא "בהתאם לתוכניתהגשה";

(3) במקום"בעלי הדירות שבמועד הקובע היו בבעלותם שני שליש מהדירות בבית המשותףושני שלישים מהרכוש המשותף" יבוא ""רוב רגיל מבעליהדירות";

(4) במקום "המועד הקובע" יבוא"במועד קבלת ההחלטה".

הוספתסעיף 6א

6.

אחרי סעיף 6 לחוקהעיקרי יבוא:

"הוצאתחלקים מהרכושהמשותף

6א.

(א) עלאף האמור בכל חיקוק, החלטה בדבר שינוייםברכוש המשותף אשר מבוצעים במסגרתעבודות החיזוק, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותףלשם התקנת חניות והצמדתןלדירה, טעונה רוב רגיל.

(ב) בעלדירה אשר רואה עצמו כנפגע מהותיתמהחלטה כאמור בסעיף קטן (א), יהיה רשאילעתור למפקח על פי סעיף 6לחוק."

דברי הסבר

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפיםמפני רעידות אדמה),התשס"ח–2008 (להלן – החוק העיקרי) חוקק על מנת להקל עלהוצאה לפועל של חיזוק מבניםכנגד רעידת אדמה במסגרת תמ"א 38. תמ"א 38נתנה תמריץ תכנוני לביצוע החיזוק, בדרך שלהגדלת זכויות בניה למבנים ישניםכאשר המטרה הייתה כי השווי הכלכלי של הזכויותהמוגדלות יממן את חיזוקהמבנה הישן, ואף ישפר את חזות הבניין לרבות התקנת מעלית,ובמקרים רבים אףהרחבת הדירות הקיימות. תמ"א 38 קיבלה תוקף בשנת 2005, כאשר רק בתיםבודדיםחוזקו לפי אותה תמ"א וזאת בעיקר עקב הצורך בהסכמת כל בעלי הדירות. על מנתלפתור בעיה זו חוקק החוק ב-2008. תיקון זה בא להקל על ביצוע עבודות חיזוקהמבניםבמסגרת תמ"א 38 (להלן – עבודת החיזוק) בעקבות החסמים שהתגלו בעתיישוםהחוק.

תיקוןסעיף 2 בהתאםלסעיף 2(א) לחוק העיקרי ההוראה בחוק המאפשרת לרוב לאכוף על המיעוטביצועעבודת חיזוק אינה ישימה, שכן תנאי מקדמי לאפשרות האכיפה הינה הוצאת "היתרבניה". הוצאת היתר בניה כרוכה בהוצאה כספית רבה, לרבות עבודה של הועדההמקומיתלתכנון ובניה, תשלום היטל השבחה, הפעלת שמאים מתכננים, ותשלוםאגרות בסכומיםהמגיעים למאות אלפי שקלים.

אין יזם אשר ישים את כספו על קרןהצבי ובטרם הוא יודעכי המפקח על הבתים המשותפים יקבל את תביעת הרוב,ישקיע סכומי כסף נכבדים בהוצאתהיתר בניה. לכן מוצע כי על מנת להחיל אתאפשרות התביעה כנגד המיעוט, תספיק המצאתתוכנית ההגשה של הבקשה להיתרבניה, בה מפורטת מהות העבודות המבוקשות. אם בסופו שלדבר יוצא היתר בניהשונה מהותית מתוכנית ההגשה שהוצגה בדיון אצל המפקח, וכתוצאה מכךנפגעוזכויותיו של מי מבעלי הדירות, יהיה זכאי זה לפי סעיף 6א' המוצע לקבל סעדמהמפקח.

תיקוןסעיפים 3 ו- 4חוקי עזר עירוניים רבים קובעים כי במקרה של מבנה מסוכן ישלחייב את בעליהבית המשותף להוציא את המבנה מגדר מבנה מסוכן, וזאת אףבאמצעות הגשת תביעה פליליתכנגד בעלי הדירות בבניין. הצעת החוק מניחה כיבנין שאינו עומד בתקן של רעידת אדמהועלול להתמוטט בעקבות רעידת אדמה דומהלמבנה מסוכן, ולכן יש להקל את מתן האפשרותלבעלי הדירות לבצע עבודותחיזוק בבניין. אי לכך, מוצע לאפשר לרוב רגיל של 51% מבעליהדירות לבצע אתעבודות החיזוק במקום רוב של 60% לגבי הרחבת דירות ורוב של 66%לבנייתדירות חדשות.

תיקוןסעיף 5(א) בסעיף זה הוגבלו מס' דירות חדשות שניתן לבנות במסגרתעבודות החיזוק לשלישמכמות הדירות שיש בבנין. הצעת החוק מניחה כי הגבלה זומיותרת, במיוחד לאור שינוימס' 2 לתמ"א 38 מיום 4.2.10, המאפשר את הגדלתמס' יחידות הדיור שתבנינה גם לקומתהעמודים וגם בגג הבניין. בנוסף, קיימתמגמה ברשויות המקומיות לאשר בניית קומה נוספתלצורך חיזוק הבניין ותוכניותכאלו אושרו בראשון לציון וברמת גן. הגבלת מספר הדירותתוציא את העבודותהללו ועבודות נוספות כגון חדרי יציאה לגג, מגדר החוק ועל מנתלבצען יהיהצורך בהסכמת 100% מבעלי הדירות.

הוספתסעיף 6א סעיף זה מאפשר לקבלהחלטה על שינויים ברכוש המשותף, אשר מבוצעיםבמסגרת עבודות החיזוק, לרבות הוצאתחלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת חניותוהצמדתן לדירות, ברוב רגיל של 51% מבעליהדירות שלהם 51% מהרכוש המשותף,כיום דרושה הסכמה של 100% מבעלי הדירות, וזאת עלמנת להקל על בעלי הדירותלאשר תוכניות חיזוק הבניין ולהימנע ממצב של דיירים סרבנים.במידה ובעלדירה רואה עצמו כנפגע מהחלטה על פי סעיף זה, הוא יהיה רשאי לעתור למפקחעלפי סעיף 6 לחוק.

הצעת החוק נוסחה על ידי עורך הדיןיצחק נטוביץ לבקשתחבר הכנסת זבולון אורלב.

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסתוהסגנים

והונחה על שולחן הכנסתביום

ב' בניסן התש"ע –17.3.10

 

העתק-קלינגרבן,ייועץ לענינים מונציפלים.[1] ס"ח התשס"ח, עמ'154.

Benjamin Klinger http://www.klinger.co.il/
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי18/03/19444 צפיות
צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים- ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה. ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה. במאמר תמצאו את כל הפרטים של התקנות החדשות, מידע על גובה הקנסות והעונשים.

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון05/02/19455 צפיות
מבנה, שבמזרח ירושלים, עמד על תילו שנים רבות מבלי שננקטו הליכים להריסתו, עד שבעליו החליט לשפצו ונאלץ להתמודד מול צו מנהלי להריסת המבנה במיידי. הצו אומנם בוטל !

מאת: בנימין קלינגראדריכלות16/05/18815 צפיות
אנו נמצאים בפתחו של הקיץ. קייץ חם מהרגיל,חודשי הקיץ החמים והחופש הגדול הם זמן מצוין להינות בבריכה. מנוי לבריכה עירונית, קאנטרי או פארקים למיניהם עלולים לעלות למשפחה מאות ואף אלפי שקלים בשנה וההתארגנות לאירועים שכאלו לעיתים כרוכה בטרחה רבה. לאחרונה ניכר כי רבים מעדיפים להציב בריכה ביתית, שמהווה פתרון מעולה לבעיות שתוארו לעיל- היא זולה יחסית, נוחה, נגישה ולא מצריכה התארגנות מיוחדת. בין אם אתם מתקינים בריכה בחצר או במרפסת בבנין משותף ישנם מספר דברים חשובים שכדאי לכם לבדוק !

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין13/04/18541 צפיות
היתר בנייה הוא רישיון לעשות שינוי /בניה בנכס, שניתן בהתאם לחוק התכנון והבנייה, ובהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית הבנייה.אם אתם רוצים לעשות שינוי בבית/ בדירה שכרוך בשינוי שדורש היתר בנייה – לדוגמה, אתם רוצים לבנות על הגג, אזי אתם צריכים לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה (לרוב פונים עם תוכנית שמאושרת על ידי אדריכל) ואז מחכים לאישורה. האישור ניתן בהסתמך על החוק, על הבקשה הספציפית, ועל האזור בכלל (לרבות התחשבות במתנגדים). היתר הבנייה הוא מסמך פורמלי שאליו מצורפים תכניות המבנה ורשימת דרישות.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/06/171340 צפיות
כל בנייה מחייבת אישור של הרשות המקומית וועדות התכנון והבנייה, והתאמה לתכניות העירוניות. חריגת בנייה נחשבת בנייה שמתבצעת ללא היתר בנייה או תוך סטיה מהיתר. בנייה ללא היתר מהווה עבירה פלילית, והסמכות השיפוטית לניהול ההליך הפלילי נתונה לבית-המשפט לעניינים מקומיים.   דרך המלך - קבלת היתר ו/או אישור לשימוש חורג מראש לפני כל תוספת בנייה, יש לבדוק באמצעות איש מקצוע - מהנדס או אדריכל, האם הבנייה המתוכננת מצריכה אישור, כאשר באופן כללי, שינוי פנימי בבית ברוב המקרים אינו מצריך אישור, ואילו כל שינוי או תוספת חיצוניים מחייבים היתר בנייה בטרם ביצוע התוספת.

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין30/04/17725 צפיות
א. חוק סדר הדין הפלילי (מס') (הסדר מותנה - תשלום לוועדות מקומיות), התשע"ג-2013 ב. מטרת החוק ביום 2 באוגוסט 2012 פורסם ברשומות חוק סדר הפלילי (תיקון מס' 66), התשע"ב-2012, אשר עניינו סגירת תיק בהסדר (להלן – חוק הסדר מותנה או החוק). תחילתו של חוק הסדר מותנה הוא תשעה חודשים מיום פרסומו, ב - 2 במאי 2013. חוק הסדר מותנה מסמיך תובע לערוך, בתנאים מסוימים, הסדר עם חשוד, במסגרתו מודה חשוד בעובדות, ומסכים לקיים תנאים מתוך רשימה של תנאים המנויים בחוק.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים30/04/17464 צפיות
תהליכי בלייה בבטון בארכיטקטורה המודרנית לבטון החשוף חלק נכבד בגימור חזיתות בניינים. פני הבטון החשוף נחשפים לאטמוספירה החיצונית ולמרכיבים הפועלים בה. כתוצאה מכך עובר מרקם הפנים של הבטון החשוף שינויים עם הזמן, המתבטאים בד"כ בשלב הראשוני בשינוי צבע ולאחר מכן אף לבליה.

מאמרים נוספים בנושא דמוקרטיה ושלטון

מאת: אבי דוידידמוקרטיה ושלטון07/04/19267 צפיות
מדריך למתחילים אודות הגשת עתירות לבג"צ.

מאת: אבי בכרדמוקרטיה ושלטון24/07/18795 צפיות
האם מדינת ישראל הופכת להיות אל מול עיננו לדיקטטורה ו/או למדינת אפרטהייד עם סימני פאשיזם?? אודה, מכיוון שחשש כבד החל להתגנב לליבי כי אכן המציאות התקשורתית המדווחת אמת היא... החלטתי לעשות מעשה ולבצע מחקר קצרצר, מאמר מחקרי, אשר נשען על עובדות בלבד, עובדות ונתונים מחקריים, זאת תוך הבאת ציטטות ומובאות מדויקות. אני למעשה בדקתי את שתי התיאוריות הבאות: מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. או שאולי, מדינת ישראל היא מדינה פאשיסטית, גזענית ודיקטטורה חשוכה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון22/11/16789 צפיות
קבינט הדיור במשרד האוצר אישר בתאריך 21.1.16  מספר הצעות שאמורות לסייע לפתרון מצוקת הדיור. תחילה אישר הקבינט את הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, להאריך את התוכנית לתמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה בדגש על מיזמי התחדשות עירונית ותוכנית מחיר למשתכן. כמו כן הוחלט להגדיל את תקציב התוכנית, שקודמה בשיתוף עם שר הפנים, אריה מכלוף דרעי, ומטרתה לסייע לרשויות בקליטת תושבים חדשים ובפיתוח תשתיות מתאימות.

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/151870 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: ירון כהןדמוקרטיה ושלטון01/06/151362 צפיות
לא אחת נדרשת תרגום נוטריון אשר קבלתם וקבילותם מותנית בחתימתו. אישורים שונים כגון: ציוני תעודות של מוסד לימודי בארץ שצריכים להישלח לאוניברסיטה בחו"ל, מסמך משפטי שכל מלה בו עשויה או עלולה לקבוע את עתידם של נכסים ואולי אף לחרוץ גורלות. אישור נוטריוני על העתק נאמן למקור, ייפויי כוח, אישור נכונותו של תרגום ועוד.

מאת: רוני מיכאלדמוקרטיה ושלטון02/11/142226 צפיות
אחד הדברים המסקרנים ביותר הקיימים בעולמנו הם התאגדויות שונות של קבוצות המקימות מעין ארגון אליו הם בוחרים נציגים או מועצה שמחליטים לאחר מכן מי יכול להצטרף אל הארגון ועל מי להישאר בחוץ, כאשר אצל כל אחד מהארגונים הללו ישנו את הדבר המייחד שלו שמארגן אותו סביב הגרעין המרכזי.

מאת: דניאל seoדמוקרטיה ושלטון23/11/137495 צפיות
פליירים המחולקים לתאי דואר פרטיים או באמצעות חלוקה מיד ליד זוהי שיטה וותיקה של פרסום, שעסקים רבים משתמשים בה עד היום. הפליירים המודפסים מגיעים ישירות אל הלקוח ומפרסמים לרוב מידע, מבצעים, ואג'נדות פוליטיות. הפרסום בפליירים מודפסים קיים כבר עשרות שנים, ומוכח כפרסום יעיל שמביא תוצאות.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica