חפש מאמרים:
שלום אורח
21.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

אכיפה של עברות בניה מצד אחד ומצד שני איך מתמודדים אלו שבנו ללא היתר הלכה למעשה

מדיניות אכיפה בעברות תכנון ובניה - מבט מתוך המערכת שכדאי לדעת

מדיניות התביעה בועדת תכנון ובניה - הלכה למעשה

בחינה פרטנית של העניין לציבור בנקיטת הליכי אכיפה מידת העניין לציבור נקבעת על פי מספר קריטריונים:

האם ידוע מועד ביצוע העבירה • גודל העבירה/היקף הבניה ללא היתר • מידת השפעתה על הציבור • הנראות של העבירה •

מיקום העברה- שטח פרטי/ציבורי בחירת אפיק ו/או אפיקי האכיפה המתאימים הסדרים מותנים חוק הסדר מותנה מסמיך גופי תביעה המנויים בחוק לסגור תיק חקירה כנגד חשוד בעילה של "סגירה בהסדר"

לאחר שהחשוד ובכלל זה גם תאגיד הסכים להודות בעובדות המהוות את העבירה המיוחסת לו ולקיים את התנאים אשר פורטו בהסדר עימו.

הסדר מותנה הוא הסכם בין התביעה לחשוד, לפיו החשוד מודה בביצוע העובדות המהוות עבירה ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר וזאת כנגד התחייבות התובע להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את התיק שנפתח נגד החשוד בעילה של "סגירה בהסדר".

במידה ותנאי מתנאי ההסדר, מופרים בידי החשוד ולחילופין, כאשר חשוד אינו מעוניין להיעתר להסדר המוצע לו, יוגש כתב אישום פלילי. אפיק זה יוצע לבניה ו/או שימוש בשטח של עד 25 מ"ר ("עבירה מצומצמת") ובכפוף לאמור בהנחיית היועמ"ש מס' 3042.4 – נוהל והנחיות להפעלת תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי – הסדר מותנה.

קנסות מנהליים הטלת קנסות מנהליים בגין עבירות תכנון ובנייה לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה. הסמכות להטיל קנס מנהלי על עבירות תכנון ובנייה נתונה למפקח בניה, עובד הוועדה המקומית לאחר התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים ובכלל זה תובע הרשות המקומית, מנהל מחלקת הפיקוח ו/או מהנדס העיר. יודגש, כי כלי אכיפה זה פועל כיום בוועדות לתכנון ובניה העצמאיות בלבד ומהווה חלופה, במקרים המתאימים לכך לכתב אישום פלילי.

על פי חוק העבירות המנהליות, המכליל, בין השאר, גם את חוק התכנון והבניה, נקבע כי ניתן לקבוע בתקנות כי עבירה פלילית תהיה גם עבירה מנהלית. משמעותה של קביעה זו היא, שעל עובר העבירה ניתן יהיה להטיל קנס מנהלי ע"פ הפרוצדורה הקבועה בחוק, במקום לנקוט בהליכים פליליים בבית המשפט. אם שילם אדם את הקנס המנהלי שהוטל עליו, לא יראו אותו כמי שהורשע בפלילים והעבירה תכופר לו.

סכומי הקנסות המנהליים יחושבו בהתאם לתוספת המנויה בתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – תכנון ובניה), תשע"ח – 2018.

סכומי הקנסות המנהליים הינם גבוהים באופן יחסי ומטרתם להביא למצב לפיו ביצוע עבירת בניה, לא יהיה כדאי מבחינה כלכלית כמו גם לעודד את מבצע העבירה להפסיק את עבירת הבניה, בלא שיהיה צורך בהמשך נקיטת הליכי אכיפה נוספים.

בכל מקרה בו גובה הקנס הנקוב בהודעת הקנס יעלה על 50,000 ,₪ יקיים מפקח הועדה המקומית התייעצות עם תובע עובר למתן הודעת הקנס. כמובן שאין בהוראה זו כדי למנוע התייעצות כאמור, במקרים בהם הקנס נמוך מהסכום האמור.

צווים מנהליים צווי הפסקה וצווי הריסה מנהליים: הוצאת צווים נעשית במקרים בהם מאותרת חריגת בניה טריה או בהתהוות. הצו המנהלי איננו חלופי לקנס המנהלי ונהוג לראות אותם כמשלימים זה את זה. הוצאת הצו נעשית ע"פ הקבוע בחוק ובתקנותיו בעניין זה ובכל מקרה, רק לאחר אישור מהנדס העיר ולאחר היוועצות בכתב עם התובע העירוני של הוועדה. צווים שיפוטיים צו הריסה ללא הרשעה (239 – (במקרים בהם לא ידועה זהות הבונה, התיישנה העבירה, לא ניתן להביא את החשוד להליך משפטי (לא אותר בארץ, מצב רפואי) או שקיים צורך ציבורי בקרקע בהתאם להוראות הדין.

צווי הריסה שיפוטיים –

כתלות בעובדות ובנסיבות ובהתחשב בקריטריונים כמו היקף, מסוכנות, הסיכוי להכשרה, מבצע – אדם פרטי או שימוש מסחרי, פוטנציאל כלכלי. צווי איסור שימוש – בכפוף לנסיבות עובדתיות – נראות, היקף, רמת מטרד, יכולת הכשרה. שימוש בצווים אלה יעשה בעיקר במקרים של שימושים חורגים המהווים מטרד ברף הגבוה, לרבות נראות משמעותית, היקף רב והעדר יכולת הכשרה.

צווי הפסקה שיפוטיים – צווים אלה יוצאו, לרוב, במקרים של עבירת בניה "טריה" המתגלה תוך כדי ביצוע העבודה. צו זה נותן מענה מיידי לצורך בהפסקת עבודת בניה טעונה היתר, אשר לא הוצא כל היתר לגביה ומהווה עבירה בוטה מבחינת הנראות, היקפה, פוטנציאל כלכלי, סיכויי ההכשרה וכן כאשר הוצא צו מנהלי להפסקת עבודה, אשר לא כובד וקיים צורך מיידי בהפסקת העבודה האסורה.

כתב אישום כתבי אישום על בניה ושימוש אסורים- ע"פ הנחיות הפרקליטות וכתלות בעובדות ונסיבות ומהות השימוש ומיקומה. כתבי אישום פליליים יוגשו במקרים בהם לא ניתן להפנות את עבירת הבניה לאפיק של הסדר מותנה/קנס מנהלי ובמקרים חמורים במיוחד הנוגעת לבניה בעלת פוטנציאל כלכלי גבוה, בשטח נרחב, על מקרקעין מוגנים או במקרים של מקרקעין "רגילים", תוך חריגה מהוראות התב"ע. להלן רשימה בלתי ממצה של שיקולים לגבי נסיבות המצדיקות הגשת כתב אישום: 1 .הטלת קנס מנהלי על אותו אדם, אין בה משום גורם מרתיע במידה מספקת, כיוון שהוא חוזר ועובר עבירות מנהליות מאותו סוג חרף הקנסות המנהליים המוטלים עליו. 2 .אותו אדם לא שילם את הקנסות המנהליים שהוטלו עליו בעבר והיה צורך להפעיל הליכי גביה לגביית הקנסות שהוטלו עליו.

.

אדם אשר עבר עבירת תכנון ובניה וקיים בעניינו פרט רישום, חקירה או משפט כאמור, זאת בתקופה של עד 5 שנים קודם למועד האכיפה בפועל, יוגש נגדו כתב אישום, חלף הטלת קנס מנהלי.

.אדם אשר הפר צווים מנהליים שהוטלו עליו (צווי הפסקה/הריסה) ולא שעה להוראותיהם של צווים אלה (למעט במקרים חריגים בהם יתקבל אישור לכך מאת המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה). 5 .רצידיוויסט בתחום עבירות הבניה.

.נסיבות עבירה חמורות במיוחד – דוגמא לכך יכולה להיות כאשר עסקינן בבניה/שימוש בשטח כולל של אלפי מטרים (שהרי סכומי הקנסות המנהליים מתייחסים לכל בניה/שימוש מעבר ל-100 מ', כ"אותו דבר" לעניין סכום הקנס) (להלן: "בניה נרחבת") או כאשר יש חשש לפיו סכום הקנס המנהלי הינו גבוה באופן שלא יאפשר אכיפה אפקטיבית (או בכלל) של עבירת הבניה/שימוש באמצעות קנסות מנהליים ו/או כאשר חשוד בעבירה התעלם מפניות, מכתבי התראה וזימונים לחקירות במשך זמן רב, כאשר שיקול זה מחייב לצידו בניה נרחבת.

.יודגש בעניין זה, כי כאשר סכומי הקנסות מסתכמים כדי למעלה מרבע מיליון ₪, יוחלט, דרך כלל, על הגשת כתב אישום פלילי, חלף קנס מנהלי.

הפרת צו שיפוטי – במקרים בהם הסתיים הליך משפטי, בין השאר, בצו הריסה אשר לא כובד במועד כניסתו לתוקף ו/או כאשר הוועדה המקומית ביצעה הריסת בניה, כאשר עבריין הבניה לא מילא אחר צו ההריסה השיפוטי, יוגש כתב אישום בגין הפרת צו שיפוטי (זאת בנוסף לבניה/שימוש אסורים הנמשכים ו/או בניה/שימוש אסורים שנוספו מאז ההרשעה הקודמת). יודגש, כי לא מדובר ברשימה סגורה ועל התובע לשקול בכל מקרה המובא לפתחו, האם יש שיקולים אחרים המצדיקים הגשת כתבי אישום, בשים לב למדיניות הוועדה ולחובתו להפעיל אמצעי אכיפה אפקטיביים ככל שניתן ומותאמים לנסיבות המקרה.

מדיניות ענישה (מתחמי ענישה על פי תיקון 113 לחוק העונשין ותיקון 116 לחוק התכנון והבניה) מתחמי הענישה בבית משפט, נקבעים, בין השאר, בהתאם לקנסות שנפסקו בבתי משפט שונים בנסיבות עבירה דומות (מטראז' בניה דומה), חומרת העבירה כשלעצמה (מקרקעין מוגנים/אם לאו, צרכי מגורים/צורך מסחרי, היקף העבירה, משך העבירה, האם קיימת היתכנות להכשרת העבירה והאם בוצעו הליכי הכשרה

במקביל לניהול ההליך וכיוב'), נסיבות אישיות הקשורות בנאשם (מצב כלכלי, בריאותי, אופן ניהול ההליך – נטילת אחריות, עבר פלילי בתחום עבירות הבניה וכיוב'), הלכות פסוקות של בית המשפט ופסיקה מחמירה מבשנים עברו, לאור תיקון 116 לחוק התכנון והבניה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קלינגר בנימין יועץ בכיר לתכנון בנייה ורישוי נייד 0523-888813
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232663 צפיות
הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232789 צפיות
התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים25/07/232880 צפיות
מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

מאת: בנימין קלינגריזמות עסקית13/12/222993 צפיות
ידוע כי בנייה בשטחים המשותפים בבית משותף, תתאפשר רק בהסכמת 75% ומעלה מכלל דיירי הבניין בבית המשותף, וזאת עפ"י חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. אך מה הדין כאשר דיירים הרחיבו את דירת הגג שלהם תוך ניצול שטח המוצמד לדירת גג זו על חשבון השטח המשותף של הבית המשותף, בלא הסכמה של 75% מכלל דיירי הבית המשותף? ודוק – האם הצמדתו של שטח משותף לדירה, מקנה לבעלי הדירה זכות בנייה בשטח זה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222680 צפיות
קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222727 צפיות
הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

מאת: בנימין קלינגרמו"מ16/11/222490 צפיות
דירת מגורים בראי העליון שדחה את עתירת רשות המסים פה אחד-פסיקה זו מחזירה עשרות אלפי דירות מגורים בישראל להיכנס לגדר דירת מגורים, על פי הפרשנות של החוק במשך עשרות בשנים, לפיה מבחן העל בחוק מיסוי מקרקעין הוא מבחן השימוש, ולא קיומה של תב״ע מתאימה או רישום בטאבו. העליון (14.11.2022), גם הפעם, אישר את החלטת ועדת הערר ודחה את ערעור המדינה בעניין שטיין (ע״א 1073/20): הסוגייה המרכזית שנדונה האם דירת מגורים המשמשת למגורים, ואולם אין לה היתר מתאים כחוק לשימוש למגורים, חרף שימוש בה למגורים ובידיעת העירייה, האם בעת מכירתה ניתן לקבל בגינה פטור ממס שבח או חישוב לינארי מיטיב במסגרת סעיף 48א(ב2) לחוק?

מאמרים נוספים בנושא דמוקרטיה ושלטון

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232789 צפיות
התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

מאת: אדיר בנימינידמוקרטיה ושלטון25/06/231719 צפיות
מידת ההשפעה של הרשתות החברתיות על אופן התנהלותם של נבחרי ציבור. אנחנו יודעים שהתופעה קיימת וגם ערים להשפעותיה. אך עד כמה שונה כיום הזירה הציבורית ביחס לעידן הקודם?

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222727 צפיות
הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון27/03/201456 צפיות
תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מהווה מהפכה בחוק התכנון והבניה. הוא מחמיר מאד, מטיל צווי הריסה בסיטונות וקנסות של מאות אלפי שקלים, ומצמצם את סמכויות השופטים בבתי המשפט.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/201478 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: אבי דוידידמוקרטיה ושלטון07/04/191581 צפיות
מדריך למתחילים אודות הגשת עתירות לבג"צ.

מאת: אבי בכרדמוקרטיה ושלטון24/07/182207 צפיות
האם מדינת ישראל הופכת להיות אל מול עיננו לדיקטטורה ו/או למדינת אפרטהייד עם סימני פאשיזם?? אודה, מכיוון שחשש כבד החל להתגנב לליבי כי אכן המציאות התקשורתית המדווחת אמת היא... החלטתי לעשות מעשה ולבצע מחקר קצרצר, מאמר מחקרי, אשר נשען על עובדות בלבד, עובדות ונתונים מחקריים, זאת תוך הבאת ציטטות ומובאות מדויקות. אני למעשה בדקתי את שתי התיאוריות הבאות: מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. או שאולי, מדינת ישראל היא מדינה פאשיסטית, גזענית ודיקטטורה חשוכה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica