חפש מאמרים:
שלום אורח
01.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

קבלת רישיון עסק בהליך מהיר!

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי06/09/20111175 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
 1. היתר זמני
  היתרלניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידהוימולאו,רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרםהשלים אתכל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000.
 2. רישיון לעסק
  רישיון לצמיתות:רישיון שיינתן לצמיתות מהיוםשהוציאה אותו רשות הרישוי, ותוקפו יעמוד כלעוד לא ביטלה אותו רשות הרישויאו שחלו שינויים בעסק לעומת המאושר בו אוהתחלפו הבעלים על העסק.
  רישיון תקופתי: רישיון שיינתןלתקופה של שנה אחת אושלוש שנים או חמש שנים.  רישיון עסק תקופתי שיחודשמעת לעת לא יהיה תקףללא תשלום האגרה הקבועה.
  רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 אך לא פחות משנה.
  רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה.  תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א- 2000 והוא משתנה מעת לעת.

עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

טופס הרישיוןבנוסף לאלה – ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.
תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

 1. תנאי מוקדם – תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.
 2. תנאי ברישיון – תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.
 3. תנאי נוסף ברישיון – תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.

לבעלהעסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשותהרישוי,ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפטהמחוזי).

ברישיוןשיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים: העיסוקים המותרים בעסק עלפי החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, שטח העסק, כתובתהעסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (במידה וקיים). הוצאת רישיון עסק או היתר זמניהוצאת רישיון עסק או היתר זמני

מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו, מתאמת המידע ינפיק את הרישיון ויעבירו לבקרה ולאישור סופי של מנהל המחלקה ומנהל האגף.
המערכת תשלח הודעת דוא"ל לבעל העסק כדי ליידע אותו כי הרישיון שלו אושר.
בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.
רישיון זמני יימסרלבעל העסק עפ"י תיאום מראש, לאחר שחתםעל תצהיר לפיו הוא קרא והבין את כלהתנאים שיש למלא על מנת שיהפוך ההיתרהזמני לרישיון עסק רגיל.

רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון).

הצגת הרישיון בעסקעל פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח. חידוש רישיון תקופתי

תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000, והוא יירשם בטופס הרישיון.
כארבעהעד חמישה חודשים לפני תפוגת תוקף הרישיון תפנה רשות הרישוי מיוזמתהלכלגופי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.
כלאחד מגופי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן אתאישורולהארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאיםוהדרישות לאישור.
על בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורךהביקורת על תיקוןהליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים במהירות ודיווחבזמן לעורך הביקורתהם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.
לעסק שלא יבצע את דרישות גופי הרישוי, תישלח הודעת סירוב, ובעקבותיה תוגש נגד בעל העסק תביעה משפטית בגין ניהול עסק ללא רישיון.
משהוחלט על חידוש, יישלח רישיון העסק בדואר.
לרישיון יצורף שובר לתשלום האגרה בבנק.
רישיון ללא חותמת הבנק או הדואר המעידה על תשלום האגרה, אינו בר תוקף.

רישיוןשלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני עד תקופה של שנה, כלעוד לא חידשה רשותהרישוי את הרישיון או שבנוגע סירבה לבקשה להארכת תוקףהרישיון.

שינויים בעסקשינויים בעסק ושינוי בעלות

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.
שינויים בעסק כוללים:

 • תוספת או צמצום בשטח העסק.
 • שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק.
 • תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים.
שינוי בעלות

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק.
שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון:

 • תוספת של שותף בעסק.
 • פרישה של שותף מן העסק.
 • העברת הבעלות לאחר.
 • הכנסת מנהל קבוע לעסק.
 • שינוי שם החברה אצל רשם החברות.
 • מכירת הזכויות לחברה אחרת.

סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבת הודעה של בעל העסק לאגף רישוי עסקים.

רישיון לאירועים המוניים חד פעמיים

אירועהמוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערךבמקום פתוחאו סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף (למשל, אירועים בפארקים,בטיילת,ברחובות העיר, בכיכרות העיר, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלאיועדולזאת).
אירוע חד פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר.

בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש באגף רישוי עסקים בחדר קבלת קהל אצל מתאמת הרישוי האחראית לרישוי אירועים עד 21 יום לפני האירוע.
לבקשה יש לצרף תכנית עסק, המשולבת בתכנית בטיחות, ונספח בטיחות ערוכים וחתומים בידי בעל מקצוע מוסמך ומהנדס בטיחות.
התכניות ייבדקו בידי מהנדס תברואה תכנון הנדסי, ורק לאחר שהמהנדס יאשר את התכניות בחתימתו, יהיה ניתן להגיש את הבקשה.

לתכניתיצורף נספח בטיחות מפורט בו יפורטו כל בעיות הבטיחותופתרונותיהן בסידוריבטיחות באתר. המהנדס יידרש להכין דו"ח בסיום הביקורתשלו באתר, שיוגשבחתימת ידו, ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידוריהבטיחות ותוקנוהליקויים שצוינו בנספח, בסמוך לתחילת האירוע.
יוגש צילום מסמך שבעל העסק הסדיר

מידעם הגשת הבקשה, יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור, כדי שיוכללתאםאת מועדי הביקור שלהם באתר ואת הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.
רישיון העסק, שיוצא לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, יישלח למשטרה, והמשטרה תיתן אותו למפיק האירוע, אם הכול יימצא תקין באתר.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין14/04/20180 צפיות
האדריכל שלך הגיש בקשה להיתר בניה בתל אביב ואתה מעוניין לדעת מה קורה בתיק? השכן שלך הגיש בקשה לשימוש חורג? גן ילדים אולי? קלינגר שמחה להציג בפנכם את המערכת המקוונת למידע על בקשות להתרי בניה בתל אביב. משרדנו מקדם בקשות להתרי בניה ולא מעט נעזר במערכת חדשה זו.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות14/04/20183 צפיות
מהו היתר בנייה? היתר בניה הינו רישיון לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי. נדרש להוציא היתר בבניית בית/בניין חדש או בשינויים המבוצעים בבית/בבניין קיים. היתרי בניה מגישים כיום בצורה מקוונת דרך המערכות הממוחשבות. שימוש חורג בנכס גם דורש היתר.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/04/20188 צפיות
הרבה אזרחים תמימים בנו פרגולה בחשיבה שעמדו בתקנות הפטור והופתעו כאשר קבלו צו הריסה בעקבות קרוי של הותקן נגד הגשם בעיקר. הוצאו אלפי צווי הריסה בנושא זה שסוף סוף מקבל מענה הולם בתיקון תקנות הפטור.

מאת: בנימין קלינגרעיצוב תעשייתי 12/04/20188 צפיות
הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר. במאמר זהנעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות. שרות זה ניתן לגולשי האתר , המיידע לנוחיותכם ועל אחריותכם בלבד.אלו שאינם מגישים את הבקשה דרכינו מומלץ שיקבלו סייוע מקצועי ומשפטי. לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי קלינגר תילווה בצמוד את ההליך כולו, ובכך תמנעו מ אי הבנות מקצועיות

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי10/04/20207 צפיות
הרבה מהלקוחות המרוצים של משרד בן קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה שואלים רבות" במה עוד אתם יכולים לסייע?" החלטנו לפרסם לקהל הרחב פרופיל משרד המתאר את היכולות והשרותים שלנו מול משרדי התכנון,ממשל ועוד.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי05/04/20212 צפיות
יעוץ בהקמת עסק הצעד הראשון בין חלום למציאות מתחיל כאן. ​​​​כולנו שואפים להיות הבוסים של עצמנו אבל בפועל לא כל אחד מצליח. לרבים מאתנו יש יוזמות עסקיות מצוינות אך כדי להפוך אותן לעסק מניב ומשגשג נדרש תכנון, ידע בתחומים שונים והבנה עסקית. ​אם קורצת מהחומר האמיתי, נותר לך רק ללמוד איך עושים את זה נכון. אנו ב קלינגר רישוי עסקים נלווה אותך מהליך בדיקת המקום לפני השכרתו/רכישתו ועד קבלת רישיון העסק וההיתרים הנדרשים

מאת: בנימין קלינגרהתמודדות עם מצבי לחץ05/04/20247 צפיות
הסבר ותיאור כללי של מחלקת רישוי בניה בעיר הרצליה הנמצאת כיון במאמצי פיתוח רבים, אמונה מחלקת רישוי בניה על הפקת היתרי הבניה השונים שבאמצעותם ניתן יהיה לבנות ולפתח את העיר. תהליך הפקת היתר מלווה בבדיקות המשלבות בדיקות סטטוטוריות, זאת יחד עם בדיקת טיב התכנון המוצע המתבצע באמצעות בדיקת התאמה להנחיות המרחביות. בנוסף, נציגי מחלקת רישוי מסייעים במתן מידע וליווי המתכננים משלבי התייעצות ראשוניים ועד לשלב הפקת ההיתר.

מאמרים נוספים בנושא ייעוץ עסקי

מאת: עוזי פלגייעוץ עסקי10/05/2093 צפיות
קריסת עסק מעבר לנזק הכלכלי היא קריסת חלום למייסדים.הנזק הנגרם בתהליך הפירוק הוא רב וכולל במקרים רבים הפסדים ונזק ללקוחות לספקים וכמובן לבעלי העסק.הנזקים במקרים רבים הם לא רק כלכליים הם מלווים בנזקים בריאותיים, משפחתיים, ומשפיעים על הגורמים הרלבנטיים שנים רבות. גם המדינה מפסידה מקריסת עסק: מיסים, משלמת דמי אבטלה לעובדים שפוטרו, לעיתים נדרשים טיפולים של רשויות הרווחה ועוד. .

מאת: עוזי פלגייעוץ עסקי03/05/2072 צפיות
לעיתים אנחנו נוטים דווקא להשקיע בפתרונות לבעיות המעצבנות, אך הפחות חשובות, כי הן מרגיזות ויחסית קלות לטיפול, אבל דוחים את הטיפול בבעיות החשובות והקריטיות כי הן מצריכות מאתנו יותר תשומת לב חשיבה, היוועצות, "טרטור", הוצאת כסף ועוד.

מאת: מיכל דגן ברעםייעוץ עסקי02/04/20148 צפיות
קיימים סוגים שונים של מוקד טלפוני. לכל אחד מהמוקדים מאפיינים שונים מבחינות רבות. דיון על 2 מהמגוון הרחב שלהנושאים והתחומים שמגדירים את המוקד, ומסייעים בהשגת המטרה שלשמה נוצר.

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי11/01/20418 צפיות
המסגרת לביטול צו הריסה מינהלי הותוותה בסעיף 238א (ח’) לחוק התכנון לפיו: לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. הוראת סעיף 238א (ח’) לחוק התכנון מתייחסת אפוא לשתי עילות בלבד שבעטיין קמה לביהמ”ש...

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי18/03/191101 צפיות
צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים- ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה. ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה. במאמר תמצאו את כל הפרטים של התקנות החדשות, מידע על גובה הקנסות והעונשים.

מאת: שלום כהןייעוץ עסקי18/06/18421 צפיות
ההחלטה התקבלה והחיפושים כמעט הסתיימו. זיכיון יכול בהחלט להוות פתרון אידאלי ואתם יודעים איזה מותג אתם רוצים לקנות לעצמכם. עכשיו, רגע לפני שאתם חותמים ומשקיעים לא מעט כסף, כדאי שתהיו מודעים לזכויות ולחובות שלכם.

מאת: אלכסיי קוגןייעוץ עסקי29/04/18517 צפיות
הסכם זכיינות הוא חוזה מחייב אשר נחתם בין הרשת שמציעה למכירה זיכיון לבין יזם שמעוניין לחבור אל אותה רשת.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica