חפש מאמרים:
שלום אורח
22.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מבנה ארגוני הוא לא רק משבצות וקוביות

מאת: עוזי פלגניהול03/04/20121018 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

עוזי פלג*

כאשר מדברים על מבנהארגוני, לרוב רואים מול העיניים תרשים של משבצות וקוביות ובהם פרוט של פונקציות,תפקידים  שמות ועוד. התרשים הוא רקהתמונה, המבנה הארגוני אמור לתמוך במבנה העסקי של הארגון, ולספק לו את היכולת להשיג את מטרותיו. ניתן לדמות את המבנההארגוני לשלדה של רכב, הנושאת עליה מנוע, מערכת הינע ומטען, ומאפשרת לנהג להובילאת הרכב בנוחות ובמהירות, בתנאי הדרך משתנים.

בדומה לרכב שהוא מערכתמכאנית, כך גם במערכת ארגונית עסקית, חייבים להתקיים כל תתי המערכות הנדרשותלספק למערכת המרכזית, את התשתית החיונית להפקת התוצרים המצופים ממנה. בכדי להשיגתוצאות אופטימליות חייב להיות איזון בין תתי המערכות .

המבנה העסקי - נגזר מהמוצרים והתחום שבו פועל העסק, מעוצמתהתחרות הענפית ומהגורמים הפועלים בו, ומהאסטרטגיות שהארגון רוצה ליישם. בין היתרהוא כולל את: תמהיל המוצרים, היקף הפעילות, פריסה גאוגרפית, מבנה ההון, המלאי, ציוד,מבנים.

המבנה הארגוני - אמור לספק לארגון מכל סוג שהו, את הבסיס והיכולת הניהולית, להשיגאת המטרות אשר לשמם הוא קיים. בארגון עסקי תהליכים ארגוניים נועדו לתמוך באופןיעיל בתהליכים עסקיים, ולאפשר להם להתבצע באופן המיטבי. תהליכים ארגונייםממומנים על ידי תהליכים עסקיים, ושזורים בכל חלקי הארגון בדומה לכלי הדם בגוףהאדם. בניגוד לתהליכים העסקיים שמטרתם לייצר לקוחות ודרכם הכנסות. התהליכיםהארגוניים אינם יוצרים  הכנסות באופןישיר, אך מספקים לתהליכים העסקיים גמישות ותשתית למיצוי מרבי של הפוטנציאל העסקישל הארגון. לתהליכים הארגוניים השפעה מכרעת על היעילות הארגונית . להלן מספר דוגמאות של מבנים ארגונייםהמותאמים לאופי הפעילות  ולמבנה העסקי:

1.     חלוקה על פי בסיספונקציונלי - כל יחידה מופקדת על תחום פעילות מסוים.

2.     חלוקה על פי בסיס תהליך -כל יחידה מופקדת על שלב מסוים בתהליך.

3.     חלוקה על פי בסיס מוצר -כל יחידה מופקדת על ייצור סוג מסוים של מוצרים.

4.     חלוקה על פי בסיסגיאוגרפי - כל יחידה מופקדת על אזור גיאוגרפי שונה.

5.     חלוקה על פי בסיס לקוחות- כל יחידה מופקדת על סוג לקוחות מסוים.

מבנה  תמהיל הידע וההתמחות- מגדיר את סוג היקף ועומק הידע הנדרש בארגון, מקוםהימצאותו והנגישות אליו בהתייחס למבנה הארגוני. מבנה התמהיל האנושי -מגדיר את מספר העובדים, השכלתם מקצועם וניסיונם בהתייחס למבנה תמהיל הידעוההתמחות הנדרשים. למען הסר ספק ברצוני לציין שהתהליכים שצוינו אינם נפרדים אלהמשולבים אחד בשני, כל עובד בארגון הוא חלק מהמבנה העסקי הארגוני מתמהיל הידעוההתמחות וכמובן מהתמהיל האנושי.

כל עובד בארגון יושב על"כ.ס.א", לא כסא ישיבה רגיל, הכסא הוא ה "כ.ס.א" הארגוניוהוא מבטא את "מיקומו ומשקלו " של העובד בארגון בו הוא עובד, הכסאמבטא את הסטאטוס הנוכחי וגם את פוטנציאל הקידום העתידי בארגון.

כ.כפיפות - הכפיפות מבטאת את המרחק שבו ממוקםהעובד במדרג ההיררכי מהממונה הישיר.

ס. סמכות -  הסמכות מבטאת את ההרשאות שהארגון העניקלבצע בתחום האחריות שהוגדר.

א. אחריות -  האחריות מבטאת את התחום בו הוא פועל.

המשקל הסגולי שלהפונקציה הארגונית - לכל פונקציה ארגוניתבארגון יש משקל שונה (מידת מרכזיות או חשיבות ארגונית) המרכזיות נקבעת לפי אופיהארגון, תחומי הפעילות, פריסתו הגיאוגרפית ולעיתים דומיננטיות העומד בראשו ומידתהאמון והערכה שהוא זוכה בארגון, כמו גם מידת קרבתו לעומד בראש הארגון.

האחריות מבטאת ממד שטח,והסמכות ממד עומק או עובי,  מכפלת השנייםנותנת למעשה נפח של התפקיד.

משקל התפקידבארגון  = משקל סגולי של הפונקציההארגוניתX האחריות X הסמכות

הכפיפות מבטאת מיקוםבמרחב הארגוני והיא למעשה הכבל שמחבר בין בעל התפקיד בארגון לממונה הישיר שלו.ככל שכבל החיבור קצר יותר ועבה יותר, הוא מסוגל לשאת יותר עומס של תפקידיםואחריות ומעמדו של הכפיף בארגון חזק יותר.

ברור שככל שמשקל התפקידבארגון גבוה יותר, הכבל הנדרש צריך להיות חזק יותר ומתוח יותר וכפועל יוצא מכך,נקודת העיגון של הכבל (המנהל הישיר) צריכה להיות חזקה יותר.

בארגון יש לעיתים כוחותצדדיים שמנסים להזיז את הכבל המתוח., הכוחות הם מתנגדים ישירים לבעל התפקידהרוצים לפגוע בו, מתנגדים של מנהלו  של בעל התפקיד שרוצים לפגוע במנהל דרךפגיעה בבעל התפקיד, ומתנגדים של הכפיף של בעל התפקיד המנסים לפגוע בכפיף, דרךפגיעה בבעל התפקיד. ככל שהכבל הארגוני מתוח יותר, הוא מתנדנד פחות ,ונדרשכוח צדדי משמעותי יותר כדי להזיזו . המשמעות  היא שמעמדו של בעל התפקידבארגון חזק יותר ויציב יותר.

בעת בניית המבנההארגוני יש להתייחס למספר נקודות קריטיות הכרחיות להצלחת התפקוד הארגוני:

הגדרת התפקיד ומטרתו.

תחומי הפעילות.

מיקום היררכי (כפיפות ישירה וניהול).

גבולות אחריות (קבלת אחריות העברת אחריות).

סמכויות נדרשות לבצוע שוטף.

הגורמים שעובדים מולם (פנימיים וחיצוניים).

ידע נדרש למילוי ראוי של התפקיד.

הערכת פערי ידע בין נדרש, לבין הגורמים הקיימים בתפקיד

תפוקות נדרשות לעמידה בתפקיד.

מדדי בקרה למדידת מידת ההצלחה במילוי התפקיד.

כל מבנה ארגוני מחייבגם קיום תהליכים ארגוניים שצריכים לכלול :

זרימת מידע (איזה, מאיפה, ממי, למי)

כלי מידע מרכזיים , וכלי עזר ("אופיס")

דיווח (מה, מתי, למי, ואיך).

מדדי בצוע (יעדים להשגה, פרמטרים להערכה)

בקרה (מי, איך, מתי)

תכניות עבודה.

משאבי אנוש וידע.

עקרונות מבנה ארגוני תקין

כל פעילות ארגונית אמורה להפיק תוצר חיובי האמור לסייע לפעילות אחרתבארגון או לתרום ישירות למטרה הסופית של הארגון. פעילות שאיננה מפיקה תוצר חיוביאיננה יעילה או איננה נדרשת. לעיתים הפעילות מפיקה תוצרים שלילים ישירים הפוגעיםבהשגת המטרה, או פוגעים בבצוע מוצלח של פעילויות אחרות. פעילויות מהסוג שצוינו יש  לבחון ולפעול בהתאם קרי לשפר, להחליף או לבטל.

בקרה יעילה אמורה לזהות כשלים בתהליכים ולהבליט תוצרים חיובים או שלילים.

חפיפת ייתר - מספר גורמים פועלים באותה גזרה ללא הגדרת אחריות על, הדברגורם לבלבול, בזבוז משאבים, חוסר נשיאה באחריות לכישלון, ולמניעת קרדיט על הצלחה."העדר אבא אחד".

כסוי חסר- פעילויות שלא מבוצעות, או לא מבוקרות מאחר והן נופלות ביןתחומי אחריות שונים , "העדר אבא"

יש להתייחס למידת העומס בכל פונקציה, לא ליצור פונקציות עם עומסיתר על הגורם האחראי , באותה מידה לא ליצור פונקציות עם עומס חלקי. במקרה הראשוןעלולים חלק מהמטלות לא להתבצע, ובמקרה השני העלות תהיה יחסית גבוהה ביחס לתועלת.

אי זיהוי מידת החשיבות האמתית של הפעילות ומידת השפעתה על הפעילות העסקית,גורמת למתן משקל שגוי לגורם הניהולי האחראי עליה. הדבר מתייחס לחשיבות יתר או חשיבותחסר.

חיזוק או החלשה של הגורם האחראי על הפעילויות מחליש את התוצר ואת ההתייחסותלתוצר המופק מתחום אחריותו.

ניוון או הגברה של עוצמת הפונקציה הארגונית גורם ל"מלפורמציה ארגונית"קרי גידול לא מבוקר של פונקציה ארגונית/עסקית ביחס לצורכי הארגון. או אטרופיה ארגוניתניוון של פונקציה ארגונית/עסקית. בשני המקרים נוצר חוסר איזון במערכת, היוצר תפקודלקוי חוסר יעילות ולנזק עסקי וארגוני.

איוש לא מתאים של גורם האחראי לניהול הפונקציה, גורם לחוסר מיצוי היכולתשל הפונקציה, לניוון פעילויות נדרשות ולצמיחת פעילויות לא בהכרח נדרשות אבל מתאימותלגורם המאייש.

ניהול פונקציה ארגונית איננה קשורה בהכרח בניהול כפיפים, הניהול מתייחסלניהול ואחריות על תוצרים המופקים מתהליך ארגוני/עסקי. ישנם תהליכים מורכבים ונרחביםהמבוצעים על ידי מספר גורמי משנה הכפופים ישירות לגורם אחד.

בארגון מתקיימים תהליכים שונים למטרות משנה שונות, אבל כולן צריכותלתרום ולהשפיע על המטרה המרכזית של הארגון. ישנן פעילויות הקשורות ביניהן יותר אופחות ולעיתים לא קשורים ישירות, כאשר הקשר המשותף הוא המטרה המרכזית.

את עוצמת הקשר בין היחידות הארגוניות ניתן לבחון על ידי תדירות הקשר,ההשלמה הסינרגטית ביניהן, ומידת ההשפעה ההדדית על ההצלחה או הכישלון של הפעילות המשותפתלהן.

ארגון מכל סוג שהוא, הוא מערכת, ובתור שכזה הוא חייב לכלול את כל המרכיביםהנדרשים לתפעולו לשם השגת מטרת קיומו. תפקוד תקין יעיל ואפקטיבי של המערכת, כמוכן חייב להיות סנכרון ואיזון בין המרכיבים.

מערכת לא מאוזנת יוצרת צווארי בקבוק המונעים מיצוי יכולות, עומס יתרמצד אחד, ועומס חסר בצד אחר.

בארגונים  ועסקים קטניםלעיתים גורם אחד ממלא מספר פונקציות, מומלץ שתהיה זיקה ארגונית או עסקית ביןהפונקציות, כמו כן נדרש לבדוק את מתאם היכולת לבצוע תקין של התפקיד. מאחר והמבנההארגוני בארגון קטן הוא שטוח, אין גורם ניהולי שמסוגל לזהות ליקויים בדרך,להתריע ולתקן נזקים שגרם המנהל הבכיר יותר, כמו כן עלולים להיפגע תפקודית מספרתחומים המטופלים על ידי אותו גורם.

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהולבע"מ)

איןלעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

www.uzip.co.il

תגיות: ניהול, ארגון, עסק,משאבי אנוש, כוח אדם, תופעות ארגוניות, ניהול עובדים, מבנה ארגוני, אחריות,כפיפות

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עוזי פלג

יועץ לניהול עסקי, ספק שרותי ניהול כמנכ"ל על בסיס משרה חלקית.

חונך עסקי מוסמך של משרד התמ"ס 8091

ספק מוכר של משרד הבטחון   1100524 

בסיווג: ניהול פרייקטים של מערכות טכנולוגיות,ייעוץ ארגוני

מנכ"ל 

UP יזמות וניהול בע"מ

0526969240 נייד

דוא"ל : peleguzi@012.net.il

אתר חברה: WWW.UZIP.CO.IL

אתר  "זהירוני" המדריך להקניית ערכים לילדים מהגיל הרך דרך גיבור תרבות  www.pelegbooks.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עוזי פלג

מאת: עוזי פלגניהול18/07/16803 צפיות
בכל עסק מקרטע וכושל מתקיים תמהיל כישלונות במינונים שונים האחראים למצבו של העסק. כפי שנכתב לא מעט פעמים, הכישלון לא יתום, יש לו גורם אחראי ברור ומובהק. במאמר נחדד נקודה זו.

מאת: עוזי פלגפיננסים וכספים - כללי 18/09/13744 צפיות
תזרים המזומנים העסקי, הוא ניהול ועיתוד מלאי הכסף של העסק. תהליך הניהול הפיננסי דומה במידה רבה לניהול ועיתוד מלאי חומרים רגיל, רק ברמת רגישות גבוהה הרבה יותר. בניגוד למלאי חו"ג ופריטים המשפיעים ישירות על המוצרים והתהליכים בהם הם נכללים, הכסף נכלל כמרכיב ראשי בכל מרכיבי ופעילויות הארגון העסקי. גם לכסף כמו למלאי "מצבי צבירה" ותצורות שונות . הוא יכול להיות זמין ונזיל, הוא יכול היות מושקע וסגור, הוא יכול להיות באשראי שלא מומש, הוא יכול להיות בחובות לקבל, בתקבול ביד שלא נפרע, או בחובות לתשלום, ועוד.

מאת: עוזי פלגניהול18/08/13746 צפיות
ניהול מונחה לוח בקרה הינה גישה ניהולית המאפשרת לפקח ולבקר את ביצועי העסק ברמה שוטפת, בהתאם לקצב השינוי בפרמטרים שהוגדרו כמיצגים, את הפעילות העסקית המרכזית בעסק. בדומה לנהג ברכב המתייחס ומגיב בהתאם לנתוני לוח הבקרה (שעונים).

מאת: עוזי פלגניהול05/02/121133 צפיות
שרשרת הערך הכוללת היא שרשרת הערך המצרפי אשר מחברת את שרשרת הערך של הספק עם שרשרת הערך של הקונה. ככל שהמוצר מורכב יותר, סביר ששרשרת הערך המצרפי שלו ארוכה יותר ומורכבת יותר, וכוללת מספר רב של גורמים המקיימים ביניהם יחסי ספקים ולקוחות. מנקודת ראות של הספק מדובר במוצר, ומנקודת ראות של צרכן הביניים מדובר בתשומה, וכך עד שמגיעים לצרכן הסופי שאצלו מסתכמת השרשרת לערכה הסופי.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי23/12/11977 צפיות
התייעלות עסקית הינה תהליך המאפשר הקטנת עלויות תוך שימור התועלות או לחילופין הגדלת התועלות ללא שינוי בעלויות, התייעלות עסקית משמעותית הינה הקטנת עלויות מצד אחד, והגדלת תועלות בו בזמן ללא פגיעה בתפקוד העסק או בשיעור הרווח. פרי ההתייעלות יכול להישאר בתוך העסק, המשמעות במקרה זה היא שיפור הרווחיות, פרי התייעלות יכול להגיע גם ללקוחות ואז המשמעות היא הוזלת המחיר של המוצר או השרות. בהתייעלות עסקית משמעותית ניתן לשלב בין גידול שעור הרווח ובין קיטון המחיר לצרכן.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי12/12/11859 צפיות
פתוח עסקי איננו סיסמת קסם שאמורה להביא את העסק ממקום מסוים למקום הרבה יותר טוב. בעלי עסקים מרבים להשתמש במושג ולא תמיד בהקשר הנכון ובתזמון הנכון בחיי העסק. נדרש לבדוק את מידת המתאם בין מה רוצה הבעלים או המנכ"ל, לבין מה העסק צריך באמת בשלב זה של חיו. בכל מקרה יש לבדוק את יכולת העסק לעמוד ברצונות הבעלים או/ו בצרכים האמיתיים הנדרשים.ניסיון לבצע פתוח עסקי ללא בדיקה מתאימה תוביל לכישלון ולנזק.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי28/09/111314 צפיות
אחת ההתלבטויות בהקמת מערכות מדפים במחסן היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.

מאמרים נוספים בנושא ניהול

מאת: נינה כהןניהול14/08/171038 צפיות
קרוב למיליארד איש כבר עושים שימוש באינטרנט על בסיס קבוע, אם באמצעות המחשב הנייד, המחשב הנייח, הטאבלט או טלפון החכם

מאת: נינה כהןניהול14/08/17751 צפיות
ישנם עסקים רבים בישראל שנתונים לתחרות קשה במיוחד עסקי המסעדנות, כאשר קיימות המון מסעדות בכל מיני סגנונות ברחבי הארץ.

מאת: נינה כהןניהול25/07/17652 צפיות
העולם העסקי, טומן בחובו עסקים רבים מכל מיני סוגים. ישנם בעלי עסקים שאינם מסוגלים לשרוד בשנה השנתיים הראשונות לקיומם

מאת: שלום כהןניהול06/11/16738 צפיות
ניהול עסק הוא מטלה לא פשוטה ומי שהתנסה בכך או שיש לו עסק בפועל יודע את זה. צריך לנהל בראש ובראשונה את העובדים, צריך לנהל את המלאי, צריך לנהל את הספקים, לעקוב אחר הנהלת החשבונות ולבצע עוד מטלות רבות אחרות

מאת: עוזי פלגניהול18/07/16803 צפיות
בכל עסק מקרטע וכושל מתקיים תמהיל כישלונות במינונים שונים האחראים למצבו של העסק. כפי שנכתב לא מעט פעמים, הכישלון לא יתום, יש לו גורם אחראי ברור ומובהק. במאמר נחדד נקודה זו.

מאת: SEOMANניהול31/05/16914 צפיות
איך תוכלו לגשת ללקוחות שלכם בצורה הטובה ביותר? כיצד באמצעות מוצרי פרסום ניתן להשיג יותר לקוחות

מאת: SEOMANניהול25/05/16844 צפיות
כיצד מוצרי הפרסום הפשוטים משפיעים על הלקוחות הקיימים של החברה ואיך ניתן למנף את כלל השיווק באמצעות מוצרי פרסום.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica