חפש מאמרים:
שלום אורח
08.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פירוק חברות

מאת: אייל כהןסדר דין אזרחי28/11/20141305 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
תהליך פירוק חברות הינו תהליך ממושך ולכן רצוי להקדים ולבצעו על מנתלהימנע מהצטברות חובות או מביצועו תחת לחץ בזמן שמוטלים על החברהוהדירקטורים עיצומים כספיים.
לפיכך קיימת חשיבות רבה להתנהלות משפטית נכונה ומומלץ לפני שנוקטים בפעולה, למצוא עורך דין מנוסה שילווה את התהליך כולו.

פירוק חברות הינו הליך מנהלי ומשפטי שמביא לסיום קיום חייה של החברה אצלרשם החברות ומביא למעשה לפירוק הקשר החוזי בין החברה לבין עובדיה וביןהאחרונים לבין עצמם.
יכולות להיות מספר סיבות לפירוק חברה, אולם הנפוצות הן בדרך כלל קשייםכלכליים של החברה; חילוקי דעות מהותיים בין בעלי המניות בחברה שהלכה למעשהאינם מאפשרים את המשך ניהול החברה באופן תקין; רצונם של בעלי המניות בחברהלממש את השקעתם; או חוסר פעילות של החברה והחלטה על פירוקה על מנת להפסיקאת תשלומי האגרות השנתיות לרשם החברות.

פירוק חברות עפ"י החוק בישראל יכול להיעשות בשלוש דרכים:
1. פירוקחברה בידי בית משפט.
2. פירוק החברה מרצון.
3. פירוק החברה בפיקוח בית משפט.

פירוק חברה בידי בית משפט:

בקשה לפירוק חברה בידי בית-משפט יכולה להיות מוגשת על ידי מספר גורמים כגוןהחברה עצמה, נושה של החברה, משתתף של החברה, הכונס הרשמי, רשם החברותולעיתים אף היועץ המשפטי לממשלה.
כדי להתחיל בהליך פירוק חברות יש להגיש בקשה לפירוק בבית המשפט המחוזישבאזור שיפוטו מצויים משרדי החברה או ששם נמצאים עסקיה העיקריים. בית המשפטהמחוזי מהווה אוטוריטה בלעדית להוראת הפירוק.

על פי סעיף 257 לפקודת החברות תשמ"ג 1983 הגשת בקשה לפירוק חברות מותניתבכמה עילות שיהוו צידוק להוראת בית המשפט בפעולת פירוק חברות, בהן:

החלטה מיוחדת של החברה בדבר פירוקה, אי תחילת עסקים או הפסקה בניהול עסקים וחדלות פירעון וסעיף סל של "פירוק מטעמי צדק ויושר".

עותק מבקשת הפירוק מוגש לכונס הרשמי יחד עם אישור על תשלום פיקדון, קודםלהגשת בקשת הפירוק בבית המשפט. במידה והבקשה מוגשת על ידי גורם שאיננוהחברה, על מבקש הפירוק להמציא העתק הבקשה לחברה במשרדה הרשום.

תקנות החברות (פירוק), תשמ"ז - 1987 מחייבות פרסום בדבר הגשת בקשה לפירוקחברה ומועד הדיון בה ארבעה עשר ימים לפחות לפני המועד לדיון בבקשת הפירוק.הפרסום יעשה ב"רשומות" ובעיתון יומי. המטרה הראשונית של הפרסום היא להביאלידיעת כל הנוגעים בדבר על דבר קיומו של דיון בבקשה לפירוק החברה. המבקשלהשתתף בדיון בבקשה לפירוק החברה חייב להודיע למבקש שבעה ימים לפחות לפניהמועד שנקבע לדיון, על כוונתו להשתתף בו. מי שברצונו להתנגד לבקשת הפירוק,חייב להגיש לבית המשפט כתב התנגדות מאומת בתצהיר ולפרט בו את נימוקיההתנגדות. את כתב ההתנגדות יש להגיש שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבעלדיון בבקשה, והעתק ממנו צריך להימסר למבקש.
תחילתו של הפירוק בידי בית המשפט ייחשב כאילו התחיל ביום שבו הוגשה בקשת פירוקחברה.
בשלב זה, בית המשפט ממנה מפרק לחברה שעליו מוטל התפקיד לכנס את עסקי החברהואת נכסיה, לפרקם ולממשם, ולאחר מכן לחלק את התמורה ממכירת נכסם בין הנושיםשל החברה.
סיום הליכי הפירוק הכפוי הוא בצו של בית המשפט, המורה שהחברה תחוסל מיוםמתן צו.צו זה יינתן לאחר שבית המשפט נוכח כי עסקי החברה פורקו כלילוהודעה תועבר לרשם החברות תוך 14 ימים.
יש לציין כי ביטול של חיסול חברה יכול להיעשות בתוך שנתיים שלאחר מועדהחיסול וזאת על פי בקשת המפרק או אדם הנראה לבית המשפט מעוניין בדבר. לאחרשנתיים החיסול הוא מוחלט.

פירוק חברה מרצון:

חברה יכולה להתפרק מרצון באחת מהדרכים הבאות:

1. תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה.
2. החברה קבלה "החלטה מיוחדת" להתפרק מרצון.
3. החברה החליטה בהחלטה שלא מן המנין, שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיךבעסקיה ומן הראוי שתתפרק. פירוק מרצון תחילתו עם קבלת החלטת הפירוק,ומשהתחיל הפירוק תחדל החברה לנהל עסקיה, חוץ ממה שדרוש לפירוק מועיל.

ישנם שני מסלולים של פירוק חברה מרצון

א. פירוק מרצון ע"י בעלי המניות - ס' 322 לפקודת החברות.
ב. פירוק מרצון ע"י נושים - סעיף 323 לפקודת החברות

א. סדר הפעולות בפירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות:

ההליך נפתח עם הגשת תצהיר כושר פרעון לרשם החברות על ידי רוב הדירקטוריםהכולל הצהרה כי החברה יכולה לשלם כל חובותיה תוך 12 חודשים מתאריך החלטתהחברה להיכנס לפירוק. עם קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות ירשום הרשם אתהחברה בסטטוס של "חברה לקראת פירוק" מתאריך שנתקבל התצהיר במשרדי הרשם.
עם קבלת אישור מרשם החברות בדבר רישום התצהיר במרשמיו, רשאית החברה לשלוח את ההזמנות לאסיפה הכללית שבה יוחלט על הפירוק.
כינוס אסיפת החברה - בתום עשרים ואחד ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפההכללית, אלא אם קבלה החברה החלטת ויתור על הודעה של 21 יום מראש - התואמתאת תקנון החברה וקבלת החלטת פירוק ומינוי מפרק.
יש להמציא לרשם החברות פרוטוקול של האסיפה שבו יצויין תאריך ההחלטה לפרק אתהחברה, שם, כתובת ומספר תעודת הזהות של המפרק. וכן להמציא אישור המפרק עלקבלת מינויו.
הודעת המפרק על מינויו תוגש לרשם החברות בכתב בתוך 21 יום מיום המינוי.
החלטת החברה על כניסתה להליכי פירוק ועל מינוי מפרק לחברה תפורסם ב"רשומות" בתוך שבוע מיום קבלת ההחלטה על הפירוק.
עם רישום מינוי המפרק במרשם רשם החברות, יפעל המפרק לכינוס נכסיה ולסילוק חובותיה של החברה טרם חיסולה הסופי.
קיבל רשם החברות את דו"ח המפרק ואת ההודעות לפי סעיף 338, ירשום אותם הרשםמיד וכתום שלושה חודשים לאחר רישום הדו"ח, תיחשב החברה כמחוסלת "סופית".

ב. פירוק חברה מרצון על-ידי נושים
סדר הפעולות בפירוק חברה מרצון על ידי נושים של החברה:

משלוח הזמנות לאסיפה כללית.
משלוח הזמנות לנושים לאסיפת נושים.
פרסום הודעה על אסיפת נושים ברשומות ובעיתון נפוץ, לפחות 21 יום קודם למועד אסיפת הנושים.
כינוס אסיפת נושים והגשת דו"ח מאת דירקטוריון החברה לנושים על מצב עסקי החברה ואומדן תביעותיהם.
הודעת החברה או המפרק בהתאם לפקודת החברות.

כאמור, ישנה חשיבות רבה להתנהלות משפטית ומנהלית נכונה ומומלץ לפני שנוקטים בפעולה, למצוא עורך דין מנוסה שילווה את התהליך כולו.

עו"ד אייל כהן עוסק במשפט אזרחי-מסחרי ומייצג חברות וגופים פרטייםולקוחות עסקיים מכל הקשת העסקית. בנוסף עוסק המשרד בייצוג חייבים מול בנקיםובהגשת תביעות עסקיות ומלווה את לקוחותיו לאורך כל התהליך. המשרד עוסק גםבעסקאות מכר בנדל``ן.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר
www.eyalcohenlaw.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד ונוטריון אייל כהן מגדל שלום (קומה 4 מזרח), רח' אחד העם 9, ת"א.

www.eyalcohenlaw.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אייל כהן

מאת: אייל כהןבנקאות28/11/141614 צפיות
רובנו מכירים את הבנקים בתור נותני שירות לצרכינו השונים: משיכת כסף, הפקדות, מסגרת אשראי, משכנתאות ועוד. עם זאת, קורה לא פעם שאנחנו כלקוחות הבנק חשים שזכויותינו מופרות על ידי הבנק ונגרם לנו נזק. לרוב, כאשר מדובר בנזקים מינוריים יחסית, רוב הלקוחות לא ימהרו להגיש תביעות נגד הבנק, לטרוח בכל מיני פרוצדורות ולהתמודד מול טענות הבנקים. אולם, ישנם מקרים בהם הנזק שנגרם על-ידי הבנקים הוא עצום והמוצא היחיד הוא נקיטת צעדים משפטיים נגד הבנק, על מנת להשיב ללקוח את המגיע לו בזכות ולתקן את העוול הכלכלי שנגרם לו.

מאמרים נוספים בנושא סדר דין אזרחי

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןסדר דין אזרחי20/02/173329 צפיות
עו"ד נועם קוריס כותב מהם התנאים לאישור תביעה ייצוגית

מאת: רוי ורלסדר דין אזרחי21/10/16862 צפיות
Personal finances can cause stress and difficulty in your life. The following article contains advice to help you some great strategies for getting your personal finances.

מאת: רוי ורלסדר דין אזרחי05/10/161141 צפיות
Saving money is never easy, especially when so many external parties try to get you to keep spending. The next few paragraphs are packed to the brim with money-saving tips in this article will show you some easy ways to save and spend wisely.

מאת: רוי ורלסדר דין אזרחי22/09/152007 צפיות
The primary selling point of term life insurance is that it costs much less than traditional policy. Keep in mind that permanent life insurance serves as a financial asset that never expires, and can be used as something you could borrow against. Term policies, on the other hand, is only good for the amount of time you pay for.

מאת: איתמר כוכביסדר דין אזרחי17/08/151643 צפיות
תצהיר עדות ראשית הינו תצהיר המוגש לבית המשפט בהליך אזרחי כהוראה של השופט המהווה תחליף לעדות ראשית מטעם עד. כך שביום הדיון לא תתנהל חקירה ראשית מול העד, אלא חקירה נגדית וחקירה חוזרת בלבד.

מאת: ענת אמרסדר דין אזרחי06/08/151380 צפיות
כמו בהרבה דברים גם בנושא אישי וכאוב כזה. יש מחסומים וחומות כאשר מגיעים ליום קשה שבו נפטר הולך.

מאת: רוי ורלסדר דין אזרחי06/07/151365 צפיות
While being faced with the higher costs of a lawyer who specializes in the field you need may be overwhelming, the fact is that it will often cost you less in the end. The truth is that general practitioners will have to do lots more research than a specialist, resulting in less hourly fees.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica