חפש מאמרים:
שלום אורח
02.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

המדריך לחברות בקשיים

מאת: אבי אזולאיעסקים - כללי22/08/20173301 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מתי חברה מוגדרת כחברה בקשיים?

חברה בקשיים אינה בהכרח חברה הפסדית. ייתכן אף כי חברה רווחית תוגדר כחברה בקשיים.

חברה בקשיים תוגדר כך עקב קשיים בתזרים המזומנים (תזרים גרעוני) שלה, שיגרום ל:

-         אי תשלום חובם של חייבי החברה לאורך זמן (כמו גם גופים ורשויות מקומיות המעקבות תשלום לאורך זמן רב).

-         חריגה מהותית ממסגרת האשראי הבנקאית של החברה (אובליגו) העלולה להעמיד את החברה בפני מצב של החזרת שקים, הגבלת חשבון, וכפועל יוצא מכך להגיע למצב של "חדלות פירעון"

-         סימן נוסף לחברה בקשיים, כאשר מנהליה נאלצים לדאוג למימון נוסף חוץ בנקאי (שוק אפור).

-         "החלפות שקים" או "שקים טובה" - חברות בקשיים תזרימיים נוהגות לעיתים להחליף שקים בין החברה לבין חברה אחרת באופן מלאכותי ללא כל פעילות עסקית העומדת מאחרי הפיננסית, פעולה העשויה להקל לטווח הזמן הקצר את פעילותה מול הבנק שלה. סימן מובהק לחברה בקשיים.

-         תשלום גבוה ובלתי צפוי המוטל על החברה באין יכולתה לפרוע אותו במועד (פסקי דין בעיקר)

סימנים אלו הינם סימנים מקדימים לחברה בקשיים, אולם לרוב לא נוכל להבחין בהם אם איננו נמנים עם בעלי או מנהלי החברה. גם מנהלי החברה באופן טבעי לא ימהרו להגדיר אותה כחברה בקשיים ולרוב ינסו לשרוד בהנחה כי זהו מצב זמני בר חלוף והעתיד לבוא ישפר הפעילות העסקית ומצבה הפיננסי של החברה. ככלל יישמר מידע זה על ידי בעליה ומנהליה כמידע חסוי, לבל יימהרו ספקים ולקוחות לחשוש להמשיך במגע עסקי עם החברה.

מה שיכול להוות סימן נוסף, הוא מצב בו חברה בקשיים בעלת מלאי עסקי עלולה להגביר קצב הזמנת ח"ג או סחורה בקצב מוגבר מעל ממוצע ההזמנות השוטף שלה, זאת על מנת להיערך למצב בו ייקשה על החברה לקבל אספקת סחורה מספקיה. ("בונקר")

לרוב, יפעלו מנהלי החברה במצב של הישרדות ויסרבו להכיר בעובדה שחברתם נכנסה למצב של קשיים המחייבים היערכות אסטרטגית. בשלב הראשון יישקלו להזרים מימון נוסף לחברה, להוסיף בטחונות להגדלת מסגרת אשראי, לפנות לשוק האפור, "להחליף שקים" וכד'

רק בהיווכח כי מצבם אינו מוטב יישקלו להוציא המידע החוצה באיתור מוצא וייעוץ כדי להיערך לבאות..

מהן האלטרנטיבות העומדות בפני חברה בקשיים?

ראשית, חשוב לציין כי השלב בו פונה החברה לייעוץ מקצועי הינו קריטי, ככל שתפנה החברה מוקדם יותר יתרבו האלטרנטיבות העומדות בפניה וכן סיכויי הצלחתן.

נבדיל בין פעולות שיוגדרו כ"צעדים טרום משפטיים" לבין "צעדים משפטיים"

"צעדים טרום משפטיים" יוכלו להתנהל באם קיים חלון זמן מספק לביצוע פעולות טרם נקיטת הליכים משפטיים נגד החברה.

נסקור חלק מצעדים טרום משפטיים אפשריים:

הזרמה הונית מהותית - השקעה בחברה

יכול להתבצע באמצעות איתור משקיע הוני פוטנציאלי/ שותף אסטרטגי/ חבירה למתחרה/ מיזוג/ ואף מכירת החברה.

גיבוש הסדר נושים - מחוץ לכותלי בית המשפט

במידה ופעילותה העסקית של החברה מתנהלת מול מספר מועט של ספקים עיקריים (שבדר"כ יהוו את נושיה העיקריים של החברה), תיבחן האפשרות להגיע עימם להסדר דיסקרטי לפריסת חובם מול החברה, על מנת לייצב את מצבה הפיננסי.

במידה ולא נותר חלון זמן מספק לפעולות אלו, תיאלץ החברה להיערך לקראת הליכים משפטיים.

היערכות זו תכלול:

-         סקירת בטחונות, שעבודים, ערבויות וכיו"ב המוחזקים בידי הבנקים או צדדים אחרים.

-         סקירת ושיערוך היקף החובות אל מול הגורמים השונים, ואבחון פוטנציאלי של זהות הגוף העשוי לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד החברה ומהותו.

-         לאור סקירה ואבחון ראשוני זה, תבצע החברה פעולות שונות כולל פעולות במצב הביטחונות והערבויות לשם מזעור נזקים במקרה של הליך משפטי נגד החברה.

-         נקיטת יוזמה משפטית אפשרית מצד החברה כצעד מקדים לפני ביצוע הליך משפטי נגד החברה.

אלטרנטיבות לצעדים משפטיים:

צעדים משפטיים נגד החברה אינם בגדר סוף פסוק, ולא מן הנמנע כי לאחר מתן צו פירוק או הקפאת הליכים או כינוס, תשוב החברה לפעול באופן שגרתי תוך היחלצות מההליכים.

נדגיש כאן, כי באם לחברה פעילות עסקית עם רווח תפעולי מוכח, קיים סיכוי סביר להיחלצות מהמשבר דווקא תחת הליכים משפטיים, שכן בהפעלת החברה במסגרת הליכים משפטיים פטורה למעשה החברה מהמשך תשלום חובות העבר שלה עד התייצבות. אלטרנטיבה שאינה עומדת בפני החברה מחוץ להליכים המשפטיים. ולמעשה במקרה כזה עשויים ההליכים המשפטיים נגד החברה להיות מנוצלים לטובתה יותר מאשר נגדה.

בקשה למתן "צו הקפאת הליכים"

אלטרנטיבה זו, שמורה לחברות בעלי היקפי פעילות בינוני ומעלה, וזאת עקב עלויות לא נמוכות הכרוכות בהגשת הבקשה.

במקרה שכזה תידרש החברה להציג ולהוכיח בפני ביהמ"ש תוכנית עסקית להפעלת הפירמה במתווה של הקפאת הליכים, לפיה תוכיח החברה כי ביכולתה להמשיך פעילותה העסקית תוך כדי יצירת רווחים בטווח הזמן הקצר, ובאמצעות רווחים אלו מפעילות ואולי גם מימוש נכסים, תוכל בתום פרק זמן קצוב להציג "הסדר נושים" שיאושר ע"י נושי החברה, ויהיה בו כדי לשפר את מצב הנושים לעומת אלטרנטיבה של פירוק החברה.

באם ישוכנע ביהמ"ש מקיומו של סיכוי רב להצלחת הפעלה שכזו, יינתן "צו הקפאת הליכים" לתקופה מסויימת שתוכל לקבל הארכות עד למקסימום 9 חודשים קבועים בחוק. לניהול החברה ימונה "נאמן" שיאושר ע"י ביהמ"ש ויהווה זרועו הארוכה של ביהמ"ש בהליך, וכן יעביר דיווח תקופתי לביהמ"ש כפי שיידרש.

במידה והחברה תעמוד בתוכניתה ויאושר בתום תקופה הסדר נושים, תיחלץ החברה מההליך ותשוב לפעול באופן רגיל באמצעות בעליה.

צו לפירוק החברה

ייתבקש ע"י נושי החברה בגין חובות אליהם שלא משולמים, ובגין מצב של "חדלות פירעון" של החברה או הוכחה מספקת אחרת כי אין בידי החברה היכולת לפרוע חובותיה לנושים בפרק הזמן הסביר.

במידה וייענה ביהמ"ש לבקשה, ימונה תחילה "מפרק זמני" אשר במידה ויחשוב כי קיימת כדאיות בהפעלת החברה (החברה עשויה לצבור תרומה תזרימית חיובית), עשוי יהיה המפרק לבקש להפעיל את החברה בהליך "הפעלה אגב פירוק".

גם כאן, במידה ותעמוד החברה בתוכנית הפעלה רווחית, קיים סיכוי סביר שפעילותה העסקית תוצע למכירה ואף שבעלי החברה יצליחו להציע הסדר נושים שיאושר ע"י נושי החברה, בהנחה שבעלי החברה הכרחיים בתרומתם להפעלה כזו, ובתום תקופת "ההסדר" ישוב העסק לפעול כרגיל.

צו כינוס נכסים

ניתן על פי בקשת נושים הממציאים לביהמ"ש מסמכים המוכיחים שיעבוד או בעלות על נכסים מסוימים המוחזקים בידי החברה. ההליך נועד בעיקרו לשמור הזכויות בנכסים מול הנושים, ולרוב יסתיים ההליך בפתרון המשבר הנקודתי, או שימשיך וייתרחב עד כדי מתן צו פירוק לחברה.

(הכותב אבי אזולאי משמש מנהלה של פירמת הייעוץ B&A Consultants המתמחה בניהול וליווי חברות בקשיים)

www.recover.org.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבי אזולאי,  מנהל משרד הייעוץ בי אנד איי יועצים המתמחה בליווי וניהול חברות בקשיים

www.recover.org.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבי אזולאי

מאת: אבי אזולאידיני עסקים15/08/124948 צפיות
בימים בהם טייקונים מחזיקים בנכסים מרובים ומגוונים שממומנים בעיקרם מכספי ציבור, ובעת משבר בוחרים לאיים בגלגול תוצאות המשבר ותוצאות ניהולם (יש להזכיר) לפתחו של אותו ציבור מבלי לסכן משפטית נכסיהם המופלגים האחרים, מתבקשת השאלה האם לא ראוי להגביל את הערבון המוגבל בחברות בע"מ.

מאת: אבי אזולאידיני עסקים15/08/123541 צפיות
כך נזהה חברה או לקוח בקשיים תזרימיים

מאת: אבי אזולאידיני עסקים11/06/101368 צפיות
מהי חברה בקשיים? מתי נגדיר חברה ככזו? האם חברה הפסדית היא חברה בקשיים?

מאמרים נוספים בנושא עסקים - כללי

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי10/05/20195 צפיות
ניתוח עפ"י מודל שרשרת הערך מסייע לזהות היכן נוצר הערך ומה ערכו במונחי עלות מימושו. צריך לזכור ששרשרת הערך טרם יצירתה בעסק, נוצרה בשלב מוקדם יותר כשרשרת ערך אצל ספקים שונים בשלבים קודמים, ועשויים להתווסף אליה שרשרות ערך נוספות של ספקים נוספים עד לסיכומה הסופי אצל הלקוח הסופי.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי03/05/20217 צפיות
גישת ניהול בצועים עסקיים באמצעות ניהול ובקרת מדדי בצוע מרכזיים הינה גישה ניהולית, המאפשרת לפקח ולבקר את ביצועי העסק ברמה שוטפת. הבקרה היא של יעדים שהוגדרו כמייצגים והשגתם תאפשר לממש את מטרות העסק.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי07/03/20278 צפיות
בודקים סקר שכר הייטק בכדי להבין את המצב שלכם ביחס לשוק? עומדים לפני ראיון עבודה ורוצים להיות בטוחים כי התשובה שלכם לשאלת ציפיות השכר תהיה נכונה? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: Daniel.Bעסקים - כללי26/02/20315 צפיות
חקירות פרטיות - אמון הוא מצרך בסיסי ונחוץ מאוד בחיים שלנו כבני אדם חברתיים. אנו מעוניינים לתת אמון בסובבים אותנו, ולבטוח במה שבני המשפחה או העמיתים בעבודה אומרים לנו.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי26/01/20422 צפיות
בתחום ההייטק חיפוש העבודה מתמקד פעמים רבות לא רק במשרה עצמה, בתנאי השכר וכדומה, אלא גם בחברה עצמה. כיום ישנן חברות מובילות אשר רבים חושקים בעבודה בהן, חברות אשר מובילות את רשימת החברות המבוקשות בזכות תנאי עבודה מעולים שהן מציעות לעובדים, סביבת עבודה גמישה ואיכותית יותר, אופציות קידום נרחבות ועוד.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי30/12/19492 צפיות
רוצים להתקבל לעבודה בחברת הייטק מסויימת? מחפשים גישה אל חברות ההייטק הגדולות והמובילות בישראל? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי01/12/19593 צפיות
עומדים לפני גיוס עובדים משמעותי לחברה שלכם? רוצים לפרסם מודעות דרושים הייטק במקומות אשר יובילו אתכם לקבלת קורות חיים ממועמדים איכותיים אשר באמת מתאימים למה שאתם מחפשים? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica