חפש מאמרים:
שלום אורח
16.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

כיצד ניתן לקבל אישור לרשום נכס בטאבו כאשר קימות חריגות בניה? אישור פיקוח לחיבור חשמל במבנה ישן ?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל07/11/2020575 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
מחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה מספרי המקרקעין ניתן לבטל הערת אזהרה בנושא צווי הריסה במקרים הבאים:
 • כאשר הוצא היתר בנייה אשר חופף במלואו את נשוא הצו.
 • כאשר הצו בוצע במלואו (נהרס).
 • כאשר צו ההריסה רשום על כל דיירי הבית המשותף ולמעשה הוא נוגע לאחת או יותר מהדירות, ניתן למחוק את ההערה לדייר/דיירים שאין להם נגיעה בצו המדובר.
 • כאשר מדובר בצו הריסה ישן, עד 1970, כאשר הערה נרשמה על שם הבעלים אשר אינם בעלי זכויות במקרקעין כיום.
 • כאשר הצו נרשם בטעות על חלקה אחרת.

 

הגשת בקשה למחיקת הערת אזהרה

לצורך בקשה למחיקת הערת אזהרה יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס פנייה למחלקת פיקוח
 • טופס פנייה לבית משפט
 • נסח טאבו מעודכן
 • אישורים נוספים על פי הצורך, כגון היתר בנייה חופף את נשוא האישום, כתב אישום הרלוונטי.

לאחר קבלת המלצה של מחלקת הפיקוח לביטול הערת האזהרה, תישלח תשובה למבקש והחומר יעבור להמשך טיפול במחלקה הפלילית, על מנת לקבל את המלצתה לביטול.
המלצת המחלקה הפלילית תובא בפני שופט, אשר לו הסמכות לקבוע בנושא זה. לאחר קבלת ההחלטה, המחלקה הפלילית תעדכן את המבקש. ניתן ליצור קשר עם המחלקה הפלילית על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

אישור תשריט לרישום בית משותף או לתיקון צו בית משותף

אישור התשריט על ידי מוסד תכנון מהווה אסמכתא להתאמת הנכס נשוא התשריט למצב התכנוני המאושר, ובכלל זה להיתרי הבנייה שניתנו עבור הקמתו, על מנת להציג בפני המעיין בתשריט את התמונה הנכונה.

ניתן לאשר תשריט בית משותף רק אם קיים היתר בנייה עבור בניין ישן וטופס 4 לאכלוס ו/או תעודת גמר עבור בניין חדש.

 

 

הנחיות לעריכת תשריט רישום בית משותף
 • יש להכין תשריט בהתאם להנחיות משרד המשפטים, בהלימה להיתר הבנייה. אי התאמה להיתר יש לסמן לפי כללי סימון החריגות (אין לכלול בתוך קו התיחום של היחידה את חריגות הבנייה או תוספות ללא היתר, ואין לחשב את שטחן במניין שטחים כשרים לרישום. יש לסמן אותן בקו מקווקו בליווי תיאור מילולי).
 • יש להקפיד על תיאור מילולי של כל חלל/שטח בתשריט, כפי שאושר בהיתר (דירה, מחסן, מתקן חניה, חדר אשפה, לובי קומתי וכד').
 • יש להקפיד על הצגת כל השטחים המשותפים כפי שאושרו בתקנה 27.
 • שטחי זיקת הנאה יש לסמן גרפית, בליווי תיאור מילולי - כפי שמופיע בתשריט  ובשטר הזיקה בפנקס הזכויות.
 • יובהר בזאת כי אישור התשריט לא מתייחס לחישוב שטח היחידה הרישומית (נושא זה הינו באחריות בלעדית של עורך התשריט).
 • יש  להקפיד כי תצהיר בגוף התשריט ייערך בהתאם למהות (רישום של בית חדש או תיקון הצו של בית קיים).
 • כל עותק צריך להיות חתום בחתימה מקורית של עורך התשריט.

 

מידע משלים:
 • משרד המשפטים > יחידות המשרד > אגף רישום והסדר מקרקעין > יחידות האגף > לשכות המפקחים על רישום מקרקעין > תדריכים
תהליך העבודה

את התשריט יש להגיש למחלקה בדואר, או להניח בתיבה ייעודית באולם קבלת קהל אגפי, או למסור למרכז מידע פיקוח בפגישה מתואמת מראש דרך המוקד הטלפוני. לתשריט יצורפו מכתב נלווה בו והצהרת המגיש/הפועל לרישום, כי הינו מייצג את כלל בעלי הנכס, פרטי איש הקשר לעריכת ביקורת בנכס, ונסח רישום עדכני.
המפקח יבדוק אם התשריט מתאים להיתר הבנייה ולמצב הקיים בשטח (בבניינים חדשים רצוי להגיש את התשריט בסמוך ככל האפשר למועד קבלת טופס 4 לאכלוס, על מנת למנוע כפל ביקורות). לאחר מכן, התשריט יועבר למרכז חו"ד לטאבו, אשר יבדוק התאמתו למצב התכנוני התקף.

אם אין חריגות ולא נדרש תיקון התשריט:

 • מרכז חו"ד לטאבו ייצור קשר עם המבקש ויבקש ממנו להמציא 2 העתקים נוספים של התשריט
 • התשריטים המאושרים יועברו למרכזי מידע פיקוח, למסירה.

אם יש חריגות בנייה ו/או נדרש תיקון התשריט:

 • יש לסמן את החריגות על גבי התשריט, לפי הכללים המתוארים מעלה.
 • יש להמציא 3 העתקים מתוקנים של התשריט.
 • מרכז חו"ד לטאבו יערוך בקשה לרישום הערה בדבר אי התאמה להיתר, לפי תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011.
 • רשות הרישוי תדון ותחליט בבקשה.
 • התשריטים המאושרים, יחד עם בקשת רישום לפי תקנה 29, יועברו למרכזי מידע פיקוח למסירה.

אנו נאשר עד 3 העתקים של התשריט, כאשר אחד מהם יישאר ברשות הוועדה.


ביטול/מחיקה של הערה לפי תקנה 29

במקרה שאושר תשריט לרישום/תיקון צו בית משותף, בכפוף להערה לפי תקנה 29, וחלפה העילה לרישומה - יש להגיש פנייה אשר תכלול:

 • מכתב המנמק את הסיבה למחיקת ההערה - בצירוף [רצוי, אך לא חובה] תמונות "לפני" (עם החריגה) ו"אחרי" (כאשר החריגה נהרסה), או צילום היתר בנייה "המכשיר" את החריגה.
 • נסח טאבו בו רשומה ההערה.
 • תשריט בית משותף (לצורך זיהוי החריגה ומיקומה)..

אישור המחיקה המופנה ללשכת הרישום (טאבו) יימסר לפונה להמשך טיפולו.

 

אישור הפיקוח לחיבור חשמל במבנה ישן

על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבנייה, רשאית חברת החשמל לספק חשמל למבנה הבנוי בהיתר בלבד.
באשר למבנה הקיים מלפני תחולת החוק (דהיינו, בנוי לפני 1965) אך בידי הבעלים או הרשויות אין היתר בנייה עבורו, ניתן לאשר התקנת מונה אחד בלבד.

לצורך הוכחת מועד הקמת הבנייה יש להמציא אישור מבוסס פענוח צילומי אויר או מפה מאושרת מהמרכז למיפוי ישראל. לצורך הגשת הבקשה יש למלא טופס פנייה ולצרף לו את האישור הנ"ל, נסח טאבו עדכני - או אישור חברת עמידר, או אישור חיבור קודם מחברת חשמל (ישן).

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים04/01/2161 צפיות
מדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה מדריך זה מפרט את סוגי העבודות והמבנים הפטורים מהיתר בנייה, על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014.

מאת: בנימין קלינגרעסקים קטנים ובינוניים04/01/2161 צפיות
משרדנו סייע במחקר בסיוע להפחתת הנטל הבירוקרטי על בעלי העסקים. בקרוב עלויות הרישוי יקוצצו משמעותית. התיקון לתקנות רישוי עסקים יאפשר להתחיל לעבוד עם המסלולים המקוצרים. עסקים ברמת סיכון נמוכה יוכלו לקבל רישיון עסק על בסיס תצהיר, ללא תהליך האישורים המלא הקיים עד כה.

מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים04/01/2167 צפיות
על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גורמי הרישוי השונים, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים: חוקיות המבנה והיתר הבנייה. באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה. התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

מאת: בנימין קלינגרעסקים - כללי04/01/2171 צפיות
חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968​ (להלן: "חוק הרישוי") מטרת החובה בקבלת רישיון עסק בהתאם לחוק הרישוי הינה, בין היתר, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושב. מהו רישיון לניהול עסק ? ​רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי04/01/2164 צפיות
מהו ההבדל בין קונסטרוקטור למהנדס בניין? ראשית חשוב להבין, שמהנדס קונסטרוקטור הוא מהנדס בניין שהתמחה בתכנון והוא בעל ניסיון עבודה של מספר שנים במשרד של קונסטרוקטור ותיק ומנוסה. מהנדס בניין, יכול לעבוד בתחום הביצוע (מהנדס ביצוע אצל קבלן) וכן יכול לשמש כמפקח בנייה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון31/12/20120 צפיות
משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה. בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה, אדריכלות, קידום בקשות ,זירוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי, הסדרים והסכמים עם הרשויות, שרותי הנדסה ופקוח על הבניה.

מאת: בנימין קלינגרצדק חברתי30/12/20136 צפיות
לאחרונה רבים פונים למשרדנו לאחר קבלת התראה על צו מנהלי. יש כאלו שפונים גם אחרי שקבלו את הקנס המנהלי שתמיד סכום בסכום גבוהה הרבה מעל המצופה. בד"כ מדובר על קנס גבוהה שניתן בשל שימוש שלא בהיתר, שימוש חורג ו/או בשל ביצוע עברות בניה. תוספות בניה, פיצול דירות , שימוש בקרקע חקלאית וכדומה. מדובר בקנס קצוב משמעו למשרדנו מחלקה מיוחדת הפועלת ומסייעת ללקוחות המשרד בהסדרת חריגות בניה ,ביטול צווי הריסה וקנסות מנהליים. הנכם מוזמנים לפנות ליעוץ ויפה שעה אחת קודם. בהמשך כל מה שכדאי וצריך לדעת על צו הריסה קצוב

מאמרים נוספים בנושא חוק ומנהל

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל07/08/20333 צפיות
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), תש"ע-2010 רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – צווים רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – סדרי דין תוכן ענינים סעיף 1 הגדרות Go 2 סעיף 2 הגשת הבקשה ומועדה Go 2 סעיף 3 דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו Go 2 סעיף 4 דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו Go 2 סעיף 5 הודעת החלטה Go 3 סעיף 6 אי עמידה בתקנות Go 3 סעיף 7 בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור Go 3 סעיף 8 תחילה Go 3

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/07/20340 צפיות
גם אם קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה, יש פתרון לבעיה צו הריסה מנהלי וחוק התכנון והבנייה תכליתו של סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, שמכוחו מוצאים צווי הריסה מינהליים על-ידי ראשי ועדות התכנון והבנייה, הנה מתן מענה מידי ויעיל למיגורה של תופעת הבנייה הבלתי חוקית, תוך שמירה על שלטון החוק – בכלל, ועל דיני התכנון והבנייה – בפרט. צווי ההריסה המנהליים נועדו לסלק על-אתר בנייה בלתי חוקית, בעודה בחיתוליה, כדי למנוע קביעת עובדות מוגמרות בשטח. השופטים מתייחסים לצו ההריסה כאחד מהאמצעים האפקטיביים ביותר

מאת: עידן שלומןחוק ומנהל21/01/191519 צפיות
מתי פעם האחרונה בדקת את חיוב הארנונה שקיבלת? סביר להניח שלא ממש בדקת אותו, כמו מרבית הישראלים. התרגלנו כבר לקבל את החשבון בדואר ולשלם אותו לפי הסכום שכתוב. בלי שאלות ובלי בדיקות. חבל מאוד שזה המצב.

מאת: אדיר בנימיניחוק ומנהל14/08/181061 צפיות
ראשי עיר בישראל עושים שימוש במופעי בידור על מנת לקדם את מועמדותם סמוך מאוד למועד הבחירות. כמות האירועים הולכת וגוברת ככל שמתקרב מועד הבחירות. שופטי בית המשפט העליון שעמדו בראש ועדת הבחירות המרכזית ביקרו קשות תופעה זו.

מאת: אופירחוק ומנהל07/06/161224 צפיות
תחום המשפטים הוא תחום מורכב וכולל לא רק עורכי דין שמייצגים לקוחות בבתי משפט או בתי דין, אלא גם בעלי תפקידים נוספים שעבודתם נגזרת מכוח החוק. אחד מבעלי התפקידים הללו הוא נוטריון בתל אביב. עבודתו של הנוטריון נוגעת בעיקר לאישורים ולאימות של מסמכים בעלי תוקף משפטי כמו צוואות או הסכמי ממון וגם לתחומים נוספים כמו מקרקעין, אימוץ, תרגום ועוד.

מאת: אופירחוק ומנהל23/02/161307 צפיות
המושג נוטריון הוא מושג שאדם במשך חייו הבוגרים נתקל לא לפעם ואפילו נדרש במהלך חייו הבוגרים. מה זה אומר?

מאת: אופירחוק ומנהל31/01/161223 צפיות
מיהו הנוטריון שניתן לעבוד מולו בראש שקט במדינת ישראל פועלים לא מעט נוטריונים שמספקים שירותים משפטיים שונים בערים רבות בארץ.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica