חפש מאמרים:
שלום אורח
11.08.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פטור מיגון- הנחיות חדשות מפיקוד העוטרף במיזמים של תמא 38

הנחיית ענף בנושא עקרונות המיגון במיזמים מתוקף תמ"א 83 8 .כללי: א. התוכנית הממשלתית תמ"א 30 מכתיבה שינויים מבניים הכוללים תוספת זכויות בנייה. ב. התוכנית מחוייבת לדרישות חוק הג"א הן לדירות הקיימות והן לדירות החדשות במיזם בו מיישמים את עקרונות התוכנית. ג. הנחיית ענף זו מבהירה את העקרונות והכללים להכלת עקרונות חוק הג"א והתקנות במיזם מתוקף תמ"א 30. 0 .דירות קיימות במיזם: א. תנאים לקבלת פטור: 8 )מקלט פרטי משותף - במבנה בו קיים מקלט פרטי משותף לדירות הקיימות, יינתן פטור ממיגון לדירות הקיימות, בתנאים המצטברים הבאים: א( המקלט תקין - יש להגיש דו"ח תקינות המקלט במסגרת הבקשה להיתר. ב( במקלט מותקנת מערכת אוורור וסינון בהתאם לתקנות חוק הג"א ובהתאם לת"י 0578. ג( המקלט עומד בכל דרישות המיגון המפורטות בתקנות חוק הג"א. ככל והמקלט לא עומד באחת מדרישות הסעיפים שלהלן ניתן לשפץ ולשקם המקלט, להשלים הפרטים הנדרשים כך שיעמוד בדרישות. 0 )ללא הוספת שטח עיקרי – במבנה בו אין תוספת שטח עיקרי לדירות הקיימות, יהיה זכאי לפטור מתוספת מיגון לדירות אלו לרבות מקרה בו אין מקלט פרטי משותף במבנה. ב. כאשר התנאים בסעיף 0.א'. לא מתקיימים, יחויבו הדירות הקיימות בהקמת פיתרון מיגון בהתאם לעקרונות כמפורט בסעיף 0 למסמך זה. 3 .דירות חדשות במיזם מחויבות בהקמת פיתרון מיגון בהתאם לעקרונות סעיף 0 למסמך זה. 0 .דרישות פיתרון מיגון במיזם מתוקף תמ"א 83: א. פתרון המיגון במיזם יהיה בניית מגדל מרחבים מוגנים דירתיים )ממ"ד( תקניים, שטח כל ממ"ד לא יפחת מ-8 מ"ר נטו. ב. שוכנעה הרשות המוסמכת כי התנאים ההנדסיים לא מאפשרים זאת, רשאית לאשר ממ"ד ששטחו קטן יותר, אך לא פחות מ-5 מ"ר נטו. ג. שוכנעה הרשות המוסמכת כי תנאי המקום אינם מאפשרים ירידת היקף קירות מגדל המרחבים המוגנים כנדרש בתקנות הג"א )%78 מההיקף לפחות(, ובדרישות הנחיות ענף 20-28( המפורסמות באתר פיקוד העורף(, רשאית הרשות המומסכת לאשר ההקלות הבאות לעניין ירידת קירות ההיקף: 8 )תקרות הביניים של ירידת הקירות יהיו בעובי 08 ס"מ לכל הפחות. 0 )כאשר קיימות תקרות ביניים מלאות של הדירות הקיימות, יידרש חיבור בין תקרות הביניים הקיימות לקירות היורדים, ללא יציקת תקרות ביניים חדשות. ד. שוכנעה הרשות המוסמכת כי הן התנאים ההנדסיים והן תנאי המקום במיזם לא מאפשרים הקמת מגדל מרחבים מוגנים, גם במימוש כלל ההקלות המפורטות בסעיפים 0.א'.-ג'. רשאית הרשות המוסמכת לאשר פטור ממיגון בתנאי להקמת "שיפורי מיגון" בהתאם לסעיף 0(.ד( במדיניות הפטורים. כלל שיפורי המיגון במיזם יהיו בהתאם לדרישות מפרט שיפורי מיגון של פיקוד העורף, שיפורי המיגון יהיו מסוג "שיפור מיגון מוגבר" בלבד. בדירות קיימות בהן התנאים ההנדסיים לא מאפשרים הקמת "שיפור מיגון מוגבר", הרשות המוסמכת רשאית לאשר הקמת "שיפור מיגון בסיסי". 5 .כל חריגה המתבקשת מהנחיה זו תאושר על-ידי מהנדס המרחב הראשי/המהנדס הראשי/הח"מ בלבד ובאופן פרטני. 2 .כל סתירה בין הכתוב בהנחיה זו לבין הכתוב בתקנות הג"א, הנאמר בתקנות יגבר ויהיה הקובע למקרה או עניין. בברכה, סא"ל אנדרי בלאוסוב רע"ן הנדסה ורגולציה פיקוד העורף
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרפורומים וקהילות01/08/2241 צפיות
בני זוג מבאר שבע הואשמו בשימוש אסור במקרקעין בגין הוספת מחסן, חניה ודלת כניסה נוספת לדירתם ללא היתר בנייה. הם טענו להגנתם שבכל הרחוב נבנו מבנים דומים ורק נגדם הוגש כתב אישום, כך שמדובר באכיפה בררנית שמקימה להם הגנה מן הצדק. לדבריהם, הם אפילו לא זומנו קודם לחקירה. השופטת זהר דולב להמן מבית המשפט לעניינים מקומיים בעיר קיבלה את הטענות והחליטה לזכות את האישה. האישום נגד בן זוגה לא בוטל לנוכח מעורבותו הדומיננטית יותר בביצוע העבירה, אך נקבע כי שיקולי ההגנה מן הצדק יישקלו לטובתו במסגרת גזר הדין.

מאת: בנימין קלינגרייעוץ משפטי22/07/2283 צפיות
בקשה לשינויים בהיתר - בסמכות מהנדס העיר לאחר קבלת ההיתר, מבוצעים לעתים שינויים מזעריים במהלך הבנייה, או שנולד צורך בשינויים אלה לעומת המאושר בהיתר, עוד בטרם תחילת ביצוע הבנייה. מהנדס העיר רשאי לאשר, בעצמו או מי מטעמו, חלק מהשינויים (ראו רשימה בהמשך), ללא צורך בדיון או באישור של ועדת המשנה או רשות הרישוי. זאת, על פי תקנות התכנון והבנייה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית), תשנ"ב-1992. לבקשה בהליך זה לא נדרש תיק מידע. ההיתר נמסר לאחר בדיקת תכנית השינויים, במידה שהם עומדים בדרישות המפורטות בתקנות.

מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים22/07/2268 צפיות
תוספת בניה היא הוספת שטח או קירוי שטח למבנה קיים ,בניית גדר, בריכה, הצבת ג'קוזי, סגירת מרפסת, פרגולה ועוד. זכויות הבניה של כל קרקע נקבעות בתכנית בניין עיר (תב"ע) והן מפרטות את היקף הבניה האפשרי במבנה. במקרים מסוימים, החוק מאפשר לבקש הקלות בהגשת בקשה לתוספת זכויות בניה וקווי בניין, הנתונות לשיקול דעת הוועדה המקומית. במידה וקיימות זכויות בניה שטרם מומשו במבנה – תוכלו לבקש מהועדה המקומית לתכנון ובניה היתר בניה לתוספת בניה, עד הגודל המותר לפי התב"ע. במידה ואין זכויות בניה לפעמים ניתן לבקש לנייד(לרכוש) זכויות בנייה מבעלי זכויות.

מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים22/07/2272 צפיות
מהו רישיון עסק? על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו. רישיון לניהול עסק הינו מסמך הניתן על ידי העירייה המתיר את פתיחתו וניהולו של עסק לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים. הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.

מאת: בנימין קלינגרעסקים - כללי30/05/22236 צפיות
הריני להעלות בפניכם נוהל עבודה, לדיון בהתנגדויות בפני הוועדה המקומית לבקשות להיתרי בניה ולתכניות בנין עיר. נוהל העבודה יועלה לאתר האינטרנט ההנדסי של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. הנכם מתבקשים לפעול מעתה ואילך בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל העבודה. הנוהל נערך בהיוועצות עם היועץ המשפטי ומושתת על ההוראות הקבועות בחוק התכנון והבניה התשכ״ה 1965( כהגדרתו בנוהל – חוק התכנון והבניה( ועל הקבוע בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע״ו 2016( כהגדרתן בנוהל – תקנות רישוי בניה(.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל30/05/22269 צפיות
מילון מונחים גולש יקר, האתר של קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה מעניק לך מידע כללי עדכני ודינמי , ומידע נקודתי בתחומים ההנדסיים השונים ובהם רשוי ופקוח על הבנייה ותכנון בשילוב מפות גאוגרפיות עדכניות ומדויקות. בחלון זה תוכל לקבל מידע על מונחי יסוד בתחום ההנדסי / גאוגרפי ומידע אודות יכולות המערכת בתחומים שונים. להלן תאור של מספר מונחי יסוד שיקלו עליך את הגלישה

מאת: בנימין קלינגראקטואליה03/05/22335 צפיות
מי רשאי להגיש בקשה להיתר בניה? הנדסאי בנין, אדריכל, מהנדס , קונסטרוקטור או כולם? בקשות כעורך ראשי להיתר בנייה ובאילו מבנים? פסק דין שהתקבל בימים האחרונים בבית המשפט המחוזי בחיפה מפזר את הערפל ועושה סדר בסוגיה הבוערת. השופטת תמר שרון נתנאל, קבעה כי אדריכלים בלבד יוכלו לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר למבנים של ארבע קומות ומעלה. מהנדסים לעומתם, יהיו רשאים לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר רק כאשר מדובר במבנים פשוטים בשימושים מוגבלים, כשהכוונה היא למבני מגורים, אחסנה ומלאכה בני פחות מארבע קומות.

מאמרים נוספים בנושא צבא וביטחון

מאת: moraleצבא וביטחון21/08/174860 צפיות
מדי שבוע אנחנו שומעים, בין אם בחדשות ובין אם זה מאנשים קרובים אלינו, על מקרי תקיפה והטרדה. מרבית הסיפורים מגיעים כמובן מנשים אשר מצאו את עצמן מתמודדים עם גברים שביקשו להטריד ולהתקיף אותן, אך אנחנו מכירים גם לא מעט סיפורים על גברים אשר מצאו את עצמם מתמודדים עם מתקיפים ומטרידים מסוגים שונים, בין אם במועדונים, פארקים, גינות ציבוריות, חניונים ועוד.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון25/07/138724 צפיות
עונת הקיץ עמוסה במטיילים ובנופשים בערי התיירות בישראל, ובראשן אילת וטבריה. אחד האלמנטים החשובים ביותר עבור מלון הוא אבטחה קפדנית של שטחו. הדבר התחדד עוד יותר לפני יותר מעשור, לאחר הפיגוע הרצחני במלון פארק בנתניה.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון12/07/131674 צפיות
הרצח המתועב שבוצע בסניף בנק הפועלים בבאר שבע יכול היה להימנע, אילו היו מטפלים בכשלי האבטחה.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון03/07/131854 צפיות
את הוראות הפתיחה באש, ישראלים רבים מכירים עוד מהשירות הצבאי בצה"ל, בין אם היו לוחמים או אפילו בתפקידים אחרים אשר דרשו שמירה על הבסיס או מקומות אחרים. עם זאת, ההוראות עשויות להשתנות מעט ממקום למקום וכן גם בהתאם למצבים של צפיפות קהל, אירועים וכדומה. אם כן, מה הם הנהלים המקובלים?

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון20/06/131586 צפיות
זה קורה להרבה אנשים בחיים, וסביר להניח שגם אתם מכירים את המקרים האלו – שכיחת המפתח לבית, והמתנה מחוצה לו עד שאחד מבני המשפחה מגיע עם המפתח שלו. בדיוק בגלל מקרים כאלו, וגם מתוך ניסיון ליצור פתרון אבטחה שיתמודד עם פורצים, הומצא מנעול טביעת אצבע לדלתות, המכונה מנעול ביומטרי.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון21/05/131634 צפיות
כל חברת אבטחה יודעת שפתרון המיגון הטוב ביותר הוא אפוד המגן. תופתעו לשמוע שכיום השכפ"צים הכבדים והמסורבלים הופכים לקלים יותר, חסינים יותר ואפילו אפנתיים.

מאת: אל"מ במיל. בני טלצבא וביטחון16/05/132241 צפיות
בבחירת אקדחים אנו נבחן מספר מאפיינים עיקריים ונחלק אותם לקטגוריות החשובות לנו. אך לא פחות חשוב לבחור סוג אקדח מתאים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica