חפש מאמרים:
שלום אורח
05.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ופעילות האורגנים בה- סקירה כללית

עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ופעילות האורגנים בה- סקירה כללית

מבוא-

בדיני החברות של ימינו, ישנן מערכות חוקים וכללים מפורטת המסדירות את ענייני החברה והקשורים בה, במדינת ישראל חוק החברות הוא זה שקובע איך ועל פי מה תנהג החברה.

חברה הינה תאגיד, דהיינו אישיות משפטית עצמאית מלאכותי הנושאת בזכויות וחובות משלה. כאישיות משפטית עצמאית יכולה החברה לתבוע ולהיתבע, להתקשר בחוזים, להחזיק נכסים ולבצע פעולות משפטיות נוספות, הכל בנפרד מבעלי מניותיה.

ישנו עיקרון מנחה לעניין התאגדותה של חברה, והוא שכל אדם רשאי לייסד חברה.

פעולותיה של החברה, שהינה אישיות משפטית נפרדת ועצמאית בעלת זכויות וחובות משלה, מתבצעות באמצעות "איבריה", דהיננו גופים הקיימים בחברה ואחראים לביצוע תפקידים מוגדרים. גופים אלה נקראים "אורגנים".

עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת- סעיף 4 לחוק החברות- חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כתאגיד. על כן אנו מתייחסים לחברה כאישיות נפרדת, ניתן לתבוע אותה והיא יכולה לתבוע, ניתן להתקשר עם החברה בהסכמים חוזיים מול צדדים שלישיים וניתן לפתוח לחברה חשבונות בנק.

תנאי עיקרי נוסף לעניין ההתאגדות הינו שאף מטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור (האינטרס הציבורי). בעבר, דרשה פקודת החברות כי בחברה יהיו שני בעלי מניות לפחות, אך הוראה זו בוטלה בחוק החברות המאפשר גם לבעל מניות אחד להקים חברה ולהחזיק בכל מניותיה.

תהליך הקמת החברה החברה הינו הליך טכני בו על המבקש להקים את החברה למלא מספר דרישות (לעניין דרך הקמת חברה בארץ ובחו"ל יפורסם מאמר המשך), בהן מילויו של טופס בקשה, הצהרת דירקטורים ראשונה והחשובה מכולן, צירוף תקנון הקובע איך החברה מתנהלת.

הרשם יבדוק את המסמכים ובמידה ומצא כי קויימו כל הדרישות לפי החוק לגבי הרישום, ירשום הוא את החברה ויעניק לה מספר רישום, המהווה מעין מספר תעודת זהות של החברה ותעודת התאגדות.

עיקרון האחריות המוגבלת- חלק מכריע בשיקולים בעד הקמת חברה רשומה הינם מתוך ההבנה כי לחברה מוקנה מעמד משפטי נפרד ובעלי המניות של החברה לא יחוייבו בחיובי החברה בעקבות זאת, למעט הסכום אותו התחייבו להשקיע אלא כדי הגובה הערך הנקוב של המניות שהוקצו להם. ובכך בא לידי ביטוי עיקרון האחריות המוגבלת של בעלי המניות. למעשה מרגע לידתה של החברה קמה לחברה אחריות משל עצמה ובמקרה בו לחברה נוצרו חובות, על הנושים לפנות לחברה עצמה.

לסבר את האוזן, נניח והחלטתם לפתוח חברה, והחלטתם להשקיע בחברה הון של 50,000 ש"ח. ביום בו החברה תשקע בחובות, אתם, אלו שפתחו את החברה, לא תחוייבו ביותר מ- 50,000 ש"ח שהשקעתם ולגבי שאר הכספים שהחברה חייבת אתם מוגנים, אלא אם כן ייראו בהתנהגותכם התנהגות לא תקינה ובכך יורם מסך ההתאגדות מעל פעילותכם כבעלי מניות ומנהלים בחברה.

מסך זה, המפריד בין החברה לבעלי המניות בה, נקרא בלשון המשפטית "מסך ההתאגדות", ומבטא באופן סמלי את עצמאות החברה ואת יישותה הנפרדת, משפטית, מזו של חבריה ומנהליה.

על פי סעיף 6 בחוק החברות, בית המשפט יוכל לקבוע הרמת מסך אם השימוש באישיותה הנפרדת של החברה הוא למטרות הונאה או פגיעה באנשים, אם הניהול של החברה לא היה לטובתה ונלקחו סיכונים בלתי סבירים בנוגע ליכולת החברה לפרוע את החובות שלה.

מבנה החברה וניהולה מבחינת בעלי תפקידים:

האורגנים בחברה- פעולותיה של החברה, שהינה אישיות משפטית נפרדת ועצמאית בעלת זכויות וחובות משלה, מתבצעות באמצעות "איבריה", דהיננו גופים הקיימים בחברה ואחראים לביצוע תפקידים מוגדרים. גופים אלה נקראים "אורגנים".

ענייניה של החברה מנוהלים באמצעות שלושה אורגנים עיקריים והם:

1.      האסיפה הכללית- מורכבת מבעלי המניות ובעלת סמכויות שונות כמוגדר בס' 57 לחוק החברות: שינוי תקנון, הפעלת סמכויות הדירקטוריון, מינויים של רו"ח ודירקטורים חיצוניים ועוד. האסיפה הכללית מאפשרת לבעלי המניות, המעוניינים במיקסום רווחיהם תוך מינימום מעורבות בחיי היומיום של החברה, לעשות זאת על ידי שימוש בסמכויות הנרחבות שיש להם, כגון: ביצוע שינויים בתקנון החברה, מינוי דירקטורים הגדלת הון המניות ועוד.

2.      הדירקטוריון-  ס' 92 לחוק החברות קובע כי הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנכ"ל. הדירקטוריון כולל מספר חברים ומקבל את החלטותיו על ידי רוב, הוא מתמנה על ידי בעלי המניות של החברה ומכהן בעצם כמועצת המנהלים של החברה כשבראשו יושב יו"ר הדירקטוריון.

3.      המנכ"ל (וההנהלה המעשית)- ס' 120 לחוק החברות- המנכ"ל אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון והוא כפוף להנחיות הדירקטוריון. חברי ההנהלה המעשית אלה נושאי המשרה הבכירים של החברה, ביניהם ניתן למצוא את מנהל משאבי האנוש, מנהל השיווק, מנהל הכספים ועוד. המנכ"ל מתמנה על ידי הדירקטוריון. שאר חברי ההנהלה ממונים על ידי המנכ"ל ומקיימים יחסי עובד מעביד עם החברה. מבנה ההנהלה המעשית הינו היררכי. בראש עומד המנכ"ל, וכל השאר כפופים לו.

3 מישורים לניהול החברה והשליטה בה:

לצורך הבהרת המישורים ניקח לדוגמא חברת בניה תוך הכנסת פעילותה לתוך כל אחד מהמישורים.

1.      הניהול השוטף היומיומי- מבוצע על ידי המנכ"ל וצוות ההנהלה הבכיר. הם אחראיים לתפעול ענייניה השוטפים של החברה. לדוגמא: בחברת בניה המנכ"ל ינהל את המו"מ עם הספקים, יחליט לגבי התקשרויות מסויימות, מכרזים ופרוייקטים, ינהל את ישיבות ההנהלה ויהיה הסמכות העליונה לשאר העובדים, יקיים פגישות עבודה עם מנהלי התפעול, המהנדסים הראשיים לתחום הביצוע, מהנדסי התשתיות ומנהלי המחלקה המשפטית.

2.      קביעת המדיניות וההחלטות האסטרטגיות – מבוצעת על ידי הדירקטוריון, בחברת בניה למשל יקבל הדירקטוריון החלטות אסטרטגיות לגבי התקשרות החברה בפרוייקטים מסוג מסויים (למשל: תחום הכבישים והדרכים לעומת בנייני המגורים), יבקש להגדיל את הפעילות בתחומים שונים (למשל: פרוייקטים בחו"ל באיזור מסויים בו יש תנופה) וכו' ויבקר את פעילות המנכ"ל, אשר הוא זה שאמור ליישם את המדיניות שקבע הדירקטוריון.

3.      בחירת דירקטורים וקבלת החלטות בנושאים מיוחדים ו/או חריגים: האסיפה הכללית תפעל בתחומים אלו על מנת להגשים מטרות בעלי המניות ומתוך כך לדוגמא בחברת בניה תחליט על תשלום דיבידנדים ומענקים לבעלי המניות בתום שנה מוצלחת או תחליט על מינוי דירקטורים מתחום הבניה אשר יוכלו לתת לחברה מנסיונם,  זאת בנוסף לדירקטורים מתחומי הכספים והחשבונאות.  

תורת האורגנים-

כאשר נשאלת השאלה, האם ניתן לייחס פעולה מסויימת של אדם לחברה, עלינו לפנות לתורת האורגנים. תורה זו קובעת כי אם עובד בחברה לדוגמה, מבצע עבירה מסויימת, ייתכן ויראו את החברה כמי שבצעה את העבירה. זה סותר את עיקרון האישיות הנפרדת, אז איך בכל זאת אנו פותרים את השאלה הזו? עלינו לעבור את המבחנים שנקבעו בפס"ד מודיעים, שם הוגדרו לראשונה המבחנים לצורך קביעת ייחוס הפעולה

מבחן ארגוני- סעיף 46 לחוק החברות- "האורגנים של החברה הם האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי  וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין". מה שקובע הוא מהות האדם שעשה את הפעולה ואם הוא נחשב אורגן על פי הוראות החוק כך ייחשב.

מבחן פונקציונאלי- הרשימה של האורגנים הינה רשימה פתוחה וניתן לכלול בתוכה את כל מי שעל פי דין או מכח התקנון רואים את פעולתו בעניין מסוים כפעולת החברה. מה שיקבע הוא הפעולה שבוצעה ואם הפעולה שבוצעה הינה פעולה שמתאימה לאורגן בחברה כך היא תיחשב ולא משנה שיעשה אותה אדם שלא נחשב אורגן על פי ההגדרה היבשה של החוק (מנכ"ל, דירקטור או אסיפה כללית).

מבחנים אלה נועדו על מנת לקבוע האם פעולה מסויימת של עובד החברה ניתן לייחס אותה לחברה או שמא העובד פעל בשם עצמו.

לסיכום, על פי תורת האורגנים אנו רואים בפעולת האורגנים כפעולת החברה. מטרתה לגבור על העדר מימד אנושי של החברה ובכך לאפשר ייחוס אחריות ישירה לחברה, אחריות זו יכולה לנבוע הן בפן הפלילי והן בפן הנזיקי אזרחי, למרות זאת ולמרות אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה, אין בייחוס פעולה או כוונה של אורגן, לחברה, כדי לגרוע מהאחריות האישית שיחידי האורגן היו נושאים בה אילולא אותו ייחוס. קרי: אין לאורגן חסינות בעצם פעולתו כאורגן. לפיכך, למרות חובת החברה עדיין נושאי המשרה בחברה יכולים לחוב באחריות על פי  תורת האורגנים. כאשר תאגיד נמצא חייב בעבירה – תוך יישום תורת האורגנים כי אז יראו נושאי משרה מסוימים כאחראים אף הם באותה עבירה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 

משרד עורכי הדין כרמי- קרן ממוקם בקומה ה-4 בבניין המשרדים "בית אשרא" הסמוך לצומת "בית מעריב" בתל אביב, ומעניק שירותים משפטיים בכל רחבי הארץ.

משרדנו עוסק במשפט המסחרי אזרחי על כל גווניו, תוך שילוב בין מספר תחומים על מנת להביא ללקוחותינו את התמונה הרחבה ביותר מולה הם ניצבים. בין היתר עוסק המשרד בדיני חדלות פירעון (פשיטות רגל, כינוסים, פירוקים, הקפאות הליכים, הקמה מחדש של חברות והגנה מנושים והסדרים), דיני חוזים, ליטיגציה אזרחית ומסחרית, תאגידים, ניירות ערך, עסקאות בינלאומיות, מקרקעין ונדל”ן, היי-טק ודיני מכרזים דיני ספורט וחסויות.

המשרד הוקם על ידי שני שותפים – עו"ד אלעד קרן ועו"ד תומר כרמי והינו משרד צעיר, רענן, אסרטיבי ודינאמי המצוי בצמיחה מתמדת וכולל צוות משפטי איכותי המורכב מעורכי דין בעלי יכולות משפטיות ועסקיות לצד מזכירות משפטית, צוות מנהלי ושליחים. בכל עניין משפטי, מטפל הצוות באופן קפדני וללא פשרות ומעניק ללקוחותיו שירות איכותי ומעמיק.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד תומר כרמי, עו"ד אלעד קרן

מאת: עו"ד תומר כרמי, עו"ד אלעד קרןבנקאות19/08/102796 צפיות
בחיי המסחר בעולם המודרני קיימים מספר אמצעי תשלום כמו למשל כרטיס אשראי, מזומן וכמובן שיק. השיק הינו אמצעי תשלום לגיטימי ולעתים אף הכרחי, כמו למשל בביצוע תשלומי שכר דירה (אף על פי שהיום ניתן לשלם שכר דירה גם באמצעות כרטיס אשראי), כמו למשל שאנו מעוניינים לשלם במועד עתידי ועל כן אנו נותנים שיק דחוי למועד הרצוי מבחינתנו ועוד כהנה וכהנה סיבות שונות ומשונות לשימוש בשיק כאמצעי תשלום. אין חולק כי מדובר באמצעי נוח לתשלום. לצערו של כל אחד מאיתנו, פעמים רבות שיק שאנו אוחזים ומפקידים בבנק אינו בר פירעון (צ'ק חוזר, שיק חוזר) ומעמיד אותנו בפני שוקת שבורה ובאי ודאות כיצד לנהוג על מנת לגבות את הכספים המגיעים לנו בעד התמורה שהענקנו לנותן השיק. במאמר זה נסקור בקצרה מונחי יסוד בנושא ונביא בתמצית את דרכי הפעולה האפשריות העומדות בפני האוחז בשיק שאינו בר פרעון.

אנו מפרסמים היום את המאמר הראשון בסדרת מאמרים הנוגעים לעסקאות מקרקעין מסוגים שונים, מאמר זה מהווה מעין מורה נבוכים לכל אדם העומד בפני רכישת דירה. השתדלנו לגעת בכל השלבים בהליך רכישת הדירה, החל משלב המו"מ וכלה בשלב העברת הזכויות בטאבו, כולל הסבר למונחים אותם תשמעו הרבה במקרה והחלטתם לבצע עסקה של רכישת דירה. בעתיד יפורסמו מאמרים נוספים בסדרת מאמרי המקרקעין בהם ניגע בתחום זה מכיוונים שונים, כגון: רכישת דירה מקבלן, קבלת דירה בירושה ועוד סוגים שונים ומגוונים של עיסקאות.

מאת: עו"ד תומר כרמי, עו"ד אלעד קרןדיני משפחה11/07/10982 צפיות
מאמר זה מופנה לכל אדם שבכוונתו להנשא בקרוב וגם לאלה שכבר נישאו, המאמר סוקר את האפשרויות העומדות בפני כל אחד מאיתנו לצורך שמירה על נכסים וממונות שישנם בידנו ואיך כדאי להשתמש בהסכם ממון בצורה יעילה.

במאמר זה נתמצת את פסיקת בתי המשפט על ערכאותיו השונות (תביעות קטנות, שלום ומחוזי) בגין חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 (להלן:"החוק" או "חוק הסלקציה"). פסיקה ענפה נכתבה בנושא חוק הסלקציה, לאור העובדה המצערת כי מועדונים רבים ברחבי ישראל נהגו ועדיין נוהגים בשיטה זו, ולאור התביעות הרבות שהוגשו בעשור האחרון (כידוע חוק הסלקציה חוקק בשנת 2000).

מאמר זה הינו המשך למאמרנו הקודם בנוגע לתקנון הבית המשותף. הפעם בחרנו להכין המאמר בצורת שאלות ותשובות בעניין התקנון ובכך לשים את האצבע על נקודות ספציפיות בהן מצאנו כי רבים מתקשים.

האם במידה ולא צויין מפורשות בחוק על אחריות אישית של נושא משרה, אין מקום להעמיד לדין או להטיל אחריות על נושא משרה, אלא להטיל אחריות אך ורק על התאגיד?

מאמר זה עוסק בעניין תחרות בין שניים הטוענים לכתר באותו הנכס ובאותם המקרקעין. ישנן דרכים שונות להתמודד עם מצב זה בין היתר: רישום הערת אזהרה, ביקור בנכס טרם חתימה על הסכם ועוד.

מאמרים נוספים בנושא דיני עסקים

מאת: רוי ורלדיני עסקים29/01/20394 צפיות
ישנם אנשים רבים שמצאו הצלחה על ידי השקעה ברכוש מסחרי. אין שום קסם בלספק לך חיים מצליחים. תזדקק לידע עובד בנושא נדל"ן, להיות בעל ניסיון בשוק וניסיון בענף. מאמר זה מכיל כמה טיפים שיעזרו לכם להתחיל בהרפתקה שלכם ללמוד יותר על הפעלת נדל"ן מצליח.

מאת: רוי ורלדיני עסקים29/01/20390 צפיות
נכסים תעשייתיים ומסחריים מגיעים לשוק כל הזמן, אך נכסים מסוג זה אינם מקבלים רשימות מועדפות כמו בתים רגילים. בין אם קונים או מוכרים, אל תימנעו משא ומתן. להישמע ולהילחם כדי להשיג לעצמך מחיר הוגן לרכוש. צלם תמונות דיגיטליות של תמונות הבניין. ודא שיש לך כל הליקויים שנמצאים בתמונות שאתה מצלם (דברים כמו חורים, כמו חורים בקיר, ושטיחים פגומים או מלוכלכים.

מאת: רוי ורלדיני עסקים17/01/19505 צפיות
אנשים רבים חושבים על מרפרף בתים למטרות רווח. זוהי דרך מצוינת להפוך הרבה רווח לאורך זמן. תסתכל על אפשרויות הנדל"ן שלך עם טיפים מראש וללמוד כל מה שאתה יכול.

מאת: רוי ורלדיני עסקים23/10/17717 צפיות
If someone promises you to improve your score by changing your factual history, they are lying. Negative credit information remains on your credit report for seven years.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני עסקים17/04/17809 צפיות
עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2044.

מאת: רוני הכהןדיני עסקים09/01/17791 צפיות
במקרים לא מעטים ישנה ההתלבטות שבין פתיחת תיק עוסק מורשה לבין תיק עוסק פטור, אולם מה שחשוב להבין הוא כי ישנם לפחות שני דברים שיכולים למנוע את היות העוסק פטור והכרח שיהיה מורשה. מהם

מאת: אופירדיני עסקים18/10/151792 צפיות
יש מקצוע אחד שקשור לתחום המשפט והוא מקצוע פחות מוכר אך הוא נדרש מאוד וזה הנוטריון. כל אמא יהודייה חולמת שהבן או הבת שלה יהיו רופאים או עורכי דין, ואם כבר להיות עורך דין אז למה לא להיות יותר מזה ומצטיין בתחום?

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica