חפש מאמרים:
שלום אורח
05.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

בוררות וגישור בענין תמ"א 38 -סמכות הגורם ההנדסי והאפשרות לגישור ע"י גוף מקצועי מהתחום.

מאת: בנימין קלינגרדיני חוזים13/02/20111512 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
ניהול הליכי בוררות: מוסד הבוררות הוקם על רקע המדיניות המשפטיתשל המחוקק על מנת לעודד קיום של מערך הוגן ויעיל בכדי לפתור סכסוכים מחוץלכותלי בית המשפט.המוסד מאפשר לצדדים, שקיימת בינהם מחלוקת, לפעול בהליךאלטרנטיבי, מהיר ויעיל לפתרון המחלוקת שביניהם. בכך  נותן מוסד הבוררות מענה גם לאינטרסים החשובים הפרטיים של בעלי הדין וגם לאינטרס הציבורי בשלהקטנת העומס  הרב על מערכת המשפט הציבורית. לעיתים קרובות, רצונו של היזם/מנהלהפרויקט לקדם את הפרויקט ולצמצם את החיכוכים בין הקבלן המבצע וצוות הניהולשל הפרויקט. במצבים אלה ממנה היזם/מנהל הפרויקט מראש פונקציה ברורה ומוסכמתעל שני הצדדים, הנקראת בורר הנדסי. תפקידו של הבוררההנדסי הוא לבחון את בסיס המחלוקת ואת טיעוני הצדדים ולקבל החלטות, אשריחייבו את שני הצדדים. לגישה זו קיים ייתרון רב: ראשית, כפי שצויין,הפרויקט ממשיך להתקדם למרות המחלוקת, טיעוני הצדדים מועלים ונבחנים בצורההוגנת ומקצועית ע"י צד ג' מוסכם, אשר מכריע בנושאי המחלוקת. בדר"כ הבוררההנדסי מחוייב לנמק את החלטתו, ומכאן שאין חשש לכפיית דעתו של היזםעל הקבלן המבצע, והקבלן המבצע מרגיש בטוח מספיק שטיעוניו נשמעים, נבחיםונבדקים צורה מקצועית והוגנת. בהסכמים רבים של תמ"א 38,חיזוק מבנים לעמידה בפני רעידות אדמה,יש התיחסות למעמדו והחלטותיו. במסגרתהבוררות יכולים הצדדים להשפיע על עיצוב תוכן הבוררות, על מסגרת הסמכויותהנתונות לבורר וכן על האופי של הדיונים בפני הבורר. הבוררות מאפשרת פתיחתההכרעה לשיקולי צדק והגינות, שאינם נעוצים בהכרח בשיקולים של נוהלי משפטוסדרי הדין, ומאפשרת השגה של פתרונות צודקים ומעשיים למחלוקת בין הצדדים.בהליך בוררות, הצדדים רשאים להיות מיוצגים ע"י עורכי דין.

קלינגר מנהלים הליכי בוררות בין צדדים,החלוקים בינהם בסוגיות הקשורות בהנדסה אזרחית,תכנון, ביצוע, ליקוייבניה,תמ"א 38 ועוד .  בקלינגר  עומדים בוררים מומחים בתחומיהבניה,הנדסה,משפטים ועוד. הבוררים של קלינגר מסייעים לרדת לשורשם שלהמחלוקות ולהביא להכרעות הוגנות ומקצועיות. הליך בוררות חייב להיעשות בהסכמת כלהצדדים למחלוקת. להליך הבוררות יתרונות רבים, אשר הבולט שבהם הוא קבלתהכרעה מהירה בעלות נמוכה יחסית.

מרגע שהצדדים הסכימו על הפניית הסכסוך לבוררות אין אפשרות לאחד מהצדדיםלהתנגד להליך ולהפסיקו, והבורר, שנבחר על-ידם, מתמנה למעשה להכריע במחלוקת.הצדדים מקבלים על עצמם מראש את הכרעת הבורר גם אם צד זה או האחר לא יהיהשבע נחת מההחלטה.

לבורר,שנבחר ע"י הצדדים, מוקנות סמכויות נרחבות והוא לא מוגבל לרוב לסדרי הדיןהנהוגים בבתי המשפט, ולמתכונת הבאת הראיות הנוהגת בהם. בדרך כלל, הליךהמתנהל בבוררות, מסתיים בתוך חודש – שלושה, והוא ניתן להארכה עד לששהחודשים, וזאת בניגוד להליך המתנהל בבית המשפט, אשר עשוי למגינת לבנו להימשךשנים. כתוצאה מכך, קיים חסכון כלכלי ניכר הן בהוצאות המשפט ושכר הטרחה שלעורכי הדין (לשני הצדדים), והן חיסכון חשוב במשך הזמן עד להכרעת הדין.

בכל התקשרות בהסכם בכתב בין שני צדדים מומלץ לשלב סעיף התניה לקיום הליךבוררות, בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת בין הצדדים. הסכמה זו תאפשר לצדדיםלהכריע במחלוקת, שעשוייה להיות, במסגרת של בוררות, שהיא מהירה וזולה יותר.

אחד היתרונות הבולטים של הפסק, המתקבל בהליךבוררות, הוא שאינו ניתן לערעור וניתן לבטלו רק במספר עילות מצומצם מאוד,ורק במקרים נדירים בלבד. ניתן להפוך את פסק-הבורר לפסק-דין לכל דבר וענייןבהליך פרוצדוראלי מהיר, שניתן לאכיפה ולקיום גם באמצעות מערכת ההוצאהלפועל. על הליך הבוררות קיימת בקרה שיפוטית, שבומושג איזון בין הרצון לתת לבורר ולצדדים עצמאות מרבית לעצב את מסגרתהדיונים וההכרעה של הבורר, לבין הצורך לקיים פיקוח, שיבטיח את התקינותוהטוהר של הליכי הבוררות, לרבות ביסוס פסק הבורר על אמות מידה התואמות אתתקנות הציבור. פגיעה בתקנת הציבור משמעותה סתירה עמוקה לתפיסות היסוד שלהחברה בהיבטן המוסרי, החברתי או הכלכלי. פסק הבורר יבוטל רק כאשר הוכחהסתירה שכזו.

כאשר נקבע כי פסק הבורר ניתן כדין בהליךתקין במסגרת סמכויותיו של הבורר ובלא שנפגעו זכויות הטיעון של הצדדים- אין מקום לביטול פסק הבורר. ההתערבות השיפוטית לביטול פסק בורר הינהבבחינת צעד חריג, רב משמעות והשלכות,  אשר יש לנקוט בו רק במקרים נדירים,ורק במקום שנמצא לכך בסיס איתן.

פתרון מחלוקות בין צדדיםבאמצעות בורר, שהוא מהנדס אזרחי מומחה ו/או משפטן המנוסה בתחומים רבים:בתחום חוק התכנון והבניה,תמ"א 38, בתחום התקינה, בתחום התכנון ובתחוםהביצוע,בנקאות,עסקים, הינו פתרון אידיאלי ורצוי. הוא מתנהל באופן מקצועימאוד, כשברוב המקרים ניתן לחסוך את העלויות הכבדות של מינוי מומחה שלישימוסכם, והסוגיות נבחנות בעיניים מקצועיות ומבינות עניין. כתוצאה מכך נחסךזמן דיונים ממושך בין כותלי בית המשפט, שבו השופט בדר"כ אינו בקיא בנושאיםהנדונים, נחסכים כספים של שכר טרחה של עורכי דין ומתקצרת התקופה בהעצבי הצדדים למחלוקת מרוטים.

ההבדלים בין בוררות ובין גישור

המשותף בהליכי בוררות וגישור הוא בסיס ההסכמה הוולונטרית של הצדדים ומינויושל בורר/מגשר בהסכמת  הצדדים . בבוררות אין דרך חזרה ואילו את הגישור ניתןלהפסיק בכל רגע

קלינגר תיתן לך שרות בוררות או גישור  מקצועי מהיר ויעיל!

השרות ניתן ע"י עו"ד מהמובילים והבקיעים בענף הבניה ותמ"א 38.


גישור-קלינגר נותנת חלופה! הגישור הינו הליך חדש יותר, שמתנהל בצורה מסודרת לחלוטין, ובעיקרובאופן לא פורמלי. ההנחה היסודית מבוססת על הבאת הצדדים באמצעות מגשר מקצועי(או שניים) להסכמות, תוך כדי הבנה עמוקה ומהותית לצרכיו של כל צד -מהבחינה המעשית, המחשבתית ומהבנה לדרישות הצד השני, אפשרויותיו ומגבלותיו,ומציאת פתרון הולם, שיתאים, תוך הסכמה, לשני הצדדים. הליך זה הינו וולונטרי. כל צד יכול להפסיקו בכל עת והוא סודי וחסוי,משמע - אין להשתמש בהצהרות, דיבורים, מסמכים וכל דבר אחר אשר הועלה, נאמראו סוכם, במידה והליך הגישור לא צלח. יתירה מזאת: אין אפשרות לזמן את המגשרלמתן עדות, או לנקוט עמדה כלשהי בכל הליך משפטי שיהיה, באם הליך הגישורייכשל. בהליך זה יש יתרון נוסף לעומת הבוררות: המגשר רשאי, ואף חייב, לקייםפגישות נפרדות עם הצדדים. פגישות אלו מאפשרות למגשר להבין טוב יותר אתהצדדים, האמורים להביע את עמדותיהם בצורה טובה יותר. חובת הסודיות המוטלתעל המגשר בשיחות הנפרדות הינה מוחלטת, ואין הוא יכול להעביר לצד השני כלמידע שהוא, אלא אם קיבל רשות מפורשת מהצד שסיפק את המידע לעשות כן. במידה והצדדים הגיעו להסכם עם סיום הליך הגישור, יוגש ההסכם לבית משפט ויקבל תוקף של פסק דין.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין14/04/20199 צפיות
האדריכל שלך הגיש בקשה להיתר בניה בתל אביב ואתה מעוניין לדעת מה קורה בתיק? השכן שלך הגיש בקשה לשימוש חורג? גן ילדים אולי? קלינגר שמחה להציג בפנכם את המערכת המקוונת למידע על בקשות להתרי בניה בתל אביב. משרדנו מקדם בקשות להתרי בניה ולא מעט נעזר במערכת חדשה זו.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות14/04/20202 צפיות
מהו היתר בנייה? היתר בניה הינו רישיון לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי. נדרש להוציא היתר בבניית בית/בניין חדש או בשינויים המבוצעים בבית/בבניין קיים. היתרי בניה מגישים כיום בצורה מקוונת דרך המערכות הממוחשבות. שימוש חורג בנכס גם דורש היתר.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/04/20207 צפיות
הרבה אזרחים תמימים בנו פרגולה בחשיבה שעמדו בתקנות הפטור והופתעו כאשר קבלו צו הריסה בעקבות קרוי של הותקן נגד הגשם בעיקר. הוצאו אלפי צווי הריסה בנושא זה שסוף סוף מקבל מענה הולם בתיקון תקנות הפטור.

מאת: בנימין קלינגרעיצוב תעשייתי 12/04/20207 צפיות
הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר. במאמר זהנעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות. שרות זה ניתן לגולשי האתר , המיידע לנוחיותכם ועל אחריותכם בלבד.אלו שאינם מגישים את הבקשה דרכינו מומלץ שיקבלו סייוע מקצועי ומשפטי. לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי קלינגר תילווה בצמוד את ההליך כולו, ובכך תמנעו מ אי הבנות מקצועיות

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי10/04/20230 צפיות
הרבה מהלקוחות המרוצים של משרד בן קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה שואלים רבות" במה עוד אתם יכולים לסייע?" החלטנו לפרסם לקהל הרחב פרופיל משרד המתאר את היכולות והשרותים שלנו מול משרדי התכנון,ממשל ועוד.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי05/04/20233 צפיות
יעוץ בהקמת עסק הצעד הראשון בין חלום למציאות מתחיל כאן. ​​​​כולנו שואפים להיות הבוסים של עצמנו אבל בפועל לא כל אחד מצליח. לרבים מאתנו יש יוזמות עסקיות מצוינות אך כדי להפוך אותן לעסק מניב ומשגשג נדרש תכנון, ידע בתחומים שונים והבנה עסקית. ​אם קורצת מהחומר האמיתי, נותר לך רק ללמוד איך עושים את זה נכון. אנו ב קלינגר רישוי עסקים נלווה אותך מהליך בדיקת המקום לפני השכרתו/רכישתו ועד קבלת רישיון העסק וההיתרים הנדרשים

מאת: בנימין קלינגרהתמודדות עם מצבי לחץ05/04/20273 צפיות
הסבר ותיאור כללי של מחלקת רישוי בניה בעיר הרצליה הנמצאת כיון במאמצי פיתוח רבים, אמונה מחלקת רישוי בניה על הפקת היתרי הבניה השונים שבאמצעותם ניתן יהיה לבנות ולפתח את העיר. תהליך הפקת היתר מלווה בבדיקות המשלבות בדיקות סטטוטוריות, זאת יחד עם בדיקת טיב התכנון המוצע המתבצע באמצעות בדיקת התאמה להנחיות המרחביות. בנוסף, נציגי מחלקת רישוי מסייעים במתן מידע וליווי המתכננים משלבי התייעצות ראשוניים ועד לשלב הפקת ההיתר.

מאמרים נוספים בנושא דיני חוזים

מאת: אבי דוידידיני חוזים23/12/18443 צפיות
מה עתיד להתרחש בפגישה אצל נוטריון וכיצד כדאי להתכונן על מנת להשלים את כל הנדרש במהרה.

מאת: רוני הכהןדיני חוזים16/04/18666 צפיות
האם זה דבר שנחשב בתור יתרון או רק רעה חולה שצריכים להוציא מן החברה? קראו הלאה.

מאת: רוי ורלדיני חוזים23/10/17663 צפיות
Financing a home can be made more difficult when your credit score is low. FHA loans might be a good option to consider in these circumstances, because the federal government guarantees them.FHA loans can even work when a borrower doesn't have the money to make a down payment or closing costs.

מאת: רוי ורלדיני חוזים28/10/16828 צפיות
This article is going to prepare you to start. Check out the helpful hints below and get the advice you read. Make sure that you have good landing pages. Landing pages for specific ads are better than linking to the general website. This is because you are giving them just what they want. If you provide a contact form as well, it will certainly help generate leads.

מאת: elichai rubinדיני חוזים06/07/16990 צפיות
הזוגיות בימינו מוכרת ומקובלת היום גם כשותפות כלכלית לכל דבר. ככזאת, היא חייבת להיות מנוסחת לא רק בחוזה האהבה הנחתם בנישואים, אם כי גם בדמות הסכם ממון תקף שמסדיר שותפות זו מבחינה משפטית. הסכם המון מיועד לא רק למי שיש לו יותר מהשני, אלא גם למי שבא עם פחות רכוש חומרי אבל חלקו בשותפות הזאת לחיים שווה באותה מידה.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני חוזים08/11/152029 צפיות
כל מה שרצית לדעת על המחאות זכות מאת עו"ד נועם קוריס, הסבר על הדין המצוי בענייני המחאות זכות לפי חוק המחאת חיובים

מאת: איתמר כוכבידיני חוזים28/07/151308 צפיות
חוזה הינו הסכם בעל תוקף משפטי, הנובע ממפגש רצונות בין מספר צדדים כשירים בעסקה, הכולל התחייבויות משפטיות. העיקרון המנחה בדיני החוזים הוא שככלל הסכמים יש לכבד.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica