חפש מאמרים:
שלום אורח
30.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תאונת עבודה – מינוי מומחה רפואי המשמש כפוסק בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי

תאונת עבודה היא תאונה שארע לעובד תוך כדי ועקב עבודתו,ולעצמאי, תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו. לרוב, כאשר מוגשת לבית הדיןלעבודה תביעה שעניינה תאונת עבודה, ידון בית הדין בעובדות הרלוונטיות שלהמקרה

ויתן החלטה בעניין מינוי מומחה רפואי. תפקידו של המומחה הרפואי אשרממונה ע"י בית הדין הוא בדרך כלל לקבוע את הקשר הסיבתי בין אירוע (תאונתעבודה) לבין מצבו של התובע (הליקוי הרפואי ממנו הוא סובל). לחוות הדעתהניתנת ע"י מומחה רפואי אשר מונה מטעם בית הדין בעניין תאונת עבודה, משקלרב מאוד, ולעיתים מכריע, בהחלטתו של בית הדין בשאלת הקשר הסיבתי.

בעב"ל 389/09 בעניינו של לגזיאל שמואל, קבע בית הדין הארצילעבודה מדיניות חדשה בעניין מינוי מומחים רפואיים, לפיה, לא ימונו מומחיםרפואיים אשר יושבים כפוסקים רפואיים בוועדות הרפואיות בביטוח לאומי, הדנותבקביעת נכויות בעקבות תאונת עבודה.

בפסק הדין התייחס בית הדין הארצי למספק נקודות עיקריות. ראשית,הבעייתיות הקיימת בהתנהלותן של הוועדות הרפואיות בין כותלי המוסד לביטוחלאומי, תוך קבלת שירותים מנהליים מהמוסד לביטוח לאומי. בעניין זה ראה מאמרנפרד בנושא "הוצאת הוועדות הרפואיות מן המוסד לביטוח לאומי". שנית, בית הדין הארצי נתן משנה תוקף לדבריו של כב' השופט מצא  בבג"ץ קופטי,אשר קבע כי מינוי רופא היושב כפוסק בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוחלאומי, כמומחה מטעם בית הדין, יוצר "חשש גבולי לפסלות". שלישית, בית הדיןציין כי איסור לשבץ כמומחים רפואיים, יועצים חיצוניים אשר נותנים למוסדלביטוח לאומי חוות דעת, קיים זה מכבר. בית הדין הדגיש בהחלטתו כי לא מוטלספק בקביעותיהם המקצועיות המומחים הרפואיים הגם שהם יושבים גם כפוסקיםבוועדות הרפואיות, יחד עם זאת, בשל העדר הפרדה מבנית בין המוסד לביטוחלאומי לבין הוועדות הרפואיות, ומטעמים של מראית פני הצדק, יש להפריד ביןהמומחים הרפואיים לבין הפוסקים בוועדות.

בהכרעת דין מפורטת קבע בית הדין הארצי כי ככלל מומחים המשמשים כפוסקיםבוועדות רפואיות, לא ימונו כמומחים - יועצים רפואיים בבית הדין לעבודה. ביתהדין ציין שני חריגים לכלל. הראשון, כאשר קיימת הסכמה דיונית של הצדדיםלגבי זהותו של המומחה הרפואי. השני, מטעמים מיוחדים, כאשר קיימת מומחיותמיוחדת של המומחה הרפואי אותו מבקש בית הדין למנות.

נפגעת בתאונת עבודה ?

בכדי להבטיח כי זכויותיך נשמרות הן בהליך בבית הדין והן בוועדות הרפואיות, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הביטוח הלאומי.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד מירב אפרים

עבדה כיועצת משפטית במוסד לביטוח לאומי כעשר שנים.

המשרד מתמחה במימוש זכויות רפואיות וכספיות מול ביטוח לאומי, ייצוג בפני ועדות רפואיות וניהול הליכים נגד ביטוח לאומי בבתי הדין לעבודה.

אתר:  http://www.lawgate.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד מירב אפרים

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי16/07/112388 צפיות
קיבלתם יום בהיר אחד מכתב מהמוסד לביטוח לאומי המודיע לכם כי עליכם להשיב לו סכום כסף נכבד מאחר והתברר כי תשלום הגמלאות לחשבון הבנק שלכם, לפני שנים נעשתה בטעות? מסתבר שהמקרה שלכם אינו מקרה פרטי.

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי16/07/112097 צפיות
בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, גמלת שמירת הריון משולמת כאשר אשה נעדרת מעבודתה בתקופת ההריון, בשל מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האשה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב.

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי12/03/111283 צפיות
אדם אשר חווה אירוע מוחי בעקבות אירוע חיצוני של דחק נפשי בלתי רגיל בעבודה, עשוי להיות מוכר כנפגע תאונת עבודה. בפסק דין אשר ניתן לאחרונה קבע בית הדין הארצי כי האסכולה העדכנית היא כי אירוע כאמור עשוי להיות טריגר לפרוץ אירוע מוחי.

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי07/02/111431 צפיות
פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי. תאונת עבודה היא תאונה אשר ארעה לעובד תוך כדי ועקב עבודה, ולעצמאי, תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו, וכן תאונה אשר ארעה לעובד או לעצמאי בדרך אל העבודה וממנה, ובנסיבות כמפורט בחוק.אימתי תחשב תאונה כ"תאונת עבודה" ?

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי07/02/111629 צפיות
נפגע עבודה אשר נקבעה לו נכות זמנית, ואין ביכולתו באותה תקופה לעבוד בשל הפגיעה ואין לו מקורות הכנסה אחרים, רשאי להגיש תביעה להכרה "כנכה נזקק" בהתאם לתקנה 18א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ), התשט"ז-1956. ככל שתאושר תביעתו, יוכל הנפגע להינות מהגדלת נכותו הזמנית ל-100% למשך תקופה מירבית של ארבעה חודשים.

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי06/02/111631 צפיות
כיצד תחושב גמלת שמירת הריון של אישה אשר בשל הריונה, נאלצה להפסיק עבודתה במקום עבודה אחד, אך המשיכה לעבוד במקומות עבודה אחרים?

מאת: עו"ד מירב אפריםביטוח לאומי06/02/111308 צפיות
עם הוספת סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי בשנת 2005, קבע המחוקק תנאי סף לפיהם יקבע אימתי יוכר טינטון כ"פגיעה בעבודה". לשון הסעיף השאירה מקום לפרשנויות שונות של הצדדים, דבר אשר הביא להתגבשותם של מבחנים בפסיקתו של בית הדין הארצי בעניין.

מאמרים נוספים בנושא ביטוח לאומי

מאת: מנחם כהןביטוח לאומי17/02/163440 צפיות
1. כללי סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי עוסק בתקופת אכשרה לגבי קצבת זקנה וקובע לאמור: "246. תקופת אכשרה (א) תקופת האכשרה המזכה לקצבת זקנה היא אחת מאלה: (1) 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה; (2) 144 חודשים שבהם היה אדם מבוטח, בין שתקופה זו רצופה ובין שאינה רצופה;

מאת: sharondan80ביטוח לאומי01/03/152373 צפיות
הפגישה עם הועדה הרפואית בביטוח הלאומי תכלול צוות רופאים מתחום הפציעה לצד אנשי מפתח אשר ישאלו שאלות בגין הנכות ויבקשו הדגמה של פעולות יום, יומיות על מנת לקבוע את דרגת הקושי ואחוזי הנכות המגיעים.

מאת: מנחם כהןביטוח לאומי25/08/142230 צפיות
פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), שבנספח מזכה בגמלה את מי שנפגע בתאונה וכתוצאה ממנה איבד את כושר התפקוד. הביטוח חל על תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה. "גיל הפרישה" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בלוח א'1" . גיל הפרישה לאשה תלוי בתאריך הלידה והוא עומד כיום על גיל 62. גיל הפרישה לגבר היה תלוי בתאריך הלידה וכיום הוא עומד על גיל 67. כלומר, מי שנפגע וגילו מעל גיל הפרישה לא יהיה זכאי לקצבת נפגעי תאונות לפי פרק ו'

מאת: מנחם כהןביטוח לאומי21/08/142546 צפיות
תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי

מאת: ארז כהןביטוח לאומי26/08/131448 צפיות
מהי מחלת מקצוע? האם רשימת המחלות היא רשימה סגורה? מהי תורת המיקרוטראומה? כיצד עליי לפעול למימוש זכויותיי?

מאת: יובל סמרה, עו"דביטוח לאומי13/08/131424 צפיות
לא פעם, משרדנו נתקל במקרים בהם הוועדה הרפואית בחרה להעניק לחולים במחלה זו נכות שאינה משקפת את מצבם האמיתי, או התאימה להם דרגת נכות רפואית מפריט ליקוי אחר בשיעור מופחת בהרבה. אז מה כדאי לכם לעשות ?

מאת: יובל סמרה, עו"דביטוח לאומי30/07/128922 צפיות
תפקידו של התיעוד הרפואי לא מצטמצם רק להוכחת הנזק והטיפול הרפואי לו נזקק הניזוק. אומנם, קיימת חשיבות לכך שהמסמכים הרפואיים יכללו תיעוד רפואי רב ככל שניתן. אך בל נשכח, כי יש בכוחם גם לשפוך אור על המקרה בכללותו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica