חפש מאמרים:
שלום אורח
27.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

כול מה שרצית לדעת על תמ"א 38 וכיצד לקבל הצעות נכונות והוגנות לחיזוק המבנה בו אתה גר.

מאת: בנימין קלינגרכלכלה23/02/20112376 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
מידע שאלות ותשובותעל תמ"א 38
תמ"א 38 - קלינגר השבחת נדל"ן בע"מ                                                                

חיזוק והשבחת מבנים ללא עלות לדירים-תמ"א 38

מיידע עדכני ומסייע

אודות תמ"א 38

שמה המלא של התכונית הוא "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה – (תמ"א 38)".

מטרות התוכנית:

1. לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקיים ואחרים לשיפור מבנים וחיזוקם לצורך עמידותם בפני רעידות אדמה.

2. לקבוע הנחיות לחיזוק מבנים קיימים כדי לשפר עמידותם בפני רעידות אדמה, ולשם כך לזהות ולאפיין סוגי מבנים שיש לחזק.

3. לעודד ביצוע חיזוק המבנים כאמור ע"י תוספות בניה באמצעות:

· יצירת מסגרת סטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה לשינויים במבנים לצורך חיזוקם מכוח התוכנית.

· קביעת תנאים למימוש תוספות הבניה שיותרו בגין חיזוק המבנים.

התוכנית(תמ"א38) חלה על כל שטח מדינת ישראל על אף העובדה כי אמצעי החיזוק למבניםהמוצעים בתוכנית כוללים הוספת זכויות בניה. תמריץ שאין בו כדי לממן חיזוקמבנים באזורי הפריפריה בשל הביקוש הנמוך לדירות באזורים אלה וערכי הקרקעהנמוכים. תוכנית  תמ"א 38 חלה על מבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם לפניה-1 בינואר 1980 למעט מבנים העומדים בתקן ישראלי (ת"י) 413. תקן ישראלי 413אושר לראשונה בשנת 1975 עד למועד זה לא היה תקן מחייב לבניה עמידה בפנירעידות אדמה. תמ"א 38 יוצאת מנקודת הנחה כי הוראות התקן לא יושמו מיד עםאישורו, לאור משכי הזמן הארוכים יחסית של תהליכי התכנון, הרישוי והבניה ועלכן התוכנית, תמ"א 38, חלה על מבנים קיימים שהיתר לבנייתם הוצא קודם ל-1בינואר 1980. כמובן שתוכנית תמ"א 38  אינה מונעת את חיזוקם של מבנים שניבנומאוחר יותר כל זאת ללא קבלת תוספות בניה כמפורטים בתוכנית. ה תמ"א אינהחלה על מבנים שהתקן פטר אותם, לדוגמא:

1. מבנים עד שתי קומות בשטח של עד 400 מ"ר.

2. מבנים שאינם מאוישים רוב הזמן כגון מחסנים.

3. מבנים שנקבעו להריסה על פי תוכנית או על פי צו סופי של בית משפט.

תמריצים למימוש ה תמ"א

תמ"א38 מניחה כי היוזמה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה והתארגנות הדרושה לשם כךמצויה בידי בעליו. אי לכך התוכנית מציעה תמריצים לעידוד ביצוע החיזוקבמבנים אך אינה כופה זאת. קביעת הצורך החיזוק תיבחן ע"י מהנדס אשר יגישחוות דעת המפרטת את מצבו של המבנה (מצב הקונסטרוקציה) ואת הדרכים המומלצותעל ידו לחיזוק המבנה. ה תמ"א קובעת הוראות למתן היתרי בניה לצורך חיזוקבלבד. כדי לאפשר את החיזוק מתירה ה תמ"א חריגה מקווי בניה ומגובה המותריםע"פ התוכנית המאושרת החלה על המקום. במקביל מציעה ה תמ"א תמריצים לביצועהחיזוק בצורת תוספות בניה. לבנייני מגורים מציעה ה תמ"א שני סוגי תוספות:

· תוספות יחידות מגורים למבנה.

· הרחבת יחידות הדיור הקיימות.

תוספתיחידות דיור למבנה יכולה להתבצע על ידי סגירת קומת עמודים, תוספת קומה אותוספת אגף והיא מיועדת לשמש תמריץ ישיר למימון החיזוק, באופן שניתן יהיהלמכור את יחידות הדיור החדשות ולממן באמצעותם את חיזוק המבנה כולו. תוספתהבניה המיועדות להרחבת דיור מאפשרת הגדלת רווחת הדיירים בבניין והגדלת ערךהדירות.  תמ"א  38 אף מאפשרת לשלב בין שני סוגי התוספות: תוספת יחידות דיורוהרחבת הקיימות.

ניהול הפרויקט תוספותהבניה מלבד היותן תמריץ כלכלי מהוות אמצעי בפני עצמו לחיזוק המבנה. כךלדוגמא הפיכת קומה מפולשת למחסן מלבד היותה כדאית מבחינה כלכלית מהווהמרכיב חשוב בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה.בדוגמא המוצגת ניתן לראות תוספותבניה אפשריות במסגרת תמ"א 38 אשר לחלקן מרכיב חשוב במסגרת חיזוקו של המבנה ושיפור עמידותו ברעידות אדמה.

שאלות נפוצות

האם אני זכאי לזכויות מכוח תמ"א 38?
תמ"א  38 מעניקה זכויות בניה למבנים שההיתר לבנייתם ניתן לפני 1.1.1980,שגובהם עולה על שתי קומות. למבנים קטנים (ששטחם פחות מ- 400 מ"ר וגובהםפחות משלוש קומות) מעניקה ה תמ"א זכויות בניה מצומצמות יותר.
מהו סל הזכויות שניתן על ידי תמ"א 38?
על פי תמ"א  38 ניתן להוסיף למבנה מגורים יחידות דיור באחת מהצורות הבאות:הוספת קומה בשטח המבנה, או סגירת קומת עמודים, או הוספת אגף. בנוסף, ניתןעל פי ה תמ"א להרחיב דירות קיימות בשטח של עד 25 מ"ר נוספים.

קלינגר פיתחה  בנוסף סל של תמריצים והטבות לבעלי נכסים שעמהם היא מתקשרת המשביחים את הבנין בנוסף לחיזוקו.
אני זכאי לזכויות מכוח תמ"א 38 ומעוניין ליישמה. מה עלי לעשות?
נכון לעכשיו, החוק מחייב הסכמה של לפחות שני שליש מבעלי הזכויות בבניין לשםהוספת יחידת דיור למבנה . לאחר התארגנות הדיירים בבניין, עליכם להחליט עלצורת הפעולה המשותפת: ניתן להגיש באופן עצמאי בקשה להיתר בניה לוועדההמקומית וכמובן לעבוד עם קלינגר בשתוף.
מדוע סל הזכויות של תמ"א 38 מוגבל למבנים מסוימים?
התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413) נכנס לתוקף בשנת 1975.לפיכך, על פי ההערכות, מרבית המבנים שנבנו אחרי שנת 1980 כבר נבנו לפי תקןמחמיר זה. הממשלה לא ראתה לנכון לתמרץ חיזוק מבנים אלה במסגרת תמ"א 38,מאחר והם נמצאים בסיכון מופחת במידה ניכרת. תמ"א  38 העניקה זכויות בניהמופחתות לבניינים נמוכים ו/או קטנים, אשר על פי הערכות מומחים נמצאות גם הןבסיכון מופחת, ועל מנת שלא לפגוע באופי המבנים והאזור.
מה לגבי מבנים שנבנו אחרי 1980 ובכל זאת מעוניינים לבצע חיזוק?
מבנים אלה יכולים לבקש מהוועדה המקומית היתר בניה לצורך חיזוק המבנה (ללאצורך בעריכת תכנית מפורטת), וזכאים לקבל הקלות מסוימות מקווי בניין. אולם,מבנים אלה אינם זכאים לתוספת זכויות הבניה שמעניקה תמ"א 38 כפי שפורטולהלן.
כיצד ישפיע יישום מסיבי של תמ"א 38 על סביבת המגורים?
במינהל התכנון היו ערים מלכתחילה להשפעות אפשריות של מימוש הזכויות עלסביבות המגורים, לרבות - מחסור אפשרי במקומות חניה עבור תוספת יחידות דיוראו עקב סגירת קומות עמודים ששימשו לחניה, עיצוב המבנה המחוזק, הסדרת תשתיותבתוך המגרש והשלכות אפשריות על העיצוב העירוני. לכן, נותנת תמ"א 38 למהנדס הרשות המקומית ולוועדה המקומית סמכות להפעיל את שיקול דעתם, הןלעניין ההיתר הבודד והן לגבי שכונות או אזורים שלמים בעיר. בדרך זו שומרת תמ"א  38 על איזון בין הצורך לחזק את המבנים לבין הצורך שלא לפגוע במרקםהעירוני.
כיצד מסייעת תמ"א 38 להתחדשות עירונית ולשיפור חזות המבנה?
חיזוק המבנה הוא הזדמנות לשדרוג המבנה כולו, עיצוב מחודש של חזיתותמוזנחות, הוספת אלמנטים משפרים (כמו מעלית, ממ"ד) וכו'. לפיכך, קובעת תמ"א38 הנחיות ברורות לעיצוב המבנה המחוזק תוך כדי התאמתו לרקמה העירוניתהסובבת. תמ"א 38 היא מכשיר יעיל להתנעת תהליך של התחדשות רקמות עירוניותשהתיישנו - הגדלת הדירות הקיימות, הוספת יחידות דיור, שדרוג עיצוב המבניםוכדומה. בכך, חורגת תרומתה של תמ"א 38 מעבר לחיזוק המבנים מפני רעידותאדמה.
כיצד ניתן להגדיל את זכויות הבניה מעבר למה שתמ"א 38 מעניקה?
תמ"א 38 לא אוסרת על הגשת תכנית מפורטת, המציעה זכויות בניה רחבות יותר,לצד תוספת אלמנט החיזוק למבנה. תכנית כזו תצטרך לעבור תהליך מלא של אישורתכנית מפורטת, שרק לאחריו ניתן יהיה להוציא היתר בניה.
מה הקשר בין חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה לבין מיגונו הביטחוני?
ניתן לשלב חיזוק מבנה מפני רעידות אדמה עם פעולה לשיפור מיגון המבנה, עלידי שילוב בין מימוש הזכויות מכוח תמ"א 38 לבין הקמת מרחבים מוגנים – דירתי(ממ"ד) או משותף לכל המבנה. לדוגמא: במסגרת מימוש תמ"א 38, ניתן יהיהלהוסיף לדירות שטח של עד 25 מ"ר - חלק משטח זה יכול לשמש כמרחב מיגון דירתי(ממ"ד). בנוסף, במידה ונוסף למבנה טור ממ"דים (ממ"דים הבנויים לאורך כלגובה המבנה - אחד על גגו של השני), הוא יכול להוות גם אלמנט קונסטרוקטיביהמחזק מפני רעידות אדמה. כמובן שמומלץ להתייעץ עם מהנדס מורשה בדבר השילובהמתאים ביותר למבנה שלכם
היכן יש אזורי סיכון גבוה במדינת ישראל?
רעידת אדמה חזקה משפיעה בטווח של עשרות ק"מ ממוקד הרעש. אמנם הישוביםהקרובים ביותר לשבר הסורי- אפריקאי או לשבר יגור נמצאים בסיכון גבוה יותרלפגיעה מרעידת אדמה, אולם קרבה גיאוגרפית איננה הגורים היחידי לגודל הנזקשעלול להיגרם. הסיכון לאוכלוסיה ולרכוש היא בעיקר מפגיעה בבניינים, ולכןהאזורים המסוכנים הם אותם מקומות שבהם יש בניינים שאינם בנויים לעמודברעידות אדמה.
במידה וקיימות במבנה זכויות בניה, שלא השתמשתי בהם בעבר, האם אני זכאי בנוסף גם לזכויות של תמ"א 38?
סעיף 13 בתמ"א 38 מסדיר את היחס בין זכויות הבניה שניתנו מכוח תכניות קודמות לתמ"א לבין הזכויות שניתנו מכוח ה תמ"א.
הסעיף מסדיר את היחס בין התכניות באופן הבא:

1. אםקיימת תכנית המוסיפה קומות ניתן לסגור קומת עמודים מכוח ה תמ"א או להוסיףאגף, אבל אסור לעלות על מספר הקומות אשר נקבעו לבניין בתכנית המפורטת. כמוכן, ובנוסף, תוכל להשתמש בזכויות הקיימות בתמ"א להרחבת יחידות הדיור בשטחשל עד 25 מטר ליחידת דיור.

2. אםקיימת תכנית מפורטת, קודמת לתמ"א, אשר מאפשרת הרחבה של יחידות הדיור -ההרחבה אשר נקבעה בתכנית המפורטת גוברת על ה תמ"א ולא מצטרפת אליה. לפיכך,אם התכנית הקודמת מאפשרת להוסיף 40 מטר, הם יבואו במקום 25 המטר שמאפשרת התמ"א. כמו כן, אם התכנית הקודמת מאפשרת להרחיב את היחידות ב- 20 מטר, הםיבואו במקום 25 המטר שקבעה ה תמ"א.


אנו נותנים שירותי הנדסה, אדריכלות ,ביקורת  ,חיזוק מבנים ומתקנים קיימים בפני
רעידות אדמה, לרבות מימוש וביצוע תמ"א 38.
Engineering & Architectural services and Seismic Strengthening of Existing Buildin & Structuresאודות החברה
תכנון  וחיזוק מבנים  ומתקנים  בפני  רעידות  אדמה הינם בראש ובראשונה בעיה הנדסית 
אנליטית מורכבת, הדורשת התמחות הנדסית ספציפית, ברמות האבחון, הבדיקה, הניתוח והתכן 
ובביצוע החיזוקים בפועל. קלינגר הינה חברה ייעודית יחידה מסוגה העונה על דרישות אלו ומספקת מענה הנדסי, אדריכלי וביצועי כולל.
מהנדסי  החברה הבכירים הינם בעלי תארים של  M.Sc, Ph.D, Prof. בהנדסה אזרחית ומומחים בעלי נסיון בינלאומי מוכח ורב שנים בתכנון בארץ ובחו"ל, ביצוע וחיזוק מבנים ומתקנים לעמידות בפני  רעידות  אדמה.

 


ביצוע תמ"א 38 - על ידי קלינגר בכל הארץ.
החברה מבצעת חיזוק ושדרוג מבנים ומתקנים קיימים בגישת הפתרון הכולל - פרוייקט מפתח TurnKey Project גישת  הפתרון  הכולל  אפשרית  לביצוע   במבנים   משותפים, בעסקת חליפין (ברטר Barter), ז"א תכנון - חיזוק ושדרוג המבנה על חשבון החברה בתמורה להעברת זכויות הבניה (תוספות הבניה)   הניתנות  לדיירים במסגרת תמ"א 38 לקלינגר. כך שכל העלות  הישירה של הפרויקט ממומנת  ע"י החברה.

תמ"א 38 פתרונות הנדסיים, תכניות והיתרים לביצוע
קלינגר מספקת חוות  דעת  הנדסיות ופתרונות  חיזוק מעשיים בהתאם לתקנים ונהלים הנדסיים ישראליים ובינלאומיים  רלוונטיים  וכמו כן  תכניות  הנדסיות והיתרים לביצוע עם תכנון אדריכלי כולל בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה (התשכ"א 1965) לרבות תמ"א - 38 תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

ציוד בדיקה דיגיטלי מתקדם
לצידינו עומד ציוד שטח דיגיטלי מתקדם בעולם ותוכנות מחשב יעודיות, לניתוח מעמיק להערכת יכולתם של מבנים ומתקנים קיימים לעמוד בעומסים דינמיים צפויים הנובעים מרעידות אדמה.


תקנים ונהלים
התקנים   והנהלים לפיהם   מבצעת  החברה  אבחון,  בדיקות,  אנליזות
ותכן הנדסי למבנים ומתקנים קיימים, בהתאם לרמת הדרישות התכנוניות,
ולהבטחת איכות התכן והביצוע.
תקנים ונהלים ישראליים:
ת"י 2413 בדיקה וחיזוק של מבנים קיימים
ת"י 413 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 26 שיטות לבדיקת בטון
ת"י 466 חוקת הבטון
ת"י 1225 חוקת הפלדה
ת"י 940 ביסוס בניינים


תקנים ונהלים בינלאומיים:
UBC: Uniform Building Code
FEMA: Federal Emergency Management Agency
SEAOC: Structural Engineers Association of California
AWWA: American Water Works Association
ASCE: American Society of Civil Engineers
IBC: International Building Code
ACI: American Concrete Institute
New Zealand Code

כתבה מחדשות ערוץ 2 תמ"א 38 קלינגר השבחת נדל"ן :

http://www.mako.co.il/news-channel2/Economy-Newcast/Article-1446ae81cf03121004.htm

קלינגר השבחת נדל"ן בע"מ

תמ"א 38 ייזום תכנון ובנייה.

רחוב מנחם בגין 52 תל אביב,מיגדל סונול  משרדי יורוטרייד קומה  12

בן קלינגר נייד-  052-3888813

צורקשר

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/20224 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי11/01/20224 צפיות
המסגרת לביטול צו הריסה מינהלי הותוותה בסעיף 238א (ח’) לחוק התכנון לפיו: לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. הוראת סעיף 238א (ח’) לחוק התכנון מתייחסת אפוא לשתי עילות בלבד שבעטיין קמה לביהמ”ש...

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט31/12/19312 צפיות
. ,תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מתקן למעשה את פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון והבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במספר חוקים נוספים, באופן שיביא להגברת האכיפה בעבירות תכנון ובנייה. נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת הסנקציות שניתן להטיל על המפר את הוראות חוק התכנון והבניה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והחמרה ניכרת של עונשים.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19385 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19468 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין05/09/19414 צפיות
ההתיישנות גברה על השימוש בהעדרו של היתר אין שימוש שלא הותר על-פי ההיתר, קרי - אין שימוש חורג, ומשכך לא מתקיימת עבירת השימוש על-פי סעיף 204 לחוק. האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/19410 צפיות
בירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת. נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה… " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

מאמרים נוספים בנושא כלכלה

מאת: ירדן חוריכלכלה26/02/1416578 צפיות
עבודה מחוץ למדינה היא נחלתם השקטה של ישראלים רבים שבוחרים לעבוד מחוץ למדינה ומכניסים אליה הון זר, כמו גם הכשרה וידע על נהלי עבודה מחוץ למדינה.

מאת: אשר בוהדנהכלכלה11/12/1316332 צפיות
פרדוקס החסכון – קצת על צריכה במאה ה 21 - במאמר זה ננסה להתמקד המושג שנקרא פרדוקס החסכון, מושג כלכלי שלומדים בלימודי הכלכה בשנה הראשונה באוניברסיטאות, מעניין מאוד , כאן לא נביא את הנוסחאות היבשות כאן נעניין אתכם מאוד.

מאת: אשר בוהדנהכלכלה11/12/1315788 צפיות
פרדוקס החסכון – קצת על צריכה במאה ה 21 - במאמר זה ננסה להתמקד המושג שנקרא פרדוקס החסכון, מושג כלכלי שלומדים בלימודי הכלכה בשנה הראשונה באוניברסיטאות, מעניין מאוד , כאן לא נביא את הנוסחאות היבשות כאן נעניין אתכם מאוד.

מאת: אסף דוריכלכלה07/11/1317259 צפיות
השקעה בבורסה בזמן כתיבת שורות אלה יחידות ההשתפות של מניית שמן נפט וגז נוחתות כתשעים ושלושה אחוזים ומשקיעי המניה קרי: הציבור הרחב הפסיד הון תועפות שמסתכם בכחצי מיליארד שקלים.

מאת: קבוצת פארטוכלכלה14/03/131336 צפיות
בשנים האחרונות הולכת ומחריפה הירידה באיכות האוויר בישראל. ירידה זו נובעת מהעלייה המתמדת ברמת החיים, המביאה להגדלה ניכרת בפליטת מזהמי אויר לאטמוספרה בעקבות פעילויות כגון: יצור אנרגיה, שימוש בתחבורה ופעילות התעשייה.

מאת: קבוצת פארטוכלכלה14/03/131408 צפיות
מידי פעם מפרסמים משרדי הממשלה מכרזים לפרויקטים ציבוריים עתירי קרקע, המיועדים להקמה על קרקעות לא-סחירות. ישנו קושי בתמחור ערכן הכלכלי של קרקעות אלו ולרוב מיוחס להן ערך נמוך העלול להוביל לצריכת קרקע גבוהה.

מאת: קבוצת פארטוכלכלה14/03/131227 צפיות
לאחרונה ערכנו בחינה עבור האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה, בנושא השפעות השקעות בתחבורה על צמיחה והפחתת יחס חוב/תוצר. הבחינה מתבססת על הקדמת ביצוע פרויקטים תחבורתיים, זמינים וכדאיים כלכלית למשק בהיקף של כ-15 מיליארד ₪ לחומש הקרוב.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica