חפש מאמרים:
שלום אורח
19.06.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג-כדאי לדעת!

מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים20/09/20111675 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
אכיפה מקילה לשימוש חורג בגני ילדים
גניילדים פרטיים רבים מתנהלים במבנים שכורים, אשר השימוש בהם למטרת גן ילדיםמהווה שימוש חורג ונדרש עבורו היתר לפי חוק התכנון והבנייה ותקנות תכנוןוהבנייה.
ככלל, קיים עניין לציבור באכיפת חוק התכנון והבנייהבמקרים של שימוש חורג לצורך גני ילדים, בין היתר לשם שמירת ביטחונם שלהילדים והוריהם ונוכח ההשלכות הנודעות לשימוש חורג זה על הסביבה ועל צדדיםשלישיים.
על אף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימושחורג לפני תחילת השימוש, הרי בהתקיים התנאים מסוימים, תהיה מדיניות האכיפהביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג.
עלאף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימוש חורג לפני תחילת  השימוש,הרי בהתקיים התנאים  מסוימים, תהיה מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדיםובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג, כמפורט להלן:
גני ילדים חדשים
לגביגני ילדים אשר פעילותם תחל בשנת הלימודים תשע"ב (ב-1 בספטמבר 2011), תשקולהתביעה של הוועדה המקומית להימנע מנקיטת הליכי אכיפה בגין שימוש חורגלמטרת גן ילדים, וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:1. הגןמופעל במקום ובאזור שעל פי מדיניות גורמי התכנון הוא אינו מסוג האזוריםוהמקומות שלא ניתן לקבל בהם היתרים לשימוש חורג ועל פני הדברים, פעילותואינה מעוררת סיכון הנדסי, תחבורתי או אחר ואינה גורמת הפרעה משמעותיתלסביבה.2. הוגשה בקשה להיתר ביוזמת מפעילי הגןובעלי הנכס בו הגן מתנהל, לא יאוחר מ-45 יום לאחר תחילת פעילות הגן, ובלאשקדמו להגשת הבקשה הליכי חקירה או אכיפה כלשהם בגין הפעלת גן.3. הבקשה להיתר מתאימה למציאות, היא מטופלת ומקודמת ע"י המבקשים ללא שהיות.4. פעילות הגן אינה גורמת הפרעה.5. מדי3  חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר, תבחן התביעה את העניין הציבורי בנקיטתהליכי אכיפה לפי חוק התכנון והבנייה, בין היתר תוך הבאה בחשבון של סיכוייהבקשה להתקבל, התנהלות המבקשים בקידום הטיפול בבקשה  להיתר ובמילוי דרישותהועדה המקומית ובמידת ההפרעה הנגרמת מפעילות הגן.

6. החליטה הועדההמקומית לדחות את הבקשה להיתר – ופעילות הגן הופסקה לא יאוחר מ-45 ימיםממועד ההחלטה - תשקול התביעה את העניין לציבור בנקיטת הליך אכיפה בגיןהתקופה שעד להפסקת פעילות הגן. לא הופסקה פעילות הגן – ינקטו הליכי אכיפהמיידים, אלא אם ראתה התביעה, מטעמים מיוחדים שיפורטו בכתב, להימנע מנקיטתהליך מיידי והיא תשוב ותשקול את עמדתה תוך פרק זמן שלא יעלה על תשעים ימים. גני ילדים שאינם חדשים ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם
לגביגני ילדים אשר פעילותם החלה לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר2011) ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם, והבקשה להיתר לשימוש חורג עבורםהוגשה לא יאוחר מה-1 בנובמבר 2011 - הגשת הבקשה להיתר, כשלעצמה, לא תביאלנקיטת הליכי אכיפה בגין השימוש החורג אותו מבוקש להכשיר ותחול המדיניותהאמורה, בשינויים המחויבים.
גני ילדים שאינם חדשים שננקטו הליכי אכיפה בעניינם
לגביגני ילדים שפעלו לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר 2011 וב-1בספטמבר 2011) תלוי ועומד נגדם הליך אכיפה בגין שימוש חורג שעניינו הפעלתגן ילדים והוגשה בקשה להיתר לשימוש חורג – תשקול התביעה את משמעות הגשתהבקשה להיתר ברוח המדיניות האמורה, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.
בהגשתהבקשה להיתר לבדה לא יהיה כדי להביא לדחיית הליכי האכיפה או להפסקתם,ואולם, מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה, יוכל להגיש בקשה לדחיית  הדיוןבבית המשפט, והתביעה תשקול את עמדתה לעניין דחיית הדיונים בהתאםלקריטריונים כמפורט לעיל.
הוצא  היתר לשימוש החורג בטרםהסתיימו ההליכים בתיק הפלילי - יוכל מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה להגישבקשה לעיכוב הליכים ליועץ המשפטי לממשלה. למען הסר ספק- האמור בפרק זה  לא יחול על מי שהורשע בשימוש חורג ללא היתר למטרת גן- ילדים לפני ה-1 בספטמבר 2011.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי18/03/19347 צפיות
צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים- ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה. ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה. במאמר תמצאו את כל הפרטים של התקנות החדשות, מידע על גובה הקנסות והעונשים.

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון05/02/19438 צפיות
מבנה, שבמזרח ירושלים, עמד על תילו שנים רבות מבלי שננקטו הליכים להריסתו, עד שבעליו החליט לשפצו ונאלץ להתמודד מול צו מנהלי להריסת המבנה במיידי. הצו אומנם בוטל !

מאת: בנימין קלינגראדריכלות16/05/18799 צפיות
אנו נמצאים בפתחו של הקיץ. קייץ חם מהרגיל,חודשי הקיץ החמים והחופש הגדול הם זמן מצוין להינות בבריכה. מנוי לבריכה עירונית, קאנטרי או פארקים למיניהם עלולים לעלות למשפחה מאות ואף אלפי שקלים בשנה וההתארגנות לאירועים שכאלו לעיתים כרוכה בטרחה רבה. לאחרונה ניכר כי רבים מעדיפים להציב בריכה ביתית, שמהווה פתרון מעולה לבעיות שתוארו לעיל- היא זולה יחסית, נוחה, נגישה ולא מצריכה התארגנות מיוחדת. בין אם אתם מתקינים בריכה בחצר או במרפסת בבנין משותף ישנם מספר דברים חשובים שכדאי לכם לבדוק !

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין13/04/18527 צפיות
היתר בנייה הוא רישיון לעשות שינוי /בניה בנכס, שניתן בהתאם לחוק התכנון והבנייה, ובהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית הבנייה.אם אתם רוצים לעשות שינוי בבית/ בדירה שכרוך בשינוי שדורש היתר בנייה – לדוגמה, אתם רוצים לבנות על הגג, אזי אתם צריכים לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה (לרוב פונים עם תוכנית שמאושרת על ידי אדריכל) ואז מחכים לאישורה. האישור ניתן בהסתמך על החוק, על הבקשה הספציפית, ועל האזור בכלל (לרבות התחשבות במתנגדים). היתר הבנייה הוא מסמך פורמלי שאליו מצורפים תכניות המבנה ורשימת דרישות.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/06/171316 צפיות
כל בנייה מחייבת אישור של הרשות המקומית וועדות התכנון והבנייה, והתאמה לתכניות העירוניות. חריגת בנייה נחשבת בנייה שמתבצעת ללא היתר בנייה או תוך סטיה מהיתר. בנייה ללא היתר מהווה עבירה פלילית, והסמכות השיפוטית לניהול ההליך הפלילי נתונה לבית-המשפט לעניינים מקומיים.   דרך המלך - קבלת היתר ו/או אישור לשימוש חורג מראש לפני כל תוספת בנייה, יש לבדוק באמצעות איש מקצוע - מהנדס או אדריכל, האם הבנייה המתוכננת מצריכה אישור, כאשר באופן כללי, שינוי פנימי בבית ברוב המקרים אינו מצריך אישור, ואילו כל שינוי או תוספת חיצוניים מחייבים היתר בנייה בטרם ביצוע התוספת.

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין30/04/17712 צפיות
א. חוק סדר הדין הפלילי (מס') (הסדר מותנה - תשלום לוועדות מקומיות), התשע"ג-2013 ב. מטרת החוק ביום 2 באוגוסט 2012 פורסם ברשומות חוק סדר הפלילי (תיקון מס' 66), התשע"ב-2012, אשר עניינו סגירת תיק בהסדר (להלן – חוק הסדר מותנה או החוק). תחילתו של חוק הסדר מותנה הוא תשעה חודשים מיום פרסומו, ב - 2 במאי 2013. חוק הסדר מותנה מסמיך תובע לערוך, בתנאים מסוימים, הסדר עם חשוד, במסגרתו מודה חשוד בעובדות, ומסכים לקיים תנאים מתוך רשימה של תנאים המנויים בחוק.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים30/04/17453 צפיות
תהליכי בלייה בבטון בארכיטקטורה המודרנית לבטון החשוף חלק נכבד בגימור חזיתות בניינים. פני הבטון החשוף נחשפים לאטמוספירה החיצונית ולמרכיבים הפועלים בה. כתוצאה מכך עובר מרקם הפנים של הבטון החשוף שינויים עם הזמן, המתבטאים בד"כ בשלב הראשוני בשינוי צבע ולאחר מכן אף לבליה.

מאמרים נוספים בנושא דיני עסקים

מאת: רוי ורלדיני עסקים17/01/19323 צפיות
אנשים רבים חושבים על מרפרף בתים למטרות רווח. זוהי דרך מצוינת להפוך הרבה רווח לאורך זמן. תסתכל על אפשרויות הנדל"ן שלך עם טיפים מראש וללמוד כל מה שאתה יכול.

מאת: רוי ורלדיני עסקים23/10/17514 צפיות
If someone promises you to improve your score by changing your factual history, they are lying. Negative credit information remains on your credit report for seven years.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני עסקים17/04/17634 צפיות
עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2044.

מאת: רוני הכהןדיני עסקים09/01/17629 צפיות
במקרים לא מעטים ישנה ההתלבטות שבין פתיחת תיק עוסק מורשה לבין תיק עוסק פטור, אולם מה שחשוב להבין הוא כי ישנם לפחות שני דברים שיכולים למנוע את היות העוסק פטור והכרח שיהיה מורשה. מהם

מאת: אופירדיני עסקים18/10/151640 צפיות
יש מקצוע אחד שקשור לתחום המשפט והוא מקצוע פחות מוכר אך הוא נדרש מאוד וזה הנוטריון. כל אמא יהודייה חולמת שהבן או הבת שלה יהיו רופאים או עורכי דין, ואם כבר להיות עורך דין אז למה לא להיות יותר מזה ומצטיין בתחום?

מאת: רוני הכהןדיני עסקים01/09/151232 צפיות
המימוש של הדירה מתבצע רק לאחר שבית המשפט ראה כי מעבר לכל ספק אין פגיעה בבני המשפחה וישנה תועלת כספית ברורה בביצוע של מכירת הדירה, עם אפשרות לגיוס הכסף וביצוע של פדיית הדירה בכסף זה.

מאת: ירון כהןדיני עסקים30/07/151185 צפיות
אומנם לא הרבה ניתן לשמוע ביום יום על נוטריונים, אך מדובר על סוג של עורך דיו בעל חשיבות יתרה וזאת עבור מגוון צרכים יומיומיים. נוטריון הנו אדם שעוסק בתחום עריכת הדין כעשר שנים ועבר הסמכה ייעודית במקצוע. תפקידו לאשר ולתרגם מגוון מסמכים וכאשר החותמת שלו נמצאת על מסמך מסוג כלשהו, אותו מסמך יימצא כקביל בבית המשפט ומכאן שניתן להיות בטוחים שמדובר על מסמך מקורי ועל כן מדובר על ראיה משפטית לכל דבר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica