חפש מאמרים:
שלום אורח
16.09.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג-כדאי לדעת!

מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים20/09/20111708 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
אכיפה מקילה לשימוש חורג בגני ילדים
גניילדים פרטיים רבים מתנהלים במבנים שכורים, אשר השימוש בהם למטרת גן ילדיםמהווה שימוש חורג ונדרש עבורו היתר לפי חוק התכנון והבנייה ותקנות תכנוןוהבנייה.
ככלל, קיים עניין לציבור באכיפת חוק התכנון והבנייהבמקרים של שימוש חורג לצורך גני ילדים, בין היתר לשם שמירת ביטחונם שלהילדים והוריהם ונוכח ההשלכות הנודעות לשימוש חורג זה על הסביבה ועל צדדיםשלישיים.
על אף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימושחורג לפני תחילת השימוש, הרי בהתקיים התנאים מסוימים, תהיה מדיניות האכיפהביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג.
עלאף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימוש חורג לפני תחילת  השימוש,הרי בהתקיים התנאים  מסוימים, תהיה מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדיםובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג, כמפורט להלן:
גני ילדים חדשים
לגביגני ילדים אשר פעילותם תחל בשנת הלימודים תשע"ב (ב-1 בספטמבר 2011), תשקולהתביעה של הוועדה המקומית להימנע מנקיטת הליכי אכיפה בגין שימוש חורגלמטרת גן ילדים, וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:1. הגןמופעל במקום ובאזור שעל פי מדיניות גורמי התכנון הוא אינו מסוג האזוריםוהמקומות שלא ניתן לקבל בהם היתרים לשימוש חורג ועל פני הדברים, פעילותואינה מעוררת סיכון הנדסי, תחבורתי או אחר ואינה גורמת הפרעה משמעותיתלסביבה.2. הוגשה בקשה להיתר ביוזמת מפעילי הגןובעלי הנכס בו הגן מתנהל, לא יאוחר מ-45 יום לאחר תחילת פעילות הגן, ובלאשקדמו להגשת הבקשה הליכי חקירה או אכיפה כלשהם בגין הפעלת גן.3. הבקשה להיתר מתאימה למציאות, היא מטופלת ומקודמת ע"י המבקשים ללא שהיות.4. פעילות הגן אינה גורמת הפרעה.5. מדי3  חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר, תבחן התביעה את העניין הציבורי בנקיטתהליכי אכיפה לפי חוק התכנון והבנייה, בין היתר תוך הבאה בחשבון של סיכוייהבקשה להתקבל, התנהלות המבקשים בקידום הטיפול בבקשה  להיתר ובמילוי דרישותהועדה המקומית ובמידת ההפרעה הנגרמת מפעילות הגן.

6. החליטה הועדההמקומית לדחות את הבקשה להיתר – ופעילות הגן הופסקה לא יאוחר מ-45 ימיםממועד ההחלטה - תשקול התביעה את העניין לציבור בנקיטת הליך אכיפה בגיןהתקופה שעד להפסקת פעילות הגן. לא הופסקה פעילות הגן – ינקטו הליכי אכיפהמיידים, אלא אם ראתה התביעה, מטעמים מיוחדים שיפורטו בכתב, להימנע מנקיטתהליך מיידי והיא תשוב ותשקול את עמדתה תוך פרק זמן שלא יעלה על תשעים ימים. גני ילדים שאינם חדשים ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם
לגביגני ילדים אשר פעילותם החלה לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר2011) ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם, והבקשה להיתר לשימוש חורג עבורםהוגשה לא יאוחר מה-1 בנובמבר 2011 - הגשת הבקשה להיתר, כשלעצמה, לא תביאלנקיטת הליכי אכיפה בגין השימוש החורג אותו מבוקש להכשיר ותחול המדיניותהאמורה, בשינויים המחויבים.
גני ילדים שאינם חדשים שננקטו הליכי אכיפה בעניינם
לגביגני ילדים שפעלו לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר 2011 וב-1בספטמבר 2011) תלוי ועומד נגדם הליך אכיפה בגין שימוש חורג שעניינו הפעלתגן ילדים והוגשה בקשה להיתר לשימוש חורג – תשקול התביעה את משמעות הגשתהבקשה להיתר ברוח המדיניות האמורה, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.
בהגשתהבקשה להיתר לבדה לא יהיה כדי להביא לדחיית הליכי האכיפה או להפסקתם,ואולם, מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה, יוכל להגיש בקשה לדחיית  הדיוןבבית המשפט, והתביעה תשקול את עמדתה לעניין דחיית הדיונים בהתאםלקריטריונים כמפורט לעיל.
הוצא  היתר לשימוש החורג בטרםהסתיימו ההליכים בתיק הפלילי - יוכל מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה להגישבקשה לעיכוב הליכים ליועץ המשפטי לממשלה. למען הסר ספק- האמור בפרק זה  לא יחול על מי שהורשע בשימוש חורג ללא היתר למטרת גן- ילדים לפני ה-1 בספטמבר 2011.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/1925 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/1935 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין05/09/1977 צפיות
ההתיישנות גברה על השימוש בהעדרו של היתר אין שימוש שלא הותר על-פי ההיתר, קרי - אין שימוש חורג, ומשכך לא מתקיימת עבירת השימוש על-פי סעיף 204 לחוק. האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/19106 צפיות
בירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת. נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה… " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/1991 צפיות
פרגולה ללא היתר בנייה, התקנת סוכך ללא צורך בהיתר בנייה, התקנת רשת צל ללא צורך בהיתר בנייה. האם יש צורך בקבלת היתר בנייה לצורך קירוי מרפסת או גינה או שטח הגג כאשר מבקשים להתקין את אחד מהנ”ל?

מאת: בנימין קלינגרפלילי01/09/19106 צפיות
אכיפה שיפוטית סימן ה' לחוק התכנון והבנייה: באחריות יחידת החקירה בוועדה המקומית לבצע חקירה בהתאם להנחיות ולכללים שמפורסמים מעת לעת על מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה. ובסיום החקירה להעביר לתובע את חומר החקירה להכרעה בדבר העמדה לדין והגשת כתב אישום.

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי18/03/19678 צפיות
צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים- ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה. ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה. במאמר תמצאו את כל הפרטים של התקנות החדשות, מידע על גובה הקנסות והעונשים.

מאמרים נוספים בנושא דיני עסקים

מאת: רוי ורלדיני עסקים17/01/19358 צפיות
אנשים רבים חושבים על מרפרף בתים למטרות רווח. זוהי דרך מצוינת להפוך הרבה רווח לאורך זמן. תסתכל על אפשרויות הנדל"ן שלך עם טיפים מראש וללמוד כל מה שאתה יכול.

מאת: רוי ורלדיני עסקים23/10/17555 צפיות
If someone promises you to improve your score by changing your factual history, they are lying. Negative credit information remains on your credit report for seven years.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני עסקים17/04/17659 צפיות
עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2044.

מאת: רוני הכהןדיני עסקים09/01/17660 צפיות
במקרים לא מעטים ישנה ההתלבטות שבין פתיחת תיק עוסק מורשה לבין תיק עוסק פטור, אולם מה שחשוב להבין הוא כי ישנם לפחות שני דברים שיכולים למנוע את היות העוסק פטור והכרח שיהיה מורשה. מהם

מאת: אופירדיני עסקים18/10/151666 צפיות
יש מקצוע אחד שקשור לתחום המשפט והוא מקצוע פחות מוכר אך הוא נדרש מאוד וזה הנוטריון. כל אמא יהודייה חולמת שהבן או הבת שלה יהיו רופאים או עורכי דין, ואם כבר להיות עורך דין אז למה לא להיות יותר מזה ומצטיין בתחום?

מאת: רוני הכהןדיני עסקים01/09/151265 צפיות
המימוש של הדירה מתבצע רק לאחר שבית המשפט ראה כי מעבר לכל ספק אין פגיעה בבני המשפחה וישנה תועלת כספית ברורה בביצוע של מכירת הדירה, עם אפשרות לגיוס הכסף וביצוע של פדיית הדירה בכסף זה.

מאת: ירון כהןדיני עסקים30/07/151208 צפיות
אומנם לא הרבה ניתן לשמוע ביום יום על נוטריונים, אך מדובר על סוג של עורך דיו בעל חשיבות יתרה וזאת עבור מגוון צרכים יומיומיים. נוטריון הנו אדם שעוסק בתחום עריכת הדין כעשר שנים ועבר הסמכה ייעודית במקצוע. תפקידו לאשר ולתרגם מגוון מסמכים וכאשר החותמת שלו נמצאת על מסמך מסוג כלשהו, אותו מסמך יימצא כקביל בבית המשפט ומכאן שניתן להיות בטוחים שמדובר על מסמך מקורי ועל כן מדובר על ראיה משפטית לכל דבר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica