חפש מאמרים:
שלום אורח
03.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג-כדאי לדעת!

מאת: בנימין קלינגרדיני עסקים20/09/20111826 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
אכיפה מקילה לשימוש חורג בגני ילדים
גניילדים פרטיים רבים מתנהלים במבנים שכורים, אשר השימוש בהם למטרת גן ילדיםמהווה שימוש חורג ונדרש עבורו היתר לפי חוק התכנון והבנייה ותקנות תכנוןוהבנייה.
ככלל, קיים עניין לציבור באכיפת חוק התכנון והבנייהבמקרים של שימוש חורג לצורך גני ילדים, בין היתר לשם שמירת ביטחונם שלהילדים והוריהם ונוכח ההשלכות הנודעות לשימוש חורג זה על הסביבה ועל צדדיםשלישיים.
על אף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימושחורג לפני תחילת השימוש, הרי בהתקיים התנאים מסוימים, תהיה מדיניות האכיפהביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג.
עלאף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימוש חורג לפני תחילת  השימוש,הרי בהתקיים התנאים  מסוימים, תהיה מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדיםובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג, כמפורט להלן:
גני ילדים חדשים
לגביגני ילדים אשר פעילותם תחל בשנת הלימודים תשע"ב (ב-1 בספטמבר 2011), תשקולהתביעה של הוועדה המקומית להימנע מנקיטת הליכי אכיפה בגין שימוש חורגלמטרת גן ילדים, וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:1. הגןמופעל במקום ובאזור שעל פי מדיניות גורמי התכנון הוא אינו מסוג האזוריםוהמקומות שלא ניתן לקבל בהם היתרים לשימוש חורג ועל פני הדברים, פעילותואינה מעוררת סיכון הנדסי, תחבורתי או אחר ואינה גורמת הפרעה משמעותיתלסביבה.2. הוגשה בקשה להיתר ביוזמת מפעילי הגןובעלי הנכס בו הגן מתנהל, לא יאוחר מ-45 יום לאחר תחילת פעילות הגן, ובלאשקדמו להגשת הבקשה הליכי חקירה או אכיפה כלשהם בגין הפעלת גן.3. הבקשה להיתר מתאימה למציאות, היא מטופלת ומקודמת ע"י המבקשים ללא שהיות.4. פעילות הגן אינה גורמת הפרעה.5. מדי3  חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר, תבחן התביעה את העניין הציבורי בנקיטתהליכי אכיפה לפי חוק התכנון והבנייה, בין היתר תוך הבאה בחשבון של סיכוייהבקשה להתקבל, התנהלות המבקשים בקידום הטיפול בבקשה  להיתר ובמילוי דרישותהועדה המקומית ובמידת ההפרעה הנגרמת מפעילות הגן.

6. החליטה הועדההמקומית לדחות את הבקשה להיתר – ופעילות הגן הופסקה לא יאוחר מ-45 ימיםממועד ההחלטה - תשקול התביעה את העניין לציבור בנקיטת הליך אכיפה בגיןהתקופה שעד להפסקת פעילות הגן. לא הופסקה פעילות הגן – ינקטו הליכי אכיפהמיידים, אלא אם ראתה התביעה, מטעמים מיוחדים שיפורטו בכתב, להימנע מנקיטתהליך מיידי והיא תשוב ותשקול את עמדתה תוך פרק זמן שלא יעלה על תשעים ימים. גני ילדים שאינם חדשים ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם
לגביגני ילדים אשר פעילותם החלה לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר2011) ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם, והבקשה להיתר לשימוש חורג עבורםהוגשה לא יאוחר מה-1 בנובמבר 2011 - הגשת הבקשה להיתר, כשלעצמה, לא תביאלנקיטת הליכי אכיפה בגין השימוש החורג אותו מבוקש להכשיר ותחול המדיניותהאמורה, בשינויים המחויבים.
גני ילדים שאינם חדשים שננקטו הליכי אכיפה בעניינם
לגביגני ילדים שפעלו לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר 2011 וב-1בספטמבר 2011) תלוי ועומד נגדם הליך אכיפה בגין שימוש חורג שעניינו הפעלתגן ילדים והוגשה בקשה להיתר לשימוש חורג – תשקול התביעה את משמעות הגשתהבקשה להיתר ברוח המדיניות האמורה, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.
בהגשתהבקשה להיתר לבדה לא יהיה כדי להביא לדחיית הליכי האכיפה או להפסקתם,ואולם, מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה, יוכל להגיש בקשה לדחיית  הדיוןבבית המשפט, והתביעה תשקול את עמדתה לעניין דחיית הדיונים בהתאםלקריטריונים כמפורט לעיל.
הוצא  היתר לשימוש החורג בטרםהסתיימו ההליכים בתיק הפלילי - יוכל מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה להגישבקשה לעיכוב הליכים ליועץ המשפטי לממשלה. למען הסר ספק- האמור בפרק זה  לא יחול על מי שהורשע בשימוש חורג ללא היתר למטרת גן- ילדים לפני ה-1 בספטמבר 2011.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין14/04/20190 צפיות
האדריכל שלך הגיש בקשה להיתר בניה בתל אביב ואתה מעוניין לדעת מה קורה בתיק? השכן שלך הגיש בקשה לשימוש חורג? גן ילדים אולי? קלינגר שמחה להציג בפנכם את המערכת המקוונת למידע על בקשות להתרי בניה בתל אביב. משרדנו מקדם בקשות להתרי בניה ולא מעט נעזר במערכת חדשה זו.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות14/04/20193 צפיות
מהו היתר בנייה? היתר בניה הינו רישיון לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי. נדרש להוציא היתר בבניית בית/בניין חדש או בשינויים המבוצעים בבית/בבניין קיים. היתרי בניה מגישים כיום בצורה מקוונת דרך המערכות הממוחשבות. שימוש חורג בנכס גם דורש היתר.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/04/20200 צפיות
הרבה אזרחים תמימים בנו פרגולה בחשיבה שעמדו בתקנות הפטור והופתעו כאשר קבלו צו הריסה בעקבות קרוי של הותקן נגד הגשם בעיקר. הוצאו אלפי צווי הריסה בנושא זה שסוף סוף מקבל מענה הולם בתיקון תקנות הפטור.

מאת: בנימין קלינגרעיצוב תעשייתי 12/04/20197 צפיות
הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר. במאמר זהנעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות. שרות זה ניתן לגולשי האתר , המיידע לנוחיותכם ועל אחריותכם בלבד.אלו שאינם מגישים את הבקשה דרכינו מומלץ שיקבלו סייוע מקצועי ומשפטי. לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי קלינגר תילווה בצמוד את ההליך כולו, ובכך תמנעו מ אי הבנות מקצועיות

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי10/04/20221 צפיות
הרבה מהלקוחות המרוצים של משרד בן קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה שואלים רבות" במה עוד אתם יכולים לסייע?" החלטנו לפרסם לקהל הרחב פרופיל משרד המתאר את היכולות והשרותים שלנו מול משרדי התכנון,ממשל ועוד.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי05/04/20224 צפיות
יעוץ בהקמת עסק הצעד הראשון בין חלום למציאות מתחיל כאן. ​​​​כולנו שואפים להיות הבוסים של עצמנו אבל בפועל לא כל אחד מצליח. לרבים מאתנו יש יוזמות עסקיות מצוינות אך כדי להפוך אותן לעסק מניב ומשגשג נדרש תכנון, ידע בתחומים שונים והבנה עסקית. ​אם קורצת מהחומר האמיתי, נותר לך רק ללמוד איך עושים את זה נכון. אנו ב קלינגר רישוי עסקים נלווה אותך מהליך בדיקת המקום לפני השכרתו/רכישתו ועד קבלת רישיון העסק וההיתרים הנדרשים

מאת: בנימין קלינגרהתמודדות עם מצבי לחץ05/04/20261 צפיות
הסבר ותיאור כללי של מחלקת רישוי בניה בעיר הרצליה הנמצאת כיון במאמצי פיתוח רבים, אמונה מחלקת רישוי בניה על הפקת היתרי הבניה השונים שבאמצעותם ניתן יהיה לבנות ולפתח את העיר. תהליך הפקת היתר מלווה בבדיקות המשלבות בדיקות סטטוטוריות, זאת יחד עם בדיקת טיב התכנון המוצע המתבצע באמצעות בדיקת התאמה להנחיות המרחביות. בנוסף, נציגי מחלקת רישוי מסייעים במתן מידע וליווי המתכננים משלבי התייעצות ראשוניים ועד לשלב הפקת ההיתר.

מאמרים נוספים בנושא דיני עסקים

מאת: רוי ורלדיני עסקים29/01/20370 צפיות
ישנם אנשים רבים שמצאו הצלחה על ידי השקעה ברכוש מסחרי. אין שום קסם בלספק לך חיים מצליחים. תזדקק לידע עובד בנושא נדל"ן, להיות בעל ניסיון בשוק וניסיון בענף. מאמר זה מכיל כמה טיפים שיעזרו לכם להתחיל בהרפתקה שלכם ללמוד יותר על הפעלת נדל"ן מצליח.

מאת: רוי ורלדיני עסקים29/01/20362 צפיות
נכסים תעשייתיים ומסחריים מגיעים לשוק כל הזמן, אך נכסים מסוג זה אינם מקבלים רשימות מועדפות כמו בתים רגילים. בין אם קונים או מוכרים, אל תימנעו משא ומתן. להישמע ולהילחם כדי להשיג לעצמך מחיר הוגן לרכוש. צלם תמונות דיגיטליות של תמונות הבניין. ודא שיש לך כל הליקויים שנמצאים בתמונות שאתה מצלם (דברים כמו חורים, כמו חורים בקיר, ושטיחים פגומים או מלוכלכים.

מאת: רוי ורלדיני עסקים17/01/19481 צפיות
אנשים רבים חושבים על מרפרף בתים למטרות רווח. זוהי דרך מצוינת להפוך הרבה רווח לאורך זמן. תסתכל על אפשרויות הנדל"ן שלך עם טיפים מראש וללמוד כל מה שאתה יכול.

מאת: רוי ורלדיני עסקים23/10/17690 צפיות
If someone promises you to improve your score by changing your factual history, they are lying. Negative credit information remains on your credit report for seven years.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני עסקים17/04/17775 צפיות
עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2044.

מאת: רוני הכהןדיני עסקים09/01/17765 צפיות
במקרים לא מעטים ישנה ההתלבטות שבין פתיחת תיק עוסק מורשה לבין תיק עוסק פטור, אולם מה שחשוב להבין הוא כי ישנם לפחות שני דברים שיכולים למנוע את היות העוסק פטור והכרח שיהיה מורשה. מהם

מאת: אופירדיני עסקים18/10/151768 צפיות
יש מקצוע אחד שקשור לתחום המשפט והוא מקצוע פחות מוכר אך הוא נדרש מאוד וזה הנוטריון. כל אמא יהודייה חולמת שהבן או הבת שלה יהיו רופאים או עורכי דין, ואם כבר להיות עורך דין אז למה לא להיות יותר מזה ומצטיין בתחום?

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica