חפש מאמרים:
שלום אורח
09.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מינוי אפוטרופוס, מתי, כיצד ועבור מי? מאת עו"ד חגי אורגד

מינוי אפוטרופוס, מתי, כיצד ועבור מי?  מאת עו"ד חגי אורגד

 

מבוא-

מקור המילה אפוטרופוס, שאוב מהשפה היוונית ומשמעותה: "ממונה". כלומר אדם המשגיח והנאמן על ענייניו של אחר.

אפוטרופוס ימונה לאדם מבוגר, אשר מאבד את צלילות דעתו, או לחילופין לילד מוגבל או רפה שכל כאשר מתעורר צורך לטפל בהם מעבר להיותם קטינים (שכן, במצב הדברים הרגיל, הורים הם אפוטרופסים טבעיים של ילדם ללא צורך במינוי כזה או אחר).

ישנן סיטואציות במסגרתן ימונה אפוטרופוס על נכסי קטינים או על הקטינים עצמם, שאין הוריהם בחיים, או שנבצר מהם מלמלא את תפקידם מסיבה זו או אחרת.

אדם אשר על ענייניו מונה אפוטרופוס, מכונה בעגה המשפטית חסוי. בכדי להתמנות לאפוטרופוס, יש צורך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה (יורחב בהמשך).

המסגרת הנורמטיבית-

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- 1962 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו, מהווים את המסגרת החקיקתית מכוחה, נותן בית משפט לענייני משפחה החלטות ופסקי דין, הן במינוי אפוטרופוס והן בפיקוח על האפוטרופוס, כפי שיורחב בהמשך. הקורא הסקרן יוכל להרחיב ידיעותיו, על ידי עיון בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו ועל פיו.

מהי אפוטרופסות?

זוהי  הזכות והחובה לשמור ולדאוג למימוש זכויות, לדאוג לצרכים, להגן ולנהל את ענייניו של אדם, אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו בכוחותיו העצמיים הפיזיים ו/או האינטלקטואליים.

במילוי תפקידיו, חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי במסירות.

להלן יובא תוכנו של סעיף 41 לחוק -

"במילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות הענין".

אולם, ישנן מספר פעולות אותן אינו רשאי לבצע האפוטרופוס, אלא אם כן קיבל אישור מראש מבית המשפט.

  להלן יובא תוכנו של סעיף 47 לחוק-  

"האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית המשפט אישרן מראש:

(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2) השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה;

(3) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק;

(4) נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין;

(5) נתינת ערבות;

(6) פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור".

סוגי אפוטרופסות-

ככלל קיימים ארבעה סוגי אפוטרופסות:

הסוג הראשון הינו אפוטרופוס על גוף-

במקרה זה, כאשר מתמנה האפוטרופוס, הוא- האפוטרופוס יקבל החלטות במקום אותו חסוי שאינו כשיר דיו לקבל החלטות בענייניו. דבר אשר יכול ויבוא לידי ביטוי בעניין החלטות בתחום הרפואה למשל, כגון: קבלת טיפול רפואי, הסכמה להתנתח וכו'..

הסוג השני הינו אפוטרופוס על רכוש-

במקרה זה, כאשר מתמנה אפוטרופוס, אזי האפוטרופוס יקבל החלטות  בתחום הרכושי/ כספי, במקום החסוי שאינו כשיר או צלול דיו בכדי לקבל החלטות בנושא הרכושי/ כספי. במקרה זה בין היתר, יהא על האפוטרופוס לדווח לאפוטרופוס הכללי ולנהל  רישום מסודר על הוצאותיו והכנסותיו של החסוי.

הסוג השלישי הינו מינוי אפוטרופוס כללי-

מינוי זה טומן בחובו, הן אפוטרופסות על גוף והן אפוטרופסות על רכוש (כנאמר לעיל).

הסוג הרביעי הינו אפוטרופוס בפועל-

זהו אדם שהאפוטרופסות שלו וכוחה, אינו שאוב מהחלטת בית המשפט למנותו כאפוטרופוס. זהו לדוגמא, דוד שהינו אחראי על אחייניו שהוריהם נפטרו, או הורים לילד הסובל מנכות או מפיגור שכלי, שלא פנו בבקשה להתמנות לאפוטרופסות מסיבה זו או אחרת.

בקשה למינוי אפוטרופוס-

כאמור לעיל, בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לבית משפט לענייני משפחה. על הבקשה למינוי אפוטרופוס, לכלול נימוקים משכנעים דיים, בצירוף אישורים ואסמכתאות אשר יצורפו לבקשה. על הבקשה למינוי אפוטרופוס להיות מלווה בתצהיר כתמיכה לבקשה. על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין, כדין ועל פי דרישות החוק.

בית המשפט, רשאי ליתן החלטה לפיה ישולם לאפוטרופוס שכר חודשי. נושא זה מוסדר בין היתר בתקנה 5 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים) תשמ"ט- 1988.

הנה כי כן, מינויו של אפוטרופוס על פי מינוי מטעם בית משפט לענייני משפחה, נעשה לאחר בחינה ובדיקה מדוקדקת של התאמתו למלא את התפקיד, לפי שיקול דעתו וראות עיניו של בית המשפט היושב בדין.

כמו כן, במהלך תקופת האפוטרופסות, עומד האפוטרופוס תחת עינו הפקוחה של בית המשפט עד לסיום מינוי האפוטרופסות. הטעם לכך נעוץ בעובדה כי החסוי, הינו החוליה החלשה ביותר בחברה, ומכאן מתעורר הצורך והחובה להגן על החסוי, שמא בעקבות חולשתו הפיזית ו/או המנטאלית ו/או האינטלקטואלית ייפגע פיזית, ייעשק, ינוצל וכו' וכו'..     

סיכום-

כפי שרואות עיננו, דרכי מינוי אפוטרופוס והתאמתו לתפקיד, התנהלות האפוטרופוס ומתן דיווח מטעמו בהתאם, הינם נושאים סבוכים ובעלי רגישות יתרה. שכן, עסקינן בסופו של של יום במתן שירות לחסויים, אשר הינם החוליה החלשה והשברירית ביותר בחברה. למותר לציין, כי מדובר בבני אנוש יקרים אשר ראוי כי טובתם תעמוד לנגד עיננו. לפיכך, בנושא אפוטרופסות אשר הינו נושא סבוך ורגיש, ראוי לפנות לעורך דין אשר הינו בקיא בתחום האפוטרופסות, מצוי בפרטיו ויודע היטב לבצע את מלאכתו המשפטית נאמנה, על מנת להוביל את הלקוח לתוצאות הרצויות. 

הבהרות משפטיות-

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של הנושא, ובוודאי אינו ממצה כלל ועיקר את מכלול ההיבטים הסבוכים, אשר רלוונטיים לאפוטרופסות בכלל ולדיני אפוטרופסות בפרט.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או צעדים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות העומדות על הפרק עת מתעוררת סוגיית אפוטרופסות, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לחוף מבטחים בסיומה.

אודות כותב המאמר-

כותב המאמר הינו עורך הדין חגי אורגד, אשר מצוי, בקיא בתחום  ומעורה בפרטיו. עורך הדין חגי  אורגד הינו בעל תואר L.L.B במשפטים, אשר לפני שנים סיים את לימודיו האקדמיים בהצטיינות יתרה.

עורך הדין חגי אורגד, מלווה ומטפל מזה שנים תיקים מורכבים ביותר העוסקים בתחומי משפט כדוגמת המאמר דלמעלה, ללא פשרות, בהצלחה ובכשרון רב לשביעות רצון לקוחותיו המלאה.

כתובת: שד' וייצמן 48, קרית מוצקין. טל': 077-301-501-1  פקס': 077-3015012

דוא"ל: ORGADLAW@WALLA.COM

באתר המשרד, כבר ביקרת?

www.orgadlaw.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הפרת חוזה מכר דירה והדרכים להתמודד עימה

מהי הפרת חוזה מבחינת הדין?

לעיתים נחתם חוזה מכר דירה בין הצדדים ונדמה כי ניתן לברך על המוגמר, אך לא היא!!!

ייתכן כי, אחד הצדדים בוחר להפר את מחויבויותיו על פי החוזה באופן חד צדדי. ברם, לעיתים הצד המפר, יפר את החוזה על אף רצונו לקיימו, למשל עקב השפעה של כח עליון שאינה תלויה בו, או עקב סיכול החוזה, כגון: אי קבלת הלוואה מגוף מממן כגון בנק וכו', כאשר אלה לא נתונים לשליטתו והוא לא יכול היה לצפותם מראש, ועקב כך אין המפר יכול לשלם לצד הנפגע את התמורה.

ככלל חוזה יש לקיים בתום לב ובדרך מקובלת. מסיבה לא ברורה, רווחת בציבור הנחה כי חוזה יש לקיים באופן דווקני ופורמאלי ככתבו וכלשונו. זוהי הנחה שגויה כמובן, משום שחובת תום הלב מטילה על הצדדים לחוזה מחויבויות חרף כך שאלה אינן כתובות מפורשות בחוזה, והכל כאשר מחויבויות אלה הינן סבירות ובאות לקיים את מטרתו העיקרית של החוזה. כך למשל, כאשר לא כתוב בחוזה מכר דירה, כי על המוכרים לחתום על שטרי מכר (שטרות אשר הם הכרחיים, על מנת לרשום את הזכויות בדירה נשוא החוזה על שם הקונה), אזי המוכרים יחויבו לעשות כן, חרף כך שאין התייחסות ספציפית בחוזה לעניין זה, שכן ללא קיום חובה זו,קרי, חתימה על שטרות, מטרת המטרות של חוזה המכר, היינו, רישום זכויות הדירה על שם הקונה תסוכל, עניין זה יכול בהחלט שיושלם מכח חובת הצדדים לנהוג בתום לב, ביושר ובדרך מקובלת.

הפרת חוזה יסודית ושאינה יסודית, מהן?

ראשית יצוין כי הנפגע מהפרה יסודית, זכאי לבטל את החוזה בתנאים ובמועדים הקבועים בחוזה באופן חד צדדי, והכל בכפוף להוראות הרלוונטיות הספציפיות בחוזה.

ככלל הפרה יסודית, היא כל הפרה אשר הצדדים הסכימו לגביה שאי קיומה במועד יהווה הפרה יסודית. ראוי לציין, כי במקרה שעסקינן בהפרה יסודית, ניתן לבטל את כל החוזה, אף אם החוזה ניתן לחלוקה לפרקים כאלה ואחרים.

חוזה יבוטל בדרך הודעת הצד הנפגע לצד המפר.

במקרה של הפרת חוזה שאינה יסודית- הנפגע מההפרה כאמור, יהא זכאי לבטל את החוזה, אך ורק לאחר שהתריע בפני הצד המפר, וזה האחרון לאחר ארכת הזמן שניתנה לו, לא תיקן את ההפרה.

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973-

חוק זה, דן בין היתר בזכות לביטול החוזה העומדת לצד אשר התקשר בחוזה, וזאת עקב פגם בכריתתו, קרי, פגם בעצם חתימת הצדדים על החוזה כדלהלן:

סעיף 14 לחוק עוסק בסוגיית  הטעות.

סעיף 15 לחוק עוסק בסוגיית ההטעיה.

סעיף 17 לחוק עוסק בסוגיית הכפיה.

סעיף 18 לחוק עוסק בסוגיית העושק.    

ויודגש מייד, הכלל המרכזי והמוביל בדיני חוזים הינו: "חתמת התחייבת", ולפיכך במקרים די נדירים יוכל אדם לבטל חוזה בטענת עושק, למשל בטענה כי מכר את דירתו במחיר הנופל ממחיר השוק.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970, רקע כללי-

זהו החוק המסדיר סוגיית התרופות, כלומר אפשרות לרפא את הפגם שנוצר, וליתן לנפגע מההפרה אפשרות לאזן את המצב שנוצר לרעתו לאור הפרת החוזה על ידי המפר.

במסגרת חוק זה, נקבעו מספר דרכים להתמודדות עם הפרת חוזה, על פיו זכאי הנפגע מהפרת חוזה לתבוע לבטל את החוזה או שמא לקיימו (כלומר לאוכפו), כן זכאי הנפגע מהפרת חוזה לפיצויים.

להלן נעיין בסעיף 2 לחוק:

תרופות הנפגע-

הופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, והכל לפי הוראות חוק זה.  

ככלל, הנפגע מהפרת חוזה זכאי לאכיפתו, קרי, לקיום החוזה, אלא אם התקיים אחד מארבעת החריגים הבאים-

להלן נעיין בסעיף 3 לחוק:

הזכות לאכיפה-

הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה:

1.      החוזה אינו בר ביצוע.

2.      אכיפת החוזה היא כפייה לעשות או לקבל, עבודה אישית, או שירות אישי.

3.      ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית המשפט, או לשכת ההוצאה לפועל.

4.      אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין. 

סעדים להם זכאי הנפגע מההפרה-

ככלל, אלו הן חלופות הסעדים בחוק החוזים תרופות : ביטול והשבה, אכיפה ופיצויים.

ככלל, הנחת היסוד היא כי סעד האכיפה הוא הסעד העיקרי והראשוני אשר יוענק לנפגע מהפרת חוזה. לנפגע ישנה אפשרות נוספת, והיא לבחור בביטול החוזה, או אז תחול חובת השבה. דוגמא: נניח שאלמוני מכר לפלמוני דירה, אלמוני כעת מבקש לבטל את חוזה המכר שנכרת בין הצדדים, אזי ברור כי על אלמוני להחזיר לפלמוני את הכסף שהאחרון שילם לו עד כה, למעט הפיצוי אשר הוסכם על הצדדים בגין הפרה.

יודגש, כי אם הנפגע יבחר בסעד הביטול, לא יוכל לתבוע אכיפה, שכן רכיבים אלה הינם מנוגדים זה לזה.  

כיצד עליי לפעול באם אני חושש שבוצעה כלפיי הפרת חוזה?

הסוגיה של הפרת חוזה טומנת בחובה סיכון רב, מכיוון שלעיתים צד לחוזה סבור כי הינו נפגע מפעולתו/ מחדלו של הצד שכנגד וכי בוצעה כלפיו הפרת חוזה יסודית. הסכנה באה לידי ביטוי בכך, שהצד הנפגע לכאורה ישגר באופן עצמאי ובלעדי הודעה לצד המפר לכאורה, אודות ביטול החוזה, ובסופו של יום לאחר בירור משפטי ועובדתי יעלה כי הצד המפר לכאורה לא הפר את החוזה, ולפיכך הקערה עלולה להתהפך על פיה, והצד הנפגע עלול להפוך לצד המפר על המשמעויות הקשות הכרוכות בכך.

אשר על כן, בסוגיות של הפרת חוזה יש להיוועץ בעורך דין המומחה לדיני חוזים, אשר ינהל את המערכה ויתווה את הדרך על מנת להגיע לחוף מבטחים ולתוצאות המיוחלות.

הבהרות משפטיות-

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של הנושא, ובוודאי אינו ממצה כלל ועיקר את מכלול ההיבטים הסבוכים, אשר רלוונטיים להפרות חוזה בכלל ולהפרת חוזה מכר מקרקעין בפרט.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או צעדים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת ביצוע כל עסקת נדל"ן, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום הנדל"ן והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לחוף מבטחים בסיומה.

אודות כותב המאמר-

כותב המאמר הינו עורך הדין חגי אורגד, בעל תואר LL.B  במשפטים אשר סיים את שנה ג' ללימודיו האקדמיים בהצטיינות יתרה, ורכש ידע משפטי ונסיון רב בנושא בו עוסק המאמר. עורך הדין אורגד, מלווה תיקים מורכבים בסוגיה זו בהצלחה רבה ובכישרון רב לשביעות רצון לקוחותיו המלאה.

עורך דין חגי אורגד, כתובת: שד' ירושלים 3, קרית ים. טל': 077-3015011  פקס': 077-3015012

דוא"ל: ORGADLAW@WALLA.COM

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עורך דין חגי אורגד

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין04/03/121051 צפיות
אין חולק כי הבעיות המרכזיות ביחסי משכיר- שוכר, הן אי תשלום דמי שכירות במועד (או אי תשלום דמי שכירות בכלל), הסבת נזקים לנכס על ידי השוכר, אי תשלום חשבונות שוטפים וכו' וכו', כיד הדמיון "הטובה"... בעיה נוספת ושכיחה ביותר הינה אי פינוי הנכס, או אז אנו נדרשים לנקוט בהליך של פינוי שוכר. אין ספק, שפינוי שוכר זוהי משימה לא פשוטה אשר מצריכה ידע וניסיון בהתמודדות עם בעיה סבוכה זו. משכך, המחוקק נתן את דעתו על כך ובעקבותיו בתי המשפט בשורה של פסיקות, והיום יותר מתמיד ישנם כלים חוקיים על פי דין להתמודד טוב ונכון יותר עם בעיית פינוי שוכר.

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין07/08/111307 צפיות
חוזה שכירות דירה- עניין פשוט, האמנם? מאת עורך דין חגי אורגד כללי- רבים מאיתנו נתקלו במהלך חייהם הבוגרים בסיטואציה של עמידה טרם כריתת חוזה שכירות הן כמשכיר (קרי, כבעל דירה) והן כשוכר (קרי, כדייר). לרבים מאיתנו נראה כי החתימה על חוזה השכירות הינה דבר של מה בכך אשר אין להתעכב על פרטיו יתר על המידה, ולפיכך רבים חותמים על חוזה שכירות מבלי להבין את משמעויותיו הכלכליות והמשפטיות, תופעה זו תופסת תאוצה ובולטת ביתר שאת בקרב אנשי ה"יהיה בסדר" או אנשי ה"מה כבר יכול לקרות?"

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין31/07/111302 צפיות
כללי- הערת אזהרה עת רוכשים דירה, הינה פרמטר חשוב ביותר לשם הגנה על זכויות הרוכש עת הוא מבצע הליך סבוך ובעיקר יקר במסגרת רכישת דירה או נכס מקרקעין אחר. במה דברים אמורים? לא יהא זה מופרז לכתוב כי אדם או עורך דין שהתרשל במילוי תפקידו בכך שלא נרשמה הערת אזהרה בעת רכישת דירה למשל, מקום בו מתחייב רישום הערת אזהרה, עלול להביא לאבדן רב של ממון ולעיתים במקרים קיצוניים יותר, עלול להביא לאובדן כל רכושו של הנפגע אשר לא נרשמה הערת אזהרה לטובתו. לא בכדי, קיימת פסיקה וחקיקה למכביר העוסקת בנושא הרגיש והחשוב הזה- קרי נושא רישום הערת האזהרה. מכאן נעבור לסקירה כללית של הנושא

מאת: עורך דין חגי אורגדדיני משפחה07/12/091340 צפיות
כללי- רבים מאיתנו עמדו בפני צומת דרכים במהלך חייהם, במסגרתו עמדה בפניהם התובנה וההחלטה כי מצאו את בחיר ליבם, או אז מבטאים הם את רצונם למסד את הקשר ולבוא בברית הנישואין. כאשר ישנה הסכמה מהצד השני למיסוד הקשר , אזי אין מאושרים יותר מבני הזוג שעומדים להינשא, והחיים נראים וורודים מתמיד כאשר הרומנטיקה בשיאה. בדיוק בשלב הזה (צר לי על "השבתת השמחה" לכאורה), ישנה חשיבות עליונה לעריכת הסכם ממון אשר יבטיח את הזכויות הכספיות של הצדדים ועל מנת שצד זה או אחר לא ייעשק בידי רעהו. מיותר לציין, כי כאשר עולה עניין הסכם הממון נפגעת על פי רוב האופוריה הזוגית (במידה זו או אחרת), ולעיתים עולות טענות מטענות שונות, כגון: "אובדן האמון", "אין טעם להתחתן", "זוהי התחלה ברגל שמאל", "זוהי פגיעה קשה במרקם היחסים והאהבה", "למה להתחתן עם אדם שישנו חשש שירמה" וישנן עוד כהנה וכהנה דוגמאות למכביר כיד הדמיון הטובה.

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין25/11/091375 צפיות
מהי הפרת חוזה מבחינת הדין? לעיתים נחתם חוזה מכר דירה בין הצדדים ונדמה כי ניתן לברך על המוגמר, אך לא היא!!! ייתכן כי, אחד הצדדים בוחר להפר את מחויבויותיו על פי החוזה באופן חד צדדי. ברם, לעיתים הצד המפר, יפר את החוזה על אף רצונו לקיימו, למשל עקב השפעה של כח עליון שאינה תלויה בו, או עקב סיכול החוזה, כגון: אי קבלת הלוואה מגוף מממן כגון בנק וכו', כאשר אלה לא נתונים לשליטתו והוא לא יכול היה לצפותם מראש, ועקב כך אין המפר יכול לשלם לצד הנפגע את התמורה.

מאת: עורך דין חגי אורגדדיני ירושה25/11/091071 צפיות
כללי- חלק נכבד מאיתנו עוסק בשאלה מה יהיה גורל רכושו לאחר שילך לעולמו. למי יועבר רכושו, ובעיקר למי לא יועבר רכוש הנפטר. זוהי אם כן, הסיבה העיקרית והמרכזית בעטייה נערכת צוואה. מהי צוואה? מקור המילה צוואה שאוב מתוך המילה ציווי. צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו אדם מחליט ומורה מה יעשה ברכושו לאחר מותו. צוואה כאמור תהיה תקפה אם נעשתה כדין, ולא נפגמה באופן שלא ניתן לתקן את הפגם. ברור לכל שצוואה אמורה לשקף את רצון או אם תרצו את משאלת הלב של הנפטר/המצווה, מה יעשה ברכושו לאחר מותו.

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין23/11/091166 צפיות
רכישת דירה משומשת- יזהר הקונה מן המפורסמות היא שעסקה הקשורה בנדל"ן הינה לרוב המכריע של הציבור "עסקת חיים". בפתח הדברים אציין כי, רכישת דירה הינה מטבעה עסקה יקרה, סבוכה ורווית פרטים ומכשולים. רכישת דירה הינה שונה לחלוטין מרכישת ארונות מטבח, פינת ישיבה ואפילו מכונית. שכן, ברכישת דירה ישנם אספקטים רבים של בחינה ובדיקה מדוקדקת של הרישומים בגופים השונים, כגון: בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), מנהל מקרקעי ישראל, בחברה משכנת וכו'. בכותרת מאמר זה נכתב "יזהר הקונה" מכיוון שהקונה נוטל את מירב הסיכונים...

מאמרים נוספים בנושא דיני משפחה

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני משפחה26/01/20437 צפיות
בית המשפט העליון בפסק דינו של כבוד השופט מ' מזוז, הכריע בימים אלו בעתירה המכוונת נגד החלטות של המשיבים 2-1, בית הדין הרבני הגדול בירושלים ובית הדין הרבני האזורי בתל אביב-יפו (להלן: בית הדין האזורי), מיום 14.2.2019 ומיום 12.11.2018 בהתאמה, בהן נקבע כי העותר חייב בגט לאשתו.

מאת: טלדיני משפחה03/06/18953 צפיות
אחד הנושאים המרכזיים בענייני גירושין הינו חלוקת הרכוש. בשיקולים של חלוקת רכוש כל צד מעלה את טענותיו כאשר מטרתו לקבל נתח משמעותי יותר בכלל הרכוש שנצבר.

מאת: רוני הכהןדיני משפחה10/04/18617 צפיות
לכל עורך דין לגירושים יש את הסגנון שלו. כדאי לוודא כי הסגנון שלהם מתאים הן שלך ואת הסגנון הדרוש כדי להגן על האינטרס שלך במהלך ואחרי הגירושים.

מאת: רוני הכהןדיני משפחה28/03/18573 צפיות
איך מסייעים בשלבים הללו של הפירוק הבלתי נמנע כדי ליצור עד כמה שפחות רגעים קשים בהליך מורכב שכזה? פניות אל עו"ד משפחה הן בהחלט צעד נבון

מאת: רוני הכהןדיני משפחה23/10/17834 צפיות
ברגע בו כבר נמצאים על פרשת דרכים לקראת גירושים יש כאלה שיכולים לומר דבר או שניים לגבי איך להתגרש נכון וחשוב להבין את העניין לעומק טרם הקפיצה השירה לתוכו.

מאת: עידן שלומןדיני משפחה18/09/173908 צפיות
במידה ואתם מחפשים עורך דין שיספק לכם את השירות הטוב ביותר, אתם צריכים לחפש ובעיקר לחפש נכון. אז כיצד באמת מחפשים ומוצאים עורך דין מצוין עבורכם?

מאת: articlestbdדיני משפחה20/08/171224 צפיות
מדוע הגישור מתאים במיוחד לזוגות המתגרשים בשלום ולא רק לאלו שאינם מסדרים? כל התשובות במאמר שלפניכם.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica