חפש מאמרים:
שלום אורח
30.11.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מושגי יסוד בעריכת צוואה/ מאת עו"ד חגי אורגד

מושגי יסוד בעריכת צוואה

כללי-

חלק נכבד מאיתנו עוסק בשאלה מה יהיה גורל רכושו לאחר שילך לעולמו. למי יועבר רכושו, ובעיקר למי לא יועבר רכוש הנפטר. זוהי אם כן, הסיבה העיקרית והמרכזית בעטייה נערכת צוואה.

מהי צוואה?

מקור המילה צוואה שאוב מתוך המילה ציווי. צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו אדם מחליט ומורה מה יעשה ברכושו לאחר מותו. צוואה כאמור תהיה תקפה אם נעשתה כדין, ולא נפגמה באופן שלא ניתן לתקן את הפגם.

ברור לכל שצוואה אמורה לשקף את רצון או אם תרצו את משאלת הלב של הנפטר/המצווה, מה יעשה ברכושו לאחר מותו.

בסעיף 1 לחוק הירושה התשכ"ה -1965 כתוב: "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". מכאן עולה כי במידה ואדם הולך לעולמו ולא השאיר צוואה, אזי עזבונו מחולק על פי הדין. הוא הדין כאשר הושארה צוואה אך זו אינה כשרה ופסולה מסיבות כאלה ואחרות. במידה ולא נעשתה צוואה ואין יורשים על פי דין אזי הזוכה בירושה יהא אוצר המדינה.

קיימים בעקרון ארבעה סוגי צוואות-

צוואה בכתב יד-

מסמך הכתוב כולו בכתב יד, חתום בכתב יד ונושא תאריך אשר אף הוא כתוב בכתב יד. במסגרת מסמך זה נכתבות הוראות, מה יעשה ברכושו של  אדם לאחר מותו. מסמך כאמור הוא בעייתי ביותר, מכיוון שבמרבית המקרים לא ייבדק על ידי עורך דין, וייתכן כי מסמך זה ייפסל, מפאת הוראות סותרות אשר קיימות בו, ונכתבו בצורה ניסוחית לא נכונה ו/או לא מקצועית ו/או קיימת אי עמידה בתנאי החוק מבחינה צורנית וכן הלאה.

צוואה בעדים-

זהו מסמך אשר כולל את  חתימת המוריש ונושא תאריך. על גבי מסמך כאמור חותמים שני עדים, ומסמך זה מהווה צוואה כשרה ותקפה.

מסמך זה לרוב נעשה במשרדי עורכי דין וזהו סוג הצוואות הנפוץ ביותר. מסמך זה ראוי כי יערך בסיוע וליווי עורך דין אשר ידאג כי המסמך ינוסח באופן שישקף נכונה את רצון המצווה. עורך דין הבקיא בתחום הצוואות, יבחן את המסמך ויבדוק האם הוא עונה על כל דרישות החוק, על מנת שהמסמך יהווה צוואה כשרה ותקפה.  

צוואה בפני רשות-

אמירת תוכן בעל פה בפני: נוטריון, שופט, רשם, אשר עורך תיעוד ומאשרה כי נערכה בפניו.

צוואה בעל פה-

שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים את לשונו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים  שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור יעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשות כן. צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עודנו חי. ההגיון הינו פשוט, שהרי באם המצווה עודנו חי חודש לאחר חלוף הנסיבות כאמור, או אז אין עוד צורך בצוואה מסוג זה, ואם רוצה המצווה יכול הוא לבחור את סוג הצוואה הרצוי לו ולעשותה באופן אקטיבי.

צוואה הדדית-

קיים הסדר בסעיף 8 א' לחוק הירושה, לפיו ניתן  לערוך מסמך על ידי שני בני זוג. כאן ישנה מגבלה שחשוב עד מאוד לציינה, שכן, אדם שערך צוואה הדדית ומעוניין לשנותה בעוד בן זוגו בחיים, חייב להודיע על כך לבן זוגו. כמו כן, בחיי בני הזוג, המצווה המבקש לבטל צוואתו ימסור הודעה  בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני.  באם נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.

לאחר מות אחד מבני הזוג: כל עוד לא חולק העזבון-  בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו, יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל חלק בעזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת.

לאחר חלוקת העזבון- בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו, ישיב את כל הרכוש שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון. 

          

אדם חופשי לצוות כראות עיניו-

חשוב לציין כי, קיים לאדם חופש לצוות כראות עיניו מה יעשה ברכושו לאחר מותו מכח "עקרון חופש הציווי", לפיו כאמור אדם יכול להחליט למי הוא מצווה את רכושו וכן איזה חלק מרכושו הוא מצווה. כך על פי עקרון זה אדם יכול להדיר את ילדיו או את אשתו מרכושו, או לחילופין לצוות נתח גדול יותר מרכושו ליורש כלשהו. אין כל מניעה כי אדם יצווה את רכושו, למשל: לצה"ל, לאגודה למען החייל, לקופת החולים שלו או אפילו לשכנתו. חשוב לציין כי, כאשר אדם מחליט לצוות כי רכושו יועבר לגוף או למוסד מסוים, אותו גוף/מוסד צריך להיות גוף משפטי אשר הוקם כדין וכשר לקבל מערך זכויות וחובות.

באם ישנה צוואה כשרה, אזי, לאחר מות המצווה הוראות הצוואה תיושמנה, ולפיכך לא תבוצע חלוקת העזבון (כלומר הרכוש) של הנפטר על פי דין, אלא הוראות הצוואה גוברות.  

על המצווה לערוך את צוואתו כאשר לא מופעלים עליו לחצים, איומים, כפיה וכו'. 

הצוואה הינה מסמך בעל גמישות מירבית-

ראוי לציין, כי אדם אשר ערך צוואה יכול לשנותה בכל עת ללא כל מגבלה או התניה. כך למשל ייתכן שבאופן תיאורטי אדם יערוך צוואה כשרה, ולאחר שעה בדיוק (או אף פחות מזה), יערוך צוואה כשרה אשר הוראותיה סותרות ושונות בתכלית  את ההוראות הצוואה הראשונה, וברור כי הוראות  הצוואה השניה הן הקובעות והגוברות. לפיכך נוסח הצוואה האחרון הוא הקובע ולא קודמיו.  

צוואה הכוללת תנאים-

כאן יש להבחין בין תנאים לגיטימיים ותנאים לא לגיטימיים.

תנאי לגיטימי הוא, שאדם יתנה בצוואתו למשל כי את הרכוש יירש אדם, אשר יוטלו עליו (על היורש)  איסור בדבר מכירה לעולם את הרכוש, או לחילופין תוטל מגבלה לפיה אסור למכור את הרכוש למשך תקופה מסוימת התחומה בזמן.

ראוי לציין, כפי הנאמר כי לא כל תנאי בצוואה הוא לגיטימי. שכן, תנאי אשר הותנה בצוואה ונוגד את תקנת הציבור או את המוסר יפסל על ידי בית המשפט וזה לא יאשרו. כך לדוגמא מוריש אשר כותב בצוואתו כי הוא מוריש את נכסיו לבנו ובלבד שזה יתגרש מאשתו (שנואתו של המוריש), נראה כי תנאי  יפסל על ידי בית המשפט.   

דרכי פעולה במות המוריש-

כאשר אדם נפטר, ואין בנמצא צוואה, על מנת להעביר את העזבון על שם היורשים יש לקבל צו ירושה. כאשר יש בנמצא צוואה אזי יש לקבל צו קיום צוואה.

מטרת המטרות של עריכת צוואה היא, כי רצון המצווה יבוא לידי ביטוי ב"שטח" לאחר מותו באופן ישיר  ומדויק.  

סיכום-

יובהר, כי לא כל מסמך אשר נערך ומטרתו להתיימר להוות צוואה הוא אכן צוואה, שכן יש לעמוד בדרישות צורניות וחוקיות רבות על מנת שהצוואה תהיה כשרה ותקפה, ויהיה קושי לתקוף אותה בבית המשפט כאשר יתעורר הצורך לעשות כן.

לפיכך, עורך דין אשר יודע היטב את מלאכתו, ובקיא ברזי הפסיקה והחקיקה בתחום דיני המשפחה בכלל ובצוואות בפרט, יערוך צוואה אשר תשקף את רצון המצווה בחייו, ותביא לידי ביטוי את כוונתו באופן ראוי, נכון ומדויק לאחר מותו. 

הבהרות משפטיות-

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של הנושא, ובוודאי אינו ממצה את מכלול היבטים המורכבים בנושא הצוואות.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או צעדים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת עריכת צוואה, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום הצוואות והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לתוצאות המיוחלות.

אודות כותב המאמר-

כותב המאמר הינו עורך הדין חגי אורגד, אשר מצוי, בקיא בתחום  ומעורה בפרטיו. עורך הדין חגי  אורגד הינו בעל תואר

 LL.B במשפטים, אשר סיים לפני שנים את לימודיו האקדמיים בהצטיינות יתרה.

עורך הדין חגי אורגד, מלווה ומטפל מזה שנים בתיקים מורכבים ביותר העוסקים בתחומי משפט כדוגמת המאמר דלמעלה, ללא פשרות, בהצלחה ובכשרון רב לשביעות רצון לקוחותיו המלאה.

כתובת: שד' וייצמן 48, קרית מוצקין. טל': 077-301-501-1  פקס': 077-3015012

דוא"ל: ORGADLAW@WALLA.COM

באתר המשרד כבר ביקרת ?  www.orgadlaw.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הפרת חוזה מכר דירה והדרכים להתמודד עימה

מהי הפרת חוזה מבחינת הדין?

לעיתים נחתם חוזה מכר דירה בין הצדדים ונדמה כי ניתן לברך על המוגמר, אך לא היא!!!

ייתכן כי, אחד הצדדים בוחר להפר את מחויבויותיו על פי החוזה באופן חד צדדי. ברם, לעיתים הצד המפר, יפר את החוזה על אף רצונו לקיימו, למשל עקב השפעה של כח עליון שאינה תלויה בו, או עקב סיכול החוזה, כגון: אי קבלת הלוואה מגוף מממן כגון בנק וכו', כאשר אלה לא נתונים לשליטתו והוא לא יכול היה לצפותם מראש, ועקב כך אין המפר יכול לשלם לצד הנפגע את התמורה.

ככלל חוזה יש לקיים בתום לב ובדרך מקובלת. מסיבה לא ברורה, רווחת בציבור הנחה כי חוזה יש לקיים באופן דווקני ופורמאלי ככתבו וכלשונו. זוהי הנחה שגויה כמובן, משום שחובת תום הלב מטילה על הצדדים לחוזה מחויבויות חרף כך שאלה אינן כתובות מפורשות בחוזה, והכל כאשר מחויבויות אלה הינן סבירות ובאות לקיים את מטרתו העיקרית של החוזה. כך למשל, כאשר לא כתוב בחוזה מכר דירה, כי על המוכרים לחתום על שטרי מכר (שטרות אשר הם הכרחיים, על מנת לרשום את הזכויות בדירה נשוא החוזה על שם הקונה), אזי המוכרים יחויבו לעשות כן, חרף כך שאין התייחסות ספציפית בחוזה לעניין זה, שכן ללא קיום חובה זו,קרי, חתימה על שטרות, מטרת המטרות של חוזה המכר, היינו, רישום זכויות הדירה על שם הקונה תסוכל, עניין זה יכול בהחלט שיושלם מכח חובת הצדדים לנהוג בתום לב, ביושר ובדרך מקובלת.

הפרת חוזה יסודית ושאינה יסודית, מהן?

ראשית יצוין כי הנפגע מהפרה יסודית, זכאי לבטל את החוזה בתנאים ובמועדים הקבועים בחוזה באופן חד צדדי, והכל בכפוף להוראות הרלוונטיות הספציפיות בחוזה.

ככלל הפרה יסודית, היא כל הפרה אשר הצדדים הסכימו לגביה שאי קיומה במועד יהווה הפרה יסודית. ראוי לציין, כי במקרה שעסקינן בהפרה יסודית, ניתן לבטל את כל החוזה, אף אם החוזה ניתן לחלוקה לפרקים כאלה ואחרים.

חוזה יבוטל בדרך הודעת הצד הנפגע לצד המפר.

במקרה של הפרת חוזה שאינה יסודית- הנפגע מההפרה כאמור, יהא זכאי לבטל את החוזה, אך ורק לאחר שהתריע בפני הצד המפר, וזה האחרון לאחר ארכת הזמן שניתנה לו, לא תיקן את ההפרה.

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973-

חוק זה, דן בין היתר בזכות לביטול החוזה העומדת לצד אשר התקשר בחוזה, וזאת עקב פגם בכריתתו, קרי, פגם בעצם חתימת הצדדים על החוזה כדלהלן:

סעיף 14 לחוק עוסק בסוגיית  הטעות.

סעיף 15 לחוק עוסק בסוגיית ההטעיה.

סעיף 17 לחוק עוסק בסוגיית הכפיה.

סעיף 18 לחוק עוסק בסוגיית העושק.    

ויודגש מייד, הכלל המרכזי והמוביל בדיני חוזים הינו: "חתמת התחייבת", ולפיכך במקרים די נדירים יוכל אדם לבטל חוזה בטענת עושק, למשל בטענה כי מכר את דירתו במחיר הנופל ממחיר השוק.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970, רקע כללי-

זהו החוק המסדיר סוגיית התרופות, כלומר אפשרות לרפא את הפגם שנוצר, וליתן לנפגע מההפרה אפשרות לאזן את המצב שנוצר לרעתו לאור הפרת החוזה על ידי המפר.

במסגרת חוק זה, נקבעו מספר דרכים להתמודדות עם הפרת חוזה, על פיו זכאי הנפגע מהפרת חוזה לתבוע לבטל את החוזה או שמא לקיימו (כלומר לאוכפו), כן זכאי הנפגע מהפרת חוזה לפיצויים.

להלן נעיין בסעיף 2 לחוק:

תרופות הנפגע-

הופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן, והכל לפי הוראות חוק זה.  

ככלל, הנפגע מהפרת חוזה זכאי לאכיפתו, קרי, לקיום החוזה, אלא אם התקיים אחד מארבעת החריגים הבאים-

להלן נעיין בסעיף 3 לחוק:

הזכות לאכיפה-

הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה:

1.      החוזה אינו בר ביצוע.

2.      אכיפת החוזה היא כפייה לעשות או לקבל, עבודה אישית, או שירות אישי.

3.      ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית המשפט, או לשכת ההוצאה לפועל.

4.      אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין. 

סעדים להם זכאי הנפגע מההפרה-

ככלל, אלו הן חלופות הסעדים בחוק החוזים תרופות : ביטול והשבה, אכיפה ופיצויים.

ככלל, הנחת היסוד היא כי סעד האכיפה הוא הסעד העיקרי והראשוני אשר יוענק לנפגע מהפרת חוזה. לנפגע ישנה אפשרות נוספת, והיא לבחור בביטול החוזה, או אז תחול חובת השבה. דוגמא: נניח שאלמוני מכר לפלמוני דירה, אלמוני כעת מבקש לבטל את חוזה המכר שנכרת בין הצדדים, אזי ברור כי על אלמוני להחזיר לפלמוני את הכסף שהאחרון שילם לו עד כה, למעט הפיצוי אשר הוסכם על הצדדים בגין הפרה.

יודגש, כי אם הנפגע יבחר בסעד הביטול, לא יוכל לתבוע אכיפה, שכן רכיבים אלה הינם מנוגדים זה לזה.  

כיצד עליי לפעול באם אני חושש שבוצעה כלפיי הפרת חוזה?

הסוגיה של הפרת חוזה טומנת בחובה סיכון רב, מכיוון שלעיתים צד לחוזה סבור כי הינו נפגע מפעולתו/ מחדלו של הצד שכנגד וכי בוצעה כלפיו הפרת חוזה יסודית. הסכנה באה לידי ביטוי בכך, שהצד הנפגע לכאורה ישגר באופן עצמאי ובלעדי הודעה לצד המפר לכאורה, אודות ביטול החוזה, ובסופו של יום לאחר בירור משפטי ועובדתי יעלה כי הצד המפר לכאורה לא הפר את החוזה, ולפיכך הקערה עלולה להתהפך על פיה, והצד הנפגע עלול להפוך לצד המפר על המשמעויות הקשות הכרוכות בכך.

אשר על כן, בסוגיות של הפרת חוזה יש להיוועץ בעורך דין המומחה לדיני חוזים, אשר ינהל את המערכה ויתווה את הדרך על מנת להגיע לחוף מבטחים ולתוצאות המיוחלות.

הבהרות משפטיות-

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של הנושא, ובוודאי אינו ממצה כלל ועיקר את מכלול ההיבטים הסבוכים, אשר רלוונטיים להפרות חוזה בכלל ולהפרת חוזה מכר מקרקעין בפרט.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או צעדים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת ביצוע כל עסקת נדל"ן, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום הנדל"ן והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לחוף מבטחים בסיומה.

אודות כותב המאמר-

כותב המאמר הינו עורך הדין חגי אורגד, בעל תואר LL.B  במשפטים אשר סיים את שנה ג' ללימודיו האקדמיים בהצטיינות יתרה, ורכש ידע משפטי ונסיון רב בנושא בו עוסק המאמר. עורך הדין אורגד, מלווה תיקים מורכבים בסוגיה זו בהצלחה רבה ובכישרון רב לשביעות רצון לקוחותיו המלאה.

עורך דין חגי אורגד, כתובת: שד' ירושלים 3, קרית ים. טל': 077-3015011  פקס': 077-3015012

דוא"ל: ORGADLAW@WALLA.COM

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עורך דין חגי אורגד

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין04/03/121074 צפיות
אין חולק כי הבעיות המרכזיות ביחסי משכיר- שוכר, הן אי תשלום דמי שכירות במועד (או אי תשלום דמי שכירות בכלל), הסבת נזקים לנכס על ידי השוכר, אי תשלום חשבונות שוטפים וכו' וכו', כיד הדמיון "הטובה"... בעיה נוספת ושכיחה ביותר הינה אי פינוי הנכס, או אז אנו נדרשים לנקוט בהליך של פינוי שוכר. אין ספק, שפינוי שוכר זוהי משימה לא פשוטה אשר מצריכה ידע וניסיון בהתמודדות עם בעיה סבוכה זו. משכך, המחוקק נתן את דעתו על כך ובעקבותיו בתי המשפט בשורה של פסיקות, והיום יותר מתמיד ישנם כלים חוקיים על פי דין להתמודד טוב ונכון יותר עם בעיית פינוי שוכר.

מאת: עורך דין חגי אורגדדיני משפחה12/01/12923 צפיות
מבוא- מקור המילה אפוטרופוס, שאוב מהשפה היוונית ומשמעותה: "ממונה". כלומר אדם המשגיח והנאמן על ענייניו של אחר. אפוטרופוס ימונה לאדם מבוגר, אשר מאבד את צלילות דעתו, או לחילופין לילד מוגבל או רפה שכל כאשר מתעורר צורך לטפל בהם מעבר להיותם קטינים (שכן, במצב הדברים הרגיל, הורים הם אפוטרופסים טבעיים של ילדם ללא צורך במינוי כזה או אחר). ישנן סיטואציות במסגרתן ימונה אפוטרופוס על נכסי קטינים או על הקטינים עצמם, שאין הוריהם בחיים, או שנבצר מהם מלמלא את תפקידם מסיבה זו או אחרת. אדם אשר על ענייניו מונה אפוטרופוס, מכונה בעגה המשפטית חסוי. בכדי להתמנות לאפוטרופוס, יש צורך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה (יורחב בהמשך).

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין07/08/111330 צפיות
חוזה שכירות דירה- עניין פשוט, האמנם? מאת עורך דין חגי אורגד כללי- רבים מאיתנו נתקלו במהלך חייהם הבוגרים בסיטואציה של עמידה טרם כריתת חוזה שכירות הן כמשכיר (קרי, כבעל דירה) והן כשוכר (קרי, כדייר). לרבים מאיתנו נראה כי החתימה על חוזה השכירות הינה דבר של מה בכך אשר אין להתעכב על פרטיו יתר על המידה, ולפיכך רבים חותמים על חוזה שכירות מבלי להבין את משמעויותיו הכלכליות והמשפטיות, תופעה זו תופסת תאוצה ובולטת ביתר שאת בקרב אנשי ה"יהיה בסדר" או אנשי ה"מה כבר יכול לקרות?"

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין31/07/111333 צפיות
כללי- הערת אזהרה עת רוכשים דירה, הינה פרמטר חשוב ביותר לשם הגנה על זכויות הרוכש עת הוא מבצע הליך סבוך ובעיקר יקר במסגרת רכישת דירה או נכס מקרקעין אחר. במה דברים אמורים? לא יהא זה מופרז לכתוב כי אדם או עורך דין שהתרשל במילוי תפקידו בכך שלא נרשמה הערת אזהרה בעת רכישת דירה למשל, מקום בו מתחייב רישום הערת אזהרה, עלול להביא לאבדן רב של ממון ולעיתים במקרים קיצוניים יותר, עלול להביא לאובדן כל רכושו של הנפגע אשר לא נרשמה הערת אזהרה לטובתו. לא בכדי, קיימת פסיקה וחקיקה למכביר העוסקת בנושא הרגיש והחשוב הזה- קרי נושא רישום הערת האזהרה. מכאן נעבור לסקירה כללית של הנושא

מאת: עורך דין חגי אורגדדיני משפחה07/12/091363 צפיות
כללי- רבים מאיתנו עמדו בפני צומת דרכים במהלך חייהם, במסגרתו עמדה בפניהם התובנה וההחלטה כי מצאו את בחיר ליבם, או אז מבטאים הם את רצונם למסד את הקשר ולבוא בברית הנישואין. כאשר ישנה הסכמה מהצד השני למיסוד הקשר , אזי אין מאושרים יותר מבני הזוג שעומדים להינשא, והחיים נראים וורודים מתמיד כאשר הרומנטיקה בשיאה. בדיוק בשלב הזה (צר לי על "השבתת השמחה" לכאורה), ישנה חשיבות עליונה לעריכת הסכם ממון אשר יבטיח את הזכויות הכספיות של הצדדים ועל מנת שצד זה או אחר לא ייעשק בידי רעהו. מיותר לציין, כי כאשר עולה עניין הסכם הממון נפגעת על פי רוב האופוריה הזוגית (במידה זו או אחרת), ולעיתים עולות טענות מטענות שונות, כגון: "אובדן האמון", "אין טעם להתחתן", "זוהי התחלה ברגל שמאל", "זוהי פגיעה קשה במרקם היחסים והאהבה", "למה להתחתן עם אדם שישנו חשש שירמה" וישנן עוד כהנה וכהנה דוגמאות למכביר כיד הדמיון הטובה.

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין25/11/091403 צפיות
מהי הפרת חוזה מבחינת הדין? לעיתים נחתם חוזה מכר דירה בין הצדדים ונדמה כי ניתן לברך על המוגמר, אך לא היא!!! ייתכן כי, אחד הצדדים בוחר להפר את מחויבויותיו על פי החוזה באופן חד צדדי. ברם, לעיתים הצד המפר, יפר את החוזה על אף רצונו לקיימו, למשל עקב השפעה של כח עליון שאינה תלויה בו, או עקב סיכול החוזה, כגון: אי קבלת הלוואה מגוף מממן כגון בנק וכו', כאשר אלה לא נתונים לשליטתו והוא לא יכול היה לצפותם מראש, ועקב כך אין המפר יכול לשלם לצד הנפגע את התמורה.

מאת: עורך דין חגי אורגדנדל"ן ומקרקעין23/11/091195 צפיות
רכישת דירה משומשת- יזהר הקונה מן המפורסמות היא שעסקה הקשורה בנדל"ן הינה לרוב המכריע של הציבור "עסקת חיים". בפתח הדברים אציין כי, רכישת דירה הינה מטבעה עסקה יקרה, סבוכה ורווית פרטים ומכשולים. רכישת דירה הינה שונה לחלוטין מרכישת ארונות מטבח, פינת ישיבה ואפילו מכונית. שכן, ברכישת דירה ישנם אספקטים רבים של בחינה ובדיקה מדוקדקת של הרישומים בגופים השונים, כגון: בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), מנהל מקרקעי ישראל, בחברה משכנת וכו'. בכותרת מאמר זה נכתב "יזהר הקונה" מכיוון שהקונה נוטל את מירב הסיכונים...

מאמרים נוספים בנושא דיני ירושה

מאת: רוני הכהןדיני ירושה30/09/20403 צפיות
עם השנים זה נעשה יותר ויותר ברור עד כמה זה חשוב להכין צואה.

מאת: רוני הכהןדיני ירושה21/09/20238 צפיות
החיים ממשיכים בלעדי כל אלה, וכאן, טמונה לה תורה שלמה של ירושה.

מאת: yoni romדיני ירושה14/11/19353 צפיות
נקודת ההנחה אומרת כי אדם אשר החליט לכתוב צוואה עשה זאת על מנת להשאיר הוראות התואמות את רצונו. מימוש הצוואה משמעותה לכבד את בקשותיו של אותו אדם. לכן, רוב הצוואות יכובדו כפי שנכתבו. עם זאת לעתים ישנו תהליך של ביטול של הצוואה כאשר האדם עצמו יכול לשנות את דעתו ולהחליט לבטלה או לעדכן אותה.

מאת: yoni romדיני ירושה03/07/19764 צפיות
כשאדם קרוב אלינו נפטר זו בשורה לא נעימה במיוחד, לפעמים אפילו מכאיבה מאוד במידה ומודבר בבן משפחה קרוב או בן משפחה שנפטר בטרם עת. בנוסף לכאב הגדול על האובדן עצמו לעיתים מתעוררות בעיות נוספות שגורמות לכאב נוסף - בעיות הירושה שהותיר אחריו המנוח.

מאת: רוני הכהןדיני ירושה24/04/18782 צפיות
כדי למנוע ריבים מיותרים אנשים רבים לקראת הזקנה עורכים מול עורך דין ירושה את כל הנדרש במסמך ירושה מסודר לכל הילדים.

מאת: יוסף מימוןדיני ירושה19/08/151910 צפיות
מאמר זה בא לתת מידע על סוגי צוואות ובמה יכול לסייע עורך דין צוואות, ירושות ועזבונות מומחה.

מאת: רגב אלקיים דיני ירושה04/12/143360 צפיות
ראוי להדגיש, כיעצם ההכרה בבן כ"בן ממשיך" אינה מעניקה לבן הממשיך זכויות קנייניות במשק. משמעות הצהרת בעל המשק על בנו כ-'בן ממשיך' מהווה הגדרת מערכת היחסים שבין 'הבין הממשיך', האגודה, הסוכנות והמנהל – ותו לא! ללא אישור בכתב של בעל המשק, וללא חתימת בעל המשק על המסמכים הרלוונטיים, הבן הממשיך אינו רשאי לבנות במשק

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica