חפש מאמרים:
שלום אורח
28.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

למה אברהם בנה שלשה מזבחות.

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע22/10/2012612 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ב"ה.

 

שולחן-השבת

 

מבט מיוחד ומרתק לפרשת-השבוע,

לפי מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות

לאור תורת חב"ד

 

 

מאת

הרב יוסף קרסיק

שליח הרבי

ורב אזורי בת חפר - עמק חפר

פרשת לך לך למה אברהם בנה שלושה מזבחות? לכל מזבח יש סיבה

בפרשת השבוע מסופר על שלושת המזבחות שבנה אברהם אבינו בתקופה הראשונה לבואו לארץ-ישראל:

את המזבח הראשון הוא בנה מיד עם כניסתו לארץ ישראל, באזור שכם "ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו", עליו הקריב קורבן תודה לה' על שבירכו בצאצאים "הבטיחו על הבנים", "ואעשך לגוי גדול", ועל שזכה בארץ ישראל "לזרעך אתן את הארץ", ובלשון רש"י "על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל".

משכם המשיך אברהם אבינו מערבה ובנה אוהלו בין בית-אל לעי "ויבן שם מזבח לה'" שם בנה מזבח שני והעלה עליו קורבן כדי לבקש סליחה וכפרה על חטא צאצאיו שנים רבות מאוחר יותר, כחמש מאות שנה, בדורו של יהושע, דור הכניסה לארץ-ישראל, כשלאחר כיבוש העיר יריחו גנב 'עכן' מהשלל "אדרת שנער אחת ומאתים שקלים כסף ולשון זהב אחד חמשים שקלים", בניגוד לציווי יהושע שהשלל כולו יוחרם ויוקדש לה', וכעונש על מעשה עכן נהרגו במלחמה על העי שלושים וששה מחיילי ישראל, ועל כך הקריב אברהם אבינו קורבן, בבקשה שיתכפר לישראל אותו חטא, כדברי רש"י "נתנבא שעתידין בניו להכשל שם על עון עכן, והתפלל שם עליהם", ותפלתו פעלה למחצה, שמתו רק 36 יהודים אבל מחנה ישראל בכללותו נשאר בקיומו ולא נפגע [ואף מיד לאחר שהשלל הוחזר שב יהושע וצבאו וכבשו את העי בניצחון גדול].

את המזבח השלישי בנה אברהם בחברון "וישב באלוני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח לה'", על מזבח זה רש"י אינו מביא שום נימוק מדוע דווקא שם אברהם בנה מזבח!

[יש מפרשים ומנמקים שהקמתו היתה לשם נתינת תודה לה' על הצלת שרה מפרעה המצרי, על שקיבל את כל הארץ, ככתוב "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה", אולם רש"י אינו מביא סיבות אלו - ויש לומר שזה מכוון ומדוייק, לדעת רש"י אין סיבה ספציפית למזבח, אלא הבנייה היתה לכבוד ה' בלבד, כפי שיוסבר בהמשך].

שלוש רמות ומטרות בעבודת ה'

שלושת המזבחות שבנה אברהם מבטאים שלושה מטרות ודרגות בעבודת ה':

מטרה ראשונה בקיום התורה והמצוות – שבזכותם היהודי יקבל את צרכיו הגשמיים והרוחניים כדי שיוכל לחיות עם בני ביתו ביתו באושר וכבוד, ככתוב "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו נתתי גשמיכם בעתם גו'", בזכות קיום התורה והמצוות, ה' משפיע מחסדו הגדול להצלחה אישית בפרנסה, בריאות, במרגוע ומנוחת-נפש וכו'.

מטרה שניה - לכפר על חטאים ועוונות, לימוד התורה וקיום כל המצוות בכלל ובמיוחד מצוות התשובה, הקרבת קורבנות, עבודת תפילה, נתינת צדקה ועוד - מכפרים ומנקים את פגמי החטאים והעוונות.

דרגה שלישית בעבודת ה' - לא לשם השגת שום מטרה אפילו לא לשם השגת דרגות רוחניות והשפעות של קדושה, אלא עבודה טהורה לשם ה' בלבד, עבודת שאין בה שום מחשבה לתועלת אישית, אלא רק לכבודו יתברך. היהודי מגיע לדביקות מוחלטת בה' יתברך והוא מבטל לגמרי את מציאותו ורצונותיו ועובד ה' במסירת נפש. הוא מוסר עצמו לה' לגמרי לא בשביל שכר ותועלת גשמית או רוחנית, אלא רק לכבודו ית', בלי שום חשבון כלל וכלל.

אברהם אבינו בבניית שלושת המזבחות בנה את היסוד ונתן כוח לכל צאצאיו במשך כל הדורות ("מעשה אבות סימן לבנים"), להגיע לשלושת הרמות והדרגות בעבודת ה':

המזבח הראשון בנה אברהם כדי להתברך בשפע משמים לבנים וצאצאים בארץ ישראל ("בשורת הזרע וארץ ישראל"); את המזבח השני בנה אברהם כדי לכפר את חטאי עכן. ואת השלישי לא בנה למען שום הישג, אלא לשם שמים ממש. לכן הוא נבנה בחברון שמשמעות 'חברון' זה חיבור והחיבור העמוק ביותר של היהודי עם הקב"ה זה בחברון [כידוע שכל התפלות עולות לשמים על ידי חברון] כי הקשר והחיבור העמוק ביותר עם ה' הוא כשאינה עובד "בעד עצמו", בשביל תועלת אישית, אלא רק לכבודו ית', כולו כליל לה'. זה ההסבר הפנימי לכך שרש"י לא ניתן שום הסבר וטעם למזבח השלישי, מכיוון שהוא מייצג את עבודת-ה' הצרופה, שבאה לשם ה' בלבד, עבודת ה' לשמה, לשם שמים ממש בלי שום סיבה ומטרה אחרת.

- בשולי הדברים חשוב להבהיר שאכן אברהם בנה מזבח נוסף, רביעי במספר, בהר המוריה, אבל מזבח זה היה בו ענין וציווי מיוחד אישי וחד-פעמי לאברהם למסירות נפש שאין כמותה לעקידת יצחק, ומה שהיהודי לומד לעבודת ה' שלו בחיי היום יום הם משלושת המזבחות שבנה אברהם אבינו מעצמו שעליהם מסופר בפרשתינו, ולא מהמזבח אותו בנה אברהם בציווי מיוחד משמים (באתעורתא דלעילא). ואכ"מ

שלוש התפילות

שלושת הרמות האמורות בעבודת ה' בולטים באופן מיוחד בשלושת התפילות היומיות, וכן גם בשלושת סוגי הקורבנות ובשלושת בתי המקדשות, ונפתח בקשר המיוחד לשלוש התפילות היומיות - שחרית, מנחה וערבית:

תפילת שחרית, אותה מתפלל היהודי עם תחילת היום, בה מבקשים מה' ברכה להצליח בכל צרכיו האישיים במרוצת היום, הן בעיסוקים הגשמיים והן ברוחניים והכל מתוך שפע, בריאות ומנוחת הנפש, שיזכה בברכת שמים ויצליח לשמור על המצוות גם בעת עיסוקי החולין, שיקבע עתים לתורה וכו', וזה מעין המזבח הראשון שבנה אברהם בשביל קבלת הברכה לצרכיו האישיים לילדים ולקבל את ארץ ישראל;

תפילת ערבית אותה מתפללים בסיום יום העבודה, לאחר שגמרו את עיסוקי עולם החולין, ויתכן שנכשלו בחטא, בכעס, מריבה, בשמירת הלשון וכו', בתפילה זו מתחננים בפני ה' ומבקשים ממנו שיסלח וימחול לנו על היציאה מתחום הקדושה ושנשוב להיות מרוצים ודבקים בו כמו בתחילת היום, בטהרה ונקיון נפשי פנימי, וזה בדוגמת המזבח השני שבנה אברהם בעי לשם כפרה על חטא עכן;

תפילת מנחה אותה מתפללים באמצע היום והעסקים אישיים, לא נעשית לשם קבלת ברכה להצלחה בעיסוקיו (על כך כבר ביקשו בתפילת שחרית, ואף לא להתנקות מזוהמת החולין של העולם, על כך נבקש בערבית וקריאת שמע שעל המטה) אלא רק להזכיר שלא שכחנו את ה' חלילה-וחס, אדרבה רצוננו עז מתוך תשוקה עצומה לדבוק בה' אחד, לא לשם מטרה ותועלת אישית אלא מתוך אהבה פנימית לה'. הפסקת העיסוקים האישיים באמצע יום העבודה מסמלת את הקשר העמוק ביותר של היהודי, שהוא לא שוכח את ה' גם תוך טרדותיו היום יומיים [בעצם זו הדרגה הכי נעלית, לכן היא בתפילה האחרונה של היום. כידוע שהיממה מתחילה מהלילה, ותפילת ערבית היא הראשונה ביממה, שחרית האמצעית ומנחה האחרונה].

שלוש סוגי הקורבנות

שלושת סוגים אלו הם גם שלושת סוגים הקרבנות שהיו קרבים בבית המקדש - שלמים, חטאת ועולה:

1) רובו של בשר קרבן השלמים ניתן לבעלים לאכילה, ורק חלק קטן מהקורבן (הדם, החלב וכו') הוקרב על המזבח וניתן לכוהנים, לכן קרבן זה מסמל את עבודת ה' לשם השגת ברכה והצלחה אישית של היהודי המתפלל, מקריב הקורבן. 2) את קרבן החטאת מביאים כדי לכפר על חטאי האדם, לכן זה עבודה של תיקון וכפרה לחטאים ופגמים. 3) אבל קרבן עולה, העולה כולו על המזבח ואין ממנו שום הנאה לבעלים, מייצג את עבודת-ה' הצרופה, הנעשית לשם ה' בלבד, בלי כל מטרה והנאה לבעלים.

גם שלושת בתי-המקדשות שלהם זוכים בני ישראל מסמלים שלוש דרגות בעבודת ה':

1) בית-המקדש הראשון נבנה כשכל העם חי בארץ, מתוך תפילה לה' שנזכה להיאחז בארץ ולהצליח במובן בבניינה הגשמי והרוחני. 2) בית המקדש השני נבנה לאחר החטאים הגדולים החורבן והגלות, והוא מכפר על החטאים שגרמו לכך. 3) בית המקדש השלישי שיבנה על ידי משיח צדקנו - לאחר שישראל שבו בתשובה ונמחלו חטאיהם וגם הברכה הגשמית מצויה בשפע "כל המעדנים מצויים כעפר", והוא נעשה לשם ה' בלבד, רומז לבית-המקדש השלישי, שיהיה נצחי ושלא ייחרב לעולם. זה כוחה של מסירות-הנפש והעבודה לשם ה' בלבד, בלי מחשבות על שום תועלת אישית, שדווקא על-ידן זוכים לגאולה האמיתית והשלמה ולבניין בית-המקדש השלישי במהרה בימינו בקרוב ממש.

מקורות: לקוטי שיחות חלק ל, עמוד 36. ועוד.

לקבלת המייל ישירות ולתגובות והערות שיתקבלו בשמחה: ryk613@gmaul.com

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הרב יוסף קרסיק שליח הרבי ורב אזורי בת חפר - עמק חפר לקבלת המייל ישירות ולתגובות והערות-הארות שיתקבלו בשמחה, למייל: rabayyk@zahav.net.il www.torah.in/he

052-5990060

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת הרב יוסף קרסיק

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע27/02/141720 צפיות
כל בני-ישראל ממש, אנשים, נשים וגם ילדים, תרמו מכספם ורכושם למען הקמת המשכן, עליו מסופר בפרשתנו. למרות שלא הוטלה חובה על הילדים, שכן אין חיובים ומצוות מהתורה על ילדים, אלא רק על מבוגרים,

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע17/02/14581 צפיות
ארבעים יום בהר סיני למחרת מעמד מתן תורה, עלה משה רבנו ״למרום", להר סיני, לקבל את עשרת הדברות כתובות על שני לוחות אבנים, וכן ללמוד את שאר כל תרי״ג מצוות התורה הקדושה

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע01/07/131018 צפיות
פתיחה: על מי יש לחשוש שיתנהג ברשלנות ויסכן חיים - מי שיש לו היסטוריה בעייתית והוא כבר הרג נפש בשגגה, או מי שהעבר שלו נקי לחלוטין ומעולם לא שפך דם:

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע26/06/13766 צפיות
בפרשתינו מצווה התורה לחלק את הארץ לשנים-עשר חלקים ולתת לכל שבט משנים-עשר השבטים חלק אחד בארץ, כולל שבטי מנשה ואפרים שכל אחד מהם יקבל חלק נפרד, אבל שבט לוי לא יקבל חלק ונחלה בארץ, כי ה? ?חלקם ונחלתם?, הם קיבלו נחלה רוחנית קדושה לעבוד בבית המקדש ואינם צריכים נחלה גשמית.

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע22/04/13953 צפיות
בפרשתינו מצווה התורה על ספירת העומר, לספור 49 ימים מיום שני של פסח ואת היום החמישים לקבוע לחג - "חג השבועות", ככתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת .. שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום גו'".

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע20/03/13755 צפיות
מצווה מיוחדת בליל הסדר "והגדת לבנך" לספר לילדינו את סיפור השעבוד, הגלות והגאולה של אבותינו מארץ מצרים. לפנינו ט"ו אמרות לשולחן הסדר בניחוחות של גאולה העתידה במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו

מאת: הרב יוסף קרסיקיהדות29/01/13804 צפיות
הדלקת נרות כל ערב שבת קודש היא חובה וזכות גדולה ונפלאה, להביא אור ושמחה לבית היהודי, כבר על היהודיה הראשונה - שרה אמנו, מספר המדרש שהיא הדליקה נרות בערב שבת וחז"ל קבעו זאת כמצווה וחובה לדורות,

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18428 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18450 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18404 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18426 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18443 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18448 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18487 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica