חפש מאמרים:
שלום אורח
14.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ימי חג - זכויות עובדים שכירים

מאת: רו"ח מוסא מושיק ג'ריס    www.utax.co.il

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951, מסדיר את נושא זכויות עובדים שכירים בתקופת החגים. להלן סקירה מיוחדת באדיבות רו"ח מוסא מושיק ג'ריס ממשרד מ. ג'ריס רואי חשבון ויועצים.

זכאות לתשלום בגין חגים הנופלים בימי עבודה:

עובד חודשי, זכאי לתשלום בגין ימי חג הנופלים באותו חודש ללא קשר למספר ימי העבודה בחודש. וזאת מאחר ושכרו משולם על בסיס חודשי קבוע.

עובד שעתי / יומי, זכאי לתשלום בגין 9 ימי חגים, וזאת לאחר שמלאו לו 3 חודשי עבודה, ולא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג או יום אחרי החג).

האם העובד זכאי לתשלום בגין ימי חג הנופלים ביום שבת או ביום הפנוי?

עובד חודשי זכאי לשכרו הרגיל. העובד נעדר מהעבודה עקב ימי המנוחה השבועית שלו ולא עקב החג.

עובד שעתי / יומי, לא זכאי לתשלום בגין ימי החג הנופלים ביום שבת או ביום הפנוי אלא אם חל עליו הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי הקובע אחרת.

יש לציין כי ישנה פרשנות לפיה העובד כן זכאי לתשלום.

כמה שעות מותר לעבוד בערב חג?

סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 קובע, כי ביום שלפני חג, שהעובד אינו עובד בו, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות. לפיכך, כל שעת עבודה מעבר לשבע שעות תיחשב לשעה נוספת.

צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה לחמישה ימים קובע, כי בערב חג, החל ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה של שמונה שעות בתשלום של תשע שעות, או יום עבודה של שבע שעות בתשלום של שמונה שעות (צו ההרחבה קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור). באשר ליום הכיפורים, צו ההרחבה קובע, כי העובדים יעבדו שש שעות בתשלום של תשע שעות. צו ההרחבה קובע עוד, כי במקומות עבודה, שבהם עבדו שש שעות בתשלום של שמונה שעות, בערבי חג, ימשיכו לעבוד כך.

במקום עבודה, אשר במשך שנים עבדו בערבי חג ארבע או חמש שעות, הופכת זכות זו במרוצת הזמן לנוהג ולתנאי בחוזה העבודה האישי של כל עובד ועובד. נוהג זה מחייב את המעביד להמשיך ולפעול בדרך זו.

האם היעדרות מהעבודה בערב חג נחשבת ליום חופש?

העובד רשאי לבקש יום חופש בערב חג, בתנאי שהודיע למעבידו 30 ימים מראש.

יום חופשה בערב חג, דינו כיום חופשה מלא, מבלי להתייחס לכמות שעות העבודה בערב חג.

מה גובה השכר בגין עבודה בימי חג?

עובד המועסק בימי חג זכאי לתשלום בשיעור 150% משכרו הרגיל או בהתאם לשכר שנקבע בהסכם קיבוצי, צו הרחבה  או חוזה אישי החלים על העובד ועל המעביד, לפי הגבוה.

יש לציין כי בע"מ 300360/98 נחום צמח נ' ש.א.ש. קרל זינגר צפון (1986) בע"מ, נקבע שאם העובד מועסק ביום חג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי הוא לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף התשלום בעבור עבודה בימי חג. כלומר, יהיה זכאי לשכר בשיעור 250% משכרו הרגיל.

כמה שעות מותר לעבוד בחול המועד?

בחוקי העבודה אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חול המועד. לפיכך, על פי החוק, יש לראות בימי חול המועד, ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהן.

במידה וחל על מקום העבודה הסכם קיבוצי, צר הרחבה, חוזה אישי או נוהג מחייב, אזי יש לפעול בהתאם.

האם ניתן להוציא עובדים לחופשה מרוכזת במהלך החגים?

חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן - "החוק"), אינו קובע במפורש מי מסדיר את מועדי החופשה של העובדים.

הפסיקה קבעה, כי המעביד הוא אשר מסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, בכפוף להוראות החוק.  מעביד יכול להחליט, כי במהלך חול המועד סוכות ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:

המגבלה האחת: על פי סעיף 9 לחוק, אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא שבעה ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על דבר ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.

המגבלה השנייה: יש לוודא, כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעביד, על חשבון ימי חופשה עתידיים.

לפיכך, אם ישנם עובדים, אשר אין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול, אין להוציאם לחופשה, ויש לזכותם בתשלום מלא בעבור ימים אלה. לחילופין, ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.

יצוין, כי על פי סעיף 5(2) לחוק, ימי חג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית. בהתאם לחוק, אם ימי החג חלים במהלך החופשה, ימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.

האם העובד זכאי לתשלום בגין יום חג הנופל בתקופת מחלה?

בחוק דמי מחלה אין התייחסות למקרה של מחלה ביום חג.

ישנן שתי אפשרויות:

אפשרות א' – לשלם את יום המלחה הנופל ביום החג בשיעור של דמי מחלה.

אפשרות ב' – לשלם את יום החג במלואו ללא קשר למחלה.

סוגיה זו לא נידונה עדיין בבית משפט ולכן המעביד יחליט לפי שיקול דעתו באיזו אפשרות יבחר.

במקרה של הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי הקובע אחרת, המעביד ינהג בהתאם.

האם עובד זר או עובד לא יהודי זכאי לימי חג?

עובד לא יהודי רשאי לבחור לקיים את חגי עדתו ולמעביד אין שיקול דעת או סמכות למנוע מהעובד להיעדר בחגי עדתו. והעובד יהיה זכאי לתשלום מלא בגין ימי חג אלה.

אך יש לציין, כי העובד לא יהיה זכאי לתשלום בגין היעדרות בימי חג ישראל. ימים אלה ינוכו משכרו או ישולמו על חשבון ימי החופשה השנתית, לפי בקשת העובד.

האם המעביד חייב להעניק שי לחג?

החוק אינו מחייב את המעביד לתת לעובדיו מתנה עבור החגים. עם זאת, יש לבדוק האם המעביד מחויב במתן מתנה מכוח הסכם קיבוצי, או צו הרחבה החל עליו.

במידה והמעביד נהג לאורך תקופה לתת לעובדיו מתנה לחג, התנהגותו זו עשויה ליצור נוהג המחייב אותו להמשיך ולפעול בדרך זו.

האם שי לחג חייב במס?

מתנה לחג נחשבת לטובת הנאה החייבת במס. ולכן יש לזקוף בתלוש המשכורת של העובד את שווי המתנה ולשלם בגינה מס הכנסה וביטוח לאומי.

שווי המתנה נקבע לפי מחיר עלות למעביד או מחיר שוק, לפי הגבוה.

במקרה של רכישת תלושי חג לעובדים, ניתן יהיה לזקוף בתלוש את שווי המתנה לפי עלות התלושים למעביד ולא לפי ערכם הנקוב, וזאת בהתאם להנחיית רשות המסים.

בברכת חג שמח,

מוסא מושיקו ג'ריס, רו"ח, מ. ג'ריס רואי חשבון ויועצים

www.utax.co.il, cpa@utax.co.il

הכותב הוא מוסא מושיק  ג'ריס, רו"ח,  טל':   04-8490070. אין מאמר זה מהווה תחליף לקבלת יעוץ מרואה חשבון. ניתן להפנות שאלות למייל: cpa@utax.co.il, לאתר החברה: www.utax.co.il, www.facebook.com/mgeries.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

בברכה,

רונן הלל,

רונן הלל תקשורת ויחסי ציבור

03-6855282

052-2508109

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת רונן הלל

מאת: רונן הללניהול12/07/142045 צפיות
הצלחה עסקית בכוחות עצמך, האם זה אפשרי? אלי שביט עם הפתרונות והדרכים, בחמישה צעדים קלים וברי ביצוע

מאת: רונן הללעסקים - כללי03/05/141071 צפיות
בבניית בניין בן 5 קומות + 2 קומות מרתפי חנייה , 24 יחידות דיור עבור קבוצת קבוצת רכישה יהודה הימית, המורכבת מאנשי עסקים, עורכי דין, בעלי מקצועות חופשיים ופרסומאים.

מאת: רונן הללשיווק19/04/141309 צפיות
רשת אלטו איטליה, המתמחה גם בנעלי עור מגביהות לגברים, מתרחבת ומודיעה על פתיחת 4 סניפים חדשים בתל אביב, בראשון לציון, בירושלים ובאילת, בהשקעה של 2 מיליון ש"ח.

מאת: רונן הללספורט ימי 19/04/145506 צפיות
נבחרות השייט של ישראל יצאו לאליפות אירופה לנוער בגלשני ביק בגרדה, איטליה,ולגביע העולם בהייר, צרפת

מאת: רונן הללתיירות ונופש - כללי05/09/13913 צפיות
מדריך הטיולים אבי קומפני מזמין אתכם להיות שגרירים של רצון טוב עבור מדינת ישראל

מאת: רונן הללעסקים - כללי14/07/13734 צפיות
אמירת תודה זו דרך מצוינת להודות על נתינה ולהעריך קבלה ועשייה. בקורס סטארט אפ של אלי שביט לומדים הסטודנטים איך להקים עסק מצליח בלי שום הלוואה ועל כך תודתם. הנה דברים שכתבו הסטודנטים והתלמידים של אלי שביט. אנו בחרנו להציגם כאן לפניכם, כדי שגם אתם תחשפו לקורס סטארט אפ של אלי שביט ותכירו את היתרונות של מעבר מסטטוס של שכיר לעצמאי. וזה הזמן להגיד גם לכם תודה רבה ובהצלחה.

מאת: רונן הללנדל"ן09/03/131138 צפיות
אמיליו פלוס, קבלן, מספר על פינוי בינוי וההשלכות שמסביב

מאמרים נוספים בנושא עסקים, מימון וכספים

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים12/07/2020 צפיות
המומחית לאגריטק פנים IGS הודיעה היום על השלמת עסקה עם המפעילה החדשה של חקלאות אנכית ורטיגרו. המערכת של ארבעה מגדלים תיבנה במחוז אברדין בסקוטלנד בשלהי 2020.

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים09/07/2026 צפיות
Mary Kay Inc. וסטודיו העיצוב הגלובלי של Mary Kay לאחרונה נתנו חסות והשתתפו באירועים שונים של ביוטי, אופנה ועיצוב ברחבי העולם במטרה לקדם את אמנות הביוטי האישי והייחודי -- ואת אמני הביוטי עצמם -- ולהכשיר את הקרקע לטרנדים הבאים של העונה.

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים09/07/2025 צפיות
אחרי שפעלו במותגים Andersen Tax, Andersen Legal ו-Andersen Tax & Legal, החברות החברות של אנדרסן גלובל באירופה יפעלו עכשיו במותג אחד, "אנדרסן", שמפגין את הגישה האחידה והחלקה של חברת המשפטים והמיסים הגלובלית. שינויים דומים במותגים באזורים אחרים של העולם יגיעו במשך השנה.

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים08/07/2031 צפיות
SAFR® של RealNetworks, Inc., הפלטפורמה הראשונה במעלה בעולם לזיהוי פנים וראיית מחשב לווידאו חי, הודיעה היום על ההוספה של וולטר קנדלו כסגן נשיא אזורי של המזרח התיכון. מר קנדלו מביא ניסיון וניהול למשרד החדש של SAFR בדובאי. הוא ינהל את המכירות הגדלות ויוזמות הפיתוח העסקי שלה באזור המזרח התיכון.

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים08/07/2033 צפיות
תמיכה דו מפלגתית מאיצה את תעשייה ההייפרלופ בארה"ב ומטילה על מועצת NETT לקבוע מסגרת רגולטורית בששת החודשים הבאים

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים07/07/2034 צפיות
הסבב החדש, בהשתתפות קרן Vertex Ventures, יאפשר הגדלה של צוות המהנדסים והאצה בפיתוח המוצר

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים03/07/2041 צפיות
זינגה משלימה את הרכישה של פיק בתוקף מ-1 ביולי 2020 פיק תשמור על התרבות היצירתית הייחודית שלה ועל זהות המותג זינגה תעדכן את הצפי שלה לשנה המלאה 2020 כאשר תדווח על התוצאות הפיננסיות של הרבעון השני של 2020 ב-5 באוגוסט 2020

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica