חפש מאמרים:
שלום אורח
24.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

קיפוח המיעוט בחברה בע"מ

לא אחת, בעיקר בחברות פרטיות, קטנות ובינוניות, יש לבעלי מניות הרוב שליטה כמעט מוחלטת בפעילות החברה. במקרים מסוימים יכול ויפעלו בעלי מניות הרוב בחברה כבשלהם, תוך התעלמות מחובותיהם ע"פ חוק החברות כבעלי מניות ושלילת זכויותיהם של בעלי המניות שבידיהם החלק הקטן יותר מהמניות  - בעלי מניות המיעוט.

קישור למאמר המקורי – קיפוח המיעוט בחברה בע"מ

שליטתם המוחלטת כמעט של בעלי רוב המניות בחברה והתעלמותם מזכויותיהם של בעלי מניות המיעוט יכול שתתבטא בדילול המניות, מכירת נכסי החברה תוך הברחת כספי התמורה ועוד כיו"ב פעולות אשר בסופו של דבר תוצאתם אחת: הברחת כספים מהחברה ושלילת נכסיה ורווחיה של החברה מבעלי מניות המיעוט. קיפוח המיעוט יכול שיהיה גלוי וברור תוך הברחת כספים לכיסם הפרטי של בעלי מניות הרוב ואולם ברוב המקרים הינו מתוחכם ביותר תוך כדי הסוואתו בפעילות העסקית הלגיטימית והרגילה של החברה ושימוש בחברות ו/או באנשים פרטיים המסייעים לבעלי מניות הרוב להבריח בצורה כזו או אחרת את נכסיה של החברה ולהעלימם מיתר בעלי המניות.

אחד מהעקרונות הבסיסיים העומדים לנגד עיניו של בית המשפט בדיני החברות הוא לצמצם ככל הניתן התערבותו של בית המשפט בענייניה הפנימיים של החברה. הנימוקים לכך הם רבים ואולם הבולטים בהם הינם שלושה: הנימוק הראשון קובע כי החברה כישות משפטית נוצרה מלכתחילה לשם ניהול עצמי, ובית המשפט איננו מעורה בענייניה העסקיים. הנימוק השני קובע כי עקרון שלטון הרוב ישים גם לענייניה הפנימיים של החברה. הנימוק השלישי הוא עקרון חופש הקניין המגביל עוד יותר את התערבותו של בית המשפט בקניינו של הפרט.

החריג לעקרון זה מוסדר בסעיף 191(א) חוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות")  המעניק סעד לבעלי מניות המיעוט בפני דחיקתם מפעילות החברה ע"י בעלי מניות הרוב. החוק המעניק לבית המשפט את הסמכות לחרוג מהכלל, להתערב בענייניה של החברה וליתן הוראות לשם הסרת הקיפוח:

 

"191.   (א)        התנהל ענין מענייניה של חברה בדרך שיש בה משום קיפוח של בעלי המניות שלה, כולם או חלקם, או שיש חשש מהותי שיתנהל בדרך זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת בעל מניה, לתת הוראות הנראות לו לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו, ובהן הוראות שלפיהן יתנהלו עניני החברה בעתיד, או הוראות לבעלי המניות בחברה, לפיהן ירכשו הם או החברה בכפוף להוראות סעיף 301, מניות ממניותיה."

בעבר הוגדרו פעולותיהם העוולתיות בחברה של בעלי מניות הרוב כנגד בעלי מניות המיעוט כ- "עושק המיעוט". בית המשפט נזהר (כאמור לעיל בהתאם לעיקרון אי ההתערבות) מלהתערב בעניינה הפנימיים של החברה אלא אם כן הוכחה מרמה או חוסר תום לב סובייקטיבי. אט אט ובהדרגה, ובמיוחד לאחר כניסתו לתוקף של חוק החברות אשר זנח את הביטוח "עושק המיעוט" ואמץ את הביטוי "קיפוח המיעוט" החלו בתי המשפט לפרש את המושג "קיפוח" בצורה גמישה ופתוחה יותר. פרשנות זו מקילה עם מבקשי הסעד ומתאימה יותר  לפעילות העסקית הדינאמית אשר לעיתים הגבול בין פעילות עסקית רציונאלית לבין קיפוח המיעוט נעלם ומיטשטש.

תוצאתה של אותה הקלה עם "המקופח" היא פתיחות והבנה של הפעילות העסקית היומיומית והמשתנה בחברות אשר מקשה על מבקש הסעד למניעת הקיפוח להוכיח את טענתו בדבר מרמה או חוסר תום סובייקטיבי בפעילותם של בעלי מניות הרוב בחברה כנגדו. הבנה זו הביאה את בתי המשפט לקבוע כי התערבותו של בית המשפט בהתנהלות החברה תישקל מתוך ראייה מקלה יותר. עתה תבוא התערבותו של בית המשפט בענייניה של החברה כאשר הוכיח המבקש את שלילת ציפיותיו הלגיטימיות למידה של שותפות הוגנת בידיעה ובהבנה לגבי מה שנעשה ברכושו. ראה ה"פ (ת"א) 2113/94 צנה בע"מ נ' פולן בע"מ מאגר משפטי נבו))

רבות דנו בהגדרת המושג "קיפוח" בהקשר דנן. ההגדרה הרחבה והטובה ביותר לדעתי, אשר אומצה כאמור לעיל ע"י בית המשפט בצורה כזו או אחרת,  הוזכרה בספרה של ד"ר צ' כהן, בעלי המניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות (לשכת עורכי הדין, תשנ"א): "בחברה שהיא מעין שותפות קיימת ציפייה לגיטימית של הצדדים לניהול משותף של החברה. לכן, התנהגות הפוגעת בציפייה זו עשויה לשמש בסיס לתביעה בגין קיפוח". (שם בעמ' 284). ראה גם פסק דינה של השופטת ה. גרסטל בה"פ (תל-אביב-יפו) 746/03 אטינג יונתן נ' ספקטור אבנר, (תק-מח 2004(2),;7266 )

הגדרה דומה נוספת ניתנה ע"י בית המשפט בע"א 2699/92 ניסים בכר נ' ת.מ.מ.  תעשיות מזון מטוסים (נתב"ג) בע"מ, פ"ד נ (1), 238, 246: "...קיפוח המיעוט בחברה הוא בעיקרו מצב של חלוקת משאבים בצורה בלתי הוגנת במתחם יחסי בעלי השליטה בחברה ובעלי מניות מיעוט בה."

משמעות הדברים היא כי אין עוד צורך להוכיח מרמה וחוסר תום לב סובייקטיבי מטעם בעלי מניות הרוב. כעת, חריגה מאותה "ציפייה לגיטימית" כאמור לעיל תהווה עילה לתביעה  בעילה של קיפוח המיעוט. נותרת אותה הגדרה של "ציפייה לגיטימית" ואולם הגדרה זו פושטת ולובשת צורה בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה המובא בפני בית המשפט.

פרשנותו המקלה של בית המשפט עם "המקופחים" עדיין אינה מסירה מהם את נטל ההוכחה לקיפוחם ע"י בעלי מניות הרוב. על הטוענים קיפוח מוטל הנטל להוכחתו, עליהם להראות לבית המשפט ראיות לכאורה כי פעולותיהם של בעלי מניות הרוב פגעו בצורה כזו או אחרת בזכויותיהם כבעלי מניות,  כי אין להן בסיס רציונאלי עסקי וכי אותן פעולות לא נעשו לשם הגדלת רווחיה של החברה. כאשר יעברו בעלי מניות המיעוט מסוכה זו יעבור נטל ההוכחה על כתפיהם של בעלי מניות הרוב להראות שפעולותיהם, אשר הוצגו כקיפוח ע"י בעלי מניות המיעוט, נועדו לטובתה של החברה (ראה א' חביב-סגל, "דיני חברות" ספר השנה של המשפט בישראל תשנ"א (לשכת עורכי הדין - ועד מחוז תל-אביב, א' רוזן-צבי עורך, תשנ"ב)2, 11-12).

חשוב לציין כי אל לו למיעוט לשבת בחיבוק ידיים שעה שקיים חשש בדבר קיפוחו או פעילויות חשודות אשר יכולות להצביע על לפעילות עסקית שאינה לטובתה של החברה. מוטלת על בעלי מניות המיעוט החובה לברר את חששותיהם באמצעות דרישה מהמנכ"ל, הדירקטוריון ו/או רו"ח של החברה לגלות את המסמכים והדוחות הרלוונטיים, דרישה לכנס את האסיפה הכללית ו/או הדירקטוריון, וכיו"ב פעולות אחרות לשם בירור החשדות. במידה ויסרבו בעלי מניות הרוב מלהמציא את אותם מסמכים, מסיבות כאלו ואחרות, ו/או במידה ועדיין לא יתוקנו המחדלים,  פתוחה בפני בעלי מניות המיעוט הדרך אל בית המשפט בתביעה לסעד ע"פ סעיף 191(א) לחוק החברות.

בתביעה בעניין קיפוח המיעוט קיימות כמעט תמיד ובאופן טבעי עילות תביעה של החברה כנגד בעלי מניות הרוב בגין שלילת רווחים מהחברה ולא רק מבעלי מניות המיעוט. מנימוק זה יש הטוענים כי המסלול שיש לבחור בו במקרה זה הינו מסלול התביעה הנגזרת. ואמנם, כאשר נגרם נזק לחברה, והסעדים המבוקשים הם לפיצוי החברה, המסלול הנכון לפעול בו הוא מסלול התביעה הנגזרת ולא תביעה של בעלי המניות בה, יהיו אשר יהיו. התשובה לכך פשוטה והיא ניתנה בכמה וכמה פסקי דין אשר קבעו את ההלכה בעניין זה. עיקרה של ההלכה על קצה המזלג היא כי בכל עת שבה קיימות נקודות השקה בין תביעה ע"פ סעיף 191(א) לחוק החברות (עושק המיעוט) לבין תביעה נגזרת יכול לבחור לו התובע את המסלול לתביעתו (ראה: רע"א 9646/04 חסקי אלון ייזום בניה והשקעות בע"מ נ' אריה מיכסלון חברה ליזמות בע"מ (תק-על 2005 (1),627) ע"א 3051/98 דרין נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ (טרם פורסם), ע"א 594/79 פאקא תעשיות נ' רוטנברג (פ"די לו(3) 309, בסעיף 9 לפסק דינו של הנשיא מ' שמגר - כתוארו אז).

לעניות דעתו של הח"מ ניתן בקלות למנוע מצבים של קיפוח המיעוט ע"י עריכת הסכם מתאים, הגדרות מוגדרות של בעלי תפקידים בחברה, המבטאים גם ייצוג של בעלי מניות המיעוט ועמידה על האמור בחוק החברות לעניין התקנון, האסיפה הכללית והדירקטוריון.

בר אל ירון, עו"ד

בר אל ושות, משרד עו"ד – דף הבית

קישור למאמרים נוספים מאת משרד עו"ד בר אל ושות'.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

משרד ממוקם בלב הסיטי של רמת גן והינו משרד איכותי ואישי המחויב למתן שירות מקצועי, אמין ומצוין תוך התמקדות במתן שירות אישי וייחודי המתאים לכל לקוח ולקוח בהתאם לצרכיו. המשרד ערוך למתן טיפול משפטי מעולה ללקוחות פרטיים לרבות בהתנגדויות לביצוע שטר, ביטול פסקי דין, טיפול בחובות בהוצאה לפועל לרבות איחוד תיקים, פשיטת רגל והסדרי נושים, ועסקאות מקרקעין. המשרד מקפיד על התמקדות בצרכיו המיוחדים של הלקוח הפרטי שלא נזקק לשירותיו של עורך דין באופן קבוע.


חלק אחר במשרדנו מטפל בלקוחות מסחריים כגון חברות, עמותות, ועסקים. המשרד מתמחה התמחות בליטיגציה ויישוב סכסוכים, דיני תאגידים (הקמת חברה, הסכם מייסדים, הרמת מסך וייצוג בבית המשפט המחוזי בענייני חברות), מקרקעין ופיתוח נדל"ן, זכויות יוצרים, כמו כן למשרד הצלחות רבות בייצוג מעבידים שהואשמו או קיבלו קנס על העסקת עובדים זרים שלא כדין לכאורה. המשרד פועל מתוך רצון להעניק מענה מקיף, מהיר, יעיל וזמין ללקוחותיו העסקיים בהתאם לצרכיהם השוטפים.

משרדנו הינו נציגה הבלעדי בישראל של חברת Global Credit Solutions אשר הינה חברה גלובאלית בעלת 70 נציגויות בכל רחבי הגלובוס. עיקר פעילותה של Global Credit Solutions הוא בביטוח אשראי וגביית חובות כמעט בכל פינה ברחבי העולם. החברה ומשרדנו עובדים באופן שוטף מול מדינות בנקים וחברות מהמובילות בעולם. על חלק מלקוחות החברה תוכלו ללמוד מדף רשימת הלקוחות של החברה באתר. משרדנו וחברת Global Credit Solutions פועלים לשם גביית חובות בישראל של מדינות, חברות ובנקים מכל העולם כמו גם בגביית חובות של חברות ישראליות בכל רחבי הגלובוס. להרחבה בנושא זה נא עיינו בחלק באתר המוקדש לגביית חובות בינלאומיים.

קישור לאתר הבית של משרד עו"ד בר אל ושות

קישור לדף המאמרים של משרד עו"ד בר אל ושות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד בר אל ירון

מאת: עו"ד בר אל ירוןדיני תאגידים20/12/1117211 צפיות
מאמר זה יתמקד באחד הסעדים בחוק, העומד לצידם של בעלי המניות שעה שהם פונים לבית המשפט בבקשה כנגד קיפוחם על ידי בעלי מניות הרוב. סעד זה, שהינו יחסית דראסטי הינו הוראה לבעלי מניות הרוב לרכוש במחיר השוק הר

מאת: עו"ד בר אל ירוןדיני תאגידים20/12/1117447 צפיות
מאמר זה הינו מאמר משלים למאמרנו הקודם בסדרה "קיפוח המיעוט בחברה" בו נידונו סוגיות שונות הקשורות לקיפוח המיעוט. במאמר זה נרחיב קצת את הדברים ונתמקד בעיקר בסוגיית אי השוויון בחלוקת משאביה של החברה ואפשרות השימוש בעילה של קיפוח לפתרון סכסוכים (שלא ניתן לפתור בדרכים אחרות) בין בעלי השליטה בחברה.

מאת: עו"ד בר אל ירוןחוק ומשפט - כללי17/03/113913 צפיות
הסדר לפיסעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה") נועדה כדי לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו מבלי שנכנס כלל להליך פשיטת רגל, דבר המלווה בהכתמת החייב בכתם של חדל פירעון (וראה הצעת תיקון החוק, חוק לתיקון פקודת פשיטת רגל, תשמ"א-1981, ה"ח 1507, כ"ח בשבט התשמ"א).

מאת: עו"ד בר אל ירוןשירותים לעורכי דין17/03/113340 צפיות
מאמר זה אדון באפשרויות הגבייה העומדות לרשות נושים ישראליים לגביית חובות, בין אם המדובר בחובות עסקיים בין אם המדובר בפרטיים, בכל רחבי הגלובוס. המאמר יעסוק בעיקר באפשרויות הגבייה ברחבי העולם ואולם באותה קלות ניתן לבצע חקירות כלכליות, איתורים של חייבים, מסירות משפטיות ועוד כהנה וכהנה פעולות שבעבר נחשבו יקרות מידי לביצוע, ככל שהדבר נוגע לביצועם בחו"ל.

מאת: עו"ד בר אל ירוןנדל"ן ומקרקעין29/11/093911 צפיות
ברשימה זו חלק מההיבטים הנובעים מהיטל ההשבחה אותו מטילה רשות עירונית בעקבות אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווים של המקרקעין. על מנת להסיר בלבול כלשהו יובהר כי המדובר בהיטל השבחה אותה מטילה הרשות המקומית להבדיל ממס שבח אותו מטילים רשויות מס שבח מקרקעין.

מאת: עו"ד בר אל ירוןדיני עבודה29/11/093711 צפיות
ברשימה זו אדון בדרכי הטיפול וההתמודדות עם הודעות קנס וכתבי אישום המוגשים ע"פ חוק עובדים זרים התשנ"א 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים"), חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו 1985 (להלן: "חוק העבירות המנהליות") ובחוק הכניסה לישראל תשי"ב - 1952. השילוב של חוקים אלו משמש את רשויות האכיפה (משרד התמ"ת) להגשת הודעות על הטלת קנס מנהלי קצוב או כבסיס להגשת כתב אישום כנגד מעסיקים שהעסיקו עובדים זרים שלא כדין.

מאת: עו"ד בר אל ירוןדיני תאגידים29/11/093207 צפיות
סעיף 6 לחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח-1968 (להלן - חוק מסים עקיפים). קובע כי מי ששילם מס ביתר לא יזכה להשבת המס ששולם אם גלגל את מס היתר על הצרכנים (הגנה המכונה "הגנת הגלגול"). העיקרון שבאה הגנת הגלגול להגן עליו הוא מניעת עשיית עושר ולא במשפט - המחוקק קבע כי אם לקוחותיו של הנישום שילמו לנישום את מס היתר ששולם לא יתאפשר לנישום לקבל מעין "החזר כפול" על תשלומים ששילם לרשויות. נותרת השאלה מה לגבי התעשרותה של המדינה שלא כדין ועל כך, כפי שיפורט להלן, עדיין לא ענה בית המשפט העליון.

מאמרים נוספים בנושא דיני תאגידים

מאת: רוי ורלדיני תאגידים17/04/20350 צפיות
מימון אישי אינו נוגע רק לכסף. יש בו מידע נוסף על השכל הישר והמיושן. ניהול הכספים שלך הוא דבר שנלמד ורוב האנשים לומדים אחרי שהם כבר נקלעו לחובות. קחו את הטיפים הבאים ברצינות ונסו ליישם שינויים אלה בכספכם על מנת לחיות חיים מאושרים יותר ונטולי לחץ.

מאת: רוי ורלדיני תאגידים17/01/19535 צפיות
השקעות נדל"ן מפחיד את רוב האנשים, אבל זה לא חייב להיות ככה בכלל. לא משנה אם אתה רק מתחיל או כבר להשקיע בתחום הנדל"ן במשך זמן מה, העצה הבאה יכולה לעזור. המשך קריאה ותלמד מה צריך לעשות עם השקעה בשוק הנדל"ן.

מאת: רוי ורלדיני תאגידים23/10/17681 צפיות
If you are unable to get an unsecured credit card due to your low credit rating, sign up for a secured card. If you use it correctly, it will help improve your credit standing.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני תאגידים05/02/171063 צפיות
בהתאם לדו"ח הכונס הרשמי שפורסם ביום 18-12-2016, נא לשים לב להערות בדו"ח הכנ"ר,מהן ניתן ללמוד שקיימות חברות מתוך החברות הנ"ל, שסיימו את הליך הפירוק.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני תאגידים01/02/171106 צפיות
עו"ד נועם קוריס כותב על תפקיד בעלי מניות בחברה

מאת: איתמר כוכבידיני תאגידים02/10/161107 צפיות
קיפוח הינו מניעת זכויות או הזדמנויות שוות תוך התנהגות שאינה הוגנת כלפי האחר. קיפוח מהווה אפליה לרעה או הבדלה לרעה כלפי מישהו.

מאת: איתמר כוכבידיני תאגידים22/04/162828 צפיות
ייפוי דוחות כספיים בחברות פרטיות בתהליך התמוטטות לא תמיד מוצג מצבה האמיתי של חברה, עם המתרחש בתוך כתלי החברה בפועל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica