חפש מאמרים:
שלום אורח
18.10.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

דמי הַבְרָאָה

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה11/05/20162985 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

דמי הַבְרָאָה

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שיעורי מבוא – שכר ותגמולים – חשבונאי, משפטי, מיסויי

מבוא – בקרת עלויות – עקרונות החשבונאות – חשבונאות פיננסית

דמי הַבְרָאָה

הַבְרָאָה

הַבְרָאָה נועדה לשהייה לצורך מנוחה ונופש לאנשים בריאים. כמו כן, להתחזקות והחלמה לאחר מחלה, תאונה או ניתוח, וכן ליולדות הבאות להינפש ולהתחזק לאחר הלידה. הבראה לעובדים שכירים, נועדה להחליף אוויר וליהנות מתזונה טובה. בתי הבראה נבנו באזורים כפריים, סמוך לים, לאגם או בהרים, כדי לאפשר לאנשי העיר להפיק תועלת מאוויר צח ומנופים פתוחים. תכליתם של בתי ההבראה, לשם הנאה, מנוחה, נופש וכן התאוששות למי שכבר נחלצו ממחלתם.

דמי הַבְרָאָה

תשלום אותו מחויב מעביד לשלם לעובדו השכיר אשר הינו בעל ותק של שנה ויותר. דמי ההבראה נועדו במקור לצורך השתתפות המעביד בהוצאות החופשה השנתית של העובד בעת שהייתו בבית ההבראה. כיום, התשלום הינו זכות כספית, העומדת לזכותו של כל עובד שכיר במשק הישראלי.

הזכאות לדמי הַבְרָאָה

הזכאות לדמי הבראה נובעת, ממספר מקורות שונים. (דמי הבראה להם זכאי כל עובד הינם בכפוף להסכם הקיבוצי החל עליו. כך למשל, עובדי המדינה זכאים לדמי הבראה בהתאם להוראות התקשי"ר, עובדים במגזר הפרטי כפופים להסכמים קיבוציים שונים).

רוב העובדים במשק, אשר בעניינם לא חל כל הסכם קיבוצי, זכאים לדמי הבראה, מכוח ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית. להסכם קיבוצי הכללי האמור הוצא צו הרחבה, שפירושו שכל עובד זכאי לדמי הבראה, לפי צו ההרחבה. (ר' הסברי בהמשך).

סכום דמי ההַבְרָאָה

סכום דמי ההבראה נקבע כל שנה מחדש, לפי תעריף הרשום מטה ליום הבראה המוכפל במספר ימי הבראה שהעובד זכאי להם. מספר ימי ההבראה משתנה בהתאם לוותק של העובד, היקף משרתו ותקופת העסקתו בשנה הרלבנטית לקבלת דמי ההבראה. כעולה מהטבלה דלהלן.

טבלת זכאות לדמי הבראה לפי צו הרחבה לסקטורים הציבוריים והפרטי

שנה

שירות המדינה

מוסדות ההסתדרות

עובדי הוראה

המגזר הפרטי

המרכז לשלטון מקומי

7.2015

425 ₪

425 ₪

425 ₪

378 ₪

425 ₪

7.2014

427 ₪

427 ₪

427 ₪

378 ₪

427 ₪

7.2013

423 ₪

423 ₪

423 ₪

374 ₪

423 ₪

מהאמור עולה כי הזכאות לדמי ההבראה לשנת 2015 במגזר הפרטי עומד על הסכום של 378 שקל ליום, ובמגזר הציבורי הסכום עומד על סך של 425 שקל ליום. הזכאות לדמי הבראה עומדת לעובד אך ורק לאחר שהשלים שנת עבודה במקום העבודה. סכום דמי ההבראה ליום מתעדכן בחודש יולי מידי שנה, במסגרת צו הרחבה.

מספר ימי ההבראה שעובד בסקטור הפרטי זכאי להם הנם כדלהלן:

לאחר השלמת השנה הראשונה זכאי העובד                ל- 5 ימי הבראה בשנה.
מהשנה השנייה עד השנה השלישית זכאי העובד           ל- 6 ימי הבראה בשנה.
מהשנה הרביעית עד השנה העשירית זכאי העובד           ל- 7 ימי הבראה בשנה.
מהשנה האחת עשרה עד השנה החמש עשרה זכאי העובד ל- 8 ימי הבראה בשנה.
מהשנה השש עשרה עד השנה התשע עשרה זכאי העובד   ל- 9 ימי הבראה בשנה.
מהשנה העשרים ואילך זכאי העובד                                  ל- 10 ימי הבראה בשנה.

הזכאות לימי ההבראה המצוינים לעיל הינם הרף המינימאלי הקבוע בצו ההרחבה (דהיינו, לא ניתן להתנות עליו לרעת העובד), כאשר יש לבדוק האם חל בכל מקרה ספציפי הסדר ו/או נוהג ו/או הסכם עבודה אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה הקובעים אחרת.
היעדרות עובד/ת לרגל חופשה שנתית, או חופשת לידה, מהווה חלק מהוותק של העובד/ת לעניין חישוב דמי הבראה.

עובד אשר עד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד תשלום דמי ההבראה הבא, בשנה העוקבת. בדמי ההבראה שיקבל תחושב גם השנה הקודמת. במידה והעובד סיים את עבודתו לפני שהשלים שנת עבודה, הזכאות לדמי הבראה תחושב באופן יחסי, לפי מספר חודשי העבודה. עובד במשרה חלקית זכאי לדמי ההבראה על פי חלקיות משרתו.

צו הרחבה כללי

חקיקת משנה ששר העבודה או שר הרווחה או שר הכלכלה, מוסמך לחוקק.

מטרת צו ההרחבה: להשוות תנאי העבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות שנבעו ממנו לבעלי ההסכם.

§ הצווים ניתנים רק על הסכמים קיבוציים כלליים החתומים על ידי ארגונים משני הצדדים, צו הרחבה מהווה חלק מחוזה העבודה שבין העובדים למעבידים.

§ שר הרווחה רשאי להרחיב בצו את הסכמים קיבוציים או הסכמים ענפיים על המשק כולו.

§ הוראות חוזיות, שמקורן בצו הרחבה, עדיפות על הוראות שמקורן בהסכם קיבוצי שהוראותיו הורחבו.

§ צו הרחבה יכול רק להוסיף זכויות ולא לגרוע מזכויות עובד על פי חוזה עבודה אישי או הסכם קיבוצי.

§ עובד אינו יכול לוותר על זכויות המגיעות לו מכוח צו הרחבה.

צווי הרחבה – במישור המשפט העבודה הקיבוצי

דוגמא לצווי הרחבה: צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לשנת 2014.

"צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם) שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום כ"א בסיוון התשע"ד (19 ביוני 2014) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7026/2014, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט:

(1)       עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)        עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3)        עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987."

מטרתו של צו ההרחבה להשוות תנאי עבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות הנובעים ממנו לבעלי ההסכם. צו הרחבה מהווה חלק מחוזה העבודה שבין עובדים למעבידים.

מועד תשלום דמי ההבראה

צו ההרחבה קובע, כי דמי ההבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ (מחודש יוני ועד חודש ספטמבר), אלא אם הוסכם ו/או נהוג מועד אחר במקום העבודה הספציפי. ברוב מקומות העבודה נהוג לשלם את דמי ההבראה פעם אחת בשנה, במשכורת חודש יולי. ניתן לשלם את דמי ההבראה, בתשלומים חודשיים, עם תשלום השכר החודשי במהלך השנה. לחילופין קיימת אפשרות למימון נופש, הבא במקום דמי הבראה, אך זאת במידה והמעביד הודיע מראש לעובד על כך והעובד הסכים. מכאן עולה כי אפשרות מימון נופש במקום דמי הבראה נתונה לשיקול דעתו של העובד. במקרה כזה, אם עלות הנופש, שמומן על ידי המעביד, נמוכה מסכום דמי ההבראה שהעובד זכאי לה, על המעביד לשלם לעובד את ההפרש. על המעביד להוסיף בתלוש השכר, את הסכום ששולם לעובד כדמי הבראה בין אם שולמה כסכום שנתי כולל או בנוסף לשכר החודשי במהלך השנה.

המיסים החלים על דמי ההבראה

מדמי ההבראה ששולמו ינוכו תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכן ביטוח בריאות.  התשלומים האמורים ינוכו מהשכר ששולם לעובד בגין דמי ההבראה בדומה לכל שכר המשולם לעובד בתלוש השכר.

סיכום

בסיס הרעיון המקורי של דמי ההבראה, אשר שולם לעובד מדי שנה, היה לאפשר לעובד לממן את שהייתו בבית הבראה. הסכום נועד למימון הוצאות החופשה השנתית, על מנת שהעובד יצא לחופשה וישוב למקום העבודה רענן ובכוחות מחודשים. ואולם, כיום מדובר בזכות כספית המגיעה לכל עובד במשק הישראלי.

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 הכותב הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול במקצועות חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות למעלה מ-15 שנה, וד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

(PhD ) Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL     [רואה חשבון(כלכלן)-כוכבי איתמר (C.P.A.)]

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

משרד עורך דין, קריית הממשלה פל ים 7, חיפה,טל: 8621350- 04, פקס:8621349- 04, פל': 050-5443671

cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת איתמר כוכבי

מאת: איתמר כוכבידיני משפחה11/05/21573 צפיות
הורים מעוניינים להבטיח את כספם באמצעות החתמת הילד/ה ובן/בת זוגו על הסכם הלוואה, במסגרתו הם יתחייבו להחזיר את הכספים עם גירושיהם או חתימה על הסכם ממון של ילדיהם עם בן/בת הזוג.

מאת: איתמר כוכבידיני משפחה11/05/21573 צפיות
עשרת התנאים אשר הורים יכולים להציב לילדיהם או אף לילדם ובת/בן הזוג המתגוררים בדירה, שההורים רכשו והעניקו במתנה לילדיהם (או הבטחת כספים שהעניקו), המשתנים בהתאם לנסיבות המקרה כדלהלן:

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20590 צפיות
בית המשפט השלום, גזר על מהנדס כימיה, במסגרת הסדר טיעון; הטלת עונש - 33 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה חצי מיליון שקלים, זאת בנוסף ובכפוף לתשלום כל המס, בגין ההכנסה שהושמטה -38 מיליון. המהנדס הורשע בהעלמת הכנסות של 38 מיליון שקלים בחשבונות בנק UBS בשוויץ, לאחר שמכר את חלקו בחברה שהיה שותף בבעלותה ברומניה. המהנדס הודה בהשמטת ההכנסה בסך 38 מיליון ₪.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20635 צפיות
בשבועות האחרונים, הופיעו או התקשרו למשרדי, אזרחים ישראלים תמימים ומזדמנים, המחזיקים מטבעות דיגיטליים, בעיקר ביטקוין. להפתעתם, הללו התבקשו על ידי מחלקת המודיעין של רשות המסים, למלא טפסים הדורשים מהם גילוי מלא על נכסיהם והמס בהתאם. האזרח צריך למלא את הטופס, תוך ציון הנכסים אותם הוא מחזיק בארץ ובחו"ל. השאלות המופנות לאותם אזרחים הינן כלליות, תוך בקשה להצהרה על נכסים. רשות המיסים מכוונת לנכסי הביטקוין, מאחר ואלה הם נכסיהם העיקריים של מקבלי טפסי ההצהרה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים26/10/20764 צפיות
חוקי המס בישראל קובעים, כי מתנות פטורות ממס וזאת כל עוד הן ניתנו בתום לב. אולם, פסק דין תקדימי מחייב בבית המשפט העליון מיום 18 באוקטובר 2020, קבע כי הכנסות הרב – המערער, נכנסות בגדר סעיף 2(1) בפקודת מס הכנסה המחייב במס "השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהיא". המשמעות של הפסיקה המחייבת שהתקבלה בבית המשפט העליון הינה, שמעתה ואילך, ידוענים, מקובלים ולמעשה כל אדם בעל פרופיל חברתי – ציבורי – תקשורתי גבוה, צריך לדווח על שווי המתנות שלו, וכן – גם מחתונות ואירועים משמחים אחרים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20554 צפיות
בימים אלה – חודש דצמבר 2016, הופיעו במשרדי, סידרה חדשה של אזרחים תמימים ומזדמנים אשר להפתעתם התבקשו על ידי רשות המיסים להסביר את מקורות הכנסתם בגין: נסיעות לחו"ל, ריבוי דירות, דירות יוקרה, רכבי יוקרה.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/20550 צפיות
תַּם עִדַּן הַסּוֹדִיּוֹת הַבַּנְקָאִית בִּשְׁוַויְץ בְּעִקְבוֹת הֶסְכֵּם חִלּוּפֵי מֵידַע אוֹטוֹמָטִיִּים

מאמרים נוספים בנושא דיני עבודה

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה10/09/20403 צפיות
עובד המפוטר ממקום עבודתו זכאי לשכר של חודש כנגד כל שנת עבודה (אלא אם כן, הוסכם על שיעור גבוה יותר), בעת פיטוריו או בעת היותו מתפטר כדין מפוטר או כמוסכם בהסכם עבודה. תשלומי פיצויים מגלמים בתוכם את רכיב העמלות (בחישוב ממוצע של 12 החודשים האחרונים), ואת רכיבי השכר הקבועים, גם כאלה שלא נכנסים תחת הקטגוריה "שכר בסיס". עם זאת, פיצויים אינם משולמים עבור פרמיות, מענקים, בונוסים, החזרי הוצאות, משכורת 13 ותוספות מותנות. הכלל הבסיסי הינו (למעט במקרה של מתפטר בדין מפוטר), שעובד מפוטר בלבד, זכאי לפיצויי פיט

מאת: רונית בילרדיני עבודה14/03/18831 צפיות
חוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובד אשר פוטר ממקום עבודתו לאחר שנת עבודה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעביד. כמו כן, קובע החוק, כי בנסיבות מסוימות זכאי עובד לתשלום פיצויי פיטורים אף לאחר התפטרותו מעבודה. (הרעת תנאים, התפטרות לצורך טיפול בילד, מעבר מגורים לצורך עבודתו של בן הזוג ועוד).

מאת: tiloniדיני עבודה07/09/171270 צפיות
לעיתים, כמו בכל משפחה, יכולים להתגלע ויכוחים וחילוקי דעות, אולי אפילו להיאמר מילים קשות אך במקום העבודה, בניגוד למקרים דומים בתוך המשפחה הקרובה או לחברים הקרובים, עלול הצד השני לראות בדברים אלו כהוצאת לשון הרע בעבודה ולתבוע את אומרם בבית המשפט תחת חוק ""איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965"

מאת: שירה אלהדיני עבודה20/12/161133 צפיות
במסגרת עבודתו, זכאי העובד לזכויות שונות, כגון חופשה שנתית, דמי הבראה, גמול שעות נוספות ועוד.

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה01/08/162109 צפיות
אישור מרופא תעסוקתי המורה כי אין העובד מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת, או מצב הזהה לה, וזאת בשל תפקוד לקוי של אחד מאברי הגוף. עובד הסובל מבעיות בריאותיות ומציג מסמכים מרופא מומחה, המציין את הלקות בכושר עבודתו ומגבלותיו הרפואיות בעבודתו. עובד הסובל ממגבלה בריאותית ומבצע עבודה אשר אינה מתאימה ליכולותיו הרפואיות עקב מצב בריאותי לקוי.

מאת: איתמר כוכבידיני עבודה02/06/162708 צפיות
החובה לשלם שכר בחגים לעובדים, עולה מתוקף צו ההרחבה להסכם המסגרת במגזר העסקי. בהתאם לכך, עובד חודשי ועובד שכר (בתנאים הרשומים להלן) זכאים לשכר רגיל, אף בימים אשר לא עבדו בהם בשל היותם ימי מנוחה בחגים.

מאת: אבי דוידידיני עבודה23/05/162825 צפיות
בקצרה על הרעת תנאים בעבודה לאלו המחליטים להתפטר ולאלו המחליטים להישאר במקום העבודה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica