חפש מאמרים:
שלום אורח
05.03.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

איך לפתח שיחה? איך מפתחים שיחה? איך לדעת מה לשאול? פיתוח שיחה, מיומנות שיחה, איך ליצור שיחה? תקשורת בין אישית, איך לדעת לדבר? איך לנהל שיחה?

איך לפתח שיחה?איך מפתחים שיחה? איך לדעת מה לשאול? פיתוח שיחה, מיומנות שיחה, איך ליצור שיחה?תקשורת בין אישית, איך לדעת לדבר? איך לנהל שיחה?

עכשיו דיברנועל זה כמה פעמים נדבר עוד פעם נגיד שרוצים ללמד מישהו לפתח שיחה, אתה יודע לפתחשיחה?

ש: בדרךכלל.

אליעד: אנימפתח איתך עכשיו שיחה, אוקי מה הנוסחה לפתח שיחה זאת השאלה?

ש: אתה שומעמשהו מניע מטרה.

אליעד:כן.

ש: אתה שומעמה שהוא אומר לוקח את מילים שלו את הנושאים שלו ומוצא אסוציאציות לאותן מיליםוממשיך לדבר איתו על זה, אם אתה רואה שהוא מתעניין.

אליעד: רגע לארגע חכה שנייה, לא אתה בסדר בוא נעצור במשפט הזה. מה אמרנו לוקח את, מה המהות המהותזה לקחת את מה שהוא אמר הוא אמר לך "הלכתי אתמול לטייל" איך אתה מפתח על זהשיחה?

ש: מתוך אנימסתכל על המילים שהוא אמר "הלכתי לטייל" אז אפשר לשאול אותו כל מיני שאלות כמו למההלכת מתי הלכת לפי המטרה שלך.

אליעד: יפהעכשיו השאלה היא מה הנוסחה כדי לעלות על השאלות האלה זאת השאלה, עוד פעם מה שאתהאומר זה נכון רק השאלה היא עכשיו הוא צריך נוסחה אתה מכניס מחשב נגיד, לאו דווקאמחשב שכח מחשב אנחנו צריכים עכשיו ללמד מישהו לעשות את זה.

ש: לוקח את כלמילות השאלה האפשריות.

אליעד: כן אבללא באמת יעשה את כל מילות השאלה האפשריות, מילה מילה איך מי מה למה כמה מדועמתי.

ש: כן זאתהדרך לנוסחה.

אליעד: אםמשהו יותר קצר יותר פשוט יותר הגיוני יותר אינטואיטיבי, לא שמה שאתה אומר זה לאנכון.

ש: לנסותלהבין את המהות של הדבר הזה שהוא אמר.

אליעד: בכלמקרה יש לי עצה כדלקמן העצה אומרת כזה דבר, נגיד שמישהו אמר לך "הלכתי לטייל" עכשיואתה צריך לשאול את עצמך "מה הוא אמר לך? הוא אמר לך הלכתי לטייל", עכשיו שימו לב ישעובדה ופירוש העובדה היא שהוא אמר "הלכתי לטייל" עכשיו תפרש מה נראה לך שהוא אמר,מה לדעתך הוא אמר שהוא אמר "הלכתי לטייל" מה לדעתך מה הוא סיפר תוסיף על הסיפורתוסיף.

ש: יכול להיותשהיה לו קצת רע והוא אולי הלך לטייל כדי להרגיש טוב.

אליעד: שנייהואז אתה מוסיף איזה סיפור אתה מוסיף סיפור אוקי יכול להיות שהיה לו רע הוא הלךלטייל כדי להרגיש טוב, מה עוד יכול להיות שהוא התכוון?

ש: יכול להיותשבאופן סיסטמתי הוא הולך לטייל.

אליעד: מה עודיכול להיות, אוקי מה עוד נגיד?

ש: יכול להיותשהוא רוצה לדבר איתך והוא סתם אומר לך את זה.

אליעד: לאבסדר שנייה אני מנסה להגיד משהו אחר, נגיד שמישהו אומר לך "אתמול הלכתי לטייל",תקשיב תתרכז אתה רואה אותו שם?

ש: כן.

אליעד: נגידשהוא אומר לך "הייתי היום בים" איזה תמונה קופצת לך לראש?

ש: שהוא הלךהיום לים?

אליעד: כן מהקופץ לך בראש כאילו אוקי הוא בים מה קופץ לך מה אתה רואה בראש אתה רואה אותובים?

ש: הוא נפשהוא היה באיזה.

אליעד: יפה אזקופץ לך נגיד בראש שהוא יושב על כיסא, מה צייר לי אוקי בא נעשה את זה אחרת הוא אמרלך "הייתי בים" עכשיו אני אומר לך קח דף ונייר ותצייר תכתוב על זה סיפור עבודה אוחיבור בזה תכתוב סיפור, מה אתה יכול לספר לי על מה שהוא אמר קח איזה משפט שהוא אמרותהפוך את זה לסיפור מה הסיפור שאתה יכול נגיד לספר על זה?

ש: נקרא לזהלדוגמא ספציפית לזה.

אליעד: בשתייםבצהריים.

ש: בשתייםבצהריים לקח כיסא.

אליעד: לאשתיים בצהריים החליט שהוא היה בבית היה מאוד חם החליט שהוא נוסע לים, כן החליט שהואנוסע לים נסע לים התלבט מה לקחת לים לקח לים שמשייה ישב בים לקח כיסא הזמין קפה,ראה את השמש שחה סיפור. עכשיו הוא אמר שהוא היה בים ויש לך סיפור מסביב, עכשיואוטומטית כשהוא אומר לך "באתי מהים" נגיד הוא אומר לך "הייתי היום בים" במוח שלךהיה על זה סיפור שהוא מעבר לשלוש מילים של "הייתי בים".

כשהוא אומר לך"הייתי בים" בראש שלך בטוח היה איזה סיפור, נגיד שהוא אומר לך את המילה "שולחן" ישבראש איזה סיפור על המילה שולחן.

ש: למה זהבטוח?

אליעד: כיהמשמעות של המילה "שולחן" היא נגזרת מהסיפור שאתה מספר על המילה "שולחן", אוקיעכשיו מה אני חותר.

ש: לא, בסדרזה נשמע טוב ומעניין מה שאתה אומר אבל כאילו.

אליעד: אתההבנת את התיאוריה לפני שזה נשמע טוב ומעניינת.

ש: אוקי באתסביר לי את התיאוריה הזאת עוד פעם.

אליעד: אניאומר כזה דבר כשמישהו אומר לך "הייתי היום בים" אוטומטית בראש מצטיירת איזה תמונהיש איזה image, יש איזו משמעות המוח עושה עם זה משהו עם המידע הזה אוקי הוא מפרש אתזה באיזו צורה. כל מה שאתה צריך לעשות כדי לפתח שיחה זה לקחת את מה שפירשת ולהפוךאת זה לשאלות, "הייתי היום בים" אוקי מה קופץ לך לראש הוא יושב בים, ישבת בים מהקופץ לך לראש הוא שחה "שחית בים? לא שחיתי היה חם מדי, אוקי רגע היה חם מדי למה הואלא שחה בים".

"אוקי אז למהלא שחית בים כי היה חם? לא יודע, אז מה עשית בים? שיחקתי מטקות, רגע אז עם מי שיחקתמטקות?" עוד פעם כי במוח כשבן אדם אומר משפט אוטומטית המוח מצייר על זה איזה ציור,אוטומטית כשמישהו אומר לך את המילה "שולחן" אתה מצייר על זה ציור מסביב מישהו אומרלך "מיץ תפוזים" אתה מצייר על זה ציור.

ש: מה זאתאומרת לא הבנתי למה אתה מתכוון.

אליעד: המילה"מיץ תפוזים" אומרת לך משהו?

ש: יש להמשמעות כלשהי כן.

אליעד: יפה מהאומר לך "מיץ תפוזים"?

ש: לוקחיםתפוזים סוחטים אותם.

אליעד: יפהעכשיו האם זה יהיה נכון לומר שהמילה "מיץ תפוזים" המשמעות שלך עבורה היא מיץתפוזים, האם כל מה שאתה יודע על מיץ תפוזים זה מיץ תפוזים מה המידע שקופץ לך לראשכשאומרים את המילה "מיץ תפוזים" מיץ תפוזים? נגיד שהייתי אומר לך איזה מילהבג'יבריש סתם ממציא מילא בג'יבריש ואומר לך מה אתה יודע על זה כלום רק את הצליל.אומר לך טאטא מה זה אומר כלום אתה לא יודע על זה כלום, ברגע שאמרתי לך מילה אחרתאמרתי לך מילה "בית" בראש יש משהו יש איזה משהו על המילה בית.

ש: איזהקישורים וכל מיני דברים.

אליעד: משהויש שמה לא יכול להיות זה לא רק המילה "בית" כי המילה "בית" לכשעצמה אין לה משמעות.זאת אומרת שכשהוא אומר לך "הייתי בים" הייתה לזה איזו משמעות עבורך, מה שאתה צריךלעשות אם אתה מפתח שיחה זה לראות מה המשמעות של זה עבורך ובסך הכל להבדיל ביןהעובדה לפירוש ולהפוך את זה לשאלה. נגיד שמישהו אומר לך "הייתי בים" מה מצטייר לךבראש ציור?

ש: "איזה יםהיית?".

אליעד: אזשנייה אז בראש מצטייר לך ציור "אוקי הוא היה באיזה ים, נגיד היה באיפה זה היה?" ואזאתה הופך את זה לשאלה "באיזה ים היית?" לדוגמא. מה שאני מנסה לחדד זה כזה דבר, מהשהוא אמר הדרך הארוכה זה פשוט לקחת את כל המילים לקחת את כל מילות השאלה האפשריותולהוסיף את מילת השאלה וגם לקחת את כל צירופי המילים "באמצע הלכתי לים" זה גם משהובפני עצמו להוסיף לזה את כל השאלות האפשריות.

בסדר אבל אזזה לא, לא מנסה עכשיו לעשות את זה אני מנסה להסביר משהו אחר בן אדם שרגיל להיצמדלאמת אוטומטית הוא גם יודע לפתח שיחה, למה כי מה זה להיצמד לאמת להיצמד לאמת זהמישהו מספר סיפור אתה שואל את עצמך "האם אני בטוח שהפירוש שאני מפרש האם אני בטוחשהוא נכון" ואת זה אתה הופך לשיחה.

אם מישהו מספרלך סיפור הילדה שלך אומרת לך "אני בבית" ואז בראש שלך קופץ "כנראה שעכשיו היא עושהמשהו מסוים" עכשיו אם אתה בראש שלך כבן אדם רגיל, לדעת לבודד את העובדה והפירושואתה יודע לשאול את עצמך "רגע מי אמר שהיא בבית הרי היא רק אמרה אני בבית, מה אבלהיא הגיעה עכשיו הביתה" כי בראש שלך הצטייר איזה ציור "היא עכשיו חזרה מהלימודיםהיא עושה שיעורים".

הצטייר איזהציור משהו משהו הצטייר לך מעבר למילים "אני בבית" זה לא "אני בבית, טוב יש בית היאעומדת" זה לא מה שהצטייר לך הצטייר לך עוד מעבר לזה, אפילו אתה אומר "היא עומדת"היא לא אמרה "אני עומדת" מי אמר לך שהיא עומדת אולי היא יושבת. ועכשיו אם בן אדםרגיל לקחת את מה שאומרים לו וכל פעם כשהוא מפרש פירוש לשאול האם הפירוש הזה נכון אזאת השאלה הזאת הוא הופך לפיתוח השיחה.

בעצם פיתוחשיחה זה לקחת את מה שאמרו לך לראות מה ניתן לפרש את זה ולשים סימן שאלה בסוף, "ניתןכשהוא אמר הייתי בים ניתן לומר שהוא עשה סקי גלישת גלים ניתן לומר את זה בוא נשיםסימן שאלה". עכשיו שימו לב עכשיו אם אנחנו נגיד לו לדוגמא נגיד כזה דבר "בים הייתיבים ועשיתי גלישת גלים" זאת אומרת "עשיתי גלישת גלים" זאת תשובה לאיזה שאלה "מהעשיתי בים" אז נשאל "מה עשית בים".

זאת אומרתבמוח קפץ לך איזה פירוש "אוקי בים" נגיד היה בים ואז אתה מדמיין את הבן אדם נגידיושב ומשתזף "אוקי מה הוא עשה בים השתזף, אני יכול לשאול אותו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן עסקי, מטפל רב תחומי, איך..., תקשורת,חשיבה חיובית, שכנוע, שכנוע, לדעת, תקשורת בין אישית, פיתוח שיחה ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא בריאות הנפש

מאת: moraleבריאות הנפש24/07/181003 צפיות
לא אחת, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו ליד אנשים שחווים התקף חרדה. זה יכול להיות בן או בת משפחה, חבר קרוב או אפילו אדם זר. אנחנו נדע לזהות התקף כזה, במספר צורות, בין אם זה בגלל שהם נמצאים במצב של "שיתוק", כלומר הם לא זזים ולא אומרים מילה, הרבה פעמים הנשימה שלהם תהיה מואצת, יש מקרים בהם נרגיש שהם רועדים ולא מגיבים למרות שברור לנו שהם בהכרה מלאה, נושמים ואין שום בעיה פיזיולוגית שאמורה למנוע מהם להגיב.

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/17788 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: אלעד רימובריאות הנפש27/09/16919 צפיות
נשים רבות חוות תופעות רגשיות ופיזיות לאחר לידה הקשורות בשינויים ההורמונליים ובשינוי הסטטוס. לרוב תופעות אלה חולפות מעצמן בתוך מספר שבועות, אך לפעמים הבעיה מתפתחת ומעמיקה לכדי דיכאון אחרי לידה.

הלקוח תמיד צודק, איך לגרום ללקוח להרגיש טוב, מה נכון לענות, איך לא לצאת צודק, איך למכור יותר, טיפול בהתנגדויות לקוח, אימון אישי לחיים, מאמן עסקי: וכאן אבאר, כי איש מכירות טוב, יש לו מראש תשובה טובה לכל התנגדות אפשרית של הלקוח. תשובה כל כך טובה, שמסבירה ללקוח, למה עליו לקנות את המוצר הזה, דווקא בגלל הסיבה שבגללה הלקוח חושב שהוא לא אמור לקנות את המוצר, וכמו שהסברתי את זה במקום אחר. יחד עם זאת, יש לציין ולהסביר, כי לא משנה כמה אתה כאיש מכירות, חושב שאתה חכם / צודק / יודע מה טוב ...

איך לא לדפוק את הלקוח, מוסריות בתהליך מכירה, איך למכור מוצר גרוע, להאמין במוצר, לא מאמין במוצר, איך למכור מוצר יקר, תמיכה נפשית, אימון עסקי: וכאן אבאר, נקודת מבט שחשוב לאיש מכירות לדעת אותה, והיא נקודת המבט על עד כמה הלקוח צריך / רוצה את המוצר שאתה מוכר לו. כי כל מיני סוגים של לקוחות. לדוגמא יש לקוח שרוצה את מה שאתה מוכר לו, ויש לקוח שצריך את מה שאתה מוכר לו, ויש לקוח, שאומר שהוא רוצה, אבל הוא לא צריך וכולי. והעניין הוא, שיש אנשי מכירות שמנסים להיות "מוסריים", והם מרגישים רע ...

טיפול זוגי אחרי בגידה, האם לסלוח על בגידה, מתי לסלוח על בגידה, בעיות בזוגיות, התמודדות עם בגידה, להתגבר על בגידה, מאמן אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: עכשיו נגיד בן אדם שבגדו בו אוקי והוא סולח על זה שבגדו בו מה זה אומר, אתה הבנת הייתה נגיד אשתך נגיד בגדה בך ואתה סולח לה על זה מה זה משדר לה? ש: מה זה משדר לה? אליעד: כן חולשה חוזקה. ש: תלוי עד כמה היא מצטערת. אליעד: מה הקשר היא לא מצטערת מה הקשר עכשיו? ש: זה משדר חולשה אם היא לא מצטערת. אליעד: לא חייב מחויב טוב זאת התשובה שלך? ש: לא ...

איך לשכוח מישהו, איך למחוק געגוע, איך לא לפחד מבגידה, איך למחוק זיכרון אהבה, nlp, איך לא לאהוב, מאמן אישי מומלץ, מטפל התנהגותי קוגניטיבי: וכאן אבאר נוסחא, איך לחזק אהבה וקשר רגשי של מישהו למשהו, ואיך להחליש אהבה וקשר רגשי של מישהו למשהו. וממילא גם בצורה הזאת ניתן להשפיע על התלות הרגשית של אותו האדם, בדבר שאותו הוא אוהב. ואסביר גם איך יוצרים התניה בתת מודע, איך יוצרים עוגנים, איך שותלים מחשבות, איך לשכוח אקס, איך לא ליצור תלות רגשית, איך לגרום למישהו להתאהב או לא להתאהב בך, איך ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica