חפש מאמרים:
שלום אורח
08.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עילה לפסילות ספרים

בהוראות מס הכנסה ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), מצויןשהעוסק במקצוע חופשי ינהל את ספרי העסק על פי תוספת ה' (המאגדת בתוכה אתרשימת המקצועות). הוראות ניהול פנקסי החשבונות, משותפות למס הכנסה ולמע"מוקובעות כי בעל מקצוע חופשי ינהל את התיעוד ואת מערכת החשבונות באחת הדרכיםההמקובלות המתאימה לאופי העסק והיקפו.

בסעיף 3 שבתוספת ה' בהוראות צוין באופן מעורפל מה וכיצד ירשם בספר:"בספר לקוחות ינוהל חשבון נפרד לכל לקוח ובו ירשמו החיובים והזיכויים, איןחובה לרשום חיוב או זיכוי, אם תמורת השירות שולמה במלואה מיד לאחר מתןהשירות".

הוראות ניהול ספרים מחייבות נישום/עוסק למלא תקבול המתקבל בידיו בסמוךלקבלתו. חשוב להבהיר כי בפסיקה קבעו כי דווקא תקבולים קטנים שעלולים להישכחבמהלך יום של פעילות בעסק, חייבים להירשם באופן מסודר בעת לקבלתם.

אי ניהול ספר לקוחות יכול להיות סיבה לפסילת ספרי הנהלת החשבונות שלהעסק על ידי מס הכנסה או מע"מ, ובשל כך הנישום עלול להיענש בכל הסנקציותהנובעות מכך.

סעיף 145ב' לפקודת מס הכנסה מסמיך את פקיד השומה לנקוט בסנקציה חמורהולפסול ספריו של עוסק בגין חוסר תקבול. פקיד השומה ימנע מלנקוט מהלך זה אםהשתכנע כי הייתה עילה מספקת לאי רישום התקבול. מעבר לסנקציית פסילת הספריםעצמה, קיימות סנקציות נוספות המופעלות על הנישום עקב פסילת ספריו. חלקןסנקציות מוחלטות וחלק מהן סנקציות המופעלות בהתאם לשיקול דעתו של פקידהשומה.

המלצות הועדה ליישום מינהלי של הוראות החוק בעניין פסילתספרים פורסמו בשנת 1992:

"הכלל המנחה בהפעלת שיקול הדעת במקרה של אי רישום תקבול יהיה כי סעיף145ב' יופעל רק באותם מקרים בהם אי הרישום בצרוף שאר הנסיבות מורה על אחתמהשתיים:

א.   קיים חשד כי הנישום ניסה להעלים מס.

ב.  קיימת אצל הנישום שיטה לקויה של רישום התקבולים. הפעלת שיקול הדעתתעשה באמצעות בדיקה רחבה וכוללת של אי רישום התקבול במסגרת המערך הכללי שלעסקו של הנישום. כלומר – הבדיקה לא תבודד את אי רישום התקבול, אלא איהרישום ייבדק על רקע שאר נתוני העסק. רק על סמך בדיקה כללית ומקיפה שלהנסיבות הכוללות והספציפיות של אותו נישום יחליט פקיד השומה האם לפסול אתהספרים, או להסתפק באזהרה בלבד".

לדעת הועדה, אין מקום לפסולספרים בגין אי רישום תקבול, כאשר יש רישום חלופי או מקביל של התקבול, באופןבו לפי שיטת ניהול הספרים של הנישום לא קיימת סבירות שהתקבול לא ייכללבדוח על ההכנסה, ובמיוחד נכון הדבר כאשר מדובר במערכת הנהלת חשבונות כפולה.כמו כו הדגישה הועדה, כדי לדעת האם השמטת הרישום הינה מקרית, על פקידהשומה המפעיל את שיקול דעתו להתייחס לרמת הציות בעבר וסבירות דוחות ההכנסה.

כיום, רוב העסקים מיוצגים בפני רשויות המס על ידי מייצגים (רו"ח אויועצי מס) שמדריכים אותם, בדרך כלל כיאות, איך עליהם לנהל ספרי חשבונותיהם.על אף זאת יש מקרים בהם מוצאות רשויות המס כי בעלי עסקים מסוימים סטומהוראות ניהול הספרים. קורה שבעלי עסקים, אשר נתפסו בקלקלתם, הטילו אתהאחריות לכך על המייצגים שלהם, מתוך טענה להטעיה על ידם בכל הכרוך לניהולספרי חשבונותיהם.
חשוב להדגיש כי האחריות בפועל לניהול ספרי החשבוןמוטלת בכל עת על כתפי בעל העסק ועובדיו.
בשביל למנוע חילוקי דעות ביןהעסק למיצגו רצוי כי בעל העסק יקבל הנחיות בענין בכתב ממיצגו.

כדי להתגונן כנגד פסילת ספרים ניתן לטעון שני סוגי טענות: האחד, כי כלללא היה "תקבול" כמשמעותו בהוראות ניהול ספרים; והשני, כי היה תקבול, אךהיתה "סיבה מספקת" לאי רישומו.

טענות כמו לחץ בעבודה או בעיות טכניות ברישום התקבול (למשל בקופההרושמת) אינן מהוות סיבה מספקת לאי רישום התקבול. בית המשפט מפרש את המונח"סיבה מספקת" כהתרחשות של אירוע בלתי צפוי וחריג, כאשר כל מקרה ייבחן על פיעובדותיו.

כדאי להדגיש כי רשויות המס מייחסות חשיבות רבה לניהול פנקסי חשבונותוהמגמה המסתמנת לאחרונה היא הגדלת האכיפה על העסקים בישראל, זאת על מנתשספרי חשבונותיהם ינוהלו כנדרש בחוק והם ישלמו מס אמת.

קרן זרקו זמיר, משרד עורכי הדין | עבירות מיסוי , עבירות מיסים , עבירות מס

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קרן זרקו זמיר, משרד עורכי הדין | עבירות מיסוי , עבירות מיסים ,עבירות צווארון לבן
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עורך דין קרן זרקו זמיר

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירייעוץ משפטי02/08/101063 צפיות
מאז ומעולם הגדרתו הבסיסית של מושג הכופר היא כפרה על מעשה; זה גם הדבר שעומד מאחורי המרת האישום בכופר מס כשמדובר בעבירות מס.

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירדיני מיסים14/07/10746 צפיות
לא קיים בעל העסק שלא חשב כיצד הוא יכול להימנע מהתשלומים לרשויות המס או להקטין אותם באופן משמעותי. הגבול שבין תכנון מס פלילי, שנחשב להונאה של רשויות המס, לבין תכנון לגיטימי, דק ביותר, ולא אחת קורה שבעלי עסקים חוצים אותו, בכוונה או בשגגה.

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירפלילי13/06/10626 צפיות
עקב, מחנק האשראי במשק שהסתיים לפני חודשים מספר, צפויה גדילה במספר העבירות בתחום המיסוי הפלילי, בגלל עבירות טכניות בעיקר, ולהביא כתוצאה מכך לגידול של כ-30% לערך בכתבי אישום שיוגשו כנגד אישומים.

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירדיני מיסים20/05/101014 צפיות
ישראל נחשבה במשך שנים רבות כגן עדן למלביני הון. ללא חוק מאורגן בנושא, גם כאשר היו בידי הרשויות הוכחות מוצקות כי התקיימה הלבנת הון, לא ניתן היה לתפוס את הכסף או את הרכוש הבלתי חוקי, אלא אם היתה עדות כי הפשע המהווה את מקור ההון התרחש בישראל.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19582 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19559 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19585 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19510 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19397 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19344 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19420 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica