חפש מאמרים:
שלום אורח
20.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עילה לפסילות ספרים

בהוראות מס הכנסה ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), מצויןשהעוסק במקצוע חופשי ינהל את ספרי העסק על פי תוספת ה' (המאגדת בתוכה אתרשימת המקצועות). הוראות ניהול פנקסי החשבונות, משותפות למס הכנסה ולמע"מוקובעות כי בעל מקצוע חופשי ינהל את התיעוד ואת מערכת החשבונות באחת הדרכיםההמקובלות המתאימה לאופי העסק והיקפו.

בסעיף 3 שבתוספת ה' בהוראות צוין באופן מעורפל מה וכיצד ירשם בספר:"בספר לקוחות ינוהל חשבון נפרד לכל לקוח ובו ירשמו החיובים והזיכויים, איןחובה לרשום חיוב או זיכוי, אם תמורת השירות שולמה במלואה מיד לאחר מתןהשירות".

הוראות ניהול ספרים מחייבות נישום/עוסק למלא תקבול המתקבל בידיו בסמוךלקבלתו. חשוב להבהיר כי בפסיקה קבעו כי דווקא תקבולים קטנים שעלולים להישכחבמהלך יום של פעילות בעסק, חייבים להירשם באופן מסודר בעת לקבלתם.

אי ניהול ספר לקוחות יכול להיות סיבה לפסילת ספרי הנהלת החשבונות שלהעסק על ידי מס הכנסה או מע"מ, ובשל כך הנישום עלול להיענש בכל הסנקציותהנובעות מכך.

סעיף 145ב' לפקודת מס הכנסה מסמיך את פקיד השומה לנקוט בסנקציה חמורהולפסול ספריו של עוסק בגין חוסר תקבול. פקיד השומה ימנע מלנקוט מהלך זה אםהשתכנע כי הייתה עילה מספקת לאי רישום התקבול. מעבר לסנקציית פסילת הספריםעצמה, קיימות סנקציות נוספות המופעלות על הנישום עקב פסילת ספריו. חלקןסנקציות מוחלטות וחלק מהן סנקציות המופעלות בהתאם לשיקול דעתו של פקידהשומה.

המלצות הועדה ליישום מינהלי של הוראות החוק בעניין פסילתספרים פורסמו בשנת 1992:

"הכלל המנחה בהפעלת שיקול הדעת במקרה של אי רישום תקבול יהיה כי סעיף145ב' יופעל רק באותם מקרים בהם אי הרישום בצרוף שאר הנסיבות מורה על אחתמהשתיים:

א.   קיים חשד כי הנישום ניסה להעלים מס.

ב.  קיימת אצל הנישום שיטה לקויה של רישום התקבולים. הפעלת שיקול הדעתתעשה באמצעות בדיקה רחבה וכוללת של אי רישום התקבול במסגרת המערך הכללי שלעסקו של הנישום. כלומר – הבדיקה לא תבודד את אי רישום התקבול, אלא איהרישום ייבדק על רקע שאר נתוני העסק. רק על סמך בדיקה כללית ומקיפה שלהנסיבות הכוללות והספציפיות של אותו נישום יחליט פקיד השומה האם לפסול אתהספרים, או להסתפק באזהרה בלבד".

לדעת הועדה, אין מקום לפסולספרים בגין אי רישום תקבול, כאשר יש רישום חלופי או מקביל של התקבול, באופןבו לפי שיטת ניהול הספרים של הנישום לא קיימת סבירות שהתקבול לא ייכללבדוח על ההכנסה, ובמיוחד נכון הדבר כאשר מדובר במערכת הנהלת חשבונות כפולה.כמו כו הדגישה הועדה, כדי לדעת האם השמטת הרישום הינה מקרית, על פקידהשומה המפעיל את שיקול דעתו להתייחס לרמת הציות בעבר וסבירות דוחות ההכנסה.

כיום, רוב העסקים מיוצגים בפני רשויות המס על ידי מייצגים (רו"ח אויועצי מס) שמדריכים אותם, בדרך כלל כיאות, איך עליהם לנהל ספרי חשבונותיהם.על אף זאת יש מקרים בהם מוצאות רשויות המס כי בעלי עסקים מסוימים סטומהוראות ניהול הספרים. קורה שבעלי עסקים, אשר נתפסו בקלקלתם, הטילו אתהאחריות לכך על המייצגים שלהם, מתוך טענה להטעיה על ידם בכל הכרוך לניהולספרי חשבונותיהם.
חשוב להדגיש כי האחריות בפועל לניהול ספרי החשבוןמוטלת בכל עת על כתפי בעל העסק ועובדיו.
בשביל למנוע חילוקי דעות ביןהעסק למיצגו רצוי כי בעל העסק יקבל הנחיות בענין בכתב ממיצגו.

כדי להתגונן כנגד פסילת ספרים ניתן לטעון שני סוגי טענות: האחד, כי כלללא היה "תקבול" כמשמעותו בהוראות ניהול ספרים; והשני, כי היה תקבול, אךהיתה "סיבה מספקת" לאי רישומו.

טענות כמו לחץ בעבודה או בעיות טכניות ברישום התקבול (למשל בקופההרושמת) אינן מהוות סיבה מספקת לאי רישום התקבול. בית המשפט מפרש את המונח"סיבה מספקת" כהתרחשות של אירוע בלתי צפוי וחריג, כאשר כל מקרה ייבחן על פיעובדותיו.

כדאי להדגיש כי רשויות המס מייחסות חשיבות רבה לניהול פנקסי חשבונותוהמגמה המסתמנת לאחרונה היא הגדלת האכיפה על העסקים בישראל, זאת על מנתשספרי חשבונותיהם ינוהלו כנדרש בחוק והם ישלמו מס אמת.

קרן זרקו זמיר, משרד עורכי הדין | עבירות מיסוי , עבירות מיסים , עבירות מס

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קרן זרקו זמיר, משרד עורכי הדין | עבירות מיסוי , עבירות מיסים ,עבירות צווארון לבן
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עורך דין קרן זרקו זמיר

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירייעוץ משפטי02/08/101124 צפיות
מאז ומעולם הגדרתו הבסיסית של מושג הכופר היא כפרה על מעשה; זה גם הדבר שעומד מאחורי המרת האישום בכופר מס כשמדובר בעבירות מס.

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירדיני מיסים14/07/10801 צפיות
לא קיים בעל העסק שלא חשב כיצד הוא יכול להימנע מהתשלומים לרשויות המס או להקטין אותם באופן משמעותי. הגבול שבין תכנון מס פלילי, שנחשב להונאה של רשויות המס, לבין תכנון לגיטימי, דק ביותר, ולא אחת קורה שבעלי עסקים חוצים אותו, בכוונה או בשגגה.

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירפלילי13/06/10675 צפיות
עקב, מחנק האשראי במשק שהסתיים לפני חודשים מספר, צפויה גדילה במספר העבירות בתחום המיסוי הפלילי, בגלל עבירות טכניות בעיקר, ולהביא כתוצאה מכך לגידול של כ-30% לערך בכתבי אישום שיוגשו כנגד אישומים.

מאת: עורך דין קרן זרקו זמירדיני מיסים20/05/101065 צפיות
ישראל נחשבה במשך שנים רבות כגן עדן למלביני הון. ללא חוק מאורגן בנושא, גם כאשר היו בידי הרשויות הוכחות מוצקות כי התקיימה הלבנת הון, לא ניתן היה לתפוס את הכסף או את הרכוש הבלתי חוקי, אלא אם היתה עדות כי הפשע המהווה את מקור ההון התרחש בישראל.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20165 צפיות
בית המשפט השלום, גזר על מהנדס כימיה, במסגרת הסדר טיעון; הטלת עונש - 33 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה חצי מיליון שקלים, זאת בנוסף ובכפוף לתשלום כל המס, בגין ההכנסה שהושמטה -38 מיליון. המהנדס הורשע בהעלמת הכנסות של 38 מיליון שקלים בחשבונות בנק UBS בשוויץ, לאחר שמכר את חלקו בחברה שהיה שותף בבעלותה ברומניה. המהנדס הודה בהשמטת ההכנסה בסך 38 מיליון ₪.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים30/12/20181 צפיות
בשבועות האחרונים, הופיעו או התקשרו למשרדי, אזרחים ישראלים תמימים ומזדמנים, המחזיקים מטבעות דיגיטליים, בעיקר ביטקוין. להפתעתם, הללו התבקשו על ידי מחלקת המודיעין של רשות המסים, למלא טפסים הדורשים מהם גילוי מלא על נכסיהם והמס בהתאם. האזרח צריך למלא את הטופס, תוך ציון הנכסים אותם הוא מחזיק בארץ ובחו"ל. השאלות המופנות לאותם אזרחים הינן כלליות, תוך בקשה להצהרה על נכסים. רשות המיסים מכוונת לנכסי הביטקוין, מאחר ואלה הם נכסיהם העיקריים של מקבלי טפסי ההצהרה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים26/10/20629 צפיות
חוקי המס בישראל קובעים, כי מתנות פטורות ממס וזאת כל עוד הן ניתנו בתום לב. אולם, פסק דין תקדימי מחייב בבית המשפט העליון מיום 18 באוקטובר 2020, קבע כי הכנסות הרב – המערער, נכנסות בגדר סעיף 2(1) בפקודת מס הכנסה המחייב במס "השתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהיא". המשמעות של הפסיקה המחייבת שהתקבלה בבית המשפט העליון הינה, שמעתה ואילך, ידוענים, מקובלים ולמעשה כל אדם בעל פרופיל חברתי – ציבורי – תקשורתי גבוה, צריך לדווח על שווי המתנות שלו, וכן – גם מחתונות ואירועים משמחים אחרים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20441 צפיות
בימים אלה – חודש דצמבר 2016, הופיעו במשרדי, סידרה חדשה של אזרחים תמימים ומזדמנים אשר להפתעתם התבקשו על ידי רשות המיסים להסביר את מקורות הכנסתם בגין: נסיעות לחו"ל, ריבוי דירות, דירות יוקרה, רכבי יוקרה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20400 צפיות
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20385 צפיות
נציבות תלונות הציבור על שופטים והמפקח לפי סימן ה' 1 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 הכפופה למשרד המשפטים פרסם חוברת הסבר על חובת הגשת הצהרת הון של שופט.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים10/09/20384 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica