חפש מאמרים:
שלום אורח
19.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ראש השנה - בַּחֲצֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר הָרִיעוּ לִפְנֵי הַמֶּלֶך

מאת: הרב יוסף קרסיקיהדות31/08/20101028 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

שולחן-השבת

מבט מיוחד ומרתק לפרשת-השבוע,

לפי מדרשי חז"ל, הקבלה והחסידות

לאור תורת חב"ד

מאת

הרב יוסף קרסיק

שליח הרבי

ורב אזורי בת חפר - עמק חפר

ראש השנה - בַּחֲצֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר הָרִיעוּ לִפְנֵי הַמֶּלֶך

 

ענינו העיקרי של ראש השנה הוא:

  הכתרת המלך   יום הדין ויום ההכתרה  

נוסף לכך שהימים הנוראים הם ימי דין לכל ברואי תבל מי לחיים ומי למוות, וכל אחד נכתב בספר המתאים: "ספרי צדיקים", "ספרי רשעים" ו"ספרי בינונים", הרי הדבר העיקרי והחשוב בראש-השנה הוא "המלכת והכתרת הקב"ה למלך על העולם".

וכן אמרו חז"ל (ר"ה, טז,א. לד,ב): "אמרו לפני בראש השנה מלכויות כדי שתמלכוני עליכם". לכן מיד בתפילה הראשונה של ראש השנה, תפילת ערבית, מבקשים "מלוך על העולם כולו", "מלך על כל הארץ", ומממשיכים ומבקשים זאת בשאר תפילות היום.

גם המצווה העיקרית והמרכזית המיוחדת של ראש השנה - השופר, ענינה הראשון והעיקרי הוא הכתרת ה' למלך. וכן משתמע מדברי רבי סעדיה גאון, המונה עשר סיבות לתקיעה בשופר, והסיבה הראשונה והחשובה והנעלית מכולם, היא ש"אנו ממליכים עלינו את הבורא", כפי שהיה נהוג בשנים ההם שבהכתרת המלך תקעו בשופר.

אכן, כבר בראש-השנה הראשון, ביום ברוא אדם הראשון, עוד לפני החטא והתשובה, הוא הכתיר את ה' מלך על העולם, באומרו לכל ברואי תבל: בואו ונשתחווה ונכרעה ונברכה לפני ה' עושינו, ה' מלך גאות לבש גו', ומני אז ולדורות מידי ראש-השנה, ישראל ממליכים את ה' למלך.

  משמעות ההכתרה  

צריך להבין מה משמעות ההכתרה: וכי ללא שבני האדם יכתירו את ה' למלך, הוא לא היה המלך והבעלים של העולם, הרי הוא ברא את העולם והוא מולך ושולט בו, בין אם הברואים יסכימו למלכותו וימליכו אותו ובין אם הם לא יסכימו ולא ימליכו אותו?

שהרי בשונה ממלך בשר ודם היונק את מקורו כוחו וסמכותו מהעם שבחר בו, הקב"ה הוא היוצר והבעלים של העולם ואינו זקוק שימליכו אותו, אם-כן מה ענין ההכתרה של הקב"ה הנעשית בראש-השנה?

  "המלוכה והממשלה לחי העולמים"  

לכל מילה בלשון הקדוש משמעות מיוחדת וגם מילים דומות, אינן סתם מילים נרדפות, אלא לכל מילה משמעות מדוקדקת. "מלך" ו"מושל", הם מילים זהות שמשמעותם שליטה בזולת, אך יש משמעות מיוחדת לכל אחת מהמילים:

"שליט" משמעותו אחיזה בהגה השלטון בכוח. המושל העריץ שולט באזרחיו למרות התנגדותם הוא מפחיד ומדכא אותם בצבאו החזק ומאלצם להישמע לפקודותיו. העם אינו מכבד ומעריך אותו באמת, ויתכן שהוא אף לא ראה אותו מעודו, אך הוא רואה את השוטרים הסובבים בחוצות עם אלות ואקדחים ומטילים את אימתם.

אבל ה"מלך" שולט בהסכמת ורצון העם, כלשון חכמים "מלכותו ברצון קבלו עליהם", המלך שואב כוחו מהעם שרצה ובחר בו. העם מכיר את המלך ומכבד ומעריץ אותו ובשל כך הוא הכתירו למלך. התנשאות המלך היא מהעם שרומם אותו, והעם ממלא את פקודות המלך בשמחה וברצון, הוא מרגיש את רוממות והתנשאות המלך ולכן הוא בוחר לציית להוראותיו, גם אם הם בלתי מובנים בשכל העם.

  מלכות ה' בעולם  

זו משמעות הכתרת ה' למלך עלינו: הקב"ה אינו זקוק לנו כדי למשול ולשלוט בעולם ולהנהיגו כרצונו, שכן הוא אדון הכל.

אך יכול להיות שמלכותו ושלטונו על הנבראים יהיה בעל כורחם וללא הסכמתם, ובמוחם ולבם הם יתנגדו לשלטונו ומלכותו; עבודת היהודי בראש השנה היא להמליך את ה' על העולם, שבמוחם ולבם של הנבראים הם יחפצו וישתוקוקו שימלוך עליהם!

על-ידי שהנבראים יתבוננו בגדלות הבורא תורגש אצלם רוממותו, והם יפנו ויבקשו ממנו מכל לבם שיהיה מלכם, והם יקיימו רצונו לא כפקודה וגזירה, אלא באהבה ושמחה הנובעת ממעמקי רצונם לקיים פקודותיו ומצוותיו, "מלכותו ברצון קיבלו עליהם".

הכתרת המלך אינה רק בבקשה ומלל חיצוני, אלא בעיקר בתוכן פנימי של בקשה - הכנעה והתבטלות העם למלך ונכונות לבצע פקודותיו.

בתקיעת השופר בראש-השנה מכריז היהודי כלפי ה': אני מסיר ומבטל את כל רצונותי האישיים, והנני מקבל עלי עול מלכות שמים, ונכנע כלפיך בכל לבי ומאודי ומוכן אני לקיים כל מצוותיך במחשבה, דיבור ומעשה.

  תחינה ובקשה שה' ימלוך עלינו  

                בתורת הקבלה והחסידות מוסבר שבראש השנה מתעורר הקשר העצמי של היהודי וה', שהוא מרגיש שאם חלילה ה' לא ימלוך עליו - הוא לא יוכל להמשיך לחיות. לכן הוא מתחנן ומבקש מה' שיפרוש מלכותו עליו.

במעמד תקיעת שופר היהודי מרגיש שמציאותו האמיתית היא הקשר עם הקב"ה. הכתרת ה' למלך אינה רק מרצון פנימי לדבוק בה', אלא מביטוי עמוק ביותר של מציאותו הפנימית, בתחנוניו לה' שימלוך עליו ויקבלו עבד, מתבטא שמציאותו האמיתית של היהודי זה אלוקות, ובלי אלוקות אינו יכול להתקיים. אם-כן, המלכת ה' בראש השנה היא מתוך הקשר העצמי של היהודי וה' שהם מציאות אחת, ובלשון הזוהר "כולא חד".

  ראש השנה אינו רק תחילת השנה, הוא "ראש" השנה - כשם שבראש האדם מקור חיות הגוף כולו, כך ביום ראש השנה מקור חיות כל השנה כולה. כשמכתירים את ה' ומקבלים מלכותו בראש השנה, פועלים על השנה כולה! מההכתרה בראש השנה שואבים כוח בחיי היום יום, שבשלוש מאות ושישים וחמש ימות השנה, נדבוק בהתמדה בעבודת ה' בקיום התורה והמצוות!   שלימות התגלות המלכות   בימי ראש השנה קיים עת רצון מיוחד להתחזק ביתר שאת ויתר עז בעניני הגאולה, שהרי תפילות ראש השנה מלאות בבקשות לגאולה, ש"ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל ייצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה", ושלימות התגלות מלכותו תהיה בימות המשיח.

וכה אומר הרבי בהתוועדות ראש השנה האחרונה לה זכינו - בשנת תשנ"ב: ראש השנה שייך במיוחד לגאולה האמיתית והשלימה, שהרי ענינו של ראש השנה - הכתרת המלך, ושלימות מלכותו תהיה בהתגלות מלכותו של מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלימה, כפי שמסימים בברכות שופרות בתפילת מוסף של ראש השנה "תקע בשופר גדול לחרותינו", שאז תתקיים הבקשה של "מלוך על העולם כולו בכבודך" בתכלית השלימות. וכשהיהודי אומר בתפילת ראש השנה ברכה הזו של "תקע בשופר גדול לחרותינו", צריכה הגאולה לבוא בפועל ממש.

ובהדגשה יתירה בדורנו זה, שהוא הדור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה ש"כבר כלו על הקיצין" ובני ישראל עומדים מוכנים לגאולה, במהרה בימינו בקרוב ממש.

מקורות: לקוטי תורה לראש השנה, נו,א. התוועדות ראש השנה תשנ"ב. ועוד.

 

כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה!

לקבלת המאמר ישירות ולתגובות והערות – ryk613@gmail.com

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הרב יוסף קרסיק שליח הרבי ורב אזורי בת חפר - עמק חפר לקבלת המייל ישירות ולתגובות והערות-הארות שיתקבלו בשמחה, למייל: rabayyk@zahav.net.il www.torah.in/he

052-5990060

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת הרב יוסף קרסיק

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע27/02/141742 צפיות
כל בני-ישראל ממש, אנשים, נשים וגם ילדים, תרמו מכספם ורכושם למען הקמת המשכן, עליו מסופר בפרשתנו. למרות שלא הוטלה חובה על הילדים, שכן אין חיובים ומצוות מהתורה על ילדים, אלא רק על מבוגרים,

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע17/02/14602 צפיות
ארבעים יום בהר סיני למחרת מעמד מתן תורה, עלה משה רבנו ״למרום", להר סיני, לקבל את עשרת הדברות כתובות על שני לוחות אבנים, וכן ללמוד את שאר כל תרי״ג מצוות התורה הקדושה

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע01/07/131045 צפיות
פתיחה: על מי יש לחשוש שיתנהג ברשלנות ויסכן חיים - מי שיש לו היסטוריה בעייתית והוא כבר הרג נפש בשגגה, או מי שהעבר שלו נקי לחלוטין ומעולם לא שפך דם:

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע26/06/13787 צפיות
בפרשתינו מצווה התורה לחלק את הארץ לשנים-עשר חלקים ולתת לכל שבט משנים-עשר השבטים חלק אחד בארץ, כולל שבטי מנשה ואפרים שכל אחד מהם יקבל חלק נפרד, אבל שבט לוי לא יקבל חלק ונחלה בארץ, כי ה? ?חלקם ונחלתם?, הם קיבלו נחלה רוחנית קדושה לעבוד בבית המקדש ואינם צריכים נחלה גשמית.

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע22/04/13983 צפיות
בפרשתינו מצווה התורה על ספירת העומר, לספור 49 ימים מיום שני של פסח ואת היום החמישים לקבוע לחג - "חג השבועות", ככתוב "וספרתם לכם ממחרת השבת .. שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום גו'".

מאת: הרב יוסף קרסיקפרשת השבוע20/03/13783 צפיות
מצווה מיוחדת בליל הסדר "והגדת לבנך" לספר לילדינו את סיפור השעבוד, הגלות והגאולה של אבותינו מארץ מצרים. לפנינו ט"ו אמרות לשולחן הסדר בניחוחות של גאולה העתידה במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו

מאת: הרב יוסף קרסיקיהדות29/01/13825 צפיות
הדלקת נרות כל ערב שבת קודש היא חובה וזכות גדולה ונפלאה, להביא אור ושמחה לבית היהודי, כבר על היהודיה הראשונה - שרה אמנו, מספר המדרש שהיא הדליקה נרות בערב שבת וחז"ל קבעו זאת כמצווה וחובה לדורות,

מאמרים נוספים בנושא יהדות

מאת: בתיה כץיהדות01/12/1934032 צפיות
האם יש פסוקים בתורה שבכתב המדברים על תורה שבעל פה?

מאת: בתיה כץיהדות01/12/191501 צפיות
טענות של דתות אחרות. ומאין לנו שהיה זה באמת אלוקים שנתן את התורה לישראל?

מאת: בתיה כץיהדות01/12/191504 צפיות
בתורת ישראל. בכל דת תמיד היתה שגורה האמונה במנהיג אחד שרק אליו התגלה האל וכל מי ששכל בראשו יבין מיד שקל לשקר ולהמציא תורה באופן כזה. לעומת זאת, בתורת ישראל אנו רואים התגלות לאומית לעם שלם, מעמד הר סיני.

מאת: בתיה כץיהדות01/12/191493 צפיות
מאין לנו שיש תכלית לחיים שלנו ולא באנו הנה רק כדי ליהנות.

מאת: בתיה כץיהדות01/12/191511 צפיות
לאלוקים אין בורא. משום שאלוקים הוא היוצר את התהליך של "בורא ונברא"/"נולד ומוליד", הוא עצמו אינו שייך לתהליך אותו יצר. עצם זה שאלוקים יצר את כח המשיכה לא אומר שאלוקים עצמו כפוף אליו. האם יש הסבר "מדעי" יותר מדוע לאלוקים אין אלוקים?

מאת: בתיה כץיהדות01/12/191513 צפיות
אם לא ניתן לדמיין את האלוקים אז איך ניתן להאמין בו? מהו בעצם אלוקים אם כך?

מאת: בתיה כץיהדות01/12/191505 צפיות
המדע כידוע לכל, משרת אותנו בטכנולוגיה, מציאת תרופות למחלות, וביחוד נוחות. זאת הסיבה שרוב האנשים החליטו לבחור ולדבוק במדע ובממסד המדעי, כי הם ראו בו את המייצג הבלעדי של הידע והקידמה המשרתים אותנו בחיינו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica