חפש מאמרים:
שלום אורח
24.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מהפכה צרכנית - החזר כספי בשל ביטול עסקה לרכישת מוצרים או שירותים

מאת: שי בייזרדיני עסקים07/12/20101710 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בתאריך ה-14 לדצמבר 2010 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות אשר עניינן הוא ביטול עסקאות. התקנות קובעות את זכות הצרכן לבטל עסקה לרכישת מוצרים או שירותים ולקבל החזר כספי. חשוב להכיר ולדעת.

במאמר זה להלן אסקור את נוסח התקנות החדשות.

הכלל: ביטלת עסקה, תקבל בחזרה כסף !

התקנות קובעות כי אם צרכן ביטל עסקת רכישה של מוצר או שירות מסוים, במגבלת המועדים הקבועים בתקנות, הרי שעל המוכר להחזיר לצרכן את מלוא התשלום (או לבטל חיוב), בניכוי דמי ביטול. 

תנאים בסיסים ומגבלות לתחול התקנות

קיימים מספר תנאים בסיסיים לתחולתן של התקנות על העסקאות השונות:

(1)        ראשית, התקנות מתייחסות לרשימה סגורה של מוצרים ושירותים. הרשימה מפורטת בהרחבה בהמשך מאמר זה.

(2)        התקנות מתייחסות רק לעסקאות לרכישת מוצרים או שירותים שהמחיר ששולם בעדם עולה על 50 שקלים חדשים.

(3)        תנאי נוסף לתחולתן של התקנות, הוא שהמוצרים לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.

(4)        תנאי רביעי הוא שהצרכן יחזיר את המוצרים למוכר (כאמור -  מבלי שהם נפגמו ומבלי שנעשה בהם שימוש).

(5)        תנאי חמישי  הוא שעל הצרכן המבקש לבטל את העסקה להציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם המוכר או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

עוד חשוב לדעת כי לגבי עסקאות מיוחדות, כגון עסקאות רכישה דרך האינטרנט (מכר מרחוק), רוכלות ויחידות נופש, חלות הוראות מיוחדות במסגרתו של חוק הגנת הצרכן.

הגבלות נוספות לגבי ביטול עסקאות

זכות הביטול לפי תקנות אלה לא תחול גם במקרים האלו:

(1)        ריהוט שהורכב בבית הצרכן;

(2)        מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;

(3)        מוצרים שעל פי דין אין להחזירם;

(4)        מוצרי מזון;

(5)        תרופות ותוספי תזונה;

(6)        מוצרים פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים);

(7)        מידע כהגדרתו בחוק המחשבים;

(8)        מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

(9)        הלבשה תחתונה (לרבות בגדי ים);

(10)      גז (בלון או צובר);

(11)      תכשיט שמחירו עולה על 3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים;

(12)      שירותי הארחה, נסיעה, טיסה, חופש או בילוי בחו"ל - עד לתאריך 14 מרץ 2011 (ראה פירוט בהמשך);

(13)      עסקה בה הצרכן ביקש כי המוצרים שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים לאחר מועד העסקה, וזאת אם הצרכן ביקש לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.

(14)      עסקה אשר שולמה התמורה בידי הצרכן בגינה בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

החזרת המוצרים

כאמור לעיל, תנאי לתחולת התקנות הוא השבת המוצרים למוכר, ללא שהם נפגמו ומבלי שנעשה בהם שימוש. התקנות קובעות חזקה לפיה החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם.

אם הצרכן נדרש לרכוש מוצר לצורך קבלת שירות (למשל - רכישת ממיר לשירותי כבלים), הוא יהיה זכאי להחזירו למוכר אף אם נעשה בוא שימוש ובלבד שלא נפגם. אם בוצעה בבית הצרכן התקנה של מוצר המשמש למתן שירות, הצרכן ישלם למוכר את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

אם ביטל צרכן עסקה מתמשכת (עסקה לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך), שהוחל בנתינתה, הוא ישלם את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.

החזרת התמורה

החזרת התמורה תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים.

החזרת התמורה תיעשה באופן שנעשה בו התשלום. קרי:

(1)        מזומן: החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן;

(2)        המחאות:

אם השיק לא נפרע: החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן. 

אם השיק נפרע: החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע;

(3)        כרטיס אשראי:

לפני זיכוי חשבון המוכר (אצל חברת האשראי): המוכר יבטל את החיוב.

לאחר זיכוי חשבון המוכר (אצל חברת האשראי): המוכר ישיב לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן - או -

המוכר יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהמוכר בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב המוכר לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

ביחס לביטול של עסקאות מתמשכות, אופן החזרת התמורה יהיה כדלקמן:

(1)        כרטיס אשראי:

לפני זיכוי חשבון המוכר (אצל חברת האשראי): המוכר יבטל את החיוב.

לאחר זיכוי חשבון המוכר (אצל חברת האשראי): המוכר יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהמוכר בשל העסקה שבוטלה; אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב המוכר לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן;

(2)       מתן הרשאה לחיוב: נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה המוכר את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

החזרת התמורה יכולה להתבצע אצל המוכר שאצלו נרכש המוצר או בכל אחד מסניפי המוכר או בנקודות המכירה של המוכר, למעט אצל זכיינים (בתנאי שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך שהוא זכיין).

דמי הביטול

דמי הביטל אשר מוכר רשאי (לא חייב) לגבות מהצרכן הם בשיעור של 5% ממחיר המוצר או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. היה והמוכר שילם עמלת סליקה לחברת כרטיסי אשראי בגין העסקה, הוא רשאי לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

מתנות

התקנות חלות גם על מוצרים ושירותים שניתנו לצרכן במתנה ממי שאינו העוסק, לרבות שוברי מתנה שקיבל הצרכן למימוש אצל המוכר, למעט תווי קנייה. על מנת לממש את זכות הביטול כאמור בתקנות על הצרכן להציג למוכר פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם המוכר או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

אופן החזרת התמורה תהיה כדלקמן:

(1)      שולמה המתנה במזומן: החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן;

(2)      שולמה המתנה בשיק:

           אם לא נפרע השיק: החזרת התמורה כאמור תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים.

           אם נפרע השיק: החזרת התמורה תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע.

(3)      שולמה המתנה בכרטיס אשראי: החזרת התמורה תהיה במזומן ובלבד שחשבון הצרכן רוכש המתנה, חויב.

סוגי המוצרים ומועדי הביטול

וכעת אפרט מהו המועד לביטול ביחס לקבוצות סוגי המוצרים השונות.

קבוצה ראשונה

לגבי קבוצות המוצרים המפורטת להלן, פרק הזמן לביטול הוא בתוך 14 ימים מיום שהצרכן קיבל את המוצרים:

(1)      ריהוט (ובלבד שהריהוט לא הורכב בבית הצרכן);

(2)      ציוד לבית ולגן, ולמעט כלי אוכל לא ארוזים;

(3)      מכשירים חשמלים ואלקטרונים לרבות ציוד קצה (מודם, טלפון סלולרי, ממיר, צלחת לווין);

(4)      מוצרים הארוזים באריזתם המקורית ובלבד שהאריזה לא נפתחה על ידי הצרכן;

(5)      מוצרים שהצרכן הזמין וטרם סופקו לו (אפילו אם בגלל שאזלו מהמלאי ויש צורך לייצרם או להזמינם ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן);

(6)      מטהר מים ומיתקן למים מינרליים;

(7)      שעונים.

לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-7 לעיל, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת.

חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;

קבוצה שנייה

ביחס לביגוד והנעלה, פרק הזמן לביטול הוא מיום הרכישה ועד תום יומיים ממועד הרכישה (שאינם ימי מנוחה) ובלבד שתווית המחיר על המוצר, אם ישנה, לא הוסרה.

קבוצה שלישית

לגבי קבוצות השירותים המפורטת להלן, פרק הזמן לביטול הוא בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפחות, לפני מועד תחילת השירות:

(1)      שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי בתיירות פנים בלבד.

(2)      החל מתאריך 14 מרץ 2011 התקנות יחולו גם לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי מחוץ לישראל (לרבות טיסות מחוץ לישראל).

(3)      חוגים וקורסים למעט קורס לפסיכומטרי (לגביו ישנן הוראות ספציפיות בחוק אחר - חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008).

קבוצה רביעית

לגבי קבוצות השירותים המפורטת להלן, פרק הזמן לביטול הוא בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך גילוי נאות, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, וגם אם העסקה היא לתקופה קצובה:

(1)      שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער;

(2)      עסקת נופש ארוך טווח. הכוונה לעסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם (לא מדובר על רכישת יחידות נופש, אשר ביחס אליהן יש הוראות ספציפיות);

(3)      חברות או מנוי במועדון הנחות;

(4)      שירותי טלפון נייח;

(5)      שירותי טלפון נייד;

(6)      שירותי אינטרנט;

(7)      שירותי כבלים או לווין;

(8)      חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא);

(9)      חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים;

(10)    מינוי להגרלות והימורים;

קבוצה חמישית

הקבוצה החמישית של סוגי הטובין מתייחסת לרכישת טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה (פרזנטציה). כלומר במסגרת אירוע שבו המוכר מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור.

זכות הביטול במקרים כאלו היא כזו:

(1)        לגבי רכישת מוצרים: הצרכן יוכל לבטל עסקאות לרכישת מוצרים שנרכשו כאמור בתוך 14 ימים מיום שקיבל את המוצר.

(2)     לגבי רכישת שירותים: הצרכן יוכל לבטל עסקאות לרכישת שירותים שנרכשו כאמור, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך גילוי נאות, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, גם אם העסקה היא לתקופה קצובה (בעסקה שאינה עסקה מתמשכת, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות).

קבוצה שישית

ביחס לרכישת כלי רכב חדשים מיבואן, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשייתה ובלבד שטרם נרשם הרכב על שם הצרכן.

קבוצה שביעית

עסקה לרכישת תכשיט, שמחירו לא עולה על 3,000 ש"ח, ניתן לבטל מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו (שאינם ימי מנוחה).

 

המידע המשפטי המוגש אינו יעוץ משפטי אלא מהווה מידע כללי בלבד. האמור לעיל אינו תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ ייעוץ משפטי כאמור. הכותב ו/או מי מטעמו אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או אחר שניתן באתר ו/או מאמר זה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת שי בייזר

מאת: שי בייזרדיני עסקים02/12/10962 צפיות
עריכת הגרלה אשר במסגרתה מחלקים פרסים יקרי ערך היא דרך יעילה למשוך לקוחות לעסק. האם הדבר מותר ? האם לא מדובר בסוג של משחק מזל ? הימור ? איך צריך לערוך את ההגרלה ? מה צריך לעשות ? על שאלות אלה ואחרות אענה במאמר שלהלן.

מאת: שי בייזרנדל"ן ומקרקעין11/10/101106 צפיות
זיכרון דברים בין קונה ומוכר בעסקת מכר מקרקעין הינו דבר נפוץ ומקובל. אנשים רבים אינם מודעים לבעייתיות הקיימת בחתימה על זיכרון דברים ועל הסכנות הטמונות בחתימה על זיכרון דברים כאמור. אני באופן אישי ממליץ ללקוחותיי להימנע ולא לחתום על זיכרון דברים. מאמר זה יסקור בקצרה את הסיבות לכך.

מאת: שי בייזרדיני עסקים26/09/10994 צפיות
שיקים הינו אמצעי תשלום מקובל ונפוץ ביותר. לא פעם תמצאו את עצמכם מבצעים עסקה ומוסרים שיקים מראש, עוד לפני שקיבלתם את הסחורה או השירות בגינו אתם משלמים. במקרים כאלה, קיימת אפשרות שבה העסקה לא תצא לפועל ולא תקבלו את הסחורה או השרות, אך למרות זאת תמצאו את עצמכם חייבים לפרוע ולכבד את השיק. מאמר זה יסביר אילו אמצעי זהירות והגנה עליכם לנקוט כאשר אתם מוסרים שיקים מעותדים מראש, לפני קבלת הטובין, על מנת למנוע מצב שכזה.

מאמרים נוספים בנושא דיני עסקים

מאת: עידן שלומןדיני עסקים12/07/20177 צפיות
ב 15 לספטמבר 2019 חוקק אחד החוקים החשובים ביותר בשנים האחרונות בכל הנוגע לכלכלה בישראל. מדובר על חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שמחליף את התהליך של "פשיטת רגל" כפי שהיה קיים במשך עשרות שנים וגרם נזק רב לחייבים, לנושים ולמערכת המשפט בישראל.

מאת: רוי ורלדיני עסקים29/01/20428 צפיות
ישנם אנשים רבים שמצאו הצלחה על ידי השקעה ברכוש מסחרי. אין שום קסם בלספק לך חיים מצליחים. תזדקק לידע עובד בנושא נדל"ן, להיות בעל ניסיון בשוק וניסיון בענף. מאמר זה מכיל כמה טיפים שיעזרו לכם להתחיל בהרפתקה שלכם ללמוד יותר על הפעלת נדל"ן מצליח.

מאת: רוי ורלדיני עסקים29/01/20428 צפיות
נכסים תעשייתיים ומסחריים מגיעים לשוק כל הזמן, אך נכסים מסוג זה אינם מקבלים רשימות מועדפות כמו בתים רגילים. בין אם קונים או מוכרים, אל תימנעו משא ומתן. להישמע ולהילחם כדי להשיג לעצמך מחיר הוגן לרכוש. צלם תמונות דיגיטליות של תמונות הבניין. ודא שיש לך כל הליקויים שנמצאים בתמונות שאתה מצלם (דברים כמו חורים, כמו חורים בקיר, ושטיחים פגומים או מלוכלכים.

מאת: רוי ורלדיני עסקים17/01/19539 צפיות
אנשים רבים חושבים על מרפרף בתים למטרות רווח. זוהי דרך מצוינת להפוך הרבה רווח לאורך זמן. תסתכל על אפשרויות הנדל"ן שלך עם טיפים מראש וללמוד כל מה שאתה יכול.

מאת: רוי ורלדיני עסקים23/10/17757 צפיות
If someone promises you to improve your score by changing your factual history, they are lying. Negative credit information remains on your credit report for seven years.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדיני עסקים17/04/17841 צפיות
עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2044.

מאת: רוני הכהןדיני עסקים09/01/17826 צפיות
במקרים לא מעטים ישנה ההתלבטות שבין פתיחת תיק עוסק מורשה לבין תיק עוסק פטור, אולם מה שחשוב להבין הוא כי ישנם לפחות שני דברים שיכולים למנוע את היות העוסק פטור והכרח שיהיה מורשה. מהם

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica