חפש מאמרים:
שלום אורח
17.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ירון זיו - על המודל ההתפתחותי כל פי ד"ר מקנזי וד"ר ליווסלי

מאת: ירון זיוזוגיות ואהבה24/07/20111730 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוקשלב 1  -  התקשורת  -  ENGAGEMENT

המטרההעיקרית היא פתירת הקושי הכרוך בנושא ההתקשרות בין המשתתפים, דבר שיבטיח כימהקבוצה יצמח מבנה חברתי ושהזהות הקבוצתית תתבסס. המנגנון הראשונילהתפתחות ההתקשרות הוא אוניברסאלי: ההכרה בעובדה שאחרים חוו ניסיונות דומיםלשלי. קבלה לא ביקורתית זו היא תופעה הכרחית, מאחר שלקבוצה עדיין אין כוחפנימי להתמודד עם עימותים פנימיים בין חבריה. הרגשת האוניברסליות  ממקדת אתהקבוצה בנושא ההתחברות ומשיגה אינטראקציה מלכדת.
מאת: ירון זיו

האווירהמאופיינת בתחושת התקשרות והתאחדות. מטרת הפרטים בקבוצה היא לאפשר לעצמםלהיות חלק ממבנה חברתי, ולא להישאר מבודדים ומרוחקים, והפחד בשלב זה הואהפחד שהאחרים לא יקבלו אותי.
המטרה מושגת  באמצעות חשיפה עצמית שיטתית,הנושאת בדרך-כלל אופי עובדתי. המימד האופייני החשוב במיוחד בשלב זה עוברבגבול שבין התחברות-התנתקות ובין אמון-חוסר אמון. חברי הקבוצה עוסקים בעיקרשאלה, האם הם מקבלים את עצמם כיצורים חברתיים בעלי יכולת לאינטראקציה,ועדיין נמנעים מלהעלות נושאי אינטראקציה חשובים, אף שלעתים הם מודעים להםומתייחסים אליהם  בשלב מתקדם יותר. חשיפה עצמית, אתגר ביחסים בין-אישייםותובנה פנימית צצים, אך הם שטחיים, ולא רצוי שיהיו המוקד. רצוי שהעימותיםבין המשתתפים יהיו מועטים כדי שלא לפגוע בלכידות הקבוצה.

הגבולהחיצוני של הקבוצה צריך להיות ברור, ואפשר להשיג זאת בעזרת המודעות לאופןשבו התנסות בקבוצה שונה מהנסיונות הבין-אישיים בעבר. הקבוצה משיגה את המטרההראשונה, לאחר שכל המשתתפים נחשפו
חשיפה אישית כלשהי וחשים מחויבותלקחת חלק בתהליך. קבוצה בשלה להתקדם לאחר שנוצרו קשרים בין המשתתפים, וכשישתחושת לכידות שתאפשר התמודדות עם שינויים אישיים ועם עימותים.שלב 2  -  הבדלה  - דיפרנציאציה

מטרתהקבוצה בשלב זה היא לזהות את ההבדלים בין חבריה. להשגת מטרה זו יש להעביראת המוקד מגבולות הקבוצה החיצוניים לגבולות שבין חבריה.
שלב זה מאופייןבראש ובראשונה בשונות, כשהמשתתפים מדגישים את השוני ביניהם  ואת תפישתםהאישית. תהליך זה מביא לחשיפה עצמית ספונטנית, הוא מתמקד בגבול שביןהמשתתפים ומעורר הערכה כנה של השוני הקיים ביניהם. ההנחה הקודמת בדברהדמיון מאותגרת כעת ויוצרת אווירת עימותים, כאשר בכל התהליך עומדים לרשותהקבוצה כוחות הלכידות והגיבוש שהושגו בשלב הראשון. אם לא התפתחה יכולתשיתוף פעולה וקיימת גישה תחרותית, עלול להיווצר פיצול בקבוצה.

בשלב זה יקראו תיגר גם על מקומו של מנחה הקבוצה ועל תפקודו.

התהליכיםהמתרחשים בקבוצה בשלב זה מכריחים את המשתתף להתייחס לשני נושאים חשובים:1} שליטה בעוינות עצמית ובעוינות של אחרים, 2} קבלת ציפיות חברתיותוהתחברות אליהן. החברים מפתחים בנושא הראשון סובלנות והתמודדות עם רגשותהכעס שלהם ושל האחרים, דבר המאפשר להם לראות את ההיבטים באישיותם שדוחיםאחרים ומעוררים בהם התנגדות. נוצר דמיון בין מגוון השונות הקיים ביןהמשתתפים ובין תחילת הכרתו של היחיד, בכך ששונות זו מייצגת חלקים מנוגדיםשונים באישיותו. תהליך זה חשוב, ובהמשך מופנה אליו הדגש.

הנושא השנימציג דילמה העומדת בפני כל משתתף בשלב זה. הדילמה היא עד כמה הוא מוכןלהצטרף לדעת הרוב. קיים איום שאם אהיה שונה, לא יקבלו אותי, ולכן האם עליללכת עם זה או להגיע לפשרה עצמית למען המבנה החברתי.

שלב זה קשהלחברים, ולכן לעתים אינו נפתר. יש חברים המעדיפים לנשור מהקבוצה, ולאלהתמודד עם דילמה זו. איבוד חברים בשלב זה מאיים על הקבוצה, והמטרה היא לארק אוורור של כעס ושל עוינות, אלא ירידה לעומקו
של השוני בין המשתתפיםוקידום השונות. דיון בנושא הבעת דעות מנוגדות והלגיטימציה לחוויה כעס הםעיקר העבודה בשלב זה, המעמיקה את עוצמת החוויה.

בשלב השני האווירהבקבוצה מאופיינת בעיקר בעימותים ובתחושות מבוכה וחוסר סיפוק. ביטחונו העצמישל המנחה חשוב מאוד לעידוד הכוחות בקבוצה ולתמיכה בהם.

חשוב שכלהמשתתפים ייטלו חלק בתהליך זה. הקבוצה מתקדמת מהשלב השני בתחושה מתמשכת שללכידות ושל ישות חברתית אחת, מתוך הערכה גוברת לשונות בעמדות בין חבריה.הקבלה של ייחודיות הפרט מובילה להכרה בכך שכל משתתף עשוי לשחק תפקיד שונהבקבוצה.


שלב 3  -  הצביון האישי  -  אינדיבידואציה

המטרההמרכזית של שלב זה היא קידום ייחודיות, לאפשר הערכה עמוקה יותר למורכבותהנפשית של כל אחד. התוצר המעשי של תחושת השיתוף שהתפתחה בשלב השני נבדק כעתומעניק הרגשה שהקבוצה אכן עובדת.
המטרה של שלב זה מושגת בהצבת אתגר פעיל למערכת היחסים הבין- אישיים, וזאת באווירה חמה ותומכת.

המוקד,שהוסט מהגבול החיצוני של הקבוצה בשלב הראשון לגבולות הפנימיים שביןהמשתתפים בשלב השני, עובר עתה לגבולות הפנימיים שבנפשו של כל משתתף. בשלבהשני עבדה הקבוצה על השוני שבין הפרטים, ואילו עתה העבודה היא על הניגודיםועל החלקים התוך-נפשיים של האני. אף שזה מבוצע בתהליך בין-אישי, הדגש הואבפרט ולא במישור האינטראקציה. בשלב זה מתרחבת "הכרת העצמי" של הפרט.

המטרהשל כל חבר בקבוצה היא לחקור ולבדוק את מנגנוני ההגנה שלו, זה תהליך שלבחינה עצמית, והאדם ניצב בפני איום רציני לדימוי העצמי, מאחר שמתגליםבאישיותו היבטים שהוא לא היה מודע אליהם. העבודה של
הפרט קשה, אך עם זאת התנסותו גורמת סיפוק, והתוצאה תהיה באישיותו שנחשבו תמיד לא רצויים וגרועים.
זיהוי מגוון רחב של מצבים אישיותיים פנימיים מאפשר לפרט לאמוד את הגבולות הפנימיים של אותם מצבים ולבחון כיצד הם מתייחסים זה לזה.

האווירהבשלב זה מאופיינת הן בהתפרצויות של קשר ושל התחברות והן בעימותיםפתאומיים. העבודה מתמקדת בחשיפה עצמית, בעמידה באתגרים ובחשיבה מפוכחת,והמשתתף חש שהנושאים הפסיכולוגיים נחקרים ביסודיות עם התייחסות ממשיתלעימותים. עם זאת המשמעויות הבין-אישיות של ההתרחשויות בקבוצה נדחקות לקרןזווית, או שמתעלמים מהן לחלוטין, מאחר שהמוקד כעת הוא במורכבות הפנימית שלכל אחד
מהחברים.

תחושת הזהות הקבוצתית שאליה הגיעו בשלב הראשוןמועשרת באמצעות המודעות לשונות בין המשתתפים שהתפתחה בשלב השני, והשלבהשלישי מוסיף עומק בכך שהוא חושף מורכבות רבה יותר בנפשו של כל משתתף. השלבהשלישי מתקרב לסיומו לאחר שכל המשתתפים לקחו חלק פעיל בחשיפה עצמית ושוחחובפתיחות על נושאים פסיכולוגיים.
משלב זה ואילך המעבר בין השלבים בחיי קבוצה נעשה חד פחות וחופף יותר.

עוד לקריאה - דר' ירון זיו

שלב 4  -  קרבה

המטרההמרכזית בשלב זה היא להתנסות בקרבה ולגלות את המשמעות של יחסים קרובים.קרבה ללא מידע של חברי הקבוצה זה על זה תהיה מזויפת, ולכן בהגיעם לשלב זהיש בידי כל אחד מהמשתתפים יותר מידע, והם
מסוגלים להבין את עצמם ואתהאחרים בדרך מורכבת יותר. האינטראקציות בשלב זה עמוקות ומשמעותיות יותר.בתחילה אינטראקציות אלה נוטות להיות אגוצנטריות, והן מונעות יותר בשל צרכיםאישיים מאשר בשל רגש
הדדיות. ככל שהתהליך בשלב זה מתקדם, כך מתפתחת מערכת יחסים מאוזנת, כפי שהיא קיימת בשלב החמישי הבא.

מטרתהחברים בקבוצה אינה רק לקבל את עצמם כמות שהם {כמצופה מהם בשלב השלישי},אלא גם לקבל את עצמם כבעלי יכולת ליצור קרבה וכמשמעותיים למישהו אחר.

האווירהבקבוצה ממשיכה להיות סובלנית, לא מתגוננת ופתוחה להתחברויות ובין החבריםיש התקשרות חזקה. רמת העימות נמוכה, ויש תחושה לא מציאותית של אופוריהבדומה לשלב הראשון. כעת יש חזרה על נושאים רבים שעלו בשלב הראשון, אףהעבודה עליהם מורכבת יותר. אף שנושאים בין-אישיים נחקרים לעומק, עדיין ישהימנעות מהמשמעויות העמוקות של מערכות היחסים. המעבר לשלב החמישי יתחילכאשר ההתלהבות והקרבה הבין-אישית יובילו להכרה בכך שמעורבות מתמשכת כזותהיה מבוססת על מחויבות בין-אישית.

יש לציין שבשלב זה, שבו עולה ההכרה בחשיבות מערכת היחסים, עלול לעלות גם פחד מפני דחייה מצד אותם אנשים שעמם היחסים מורכבים.
התנסותבסוג כזה של קשר מאיימת במיוחד על משתתפים הסובלים מקושי בקשריםהמשמעותיים בחייהם. כמו כן, אנשים המתקשים בשליטה חברתית ופנימית עלוליםלהגיב בתגובות מוחצנות של הנושאים האינטימיים.


שלב 5  -  הדדיות

המטרהבשלב זה היא לפתח תחושת מחויבות הדדית בין המשתתפים ולחקור את משמעותהקרבה שנוצרה. הדבר נעשה לא לשם הרחבתה של תחושת האינטימיות, אלא להעמקתההערכה לייחודיות כל משתתף.
מתמקדים בגבול המקיף כל פרט במושגי עצמאותפנימית ומחויבות אישית לאחרים. הקיטוב בשלב זה בולט לאור היחסים הלאמאוזנים, המבוססים על תלות מחד גיסא ועל ניצול מאידך גיסא בין אנשיםשאמורים להיות שווים.
שליטה ביחסים באמצעות עליונות או כניעה מהווההזדמנות להצעת פתרונות יעילים יותר. בשלב זה לא מגיע מידע חדש, אך מידע ישןיואר מזווית חדשה עקב המשמעות האינטראקציונית  שנוספה לו כעת.

עלוללהתעורר איום במערכת יחסים משמעותית וקרובה, שכן הפרט חושש שאחרים ינצלואותו או ינטשו אותו. משתתפים הנתקלים בקשיי אמון, יסבלו מכך גם בשלב זה. הםיחששו מאיבוד עצמיותם, שתיבלע בסבך הקשרים ההדוקים שנוצרו בקבוצה. התפתחותהאמון היא נושא שהחל בראשית הקבוצה. בכל שלב נדרשת רמה גבוהה יותר שלאמון, ובשלב זה נושא האמון מרכזי.

המשתתפים חייבים להגיב על האתגרשל לקיחת אחריות לאינטראקציה שלהם עם אחרים. האווירה בקבוצה היא של המשךתקשורת ועבודה ממשית, ויש הימנעות מועטה מנושאים פנים-אישיותיים. העימותיםגדלים בדרך-כלל, כשהמערכת מבקשת מם המשתתפים להפגין מחויבות רבה יותר.
אך כאן לחברים ולקבוצה כבר יש כוחות וכלים להתמודד עם העימותים, לפתור אותם ולצמוח מהם.


שלב 6  -  סיום

מטרתהקבוצה בשלב הפרידה היא להגיע לסיום המעורבות האישית מתוך הטמעת ההתנסותהקבוצתית כחוויה חיובית ובונה. משחזרים את ההיסטוריה של הקבוצה ושל אירועיםשקרו לפרטים בה, נזכרים באירועים
מכריעים במיוחד ועובדים עליהם יחד פעםנוספת. מטרת תהליך זה היא לסייע ביצירת לכידות קבוצתית כהתנסות אישיתחשובה, שתיזכר גם לאחר סיום הקבוצה, ומבוצעת השוואה של המציאות בקבוצהלמציאות בחוץ.

בסיום הקבוצה חש המשתתף הפסד ופרידה, אך שלב זה מספק גם הזדמנות אחרונה לניסוי מיומנויות חדשות שפותחו בתהליך הקבוצתי.
החבריםצריכים ללמוד להתמודד בהצלחה בלי הקבוצה, להתאים את ההבנה שרכשו לחייהיום-יום ולקחת אחריות לעצמם. בשלב זה קיימת סכנת נסיגה והתרופפות, העלולהלגרום דמורליזציה ותחושת אפסות של פרטים בקבוצה, המרגישים שלא יועלו להסתדרבלעדיה. כמו כן, עלולה להיווצר הימנעות בגלל אותו חשש. תפישה שלילית שלשלב הסיום  עלולה לקטוע את ההתקדמות שהושגה עד כה.

קטע זה לקוח מתוך ספרו של ד"ר ירון זיו "מסע קבוצתי"

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר ירון זיו – מייסד ומנהל מקצועי מרכז "מעוף" להתפתחות אישית, מחבר הספר "מסע קבוצתי". .
ד"ר לפסיכולוגיה קלינית (Newport University)
עובד סוציאלי (Yeshiva University,MSW)
יועץ ארגוני,(Polythecnic University, M.Sc )
עמית מחקר ומדריך במכון אלברט אליס בניו-יורק לתרפיה רציונלית אמוטיבית REBT
מטפל מוסמך בגישת הגשטלט מטעם מכון הגשטלט בקליבלנד אוהיו,
מטפל קוגניטיבי -התנהגותי מוסמך מטעם אוניברסיטת תל-אביב

כתובת האתר
www.maof-center.com.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ירון זיו

מאת: ירון זיואימון לרוחניות03/01/1212464 צפיות
כמו בתיאטרון, תפקיד הוא סדרת פעולות המנחות וקובעות את מה שמצופה מאתנו במצבים מסוימים. תפקידים יוצרים את האחידות ואת יכולת הניבוי של התנהגות ויוצרים ציפיות מהתנהגותם של חברים כלפי האחרים בתא הקבוצתי. כל התפקידים משרתים את צורכי הפרט והקבוצה. הפרט כבר מגיע לקבוצה עם "תפקיד" שעיצב ב"סגנון החיים", שפיתח בשנותיו הראשונות במשפחה שבה גדל {אדלר}. לפיכך אפשר לכנות תפקיד זה "תפקיד פסיכולוגי".

מאת: ירון זיופסיכולוגיה11/12/111833 צפיות
גורדון הלפורט דמות חשובה בפסיכולוגיה, בסיפורו רב ההשפעה אודות האישיות האנושית מדגיש את תפקיד ההומור בקידום "אובייקטיביות עצמית", ביטוי מגושם אולי אולם בכל זאת מונח יעיל לביטוי אספקט מרכזי בפסיכותרפיה.

מאת: ירון זיופילוסופיה14/11/119925 צפיות
ד"ר ירון זיו פיתח מודל המכונה "מודל המכתבים", והו הוא מציג תיאור מדויק של משוב בונה ותומך לעומת משוב ביקורתי ותוקף, ומסביר את מידת השפעתו על יכולת הלמידה של האדם את עצמו:

מאת: ירון זיואימון לאיכות חיים04/11/114364 צפיות
הפסיכולוגים ג'ו לופט והארי אינגראם {1970} היטיבו לתאר את התהליך במודל שבנו והידוע בשם "חלון ג'והרי". זה מודל גרפי של התנהגות בין אישית, המעוגנת במבחר תאוריות אישיות ופסיכולוגיה חברתית.

מאת: ירון זיואימון לאיכות חיים12/10/112151 צפיות
משוב הוא תקשורת מילולית או לא מילולית, המכוונת אל אדם או על קבוצה ומעבירה להם מידע על האופן שבו נתפשת התנהגותם על-ידי האחר, כיצד היא משפיעה על האחר ואילו תגובות היא מפיקה ממנו. התהליך של מתן משוב ושל קבלת משוב הוא אחד התהליכים החשובים ביותר בעבודה הקבוצתית.

מאת: ירון זיואימון למערכות יחסים07/10/111535 צפיות
לכבוד יום כיפור, החלטתי לגעת בנושא אשר לרוב איננו מעזים להתקרב אליו. אני מעוניין לקרוא תיגר על טרנד הסליחה, על האנשים אשר אומרים כל הזמן: "תסלח, הכל יהיה בסדר".

מאת: ירון זיואימון לרוחניות23/08/112658 צפיות
תחום הנחיית הקבוצות הופך בשנים האחרונות להיות אחד מן המקצועות המבוקשים ביותר בתחומי מדעי ההתנהגות. מובילי תהליכים המתרחשים בתוך קבוצה, חייבים להיות אנשים מיומנים ומקצועיים ביותר המבינים את התהליכים הבין אישיים והתוך-אישיים המתרחשים בתוך העבודה בקבוצות.

מאמרים נוספים בנושא זוגיות ואהבה

מאת: אמורזוגיות ואהבה14/12/207049 צפיות
כולם אוהבים סקס. זה מהנה, זה מענג וזה עושה נעים בגוף ובנפש. אך האם ידעתם שבקרב הציבור הדתי קיום יחסי מין הוא בגדר חובה?

מאת: משה סויסהזוגיות ואהבה07/11/205069 צפיות
במגזר החילוני מה עדיף להירשם למשרד שידוכים לחילונים או לאתר הכרויות? רבים מהחילונים מחפשים בת זוג והאופציה הראשונה הינה אתר הכרויות! הבעיה מתחילה בהצא וביקוש בתחום זה וגם בתחום של שידוכים לחילונים!

מאת: אבי דוידיזוגיות ואהבה17/10/204841 צפיות
איך לרגש את בני הזוג עם ארוחה רומנטית בתקופת הקורונה. ארוחה טעימה ורומנטית אצלכם בבית.

מאת: אמורזוגיות ואהבה14/09/192860 צפיות
הפעם מנקודת מבט של מארחת בשם ענבר, בת 36 מאזור המרכז, העובדת כחדרנית במתחם צימרים וחדרים לפי שעה. ענבר שיתפה אותנו לאחרונה בחוויות משעשעות מעבודתה, כחדרנית היא מוצאת לא פעם "מציאות" בחדרים, למשל כסף, משקפי שמש, מפתחות, תכשיטים וכמובן לא מעט

מאת: אמורזוגיות ואהבה13/06/182358 צפיות
הזמנה דיסקרטית- בעבר אנשים היו צריכים ללכת לחנות סקס באזורים נידחים ומפוקפקים בשולי הערים ולכן חוויה זו הייתה מלווה במבוכה רבה עד כדי הימנעות כוללת. חוסר הדיסקרטיות, המפגש עם המוכרים, רכישה של מוצרים שונים והתעניינות בהם, הייתה דבר שקשה מאוד לרוב האוכלוסייה לעשות

מאת: אמורזוגיות ואהבה05/06/182817 צפיות
אמור חנות אביזרי מין דיסקרטיים הינה יבואנית של אביזרי מין גדולה ומקצועית ולה ניסיון רב שנים. כתוצאה מכך ניתן למצוא בחנות מגוון רחב של אביזרי מין ומוצרי סקס, כאלו שלא ניתן למצוא בחנויות סקס אחרות וכן מוצרים ייחודיים שונים כמו הלבשה סקסית

מאת: אמורזוגיות ואהבה26/03/181951 צפיות
ויברטורים חיצוניים לאישה ( רוקט פוקט , מסג'ר ) הם מוצרי סקס פופולריים לצורך אוננות בקרב נשים רבות ה-ויברטורים חיצוניים עוצבו כדי להעניק גירוי לדגדגן ועוזרים לנשים רבות להגיע

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica