חפש מאמרים:
שלום אורח
24.04.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרשת השבוע - מקץ

מאת: ברסלב מאירפרשת השבוע13/12/20121120 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
בס"ד

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזהי"ש אכתוב לך כמה פנינים על פרשת השבוע.

 

חצות לילה  

וזהו ( בראשית מא-א) "ויהי מקץ שנתיים ימים". אע"פ שצריך כל יהודי לעסוק בתורה ועבודת ה' ביום ובלילה, כפי יכולתו, וכמ"ש "כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה" (וכמ"ש (יהושוע א-ח) והגית בו יומם ולילה),מ"מ יסוד ועיקר גדול הוא לשמור ולנצל היטב את הלילות, ובמיוחד לילות הארוכות של החורף, וכידוע מרבי פנחס מקוריץ זצ"ל שקרא ללילות החורף גאלדענע נעכט (לילות הזהב), וכמו שמו"ר ר' לוי יצחק זצ"ל היה רגיל לצטטו תמיד, והיה נאה דורש ונאה מקיים, ובפרט בדבר זה.

וכן כתב הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה פ"א הי"ב) היה בעל אומנות, והיה עוסק במלאכתו שלש שעות, ובתורה תשע!!!, וכל זה ביום, ובהמשך כותב (פי"ג הי"ג) אע"פ שמצוה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה.

לפיכך מי שרצה לזכות בכתרי התורה – יזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהם, בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ובדברי חכמה.

אמרו חכמים (שמות רבא מז.ה) אין רינה של תורה אלא בלילה שנאמר (איכה ב-יט) קומי רוני בלילה. וכל העוסק בתורה בלילה-חוט של חסד נמשך עליו ביום (עבודה זרה ג:) שנאמר (תהלים מב-ט) יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי. וכל בית שאין דברי תורה נשמעין בו בלילה –אש אוכלתו (סנהדרין דף דט.). וכמו שמצינו אצל דוד המלך (ברכות ג:) ודוד בפלגא דליליא הוה קאי (דכתיב תהלים קיט חצות לילה אקום), מאורתא הוה קאי! ה"ק דוד מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה. א"נ עד חצות לילה היה עוסק בתורה, מכאן ואילך בשירות ותשבחות. א"נ עד חצות לילה היה מתנמנם כסוס (פרש"י עוסק בתורה כשהוא מתנמנם), מכאן ואילך היה מתגבר כאריה.

ואמרו (עירובין סה.) אמר רבי שמעון בן לקיש לא איברי סיהרא אלא לגירסא וכן קיי"ל.

וז"ל השו"ע (אור"ח סי' רלח) צריך לזהר בלימוד הלילה יותר מבשל יום, והמבטלו – עונשו מרובה. אם יש לו חוק קבוע ללמוד כך וכך ליום, והיה טרוד ביום ולא השלימו- ישלימנו בלילה מיד.

וע"ע ביו"ד סי' רמו ס"א. ואמרו (מנחות קו.) מאי (תהלים קלד-א) עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות? אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה – מעלה עליהן הכתוב כאילו עוסקים בעבודה, ואמרו (תמיד לב:) כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו.

ואמרו חז"ל (שמות רבא מז, ה) כתיב (שמות לד, כח) ויהי (משה) שם עם ה', ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכל- אבל מלחמה של תורה אכל. ומים לא שתה- אבל מימיה של תורה שתה. והיה למד תורה ביום, ופושט אותה בינו לבין עצמו בלילה. ולמה היה עושה כן? אלא ללמד את ישראל שיהיו יגעים בתורה ביום ובלילה.

רבי שמעון בן לקיש היה אומר לתלמידיו בואו ולימדו תורה דשחרין ודקרין בלילה. ור' יוחנן היה אומר לתלמידיו בואו ולמדו תורה דאימטין, אלא אעפ"כ מודה היה ר' יוחנן שאין רינה של תורה אלא בלילה שנאמר קומי רוני בלילה, וכן הוא אומר (משלי לא, טו) ותקם בעוד לילה.

וזה בחי' "ויהי מקץ שנתיים-ימים", דלכאורה המילה 'ימים' מיותרת לגמרי. אלא קרמיז לן קרא, שיתכן שבסוף תקופת חיים, כשיתעורר האדם לעשות חשבון נפש, יראה שיתכן מאד שניצל את זמנו לתורה ועבודת ה' בימים (אבל לא מספיק ולא כמו שצריך בלילות) ומזה יש לנו לנצל להתעורר את הזמן היקר מפז של הלילות לתורה ועבודת ה'.

ניתן להוריד להדפיס ולהפיץ לזיכוי הרבים – מקבצי PDF את העלון "שי עולמות" לחץ בקישורית - 256-Miketz_Hanuka

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף ויזנפלד הכהן
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/171704 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/171062 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/171150 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161661 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/161344 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/162379 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/161380 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/181040 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/181078 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/181002 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/181025 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/181047 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/181033 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/181125 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica