חפש מאמרים:
שלום אורח
19.10.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

כוס ברכת המזון

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/2017455 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

שאלה :

עמדתי ואתבונן במנהג רבים וכן שלמים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס וזה חלק מכבוד הברכה, וזה החלי בעזרצורי וגואלי.

תשובה:

איתא בגמרא (שם) תניא הנכנס לביתו במוצאישבת וכו' ואסיקנא שמע מינה מהאי מתניתא תמיני וכו' ושמע מינה ברכת המזון טעונה כוס. ע''כ.

וכתבו התוספות (שם ד''ה ש''מברכה) דמשמע אפילו ביחיד טעונה כוס דהנכנס משמע שהוא יחידי וכןמשמע לקמן וכו' מיהו יש לדחות וכו' והעולם אין נוהגים ברכתהמזון על הכוס אלא בשלשה ורשב''ם אומר להטעין כוס אפילו ביחיד וכןמוכח במדרש שוחר טוב (תהילים ג ח) ועוד מוכיח מה''ריחיאל דטעונה כוס אפילו ביחיד דאי אינה טעונה כוס למה מניחו לאחר המזון וכו' ונראהדכן הלכה דברכת המזון טעונה כוס עד כאן. והרא''ש (ברכות פ''ח סימןב) הביא כל דברי התוספות הנ''ל. ומשמע שמסכים לדבריהם. וכן דעתרבינו ירוחם (ני''ו ח''ז קמט ע''א) וה''ר יונה(סוף פרק שלשה שאכלו לז: ד''ה גמ') והטור בריש סימןקפב. ואכן מ''ש התוספות שהעולם נוהגים לברך ברכתהמזון רק בשלושה, הנה כן מבואר במדרש רות הנעלם (זהרחדש מז.). ומצאנו דעה שלישית והיא דעת הרי''ף בהלכותיו(שם) הרמב''ם (פרק ז הלכהטו) והרשב''א בחידושיו (פרק אלו דברים נב. ד''הולענין) דס''ל שאין ברכת המזון טעונה כוס כלל וכמ''ש בדעתם מרןז''ל בב''י והביא מקור לדבריהם. וסיים מרן ז''ל בב''י שלפי דבריהם הא דאמרינןאברייתא דהנכנס לביתו במוציא שבת שמע מינה ברכתהמזון טעונה כוס היינו למצוה מן המובחר, וכן כתב רבינו מנוח(פ''ז הט''ו).

וזו לשון מרן ז''ל בשולחנו הטהור (סימן קפבסעיף), ''יש אומרים שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד וצריך לחזרעליו, ולא יאכל אם אין לו כוס לברך עליו אם הוא מצפה ואפשר שיהיה לו, אפילו אם צריךלעבור זמן אכילה אחת. ולפי זה אם שנים אוכלים יחד צריך לקחת כל אחד כוס לברכתהמזון. ויש אומרים שאינה טעונה כוס אלא בשלושה ויש אומרים שאינה טעונה כוס כללאפילו בשלשה''. עכ''ל. והדעה הראשונה שהביא היא דעת התוספות הרא''ש ורבינו ירוחםוהדעה השניה היא דעת הזוהר במדרש נעלם והדעה שלישית שהביא היא דעת הרי''ף והרמב''ם.וכתב בכה''ח (סופר, שם סק''א) שמזה שהניח מרן ז''לסברא שלישית באחרונה משמע שכן דעתו לפסוק לענין דינא ומה גם שזאת סברת הרי''ףוהרמב''ם וידוע שמרן ז''ל אזיל לפסק הלכה כדעת רוב של ג' עמודי ההוראה. ע''ש. והנהאע''פ שדבריו נראים נכונים, כי אין טעם מספיק לחלק בין מקום שהביא מרן ז''ל ב' דעותבלשון י''א דקי''ל שהלכה כי''א בתרא לבין אם הביא ג' דעות, מ''מ עלה ראשונה במחשבהלומר שדעת מרן ז''ל כסברא שניה שהביא שברכת אינה טעונה כוס אלא בשלשה שהרי מדבריובב''י חאו''ח סימן כ''ה וסימן ל''א, מבואר יוצא שבמקום שאין הדין מבואר בתלמוד בבליאלא בדברי הפוסקים ז''ל או בתלמוד ירושלמי, וזהו נגד דברי הזוהר, הלכה כהזוהרוכמ''ש בס''ד בספר מבא השלחן ח''א (פרק יב כלל א).וכן כתב הזוהר גם בפרשת תרומה (דף זק''ן ע''ב) ובפרשת פנחס (דף רמ''ו ע''א). וכ''כ האר''י החי בשערהמצוות (פרשת עקב). וכ''כ הרמ''פ בספר אור צדיקים(סימן כג אות לג) ועוד וציינם בכה''ח(סופר, שם).

אולם שוב בינותי בדברים הנ''ל וראיתי בס''ד שהעיקר להלכה כמ''ש כה''ח הנ''ל, כיהנה מדברי מרן ז''ל בסימן כ''ה מבואר שאם הפוסקים ז''ל שהם נגד דברי הזוהר סמכו עלפשט דברי התלמוד בבלי אע''פ שיש מקום לדחוק כדי להשוות דברי התלמוד בבלי עם הזוהר,הלכה כדברי הפוסקים. וסמך על זה מרן הראש''ל נר''ו בשו''ת חזו''ע ח''ב(עמו' תרס - תרסא), וע''ע בשו''ת יבי''א ח''ד(חאו''ח סי' ב אות ו). ולפ''ז העיקר להלכה כהדעההשלישית שהביא שהיא הרי''ף והרמב''ם שהרי מרן ז''ל בב''י (בד''האבל) כתב שמקור דברי הרמב''ם והרי''ף מדברי הגמרא בפסחים דף קיזעמוד ב' שלפ''ז מה שאמרה הגמרא בדף קה. הוא למצוה מן המובחר. ומבואר שדברי התלמודהם היפך דברי הזוהר הקדוש, וא''כ העיקר כדברי התלמוד והפוסקים. אלא שיש להרגיש מעטעל מרן ז''ל מדוע אחר שהביא דעת הרי''ף והרמב''ם לא סיים וכתב שמצוה מן המובחר לברךעם כוס ואולי סמך על מה שכתב בב''י (שיטתו תמוהה).

נמצינו למדים שאותם שנוהגים לברך ברכת המזון ללא כוס אפילו כשסעודים הרבהאנשים, יש להם על מה שיסמוכו. מ''מ נלענ''דשהואיל שגם הרי''ף והרמב''ם מודים שמי שרוצה להחמיר ולברך ברכתהמזון עם כוס רשאי ואף מצוה מן המובחר הוא, ומאידך לדעת הזוהר הקדושוהאר''י חייב לברך על הכוס בשלושה ומשמע שאף צריך לחזר עליו, ולדעתם ז''ל לא יאכלאם אין לו כוס לברך עליו אם הוא מצפה ואפשר שיהיה לו, אפילו אם צריך לעבור זמןאכילה, א''כ לכתחילה היכא דאפשר יברך על הכוס בשלושה. ואע''פ שלפ''ז גם כשאוכל יחידצריכים אנו לומר שלכתחילה יברך על הכוס שהרי כן דעת רוב הראשונים, מ''מ כיון שלדעתמרן ז''ל אין צריך כוס כלל ומאידך גם הזוהר והאר''י ס''ל שרק בשלושה בעינן כוס,א''כ באוכל אחד לבדו אין מקום להחמיר דהו''ל ספק ספיקא שמא כדעת הרי''ף והרמב''םשאין צריך כוס כלל אפילו בשלושה ושמא כדעת האר''י והזוהר שרק בשלושה צריך ולאביחיד. וע''ע בסידור בית מנוחה (שם) מצוה מן המובחרלברך בהמ''ז על הכוס אפילו שהוא יחיד.מ''מ במקום שאין יין יברכו ברכת הזימון וברכת המזון כרגיל וכמ''ש בשער המצוות (פרשת עקב) והובא בכה''ח (שם) ופשוט.

היוצא מהמחובר, מה שנהגו רבים וכן שלמים לברך ברכתהמזון ללא כוס אפילו כשסעודים הרבה אנשים, יש להם על מה שיסמוכו אבל שלא כמו מר"ן - שלא מחייב לכתחילה לברך בלי כוס !

אלא לכתחילה יש לכבד את הברכה, היכא דאפשר יברך על הכוס בשלושה . ובדיעבד או כשאי אפשר יש על מי לסמוך !

ברכת המזון נוסח אשכנז , נוסח עדות המזרח

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/17490 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/17519 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/16660 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/16680 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161035 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/16696 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאת: ברסלב מאירפרשת השבוע25/08/16809 צפיות
פרשת השבוע עקב מלמדת אותנו על החיוב לברך ברכת המזון לאחר ששבענו מהסעודה. ולכאורה היה נראה יותר שצריך לברך לפני האכילה, שקודם כל נפתח בהודיה לקדוש ברוך הוא ורק לאחר מכן נתחיל לאכול. אלא שדווקא לאחר האכילה ניתן באמת להוציא את הכוחות הפנימיים שלנו אל הפועל ולזכך את נשמתנו בצורה הטובה ביותר.

מאמרים נוספים בנושא יהדות

מאת: בתיה כץיהדות08/09/19183 צפיות
אם נגזר עלינו חלילה וחס דברים לא טובים אז שהם יהיו על החפץ בו עושים את הפדיון ותמורת זאת האדם יכנס לחיים טובים

מאת: בתיה כץיהדות26/05/1922484 צפיות
חג שבועות הידוע גם בכינויו חג הביכורים וחג מתן תורה מגיע לאחר ספירת העומר, שבעה שבועות בדיוק לאחר חג הפסח, את שבועות חוגגים בתאריך ו' בסיון והחג הנפלא הזה הינו החג האחרון החותם את מועדי ישראל.

מאת: בתיה כץיהדות21/05/1922654 צפיות
מצוות זכירת מעמד הר סיני לזכור את מעמד הר סיני היא מצווה כמו שמובא בספר דברים "השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב" גם בי"ג עיקרים מובא: "וְשֶׁהַתּוֹרָה כֻלָּה נְתוּנָה מִן הַשָּׁמָיִם וְשֶׁלֹּא תִּשְׁתַּנֶּה בְשּׁוּם זְמַן חַס וְשָׁלוֹם".

מאת: בתיה כץיהדות07/05/19654 צפיות
ישנן הרבה נבואות שהתגשמו, אביא להלן 7 דוגמאות יפות וקצרות, כי כדי לסקור את כל הנבואות שהתגשמו צריך ספר שלם, לכן מומלץ לעיין בספרים הבאים להרחבת הידע: נבואה והשגחה, מסע אל פסגת הר סיני, מסילות אל האמונה, מסע אל האמת.

מאת: בתיה כץיהדות07/05/1920407 צפיות
זה ההסבר הפשוט למה נתן אלוקים את התורה רק לעם ישראל כי לכל עם יש את ה"אופי" המתאים לו ועם ישראל הוא העם שהכי התאים לו התורה.

מאת: בתיה כץיהדות07/05/1922074 צפיות
לפני שנביא את דברי הארכיאולוגים וההיסטוריונים צריך להדגיש שגם אילו ההיסטוריונים מסיקים מתוך מחקריהם שהדברים התרחשו אחרת ממה שכתוב בתורה, הדבר לא היה מעלה ולא מוריד למי שהשתכנע למעלה מכל ספק שהתורה נכתבה במדבר סיני וכל הכתוב בה מדוייק, וזה משתי סיבות:

מאת: בתיה כץיהדות07/05/194029 צפיות
אבל יש סיבה יותר גדולה מדוע רוב העם לא מקיים מצוות התורה - והיא מפני שרוב העם היהודי עדיין לא זכה להסברה נכונה ואמיתית מהי היהדות וכיצד היא יכולה לתרום לחיים שלו. העובדות מדברות שכאשר יהודי זוכה להכיר את התורה ואת המצוות בצורה אמיתית ועם הסברה טובה ונעימה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica