חפש מאמרים:
שלום אורח
24.04.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרשת ויחי - ארץ ישראל

מאת: ברסלב מאירפרשת השבוע27/12/20121147 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לס' ויחי לכבוד… אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב כמה פנינים הקשורים לפרשת השבוע. ארץ ישראל וזהו (בראשית מז – כח) "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה". אין בכל העולם כולו, מקום יותר קדוש מאשר ארץ ישראל, והיא חמדת כל הלבבות ועליה נאמר בתורתנו הקדושה ( דברים יא – יב) תמיד עיני ה' אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואמרו חז"ל (ברכות ה.) ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל תורה וארץ ישראל והעולם הבא. [וידוע מה דאמרי אינשי: אמור לי מי חבריך, אמור לך מי אתה, לענינינו יש לשים לב באיזו חבורה נפלאה נמצאת א"י במאמר הנ"ל, דהיינו בין תורה לעולם הבא, וגם היא נמצאת ממוקמת במקום טוב באמצע]. ואמרו (שם לו:) אין ארץ ישראל חסירה כלום. ואמרו (ירושלמי שביעית פ"ד ה"ז) ר' יוסי בן חנינא כשנכנס לארץ ישראל היה מנשק לכיפתא (את הסלעים) של עכו, מתוך רגש חרדת קודש וחיבת ושמחת קדושת הארץ. ור' זעירא כשהגיע לירדן גבול ארץ ישראל ולא מצא ספינת מעבורת לעבור בה את הירדן, עברה בבגדיו (בשחיה) למהר ביאתו, מרוב חיבתה. ר' חייא בר בא מתעגל ומתגלגל בקרקעה על שפת הכנרת, ימה של טבריה, גבול ארץ ישראל, כשהיה נכנס בה, רב חייא רבה כשהתקרב לארץ ישראל שקל אבניה, ורבי חנניה שקל גושי עפר שלה לקיים מה שנאמר (תהלים קב-טו) כי רצוי עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחננו. ועליה נאמר ( דברים לב – מג) וכפר אדמתו עמו. ואמרו חז"ל (פסחים קיג.) ג' מנוֹחַלֵי העולם הבא, וא' מהם הדר בארץ ישראל. ואמרו (תענית י:) ארץ ישראל משקה אותה הקב"ה בעצמו. ואמרו (ירושלמי מו"ק פ"ג) חד כהן אתא לגבי ר"ח, אמר ליה מהו לצאת לחוץ לארץ לעשות דבר מצוה, לחלוץ או ליבם? אמר ליה אחיו של האיש ההוא הניח חיק אמו (ארץ ישראל), וחיבק חיק נכריה (חוץ לארץ), וברוך המקום שנגפו, ואתה מבקש לעשות כיוצא בו?! ואמרו כתובות (קי:) לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גוים, ואל ידור בחוץ לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל- דומה כמו שיש לו אלו-ה, וכל הדור בחו"ל דומה כמי שאין לו אלו-ה. ואמרו (שם קיא.) כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון. וכל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת במזבח. ואפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל – מובטח לה שהיא בת עולם הבא. ואמרו (ירושלמי נדרים פ"ו) אמר הקב"ה חביבה עלי כח קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה שבחוצה לארץ. ואמרו (קדושין מט:) י' קבין חכמה ירדו לעולם, ט' נטלה ארץ ישראל. ואמרו (ב"ב קנח.) אוירא דארץ ישראל מחכים. ואמרו (ע"ז ח.) ישראל שבחו"ל עובדי ע"ז בטהרה הן.ואמרו (תוספתא ע"ז פ"ה) כל המניח ארץ ישראל בשעת שלום, ויוצא, כאילו עובד ע"ז. ואמרו (ב"ב צא.) אין יוצאים מארץ ישראל לחו"ל אא"כ עמדו סאתום בסלע. אלימלך מחלון וכחלון גדולי הדור היו, ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ ישראל לחו"ל. שאפילו מי שיש לו זכות אבות אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץ ישראל. וזה בחי' "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" ויחי, וי-חי בארץ מצרים, כמה צער הי' ליעקב אבינו בעת עזיבתו את ארץ ישראל, וכמ"ש חז"ל (פרקי דרבי אליעזר פל"ט) כששמע יעקב על יוסף שהוא חי, והיה מהרהר בלבו ואומר איך אעזוב ארץ אבותי, ואת ארץ מולדתי, ואת ארץ ששכינתו של הקב"ה בתוכה, ואלך אל ארץ טמאה לתוך העבדים בני חם שאין יראת שמים ביניהם, א"ל הקב"ה יעקב אל תירא אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה (בראשית מו, ד). ואעפ"כ לא קפץ בשמחה לחו"ל, אלא מתוך צער ובדלית ברירה, ועדיף היה לו שלא יצטרך להגיע לידי כך. ובגישה זו חיו הצדיקים בחו"ל בדלית ברירה. וכבר אמר רבינו ז"ל (לקוטי מוהר"ן סי' קנה) שצריך לבקש מהשי"ת שיהי' לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל, וגם שיהי' לכל הצדיקים געגועים לארץ ישראל. ואמר רבינו ז"ל (חיי מוהר"ן, נסיעתו לראווריטש, ו) המקום שלי הוא רק ארץ ישראל [כל] מה שאני נוסע- אני נוסע רק לארץ ישראל וסיים ראב"ן (באור הלקוטים סי' קנה) ששם הוא מקומו האמיתי והנצחי. ויהי רצון שנזכה תמיד להיות דבוקים באהבת ה' ויראתו ועשיית רצונו בארעא קדישא

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

פשוט לטעום טעם של ברסלב - השקפה ישרה דעת תורה ושמחת חיים !!

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/171704 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/171062 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/171150 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161661 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/161344 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/162379 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/161380 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/181040 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/181078 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/181002 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/181025 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/181047 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/181033 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/181125 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica