חפש מאמרים:
שלום אורח
30.03.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

טיפול בטראומה, חרדת קהל, פחד קהל, בלק אווט, חישכון, התמודדות עם כישלון, פחד מכישלון, מפחד להיכשל, חרדת במה, פחד במה, פוסט טראומה, פחד פוסט טראומתי, טי

טיפול בטראומה,חרדת קהל, פחד קהל, בלק אווט, חישכון, התמודדות עם כישלון, פחד מכישלון, מפחדלהיכשל, חרדת במה, פחד במה, פוסט טראומה, פחד פוסט טראומתי, טיפול בפחד, טיפולבחרדה

כן מה אתהשואל?

ש: איךלהתמודד עם כישלונות שהיו בעבר בסיטואציות מסוימות.

אליעד: איזהכישלונות היו בעבר?

ש: כישלוןשהיה בעבר בסיטואציה מסוימת.

אליעד: מה זהקשור אליך הכישלון הזה, למה אתה צריך להתמודד איתו?

ש: תכף אניאגיד לך בסוף אותו השאלה.

אליעד: מישהויודע למה שאלתי אותו את מה ששאלתי אותו?

ש: כן למה הואחושב שזה כישלון.

אליעד: רגעלא, למה כי מה רציתי, איך הוא ישאל את השאלה? שהוא ישאל כישלונות שהיו לי בעבר לאכישלונות שהיו בעבר מה אכפת לך מכישלונות שהיו בעבר, כישלונות שאני נכשלתי בעבר אתהתשאל את זה בגוף ראשון, אתה שאלת את זה "איך להתמודד עם כישלונות" מה אכפת לך שישכישלונות, "איך להתמודד עם זה שאני חושב שאני נכשלתי בעבר" תהיה ממוקד.

ש: יש לי שאלהאחרת אז.

אליעד: זה כמו"במי רוצה להיות מיליונר" החלפת שאלה.

ש: בא נגידטוב מה זאת השאלה הזאת, כישלון שהיה לי בעבר בדבר מסוים ובהווה כשאני נמצא באותההסיטואציה הכישלון מהעבר צף ואז הוא בעצם, אפשר לקרוא לזה טראומה.

אליעד:אוקי.

ש: אז זה בעצםמפריע לי בהווה.

אליעד: זה מהשמפריע לך או "נראה לי שזה מפריע לי בהווה"?

ש: זה מהשנראה לי שמפריע לי בהווה ואני מבין שאין קשר באותו רגע מסוים בין מה שהיה בעברלבין מה שיכול לקרות כרגע וזה בעצם צף וזה מבלבל.

אליעד: טובזאת השאלה?

ש: המקרהמהעבר צף, זאת השאלה.

אליעד: אוקיבואו נחזור על מה שהוא שאל הוא שאל כזה דבר, הוא אומר שבעבר היה לו כישלון בהווה זהצף ולמרות שהוא מבין שאין קשר בין מה שהיה בעבר למה שקורה בהווה אף על פי כן זהמונע ממנו, מה זה מונע ממך אמרת?

ש: לא בטוחשאני מבין שאין קשר קודם כל, לא בטוח שאני מבין שאין קשר אבל כן בסיטואציה דומהבהווה זה בעצם צף וזה מציק, וזה מפריע להיות בתוך הסיטואציה.

אליעד: באנגיד שפעם התחלת עם מישהי והיא אמרה לך "לא", עכשיו אתה מתחיל עם מישהי ואתה מפחדשהיא תגיד לך "לא", נכון דומה לזה?

ש: לא.

אליעד: הקמתחברה והיא לא הצליחה אתה מקים עוד חברה ואתה כל הזמן מפחד אולי זה לא יצליח כמוהחברה הקודמת נניח.

ש: לצורךהעניין בוא נישאר בתוך העניין של בחורה שכבר התחלתי עם בחורה ואני נמצא בתוךסיטואציה או שאתה יודע מה בא ניקח משהו אחר, משהו יותר מעניין שהייתה סיטואציהשהייתי מול קהל ונכשלתי וכרגע כשאני נמצא מול קהל זה עדיין נמצא שם.

אליעד: טראומהכי אתה מפחד שאולי זה יקרה עוד פעם.

ש: כן.

אליעד: מההפתרון, מה עושים?

ש: אוקי פתרוןאחד זה למחוק את זה מהזיכרון לא להיזכר בדבר הזה.

אליעד: יפה,בהנחה שאתה לא יכול למחוק את זה מהזיכרון.

ש: פתרון שניזה להימנע מסיטואציה כזאת.

אליעד: בהנחהשאתה לא רוצה להימנע מסיטואציה כזאת.

ש: לא לפחדממה שיקרה.

אליעד: איךאפשר לא לפחד ממה שיקרה? זאת השאלה הרי. טוב תקשיב קודם כל מתחילים מהתחלה להגיעלשורש.

ש: להגיעלשורש?

אליעד: להגיעלמה? למהות.

ש: להתאמן עלזה.

אליעד: עלמה?

ש: על לתרגלאת הסיטואציה הזאת.

אליעד: קודםכל מתחילים בזה שאתה צריך להגיד את האמת לגבי השאלה, מה האמת? יש כרגע סיטואציהשאתה רוצה להתמודד איתה אתה מפחד להתמודד איתה, למה את מפחד להתמודד איתה? אתה אומרשזה בגלל מה שקרה בעבר, אבל זה לא קשור למה שקרה בעבר, זה לא קשור בכלל וזה לא בגללזה אתה מפחד. אתה רוצה להצליח במשהו, אתה לא רוצה להיכשל במשהו שזה אותו דבר, אתהחושב שיש סיכוי שתיכשל ולכן אתה מפחד לעשות את הפעולה, למה אתה חושב שיש סיכוישתיכשל? בגלל מה שהיה בעבר זה מגדיל את זה שתחשוב שיש סיכוי שתיכשל אבל זה לא מחייבאת זה שתחשוב שיש סיכוי שתיכשל.

הסיבה שאתהכרגע מפחד לעשות פעולה מסוימת היא לא בגלל הכישלון בעבר היא בגלל שכרגע אתה אומר"אני חייב להצליח" פלוס כרגע אתה מבין שאולי לא תצליח, שניהם ביחד מחייב את זהשתפחד מכישלון ולכן אם אתה רוצה פחות לפחד מכישלון או לא לפחד מכישלון יש לך שתיאפשרויות, אפשרות אחת זה לחשוב שאתה פחות אכפת לך אם תיכשל או תצליח, אפשרות שניהלחשוב שיש פחות סיכוי שתיכשל ויש יותר סיכוי שתצליח. אם תעשה את אחד משני אלה פחותתפחד אם לא תפחד אותו דבר זה הכל. להגיד "אני מפחד בגלל מה שהיה" זאת לא האמת, אתהמפחד בגלל שכרגע אתה לא רוצה להיכשל וכרגע אתה חושב שיש אפשרות שתיכשל זאת הסיבהשאתה מפחד זה לא קשור לעבר.

ש: השאלה שליהיא קצת אחרת.

אליעד: אתההבנת אותי?

ש: אני הבנתימה שאמרת.

אליעד: מההבנת?

ש: זה לארלוונטי בגלל שהשאלה שלי היא אחרת.

אליעד:בעיניך.

ש: בעיני.

אליעד:ובעיניך גם השאלה שלך אחרת.

ש: ברור לאבעיניך.

אליעד: יפה אזקודם כל תסביר מה אני דברתי.

ש: לא בעיניךכרגע אבל.

אליעד: מה אניהסברתי?

ש: מה שאתהמסביר זה בעצם ההכנה למקרה ואני שואל על מקרה עצמו כשאני נמצא בתוך המקרה.

אליעד: מדהיםעכשיו תסביר מה הסברתי.

ש: מה שאתהאומר בעצם זה לשלוט במנגנונים שמשפיעים על ההרגשה שלי.

אליעד: זה מהשאמרתי?

ש: כן.

אליעד: אוקימה אמרתי בעצם, מה הסברתי ואיזה מנגנונים?

ש: בעיקרמנגנון של פחד שלמצוא את מה שקשור באותו הרגע.

אליעד: שקשורבאותו הרגע מנגנון של פחד, אני הסברתי משהו ספציפי כרגע אתה מפחד לדבר בפני קהלכי...

ש: כרגע אתהמתעסק בשאלה שלא אני שאלתי.

אליעד: אלתתחכם אז אף על פי כן.

ש: אתה מתחכםאיתי אז אני אתחכם גם איתך.

אליעד: תקשיברגע.

ש: בוא ניגשלשאלה עצמה.

אליעד: אתהרוצה שאני לא אתן לך תשובה? תקשיב אתה שאלת אותי איך מגיעים לחיפה בסדר? ואני במקוםלתת לך תשובה איך מגיעים לחיפה אני אגיד לך איך מגיעים לירושלים, עכשיו מאחר שאנחנומנהלים דו שיח אז כדי שנמשיך את הדו שיח תסביר לי מה הבנת אותי איך מגיעים לירושליםאחר כך נמשיך לשאלה המקורית שלך לחיפה.

ש: טוב אזתחזור עוד פעם על ההסבר כי אני כבר לא זוכר.

אליעד: אה לאזוכר זה היה הסבר כל כך עמוק שהבנת אותו רק אתה לא זוכר אותו אז אני אסביר לך עודפעם, חשפנו? לא זוכר, לא זוכר זאת הסיבה, תקשיב עוד פעם תראה "לא זוכר" במרכאותכמובן, תראה זה עובד ככה אתה אמרת שפעם דיברת בפני קהל, קודם כל מה אמרת? אמרתשדיברת בפני קהל היה שם איזה משהו שלא יצא טוב ולכן אתה מפחד לדבר בפני קהל, זה מהששאלת איך להתמודד, מה שאלת?

ש: השאלה שליהיא בעצם באותו רגע שזה קורה.

אליעד: שמהקורה?

ש: שאני נמצאעכשיו מול קהל, אני מופיע מול קהל.

אליעד: וקופץלך הזיכרון שפעם נכשלת.

ש: כן איךלמנוע את "blackout" באותו רגע.

אליעד: אז אניאסביר לך עוד פעם הסיבה שיש לך "blackout" כרגע היא לא קשורה לזה שנכשלת בעבר, היאלא מחויבת מזה שנכשלת בעבר, הסיבה שיש לך "blackout" כרגע היא נובעת משני דברים, 1."אני חייב להרשים אותם", 2."יש סיכוי שאני לא ארשים אותם" זה הכל זה אותו דבר.הסיבה שאם אתה עומד מול אנשים ויש לך "blackout" היא בגלל שתי מחשבות, 1. "אני חייבלהרשים אותם, אני חייב להצליח", 2. "יש סיכוי שאני אכשל ואני לא ארשים אותם" זההכל.

ש: איך אתהיודע שזה לא קשור למשהו מהעבר?

אליעד: כי אנייודע איך זה עובד במוח תבדוק תראה שזה ככה.

ש: כן אבלעדיין צפה המחשבה הזאת, איך אני מתעלם מהמחשבה ברגע שהיא צפה?

אליעד: אתה לאמתעלם, אתה עושה את מה שאני עושה עכשיו ומתעלם ממה שאתה שאלת, אני עכשיו עונהלו.

אליעד: תסתכלאיך אתה יודע? יש לנו שתי רגליים, מה זה פחד? הוא אמר מצב של פחד, "blackout" זהנובע מפחד, בסדר מה זה פחד? פחד זה "אני רוצה שיקרה ככה ואני חושב שיש סיכוי שיקרהאחרת", אם אין סיכוי שיקרה אחרת או אני לא בהכרח שיקרה ככה, אני לא מפחד", אם הואהיה בטוח שהוא יצליח לא היה לו "blackout", אם לא היה אכפת לו אם הוא יכשל גם לאהיה לו "blackout". זאת אומרת שלא מחייב את "blackout" שזה הפחד "אני חייב להרשיםאותם יש סיכוי שאני לא ארשים אותם", עכשיו מה גורם לכך שהוא חושב שיש סיכוי שהוא לאירשים אותם? זה מה שהיה פעם אבל המהות זה לא מה היה פעם זה מה כרגע אתה חושב שישסיכוי שיקרה, אם כרגע אתה תגיע למסקנה שבטוח שתרשים אותם אז לא אכפת לך מה היה פעםאו אם תגיע למסקנה "שלא אכפת לי אם אני לא ארשים אותם" גם לא אכפת לך מה היה פעםזהו.

ואם פעם הצלחתנגיד שתמיד נאמת והצלחת אבל אם כרגע אתה אומר "אני חייב להרשים אותם ויש סיכוי שאנילא ארשים אותם" אז אתה תפחד, זה לא משנה מה היה פעם כאילו, זה נכון שמה שהיה פעםייצר את מה שקורה כרגע מהיבט מסוים אבל ההתמקדות שלו צריכה להיות על שני דברים, מההאמת "האם מחויב שאני ארצה להרשים אותם, האם יש סיכוי שאני לא ארשים אותם" זה הכל,מה האמת? אם האמת היא שאתה חייב להרשים אותם והאמת היא שיש סיכוי שלא תרשים אותם אזאתה חייב לפחד זה מה יש, אם אתה לא רוצה לפחד אז או שתגלה שאתה לא חייב להרשים אותםאו שתגלה שבטוח שתרשים אותם לא תגלה את זה תפחד, אם תגלה "אני פחות חייב להרשיםאותם" או תגלה "יש יותר סיכוי שאני ארשים אותם ממה שאני חושב שאני ארשים אותם" הפחדיהיה קטן יותר בדיוק.

תקטין אתהרגליים יהיה פחות פחד. אם תגיד "לא אני חייב להרשים אותם ואני חושב שיש סיכוי שאנילא ארשים אותם סיכוי גבוהה" אז אתה תפחד זה מה יש, זה לא משנה מה היה אתמול גם אםאתמול נתת את הנאום הכי גדול והצליח לך. ברק אובמה נגיד שהוא נתן נאום והצליח לו אזמה עכשיו כשהוא נואם הוא לא מפחד? הוא מפחד עוד פעם תלוי איפה ואם הוא ידבר במקוםשהוא חושב שמעריצים אז הוא לא יפחד, למה? כי הוא אומר "על בטוח שזה זה" תלוי בהקשר.מה הבנת? עכשיו תגיד את זה.

ש: אני מביןשמה שהיה אתמול ומה שהיה היום לפי מה שאני הבנתי ממה שאתה אומר שלא בהכרח יש קשרביניהם וזה הכל תלוי במחשבה שלי.

אליעד:לגבי?

ש: לגבי מהשהולך לקרות.

אליעד: לגבימה שקורה והולך לקרות כרגע.

ש: מה שהולךלקרות וקורה כרגע.

אליעד: יפה אזמה, תסביר את שני הדברים, מה שתי המחשבות שעושות לך את "blackout" מה הן?

ש: האם יווצרהרושם שאני רוצה.

אליעד: כמהאתה רוצה ומה הסיכוי שזה יקרה זה הכל אל תסתבך, שניים "כמה אני חייב להצליח, מההסיכוי שאני לא אצליח" שניהם ביחד שווה פחד, זה כפול זה שווה עוצמת הפחד זה הכל אלתסתבך. אתה מבין, אתה איתי?

ש: כן ומה עםעניין של...

אליעד: מההבנת?

ש: אני מביןשהלחץ באותו רגע הוא תלוי בגודל הרצון שלי להצליח.

אליעד: בכמהאתה חושב שהוא מחויב לא בכמה אתה רוצה.

ש: גודל הרצוןשלי וכמה אני חושב שהוא מחויב.

אליעד: לא,בכמה אתה חושב שהרצון מחויב פלוס בעוד פרמטר?

ש: לכמה אניחושב ש...

אליעד: שישסיכוי ש...?

ש: שיש סיכוישהמחויב הזה יתקיים ושאני אצליח או לא אצליח.

אליעד:יפה.

ש: שזה עדייןמתקשר לי במחשבה למשהו שהיה בעבר.

אליעד: נכוןזאת האמת.

ש: ואיך אניבעצם מעיף את זה.

אליעד: על ידישאתה בודק מה האמת, למה אתה רוצה להעיף את זה תבדוק מה האמת, אם האמת היא שכמושנכשלת בעבר יש בדיוק את אותם פרמטרים שתיכשל כרגע אז באמת אתה לא יכול להעיף אתזה. יש לי שאלה נגיד שהתקרבת לאש נגעת באש קיבלת כוויה ומאז יש לך טראומה, אתה לאמתקרב יותר לאש זה טוב שאתה חושב שיש סיכוי שתקבל כוויה כי זאת האמת אדרבא שאם האמתהיא שיש סיכוי שתיכשל יותר טוב שתדע את זה מאשר שתחשוב "לא הנה מה שהיה היה פתחנודף חדש" לא דף חדש זה יקרה אותו דבר. זה שהמוח שלך אומר לך "תקשיב מה שקרה הואשיקרה" אם זאת האמת אז זה טוב שהוא אומר לך את זה מראש, מה לא עדיף לדעת מה יקרהמראש על סמך העבר לכן אין אינטרס לגלות שמה שהיה לא יקרה, האינטרס לבדוק מההאמת.

ש: אז למה ללאללכת.

אליעד: תמתיןהוא.

ש: אבל זאתשאלה שלי עכשיו.

אליעד: אז מהאבל ענית את התשובה.

ש: יכול להיותשהשאלה שלו הייתה "איך אני מגדיל את הסיכוי שאני אצליח".

אליעד: לא,הוא רוצה להצליח, הוא רוצה לא לפחד מלהיכשל זה מה שהוא רוצה. אני הסברתי לו שיש שנימוקדים שהוא צריך רק מילה אחת מה האמת "האם האמת היא שאני חייב להצליח? אולי זה לאקריטי אם אני אכשל, האם האמת היא שאני בטוח אכשל או שיש סיכוי סביר שאני אכשל זאתבאמת האמת?".

ש: כן אבל הוארוצה להצליח.

אליעד: אז אושפחות יהיה אכפת לו אם הוא יכשל או לא, נגיד שמישהו אומר "אני רוצה לפתוח עסק ואנימפחד להיכשל" או שתעשה את העסק יותר טוב שיהיה פחות סיכוי שתיכשל או שתרוויח הרבהכסף ממקום אחר ואז יהיה פחות אכפת לך שתיכשל זה הכל.

ש: כן אבל מהשאתה נותן לו אתה לא נותן לו איזה עצה אקטיבית, אתה אומר לו תעשה תשחק עם הרצונותשלך ככה נראה לי.

אליעד: אם הואישאל...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד אימון אישי ועסקי, טיפולהוליסטי, פחד מכישלון, לקוחות, טיפולים נגד חרדות, לטפל בחרדות, שכנוע, מאמן עסקי,פילוסופיה, NLP ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי

מאת: דרור אטריאימון אישי17/01/191782 צפיות
חושבים להגדיל את המשכנתא הקיימת ולהכניס לתוכה את כל ההלוואות הקיימות בעובר ושב ועוד מקומות אחרים.? בדיוק בשביל זה קיימת משכנתא לכל מטרה, אשר מטרתה היא להוות כסף זמין עבור האנשים, שמעוניינים להפוך את כל ההחזרים החודשיים שלהם להחזר חודשי אחד מוגדל של המשכנתא. מה זה בעצם משכנתא לסגירת חובות ?

מאת: דרור אטריאימון אישי12/01/191814 צפיות
עברתם פשיטת רגל וקיבלתם הפטר? עבר קצת זמן ואתם רוצים עכשיו לקחת משכנתא לסגירת חובות או משכנתא לקניית דירה? אתם כבר בטח מבינים שזה הולך להיות משימה מאוד קשה, היות והבנקים לא יכולים לסבול אנשים שעברו פשיטת רגל ולא מוכנים להסתכל עליהם בכלל.

מאת: דרור אטריאימון אישי01/01/191892 צפיות
אחד התהליכים המורכבים והקשים שניתן לעבור בחיים האלו זה ככל הנראה לעבור פשיטת רגל. הרוב חושבים שפשיטת רגל היא דבר שקורה רק לחברות גדולות, אבל האמת היא שזה בכלל לא נכון. הרבה פעמים גם אנשים פרטיים מגיעים לפשיטות רגל.

מאת: ירון שוראימון אישי05/06/173059 צפיות
האם אתם הולכים אחרי החלומות שלכם? ואיך למצוא את הייעוד המדויק עבורכם.

מאת: ירון שוראימון אישי31/03/172547 צפיות
איך תוכלו להרוויח יותר, מה הסיבות לכך שאתם לא מרוויחים את מה שאתם רוצים ואיך זה קשור לאהבה

מאת: ירון שוראימון אישי06/03/172644 צפיות
"המשימה" שהכי חשובה בחיים שלנו היא ללמוד לאהוב את עצמנו ללא תנאי.

מאת: דרור אטריאימון אישי19/02/172525 צפיות
אין על כך שום צל של ספק שלקיחת משכנתא איננה דומה להחלטה לקחת קורס פוטושופ. ייעוץ משכנתא היא עניין רציני מאוד מכיוון שרכישת נכס היא השקעה מאוד רצינית שמשנה את חייו של האדם. למרות שמדובר בהחלטה רצינית וחשובה, אין זה אומר שצריך להימנע מלעשות אותה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica