חפש מאמרים:
שלום אורח
21.06.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ב''ה-גשמים בחום הקיץ

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/20149106 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
גשמים בחום הקיץב''ה .המאמר מלוקט מתוך הספר שלי "חלום מבואה לציון"שמים בוהקות על השלום הנם משוחחות עלינו כשלכת הדמעות נוטפות בצלי העולםגשמים בחום הקיץ עלייך ציון ינדדו כמים בזה המקוםגשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המיםנוטפים במרחבי ציון הקדושה.השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרהשירת המים על תפיח עלשדותייך ציון אור במלאות שרייך היפיםשיר הארץ המאירים אפיים על שדותייךכמיםישיבו הצללים והמנגינותשל בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היוםכל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבוהשיריםלארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שבעתיים.גשמים בחום הקיץ מסעפים עלינו כרדודיםנודדים על ערפלי הזמניםחום בלהטי המים על רוח המדבריות חובשות ערפילים ומייסרות עולם . קול דודי הנה הוא בא ,בין ענבי השמים עיין צופה לאורחותייךבשירייך ציון היקרה .שמים נוטפותכמים בוהקות בחום היום דמעות בשירי אהבות רוקמות תשועות למאחזך ארץ מולדתירוח, רוח עת אשוח שמרי עלינו נאמנה לניחוח אשיר עת בלבנהעלייך ציון ייזלו פני הדמעות לשלום בך נוטפות המשאלות עת שחפצה אהבתי עמך יקרה הנוע בך לשוח איתך אהובהארץ שופעת ברכת שמים בך יקרה לנפש הומיה שומרת אחוזהעלייך תמתי רוח אהובתיכהד קולי על שירייךבך יפתיטיפות שמים מלטפות עלייך על כרמייך ינדדו המיםאשירה בך יישאו כפיים על נרותייך ירננו שבעתייםשפעת שמם על הרוח ישמעו כנרייך את זמירותייךנטיפי רוחעל גפנייך כמים ינהרו מעלייךשלחי לרוח בך שירייך על מצוקי ארץ הרבי משאלותייך דמעת שמים עלנאמנייך ייטנפו כמהלכיםרוח נעימה במסוריה על אורחותייך ציון תעלה לשור אשרייךגשמים רדודים יטנפו על בארות המים בשדות ארצך ארץ מולדת עורה ,עורה לשירה מלאו ארץ במלואה עלשירייה חיבוקו רוח בשירה ענפההניפו דגל בגאון הרוח על במותיה שירו אהבה לתת מענה לקול קוראשמרו מסוריה בדרך ענפה וענוגה תראה דמותה על צליליה יהמו בה השירים אהוביםעל בני ציון היקרים.בשחר יום הארץ גשמים ינדדו ברחבי ארץיארו לעולם את הזכות על עמך להתיישב באדמתך ציון , לא יזבדו בך זרים גבעות השוממים,רק בני אוהבייך ציון כולם ללא דופי בני עמך ישרי הלב יחבקו רוח בשירייך אהובה ,כל שירייך הםקסמייך השרויים בלבך ציון היקרהלא סוערה ולא סררה כי עם בר לבב שוכן מעונהלא לסער יתהלך ביערותייך ציון הקדושה על תורתך תאיר הרוח הנעימה על כל יושבי בה תנחילהשירה היא אהבה והשלום בתוך בני העם לחבוק ולחבור את העם בשמחת הדרורדור המור על שובך בואי כלה שובי אהובהעם בנייך ובנותייך צמאים ליראייך כמים על נהרותייך ציון יארו השירים במחלות הארץלאורח קדוש ונורא שמו האל הקדוש של בני ישראל והעולם כולו ,עורה בני עם להשיב את אל שמים אל הרחמים .על נהרותייך ציון . בפתח שערי התפילות דלתות המזבח נפתחותלמשרין בשירות הדרור ,גם ממרחקים נשמעיםהתדרים כצופנים מהלכים בתמימות מושעיםאל מזמור המעלות על ציון מבואה יקרה מדרשה מספרתעל נהרותייך ציון ושרה רוחה על המים בדמעה עםלדודי בשירת ארצי על דברי צדיקים נשאבים הרוחותלשור בדמעה על נהרות המים בציוןאלוהי זה אני ועמי חי עולם בשיר הלל נהללךבקול התפילה כמנחת ציון אל השלום אנו מרוממים רוחנוושרים אליך כבקשתנו על המים בארצנואנא אלוקים שלח ברכתך השלום עלינו ועל העולםוהורד עלינו מים רדודים כנטיפים רוח ימלאו שדותינו ואגמנולהשקותנו מים רבים . לך אלי תשוקתי ,לך מלכי תחנותיי ,לך אלוהי אשור מנגינתי ,לך אלי אספר תפילתי למעשי -יה קודשילך אלוקים שיר ציון על במות ארץ בצוהרי היום כמנחת ביכורים יראו שמים את הארץ לתפארת עולמה היוםאל מושיע אל קדוש ,אל ציון והעולםברוך שמך קדוש ונורא שמך בעולםברוך ה' אלוהי עולם וברוך שמו הקדוש בעולםברוכה תורתך הקדושה וברוכהציון היקרהכל תעצומות עולם הוא ברוך אלוקים עלינו יופיעבשירה יקרה על דמעה מושיע את עמה לחירותהתראה ארץ את זמירותיה מפריחה אור בכל רחביהמושבה .הרחיבו את החליצות ואהבה למשמרת ארץ אהובהלתת מענה לבני ארץ בדרך של אתנחתא נעימה ללא מרדפי הזמןמיקדו אתמוסריהרוח בלא סערות משוחשלא יחסר מאומה דלה לאם בציוןשלא יחסר מחסה לבני ציוןשלא יחסר דרכי מוסר במכורתנו היקרהלתת מקום במרחבי ציון לכולם ללא מקשות רוחציון זה הבית של עם ישראלציון אור בליבה של מולדתנו היקרה.איחדו עם הביאו בכורי שירים על מנחת השירה בצוהרי היוםסבו סובו בני עם והשיטו רוח ענפה בלא חנופהברוח של מחילה וסליחה לעמוד בארץ ציון פה במקום הזה עכשיו ולא אימתי לקרב את העםלאהבתו שחפצה בליבו השליכו מלבכם כל מחשה רעה וראו כי ציון היא המתנה המאירהשל עמנו ישראל לעד.זכות ציון עומדת במשמרתה תחת חסות שמים תגל הארץ בנדיבותיה לכל בני עמה ללא דופי .צור משאלהאלי אלי אל תעזבני ,כי חטאתי לך מלכי נכנס לשבר השלוםרחם עלי ניחומך היום בשיר השלום לאלוקים אדבר רוח מנפשי הומיההלך בשבי תומי למצוא את נחלתך למען חירותך ציון תמתי שליקומה ועורה בני עם לשירת השלוםאור תפילתכם היא אור עולםראו כי טובכם הוא מסרכם הטוב על ציון עולםצאו בנות ציון אל שדות הארץ בשירי ציוןשירו בנעימות רוח ובציניות רבה כי שדותינוצמאות לשירתכן הנעימה ,בנות ציון היקרותקולה של אימא ציון לא תשוב ריחקם קומו יקרותראו כמה אתן מבורכות ואתן יקרות לעין ציוןקומו בני ציון לתפילת מנחת השלום עורה בשירי המורבחצי היום תרעידו ארץ משירי המולדת ותפילתנו היקרות שיר של מעלות רוח נעימים עלנחלי המים מושעיםכולם מבורכים וברכים את בארות המים על שדותינו ניסוב קולנו בדמעהשירי אהבה נצורים בך ציון .מבואהשיר תפילה עד אל מעונה לדור נחמהעל ציון השלוםשובי אהבתי על תפילתי עם שבי אלוהייך ציון תמתיהנה אני בשיר אמורי אל עולם על אהבתיך ציון שלי אניאשוח עימדיימים מפרכים בי ומסעפים עלי בלהות חמים אני בשיר הגשמים לאבריך ציון תמתילעולם לא אסחר בך עוד יותר אהובתי שליציון תמתי השיר שלי זה התפילה שליאל מלא רחמים כולם שבים באמונים להיות ברחומיםעם השירים היוקדים רוח משיבים לתת מענה לקול קורא על הלחם שהוא יענהבשיר המענה לכולם אור וטוב במכורתנו לתת מקום לקול דורש לחירותו כי פה נמצא הכלשמחה גדולה וטובה אל כולם תבוא משמים על ציון השלום ארץ ארץ תבנה חומותיה משירי עם ועל השובה בשירה יקרה שמחה גדולה הגיעה על כולםעלי עיין יפה ונעימה לציון תמתי אדור תפילה בשירת התקווההשיבני -נא למחלות אהבתי על תורתך קדושה לבבי אנ י נושאתפילה עורי וישעי למענך ציון אשמור אמונתי לעם בר לבב אתתי התהלך שבי זולתיאם לאו הראה בך נפשי את צדקתי למה סערתי חובלתבי לסעור בי בלבבישובה רחומי על דברי תורת אל הביט מעוני ,אולי ייקח לי מעט צידה למשעולדרכי לנוע יחד טובתך עמי .חום בלהות במעגלי הימים על ימים חמים שורפים ומייבשים שדות כרמיםאויה לי באר חיי על באר לחי אקדם רוח לשיר אות יקרה משירה ענפהתמה ויראה לדור חלומה על ארץ פרייהאדמע בליל ואשיר תומי על יתומי אדבר אלוהייך ציוןמה לך אהובה ומה סערת יקרהעד ניקרת שמיםשובי תמתי עד ליבי אני בדמעתי על שירי עם אלוהיך מקדש שמיקולי שמעתי אלוהי על דברי בדדי ראיתי כלימת מחטאי שעווני כבשני ליתומי ובדדיאך לזו ידעתי כי לזו יסדתי בעמלי טובה לך ציון שלי עםאלוהי עולםבמה התקן והשליכה רעה מתוכך אמונה על יראתי התהלך שבי איתך ציון חמדתיעם אלוהי אראה את הבוגדים בך ואסלק חרבנם מתוכך אהובהאחבר שוח עד שיר הרוח לראותך אהובה מגוננת על כולם רוח נדודהיה לך אלוהי ממכון שבטך הצלנה נא מיד שנאתי וחרבוני אנא אלוהישירו שרוי בני עמי על ציון תמתי לשמור את החירות שזכתה בא עמיעל תבולן לסער השממה כי חבלה איומה עשתה עלינו המרה ונוראהשובה למהוות השירה והמוסרברוח נעימה להיות יחד פשוטים ושומריםאת ציון לכולם זה המקום הטוב ביותר עלינו עולם . אני תפילה על מעוני בשיר לאיש תם נפשי ופשוט ברוחי לעבוד אדמתי בשדות ארציכי אני זהעצמי הרוצהולראות שטובלזולתי כי ראיתי את מצוותי כמשורר בזמןעם רוחי ההומה לדמוע עד השמים למען החירות שלנו בציוןלזו ארדפך שלום וארפד אותךבשירים צומרים מחברים נותנים פתחי שלום ואהבה על כולם ללא דופיזו הארץ שלי ,זו ציון תמתי שלי ,זו החירות שלי ,זה עולמי שלי ,זה העולם שלי .קול קורא אל השלום בואך לבני עם השלום ברך אותנו לשלום אלוקיםשאל מאיתנו תפילתנו למשאלתנו טובה עימנושלח עלינו ברכתך השלום מהרה עלינושיר תפילה לך אלוקים על ציון רוחי בוכייה למענך חירותינפשי הומיה איתך מולדתי היקרהבדומיה אשיר תפילתך שבי השלום בך עמישמעו נא בני עם עולם עתלשיר אהבתכם שלום עםציון אל השולםראו אתחזונה אל מעונה דברה רוח למשיבה נפש אהבתה עימה השיבו תפילה של ברכה לשלום עולם בני עולם יקריםאשיר תפילתי בך אהובתי לשמור אותך למאהובתישיר דמעה לכבודך מולדת יקרה לבני עם שוחר שלום בארץ קטנה ויפהעד ירושלים תשמע רוחה את כינורי המנגינה שבך אהובהוהייתי בשבייך תמיד על חזונך אתהלך בך למצוא את נחלתך לטוב עמך ישראלהבן יקר לך אלוקים אנא אלוקים גדולתך מרובה עלינו קדושהאנא ה' מלוך עלינו רחמך טובה ושלחברכתך עלינו השלוםשמע צעקתנו ממעונך ותיפול תחנתנו לפניך ותהיה סליחתנו נקייה לפניךראיתי בך את משאלותיי לשאול עלייךהשלוםבאו נא בני עולם לברך את השלום עלינו הלוםנר לא יכבה מאהבה שבך ציון לעמך ישראל היקרהבוא שלום בוא השלום עלינו מהרה אמור שלום פתחו שערים על אהבתכם ורונו אל השלוםכמים תפריח אהבתנו רוח לאהבה עלינו השלוםרחום וחנון אתה אלי ,קדמה תפילתי אליך אלוקיםאנא תשלח שפעתך היום על מבקשי חסדך לאהבה ולשלוםאלוקים שמור נא בניך ובנותיך היקרים ובני חוסים לשלום הדוריםאחזה דמעתי ליום של שערי השלום על צומי אתענה לעת מוצא בה יבוא השלוםאשיר שמחתי על נירייך ציון בקול רינה אשירה דמעה על התקווה בא הדרורסערתי כסירתך בי אהובתי ציון ,לךאדור תפילתי עד שמים למאוהבתי איתך יפתיקולי שמעתי אלוהי אמרי פי האזנת לי אלוקיםעל ציון שבעה נפשי בשבי אהבתי לתור משלים רבים כמים המועלי מנחלי עידניך מלכידמעתי יראתילך על חזוני נאמתי עימך אלוהיציון תמתי הנה לך אהובתי דברי לבי לשמוראורחייך על שובייך לבני מולדתך האירי נירייך.תהלל רוחך את השירה שבלבךורוח תדמע על הזמירה מעל כנפי תפילתך לשומרך בדרך מכל צרהאהיה בתקווה מאירה שאיפה לאחדותה של מולדתך ותביע משאלתךלך ולכל צורכי בה דבר שלח לחמך על פני המים לראות כי דרכך הישרה מאירה עיניים לכלעובר רוח נאמנה שאלתך גם אם הקשתה עליו במסירות לבך אזיתילך לבית אלוהייך והכל יודעין שאין מרמה בפיך לזה יראתך תגיע עד שמים ורוחך כהד עד יה אדור מרום על ציון ראיתי עולםנר השלום מאיר על העולםבואי שלום עלינו מהרהברך אותנו ה' קדוש שמךברך עלינו אל שלום ציון והעולםנר ציון לא יכבה לעולםציון ציון פתחי שערייך עלי ועל בני עמך ציוןנדדתי על משכנותייך חיישוררתי דברי נפשי עלייך תמתיירושלים השלום השירה שלי תשאלך לשלום בך ובעמך היוםתרתי משלים רבים כגדרות רוח סביבותייך הפקדתי שומריםבת שמים רוחמה דברי אלוהייך עלי שבחידמעותיי כסער נעורי נטפו מור לאלוהייך על חיימאהבת רועים , עוד חלונו יפקע חלונות רקיעיםעל קדושוטהורים מתגשמים המשייכים אמונתך על ציון מאירה את דגלי הארץ בשירישמורת ליבך נואמתך לתורתך הקדושה שירי אהבה נצורים בך ציון . שיר המעלות אליך אלוקים אל השלום , ירושלים ירושלים ברכי את בנייך מקול מבקשייך את השלום תשאבי מאהבות המסרים לשלום אבנייך פרסי עלינו שלמותייך למשמרת הזמן פתחי שערייך לקול קורא בשיר אזמור אל שמים היום .שירבדמעה על שדותנו נפיח מאורה עוד ניקצור יבולנו בשמחה רבה אל תפילה לא נשוב ריקם מעל דמעתנו רוח שמים תעטפנו כוח על המיםכיוונו משאלתכם כי יבשה שדותנו ואין כרם בלא דמעה באו רדודים בשפעת הרוח ורדו עלינו מים בטללי שמים ימלאו את נהרותנו מהרה, רדו ובואו טללים כמצננים לאדמתנו . בואו ,בואו- נא עננים רדודים ונעימיםלהרטיבעלינו טללי מים לשדות הכרמים, מנגינות הרוח אל ההרים, מנשבותהדמעות ונוטפות כמים אל מראותהנחלים . קול לשרי בתפילתי דומעת נפשי אל המים בטללי רצון שיבואו לברכה אלינוישראל,אהוב לבי, אהובת רוחי, שלחו אהבתכם מקול נחמתכם לשלום חברכם,השיר תפילה על השלום דמעתי בך ציוןכרוח סערתי על המים נדדתי למאוהבתי נוטפת רוחי ודמעתי לשלום בך מולדתישירו ,שירו אל השלום רונו והפיחו רוח ענפה ואוהבה וחובקת לשירת הדרור בכל מקום היום כתבה של תפילה,זלעפות וסופות חום מתרוצצות בעולם. גשמים חמים בלא זמנים .מזג אויר של העולם אינו יציב ומטעטע את השוממה, גלי חום וגשמים רדודים מפוזרים ברחבי תבל, חום מטיש וצורב בנשמה , שרבים על בהרת עולם נודדת ומייבשת ומבלבלת את השוממה,מגילת הגשמים שלי רוצה לספר לעולם מה אני חושב על מסנוורת השוממה מגילתי מבקשת ממני לכתוב לעולם שירים ומאמרות בכדי לעזור ולהפיח לבני האדם הסתכלות אחרת על מצב האקלים בכל העולם, אנוכי משורר שירים של עמקים לבני האדם להפיח את רוחם בהבנת הכתבים שלי בכדי שנעימות לבם ידברו אל האל המרומים ותפילתם תעלה לה" אלוקינו שישמור את העולם וירחיק את גחלי השמש הקודרת בכל העולם ויעשה עימנו חסד התמיד לתקן את המעובת בשוממה הגדולה והוא ינחה ויוליך את העולם למראות הטובות והיפות כי בכל בני האדם בצל האלוקים יש יראה ויש סמל לשלום וכל הטוב נמצא בתוכם ,רק צריך הסתקלות אחרת למצב ולהבין שטבעו של העולם הוא בשמו הקדוש של האל האלוקים ה" הוא שמו ישתבך לעולמים במלכותו הוא יגן על כל בני העולם החוסים אליו, עלנהרות ציון ישראל ירושלים ,ירושלים שימרי את בניך בנווה עולמך ירושלים הבנוייה חומתייך לשלום זומרת הנביאה אשיר אליך ירושלים שיר לאהובי קול דודי יבוא לעזרי, על נהרותייך ישראל היקרה מלאי אגמייך מנחליך השמים עליך ציון מגילת הכתובה לבנייך השמורה עיין לציון הומיה שיר במעלות לך ירושלים בשרי ציון הישרה לבנייך יעמדו חומתייך על ישרים וחסודים שלום מעמדייך , על נהרות נחלייך ירבו השמים אבוקים צוננים מאדוניך הוא האלוקים יושב ממעל ערפילים משמי השמים , אל הרחמים אל הרחמים לך תפילתי נודרת יושרי ומייחלת מעלותיי את אהבתי לך אלוקים ,התעוררי ,התעוררי נפשי קומי עורי לציון דברי, שיר תפילתי לאל מרומי קול נדרי לך אלוקים, דמעותיי בוהקות על נפשי ככלות עולמי לשורר נצתוותי אליך השלום, אלוהי ואלוהי אבותי תפילתי דומעת על בהרת החום המהלטת והורסת את אדמת השוממה ,אלי אלי קול קורא לך מלכי בשיר ישמור ארציעת אזמור בשיר המור לך מולדת תפילת הדוררוח רוח על ציון תהילות אשמור חי עמי בתומםלבלתי תיסוג אהבת הדורשמעי אהובה את המנגינה ממעמקי אני נושא דמעה אל השלוםעל דמעותיי בשיר ליבבתיני עטפיני אהבתך על נדודיציון ציון כדמותך לא ראיתי מעולםבשיר אהובי אהובי על דמעתי אני תפילה עת השירהאולי כבר יבוא בך ציון ואשיר לתומי את אהבתיעלייך ארץ ארץ לא ראיתי כדמותך מעולם לאחרתארץ שלי אני לך הישראלי שעוד השיר בלבי דמעה לשלום מכורתיעוד יבוא השלום בך לאמור אולי כבר השלום הנה הוא פה שיר שומר חרש תפילה על מפתחי הדרך המנגינה שלי מספרתכן זו הדרך ואין עוד דרך רק בציון הדרךתמיד הייתי לי הדרךציון תמתי על נפש הומי בדרך זו אדדם לשיר בדומילחירותי עד אל אלוהייך ציוןאור תפארת בך המולדת זו ציון ואין אחרתישראל לעד בתוכך ציון הדרך הנה עוד יבואיום הדרורעל שירתי דמעתי משלהבת בי כמו רוח אהבתי אותך ארציאני שר לך ארץ ארץ בדמותך נפלאה זו הדרך לשיר פה המולדתאשירה אלוהי אל חיי פה במקומי הטוב אייחל בלבי את השלום בשיר ציון תמתי שלי את דמעתי נשאתי על כפיי בשובי אלייךאהובתיאהובתי ציון שלי על רוח מזמורי אזמור לך את מנגינתימלבי יותר מדרשתי כי אהבתי אליך היא המנגינה השוכנת בקול השתיקה במצולת מעמקישיר אשמור לך מקום על מפתחי הדרך אשור תפילתילמעיינה של מחולת השירה על הדרך השיבההפלא נפלאות כנס מאירות בשדות הארץ פורחות השקדיותשיר נושא רוח בשתיקה על הדממה מחרשת המנגינה את אהבתהלמלואה בנעימה היוקדת את דמותה לאהבה של עולםרוח מלטפת ,רוח שומרת בשתיקה את החלום מפריחהיפה בדמותה ונושאת הילתה לאהבתה כמו הלבנה שמאירהבלילות הפנינהאת הדרך היא מפנה כמו הנפלאההזאת לעולם תעמוד לשיר ציון תמתיאהובה את השיר שלי בעולם.קומה ועורה לשירת המכורה במחולות אהבה לנוע בצלי הדממהכמוצא השלום לדור בה את החלוםמחזה השיר ישמור שיר ישמור את האור הישמר לעולמנו את אהבתנובטח באלעם השיר מי פי אלישראל עם נושע באל עם ציון נשירה יחד עד החלוםשמובאתו מחסם עולםאני שר בדרך את חלומי הנודדזה האיש הישראלי שלא עוד בודד בחזונו השואגכנער סובב לו בשדותייך ציון אהובתיציון תמתי את חלומי הראיתי כמובאה יקרה לעמישלום עלייך ארץ נהדרת עוד הדרך לאחדותך יפה כערךעל שמך העטרת כמגן עלינו הדרך על זו הדרך שוררתי אל השלום איתך מכורתי. המנגינות שעושות טוב לכולם. מחרוזת שיר ישמורהילכת בשדות ארצי לשיר ישמור אותך תמתיישבתי בדדי שם לבדי על בארי שקדתי את שיריעל ענפי הרוח חגרתי דמעותיי לאהבה כענבי אשכוליתךסיפרתי בשירי את חלומי למובאתי השלוםנדדתי בצירותיי על מבצרי רוחי ומשוטי רוחסבבוני להטות לבבי למשברי גלי ועני המו דמעהמעל פני נטפו בי השירים המלטפיםלהרגיעני מסער עיצבוני אלוהי בך חסיתי עליון שמים שומרני אלי בעולמיוהסב עימי להיות עם אהבתי בשלום דרכיאויה לי נפשי מרוח משברי ורוחי צמאה למים להשקותני למרגיעי ורחשי הצלילים חבלוני בשירים שעלו ממעמקי כמו רוח המנשבת מעלי ללגום מהמים של בארות שדותייך ציוןראיתי את פני סמוקות מדמעה ואהבתה עלי העלמה הנדודהסערת רוח כשלכת המים עטפוני והרהיבוני וכל רגשותיי הלבישוני לשורר אהבתי בדרך הילוכי בשדות ארצירוח אצילה כבשני ורגשני להרגיש ניגר ועסיסכמו רוח אל השיר שלישפעה אהבתי במוצא תפילתי וענפה שירתי מעלי ודמותימצאני בשבי עולמי לדור את אוצרותיי לחומותייך ציון שלי אני שר מנגינה כמו התפילה לראותך אהבה בלבי שמורהכמעט על בדדי בצלילי הפעמונים מחריש ומסמיק עם כינורילראות את אגמי שופע מנחלי המים היורדיםשאלתי ודברתי שרתי שפתי רוחי על גני שדות ארציוהנה פרחה עלי הרוח ואגמי מתמלא מדמעותיי שאינני יכול לשאת בשירי וכמעט רגלי דעכו מקהת המדבריםשירים הומים ברוח הדמדומים שואבים אותי לשורר לאהבתי שלי ודמעותיי מלטפות אותילחבק את עלמתי שהרי היא עימי ונחשבת לי שהיא איננה עימישאלתי במשאלות כוחי אעיין אני ואייכן עלמתי והרי עלמתיהיא עימי ואני מהלך בתומי בשדות ארצי לתור את אהבתי ודמעותיי נוטפות מעלי לסער בי ורגשותיי מבלעות אותילבקש את אהבתי שדומה לאימי .אויה לנער שאיננו נער ודמותו סובבת בושמרתי אוצרותיי בלבי עולם והילכתי לגושש אחר צעדי אולי אמצאאת אגמי לרחץ בו לכבודך אהובתיאלוהי השירה לך עת חיי בדרך הבינותי את אשר יעצתני עולםואולם אינני בשלמותי ורוחי נושאת את אהבתי לרעות בגניאת צאני עם עלמתי והשקיתני אהבתה לדור את חלומי עימהמנגינת המים בשתיקת הצלילים שרה לאהבה ולשלום ארץ עולםדמעה השירה כמים עם הדממה ושלגים הפריחהכרדודיםלנטוף בארץ השיבהצמרות רוח מצמררות שוח לחבק ולאהוב לראות את הכל כאור על הדורלגעת ברוחלגעת בדמעה לאהבהלגעת בשירה אל השלוםלנוע בצלי הדממה כמו אור הלבנהלראות את אימא היקרה יותר מדמותהלראות את אבאהיקר מכולםלשמור את החוויה בעולם בדרך אהבה . כל המסרים הטבועים באדם המה המלאכים בדרכים שיוקדים את אורחות דרכובציוןהשלום ובעולם ,תשכון בליבנו המנגינה שלנו עם אלוקינו נהלך בתומנו שגם אם אנחנו כאובים אז אנו אוהבים ומייסדים מהלכים שבויים מנפשנו אנו התמימיםובלבנו אנו שומרים את חלומנואנו מיישמים בפולחנו תשבע נפשנו להטיב עלינו מדרך המרהיבהלנו אור בעמדתנו ,כל רגשותינו המה תשוקתנו להיות בשמחתנו במקום הזה ציון ישראל עולם ,זהו "אהבתיך עולם"ערכים מאירים לדרךבדרך מסורייך ארץ ארכוש אמונה במאור הדרשה ,אשים אהבתי נורא בליבי בלשכות חוקותייך ציון .האיר ליבי את רוח לכבודךארץ ללמודמסוריך אשר נכספים לי בעולם ,אשמר את כבודם של משכיניהארץ לאורחותייך ציון ,ידע, חירות ,חופש, אימון, קשר למסורי,יראה ,נחישותבפועלה לסביבה הכוללת היא יוצרת באנו את התקווההנפלאהואהבת לרעך כמוךויראת מאלוקיך,ועשית מלאכתך שבי מולדתך,ושמרת כבודך לתת למקומך דבר מה טוב אחד מליבך,ולא שמת מכשול לחברך בדרךואהבת, והאמנת כי ציון היא מקום שובך,וחזקת דברי מוסרה לכבודה של הארץושמרת כבודך לתת למקומך דבר מה טוב אחד מליבך,ואהבת, והאמנת כי ציון היא מקום שובך,וברכת את ה' אלוקיך בטוב הזה, כי נחלה היא הארץ הזו לך.וברכת טובך בלבך על הלחם והמים ועל הנחלה הטובה של מחסה ארצנו ציון ישראלוהגיתי ליום פירקה קטנה מפרקי אבות לדור במוסרי אבותינוושרת כל יום שיר הודיה מודה ותודה לאל בארץ ישראלוברכת את ה' אלוקיך בטוב הזה, כי נחלה היא הארץ הזו לך.וראית בשביך ציון את שובך להיום לתהילתך בואך החלום לשמור בכל לבבך את מסורי ארצך היקרה .וכבוד ומורה עד השמים להם ייסדו עליה חוקת הארץ למוסרה לשמור בצילה את התקווה השמורה בליבה של ציון .יש לנו ארץ יפה ישראל בליבה של ציון היקרה והטובה על כולם בעולם. אמנה לציון.אמנה של ציון היא מחזה של תקומה חדשה אשר רוחה מבטא את כבודו של העם היהודי במולדתי ישראל.אמנה זו היא חזות חדשה אשר תיצור מגמות והשקפות מתחדשות על התקווה המאירה על ציון והעולםמשמעות האמנה הזו היא חוקת חזקת הארץ על אורחות ציון הבונה את גדרותיה וממנה בתוכה את דרך הליכתה המקשרת את פלגי העם לדרך אחת המובילה לחירותה של ציון על פני העולם ונותנת מקום טוב לכולם ע"ד הכשרת מסורי הדרך בדרכי הציונות המחדשת את פני ציון. אשוח טובי עם אלוהי נפשי בי על המושבה , הרצון המתגבר בסערה כי לשמור עליה תמיד ,ההיכלות היומיות של אורחות ציון היא תעצומות ארץ ישראל היקרה והכיחשוב שלכולם יהיה טוב בנחמת המולדת הזולעשות טוב לכולם כמה שיותר ,לראות את החירות מנצחת את הגלות המרה.לראות את אהבה על פני כולם.להדיח שנאה ולהרחיקה מתוכנו לשממה האיומה .לתת מקום מאיר על כוללם ללא בחירה .לתת את חופש הביטוי בשפה יפה ומורישה אהבה ושלוםלתת את הכל לציון כי האור שבלינו לדורי הדורות.כל העולם הוא סביב ציון ואנחנו בתוכו .כמה אור יש בליבנו וניסוב יחד את היתרוןכל ישראל ערבים זה לזה .קול הנשמה תהלליה הללויה .כולם אהובים ומסורים לסליחה ומחילהכל נדרי הרוח הם אהבה וחירות עולם לנו עכשיו במקום הזב ולא אתמול שהוזה כלינו דרך ניקוםאז בואו ורונו קומו למשאלות עם ושירו הלל בקול עז ומורם לבקש תחנונים לפני בוראנו שייתן לנו זכות לבחירה נבונה לסליחה ולמחילה לאהבה ולשלום לאמת ולצדק לטוב ולחסד ולצדקה שיש לנו בעולם .קול הנשמה תהלל יה הללויהבארצנו לא יחסר דבר לאדם וברוח מסורייך ציון תבנה אורחותייך על כולם כאשר התקווה מבהירה עלינו את מסבייך לדור ולחפץ את שירייך והלכותייך למוצאנו השלום נלך בתוכך בחירותך ובגאווה לאומי הנוטעת בשבילי הארץ את חמודייך וממסרייך כאשר שוכנת בך נאומךבבנייך כמפעל אוצרותייך ציון היקרה. "שמך יובל עלייך ציון תמתי ישראליארץ השיבה" עודנה שובה עמי אלוהייך ציון " יש בה מקום לכולם וברכתה שופעת כמים עלינו.שנצליח לתת מענה לכל אדם בלא השפלה ובלא אפליה. המקום הזה ופה המקום ולא אחר השייך לכל בני עם ישראלהנאמנים לארצם ומתהלכים בה ביושר לבב ובכוונת אמת לבנות את נחלתם בארצם.מסקנותיי: שהדרך היא להיות חלוצים ומאמינים בחזות הארץ (חיזוק הציונות והערכים של אורחות ציוןמולדתנו: איחוד , דרך ארץ , מוסר, יראה וכבוד לזולת ),לזה נאמר לא ימין ולא שמאל רק לאיחוד העםגם היום וגם אתמול ובודאי שמחר נדאג לכולם.ה-ידעת:ה-שמעת: ה-ראית:ה-שמרתה:ה-נשאת :ה-עשית הינקת: מוסר ודרך ארץ משכינים למולדת את הערכים המייסדים את הדרך .ללמוד ולעשות לראות את הדור במאוד מאד וכלות את התחבולות המריעות ויוצרות מרירות .והנפת רוח מסורי ארצך ויקידת וייחדת דרך למען אורחות המולדת .המנגינה שלי מספרת את מסריהוהדרת פני זקן ויראת מאלוקיך ואהבת לרעך כמוךודרשת ללמוד את חוקת מוסר הארץ ושקדת ברוח אימךולמדת דברי מורי אביך ליראתך בה התהלכת ברוח נוחהונעימה וטוב לזולתך היית בזו הדרך השיבה הביתהלשמור את אהבתך בליבךוביושר אורחות ארץ תחזהתודה למולדת המאירה לנו את הדרך .יש לנו ארץ נהדרת ואין דומה לה בעולם ישראל לציון עולם. בואי ארצילשיר שלוםמולדתי על הארץ הבאתי ביכורים על דברי הרוח כמו שחר חדש פוקע לעולם. שחר חדש בפתח הגיע לעולם-(התקופה החדשה שוחרת הילה לאהבה ושלום)שחר לאור הדרור על פני ציון היקרה -(דור השיבה שיר הודיה למנצח אל השמים)שחרהמבקש תפילה ושירה לשלום המנגינה עלינו מאירה-(משאלה התקווה)שחר של תשובה אהובה על פני העולם ,(להיות בני אדם פשוטים ויראים ונאמנים,חלוצים)שחר יוקד את עקידת הרוח על בני האדם-(לעורר את השירה של ציון על פני הארץ,קידה לאל )שבי הזמן היא עקידת הרוח היקרה ביותר בעולם-(לשדר אהבה ושלום על פני האדם ביושר לבב תנחני צדקתך אלוקי)עורי ,עורי נפש נדיבה לשירייך ציון תיכון התפילה לאל השמיםמי ייתן ואור עלייך ציון לשלום בך אהובה עורה לשירת ציון במקהלות השירות במרחבי ארץ היום ציון אהבתיך עולםברך אותנו ה' אלוקינו לשלום אמ,ן אל תירא ישראל אל תירא ישראל מאת אבינועם .שכל הזכויות שמורות
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/153002 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/152460 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/151921 צפיות
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצי יהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומי על הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון דרך ארץ יפה וכבוד לבני עמך ישראל

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/143466 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/144531 צפיות
איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/146907 צפיות
ב''ה על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושי בהשמדת עמינו על חרפתם הביאו יגון והאיבה קשה מנשוא דמעה .

מאת: אבינועםשירה08/04/146083 צפיות
ב''ה. https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE המנגינה "עם ודגל לציון ". בוקר בוקר שרים לך ארץ - ארץ , ארץ לעולם לא אחרת עם ודגל עומדים משמרת - איתך , מולדת- התקווה שומרת יום חדש , זורח לדרך - על ציון, מולדת שומרת את, השיר ,בלב יוקדת - הדמעה, שלא נגמרת אשירה תפילה נפשי הומיה - על כבודך, עומדים דומיה אשיר תפילה, אל מעונה - אשירה דמעה , איתך אהובה נפש , נפש , עת זומרת - בך , ציון ארץ מאוחדת אשיר שלום איתך מולדת , - עם ודגל הרוח לא נשברת בך, ציון ,השירה זוהרת - עד ירושלים שומרת

מאמרים נוספים בנושא מדעי החברה - כללי

מאת: אדיר בנימינימדעי החברה - כללי25/06/231523 צפיות
עושר אינטלקטואלי, רוחני, ידע בלתי מוחשי, לא בא לידי ביטוי בשום דבר בעל ערך חומרני.

מאת: מאיר סוויסה מדעי החברה - כללי07/01/162720 צפיות
הובלות בנהריה כולנו זקוקים לחברת הובלות בנהריהמקצועית ואמינה על מנת לעבור דירה, לשנע מטענים שונים ולהוביל חפצים ממקום למקום. חברת הובלות בנהריה מספקת מעטפת שירותים רחבה הכוללת בין היתר הובלת דירות, הובלה עם מנוף לפינוי חפצים גדולים מקומה גבוהה ודירות גג, הובלת מטענים בעיר וברחבי הארץ וכן שירותי אריזה, פריקה ואחסון. חשוב לבחור חברה אמינה ובעלת מוניטין טוב בענף, מומלץ לחתום על חוזה מסודר הכולל פירוט העבודה, עלות, ביטוחים ואחריות.

מאת: משב מחקר יישומי בע"ממדעי החברה - כללי03/05/132823 צפיות
במאמרים הקודמים התייחסנו לגיבוש מטרות והגדרת תחומים ולחיבור נכון של שאלות (פריטים) במאמר זה נתייחס למבנה הכלי (השאלון).

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי31/01/132280 צפיות
אני רוצה להקדיש את מחרוזת שחיברתי "עד הדרך" לכבודו של איש יקר נאמן ללב עם ישראל חוזה המדינה תאודור בנימין זאב הרצל "עד הדרך" לעד הדרך בך ציון -לאיש חזון היה חלום עת אשובה על נרי, אשירה עלייך ציון שבי השירה בין שבילי הדרך איתך מולדת -עלי עטרת לאיש הדרך

מאת: מאירה וייסמדעי החברה - כללי25/12/129003 צפיות
מצגים של "אומנות" ו- "מדע" באבחון רפואי יכולים להיחשב כמערכות משלימות ודיסקורסיביות המשמשות רופאים על מנת לתת לגיטימימציה למניפולוציה שהם עושים באמצעות הכח המקצועי שלהם. מאמר זה בוחן את התיעוד הרפואי כהקשר ליחסי הגומלין של שני מצגים אלו.

מאת: יאיר זמדעי החברה - כללי11/10/129504 צפיות
ההבדל בין מקדונלד'ס למסעדת גורמה אינו מסתכם רק באוכל עצמו - תאורה ומוזיקה שונות, ואולי גם מערכת הגברה מאיכות שונה - כל אלו יוצרים אווירה מסוג אחר. אם האווירה במקום מעודדת את הסועדים לאכול מהר יותר, היא עלולה לגרום להם לאכול יותר מדי - ו"מצד שני", אווירה נינוחה תגרום להם לשהות זמן רב ויתכן שהם יזמינו קינוח לא מתוכנן.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי03/10/129231 צפיות
ב"ה התחלה חדשה היא השאיפה הטובה אל התקווה זהו מאמר ציוני אך רוחני הוא ומטרתו שלום לא יחסר דבר בך ציון היקרה בואו עם יקר להתאחד יחד וביחד להתמזגות הרוחות להיות בר לבב ולא ניתן יותר לשוממה להכותנו. הבה הבה בני עם לשירה, צהלה הרוח, בטחה בבניה. היא מאירה עלינו ציון היקרה. לא למלחמה ולא לשנאה פנינו, כי אם לחירות זכות בני ציון, נפש היהודי השייכת למולדתה ולא לשוממה . ידוע שעם ישראל הוא עם טוב ובר לבב הנחלץ לעזרת כל בעיה בעולם ,עם שרוצה שלום ,עם שדואג לבניו ,,,בכבוד :חיברתי לך שיר מולדת

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica