חפש מאמרים:
שלום אורח
30.06.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרשת השבוע כי תשא | מעלת הצדקה

מאת: ברסלב מאיררוחניות - כללי04/03/2015779 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א,

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע כי תשא,

פדיון נפש ומעלת הצדקה לכבוד... אחדשה"ט !

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (שמות ל,יב) "כי תשא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו" (ושם טז) "לכפר על נפשותיכם",

ובשניהם פירש רבינו סעדיה גאון שהוא פדיון נפש.

והנה כתיב (משלי י-ב, יא-ד) צדקה תציל ממות, וכתיב (איוב לג-כח) פדה נפשי מעבור בשחת.

וכתיב (שם ב-ד) ויען השטן את ה' ויאמר: עור בעד עור, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו. כי בודאי מי שנמצא במצב קשה, ובפרט במצב של סכנה ופיקוח נפש – מוכן לתת הכל כדי להציל את נפשו. כולל כל רכושו.

צדקה מכפרת וכתיב (משלי יג-ח) כופר נפש איש - עשרו. וכתיב (דניאל ד-כד) וחטאיך בצדקה פרוק.

וכתיב (משלי כא-כא) רודף צדקה וחסד ימצא חיים. ואמרו חז"ל (ראש השנה טז:) שצדקה מקרעת גזר דינו של אדם.

וכן מזכירים בתפילת ימים הנוראים "ותשובה ותפילה וצדקה" מעבירים את רוע הגזירה, וכן הוא בחז"ל (ירושלמי תענית פ"ב ה"א) ג' דברים מבטלין גזירה קשה, תפילה צדקה ותשובה.

ואמרו (ב"ב ט.) בזמן שבית המקדש קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו, עכשיו שאין בית המקדש קיים, אם עושים צדקה - מוטב...

צדקה מצילה מ... ואמרו (שם ב"ב י.) עשרה דברים נבראו בעולם, מיתה קשה מכולם, וצדקה מצלת מן המיתה. ואמרו (תנא דבי אליהו, י) אין לך סם חיים למלאך המות, אלא מידת הצדקה בלבד. ואמרו (תנא דבי אליהו זוטא, א) גדולה צדקה שמצלת את האדם מדרך המיתה. ומארכת ימיו ושנותיו של אדם. ואמרו (במדרש שוחר טוב, משלי, י) שצדקה מצילה מדינה של גיהנום, ומצלת ממיתה משונה.

ואיתא בזוהר הקדוש (ח"ג, דף קיא.) שצדקה אילנא דחיי הוא.

ואמרו חכמינו ז"ל (פסחים ח.) האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני - הרי זה צדיק גמור !

לא רק מועילה ה- צדקה ביהדות, גם היא מועילה ומכפרת אפילו לגויים ! כמ"ש (ב"ב י:) כשם שהחטאת מכפרת על ישראל, כך צדקה מכפרת על עכו"ם.

עוד על מעלת הצדקה ואמרו (שמו"ר לא-ב) שבעל היכולת הקב"ה, מנסהו את הדם אם תהא ידו פתוחה לתת, ואם עמד בנסיונו, ועושה צדקות - הרי הוא אוכל (ונהנה מ) ממונו בעוה"ז, והקרן – קיימת לו לעוה"ב, והקב"ה מצילו מדינו של גיהנום.

ואמרו (דב"ר ה-ב) הקרבנות לא היו קריבין ומכפרים אלא בפני הבית בזמן שביהמ"ק הי' קיים, אבל הצדקה נוהגת בפני הבית ושלא בפני הבית, ומכפרין בין בשוגג בין במזיד.

ואמרו (מדרש זוטא שה"ש א) גדול כח הצדקה, שכל מעשיו של משה לא נשתבחו אלא על הצדקה וכו', וכן מלכת שבא כשראתה גדולתו של שלמה המלך לא שבחהו אלא על הצדקה, וכל דור שיש בו צדקה וגמילות חסדים אף שכל מעשיהם רשעים, אין גזר דינם לאבד, שהרי מיכה עשה ע"ז, ורצו מלאכי השרת לדחפו, אמר להם הקב"ה הניחו לו שפתו מצויה לעוברי דרכים.

ועוד אמרו (שם) כשחטאו ישראל לא היה ביניהם ובין הסדומים אלא צדקה, ולא עמד לישראל בימי המן אלא צדקה שהיו עושים, ואמרו (פרקי דרבי אליעזר פל"ג) מכח צדקה, מתים עתידים לחיות, ואכן מכוח הצדקה גם הציבור כיחיד, ניצולים נפדים ונושעים, וכמ"ש (שבת קלט.) אין ירושלים נפדית אלא בצדקה,

ואמרו (ויק"ר כז-א) הצדקה כובשת את הפורענות שלא תבוא לעולם ואמרו (דב"ר ה,ו) אם שמרתם הצדקה והדין, מיד אני גואל אתכם גאולה שלימה [ואם זה לא קורה, משתמע שיש כאן בעיה עם הנושא!!]. ואמרו (שה"ש זוטא א) כל הנותן צדקה לא לעצמו בלבד הוא מיטיב אלא לכל הבריות מסוף העולם עד סופו.

הרי ברור מעל כל ספק שהצדקה כוחה רב לכפר על הנפש ולפדות אותו, וממתקת הדינים ומושיע ונותנת ומוסיפה ברכה לאדם.

ויהי רצון שנזכה להפנים הדברים ולקיימם בשלימות ולתת משאת יד בפרט ללומדי התורה הק' שהם עניים הגונים וישרים (וצריך הרבה תפילה לזכות בעניים הגונים כדי שמעשה הצדקה יעשה פעולות טובות כרצון השם) !

בברכת התורה ולומדיה

חסידי ברסלב - ישיבת "ברסלב מאיר"


 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/171060 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/17840 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/17898 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/161248 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/161083 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161728 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/161087 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא רוחניות - כללי

מאת: בתיה כץרוחניות - כללי12/11/19581 צפיות
בעת שהספינה היקרה בעולם טבעה בים, לא היה בכוחו של שום כסף שבעולם להציל חיי אדם. עשירים לא קבלו יחס מועדף. עשירים ועניים פלסו דרכם יחד, ונדחפו יחד לסירות ההצלה ללא הבחנה.

מאת: בתיה כץרוחניות - כללי29/04/1989606 צפיות
כתיבת ספר תורה הינה מצווה נעלה וחשובה עד מאד, מצווה זו הינה מצוות עשה מהתורה, האחרונה במניין תרי''ג המצוות. מי שזוכה לקיים את המצווה הזו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבל את התורה בהר סיני.

מאת: עופר שלורוחניות - כללי02/10/181629 צפיות
ספרי חומש

מאת: רוני הכהןרוחניות - כללי01/07/18976 צפיות
כולם מחפשים אחר הכוונה, והדת היא כבר לא הכלי היחיד אשר זמין על מנת להגיע אל איזון הנפש מלבד רפואה.

מאת: SEOMANרוחניות - כללי22/01/18903 צפיות
אם תמיד רציתם לדעת איך לאזן את הגוף בקלות ולהתחיל להכניס יותר שפע אל חייכם, הרי כי עכשיו גם אתם תוכלו לעשות זאת בעצמכם. כל שעליכם לעשות זה לאמץ לכם את אחת מהשיטות עתיקות היומין אשר הגיעו אלינו היישר מן המזרח. על מנת שאנרגיית הצ'י תוכלו לזרום בחייכם, תוכלו להתחיל ולהתאמן בטאי צ'י, צ'י קונג, סו ג'וק ,מדיטציות, רייקי, הילינג, יוגה ושיטות נוספות. היום נדבר על הדרכים האפקטיביות ביותר לריפוי הגוף והנפש אשר יתחילו לגרום לכם להרגיש שינוי משמעותי בחייכם ולאורך זמן.

מאת: דוד דרומררוחניות - כללי14/08/161541 צפיות
הכותל המערבי (בקיצור: הכותל) הוא אחד מארבעת קירות התמך המקיפים את הר הבית זה כאלפיים שנה, משלהי תקופת בית שני ועד ימינו. במסורת היהודית מיוחסת לכותל המערבי קדושה יתרה,

איך לקבל אנרגיה למכור, איך למכור עם חשק, איך להרגיש טוב למכור, למה עבודה במכירות שוחקת, איך לאהוב למכור, איך ליהנות לעבוד במכירות, תמיכה נפשית, מאמן אישי מומלץ: וכאן תתבאר עוד נקודת מבט, לאיך וכיצד איש המכירות אמור לקבל אנרגיה למכור את המוצר שלו ללקוחות. והדרך לכך היא, על ידי זה שאיש המכירות ישאל את עצמו, האם הייתי מוכר את המוצר הזה לאנשים, גם אם לא היית מרוויח מכך כסף?! ז"א שעל איש המכירות לדמיין לעצמו מצב, שבו הוא כאיש מכירות לא צריך כסף, משום שיש לו מספיק כסף, אבל מצד שני ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica