חפש מאמרים:
שלום אורח
03.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

כיצד לקבל רישיון עסק במבנה ללא היתר בנייה או במקרה של חריגות בנייה?

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט28/12/2016935 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון  


רקע 

. רשיון 1 בישראל עשרות אלפי עסקים הפועלים ללא עסק . ניכר חלק   מעסקים אל ה) לפי הערכה-כרבע (  אינם לקבל זוכים   רשיון ב עסק  של אי עמידה בהוראות חוק התכנון והבניה,התשכ 1 , "ה 965.

. רשיון 2 בעסק הפועל ללא .  1 לא ניתן לפקח על המטרות האמורות בסעיף לחוק רישוי עסקים,התשכ 1 , "ח . הן 968 המטרות :הסביבה איכות נאותה של  , מניעת סכנות לשלום הציבור ,במקום בטיחות הנמצאים  , מניעת מחלות בעלי חיים וזיהום מקורות מים , בריאות הציבור וקיום דיני התכנון והבניה ודיני הכבאות.והבניה כתוצאה מכך הליקוי מתחום דיני התכנון  , המונע קבלת רשיון עסק,עסק גורר אחריו ליקויים נוספים הכרוכים בהעדר רשיון  ,ו העדר פיקוח בכל התחומים וההיבטים האמורים לעיל , אותם נועד להשיג רישוי העסק.

3.  מטעם זה פנתה הועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים ליועץ המשפטי לממשלה וביקשה לבחון אפשרות לאפשר ,מסויימות בנסיבות  .שייקבעו ובתנאים  , מתן רשיון עסק גם לעסקים המתנהלים במבנה שאינו עומד באופן מלא בדיני התכנון והבניה .נטען לענין זה  ,היתר בין  , כי כאמור רישוי עסקים יפגע לא  בתכליו עסקים ת חוק רישוי  , הן מפני שיש טעם לפגם ברתימת חוק רישוי עסקים נגד חריגות בניה אשר ממילא אין כל כוונה לפעול בעניינן , והן מפני שרישוי כאמור יאפשר פיקוח על מספר רב יותר של עסקים,  וחיזוק האכיפה שענינה מטרות הרישוי האחרות.

משפטית מסגרת 

. מטרות 4 רשיון העסק נועד להבטיח מספר , ו בהן גם  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה .היא השאלה בענייננו  , עסקים 6( )א 1 האם סעיף לחוק רישוי  , הק הרישוי ובע כי קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה הוא אחד ממטרות  , מחייב ,עסק כתנאי למתן רשיון  ,והבניה עמידה מלאה בהוראות חוק התכנון  , או שמא הוא מותיר דעת שיקול עסק ליתן רשיון  ,מסוימים בנסיבות ובתנאים  ומתוחמים, למרות ש קיימת חריגה מסויימת התכנון מדיני והבניה  . 

" . בע 5 בע 8729/96 א כאכון מלונות ונופש "ואח עמידר ,פ"נה ’נ ’ מ  ,673 (1) ד קבע בית המשפט  העליון  : (כדלקמן 678-677 ’ לענין זה)בעמ

"זו טענתה של המשיבה כנגד קביעה  , היא שקיומו של היתר בניה כדין הינו תנאי לקבלת רישיון עסק , ואין מחלוקת כי קיומו של רישיון עסק היווה בהסכם תנאי  .לטענתה , מטרתו
9
: -) להלן 1968 של חוק רשוי עסקים ,תשכ"ח חוק רישוי עסקים (הינה ,היתר בין  , קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולמניעת סכנות וכן הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים )  (1)(6)( )א 1- (ו 1)( )א 1 ראו סעיפים לחוק .( בדין נדחתה טענה ז המחוזי ו על ידי בית המשפט  .ראשית , 1 אמנם בין המטרות לרישוי המופיעות בסעיף לחוק רישוי עסקים מופיע גם "ולבניה קיום הדינים הנוגעים לתכנון  ." אולם ,ד כפי שמציין "א  ’ ר וינוגרד בספרו דיני רשויות מקומיות )רביעית  :(1988 , מהדורה ..." בין המטרות לרישוי אנו מוצאים גם  ’ את קיום  .’ הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה יש צורך להבין זאת כך : אם אדם מבקש רישיון לעסוק במקום אשר אינו מותר לפי חוק התכנון והבניה או תכנית בנין- ערים רשאית כך רשות הרישוי לסרב לתיתו בשל  . פרט לכך -  אין לייחס למחוקק כוונה שחוק הרישוי ישמש כמכשיר נוסף לאכיפתו ש ל חוק התכנון והבניה אשר בו ישנן הוראות מתאימות למניעת שימוש אסור וענישה על עבירות של שימוש אסור כולל צוים להפסקת אותו שימוש. ") ההדגשה אינה במקור  .(

עוד בעניין זה ,בפס קבע השופט עדיאל " 1 ד מיום בעת 0.6.2003 "  692/02 מ )מחוזי-ים (בע מחצבות בית מאיר "נ המועצה יהודה ’ מ האזורית מטה )  פסקה הדין 10 לפסק  (כדלקמן:

"תשכ -1968 חוק רישוי עסקים "ח וחוק התכנון והבניה -1965 תשכ"ה אמנם אינם מתנים באופן מפורש מתן רשיון עסק בקיומו של היתר בניה .אולם , אחת ממטרות חוק רישוי עסקים ,לחוק כפי שנקבע בסעיף הראשון  , היא" קיום הדינים הנוגעי כבאות ם לתכנון ולבניה ולשירותי ) "  (6)1 סעיף לחוק .(לפיכך ,רשאית לדרוש הרשות  , בגדר סמכותה מכוח עסקים 7 סעיף לחוק רישוי   , המצאת היתר בניה כתנאי סף למתן רשיון עסק ".)במקור ההדגשה אינה ( 


. אפוא 6 נראה  , כי עסקים חוק רישוי שולל אינו  ,כשלעצמו , אפשרות של מתן רשיון והבניה עסק לעסק שיש בו חריגה מדיני התכנון  , אף כי אחת ממטרותיו היא הבטחת קיום דינים אלה) .  (לחוק.( היא 6)1 סעיף תוצאת שילוב הדברים , שככלל ,והבניה החלטה ליתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון  , תהיה החלטה בלתי סבירה ,החוק בהיותה מסכלת מטרה ממטרות .ברם  , ע דיין מסור לרשות דעת שיקול מוגבל   ליתן רשיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון , וזאת מיוחדות בנסיבות וחריגות , להלן כמפורט .    

בהם הנסיבות והתנאים   ניתן רשיון לתת  ל עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

1 0
7.  ניתן ליתן ל רשיון עסק שאינ עסק ו בהת עומד בדיני התכנון והבניה  קיים אחד מהתנאים הללו:

א     . בעסק חריגות בניה קלות)דברים זוטי ( , שהתובע של הרשות המקומית נתן דעתו עליהן,  וקבע כי אין מקום לנהל בגינן הליך לפי חוק התכנון והבניה בשל העדר עניין לציבור בניהול הליך פלילי; או- ב     .ה ישן עסק נמצא במבנה  ,ב אשר לא נמצא לו היתר ניה , ותובע של הרשות המקומית קבע כי לא ניתן;כוונה או שאין כל ;  לנהל בגין העדר ההיתר הליך לפי חוק התכנון והבניה.

. בסע 8 )א(,ככלל 7 ’ במקרים של חריגות קלות כאמור  ,יינתן רשיו ן זמני  עד להכשרת הפגם שלפי דיני התכנון ,להכשירו ככל שמדובר בפגם שניתן .

אכן ,קוש קיים העשוי י להגדיר מראש מהן החריגות מדיני התכנון והבניה ות להי כ חשב לענין זה "קלו חריגות ת ."לראות אין גם  ,פנים בשום  , באמור להלן משום "היתר "כאלה לחריגות  .כן יתר על  , כל רשימה של עבירות כאלה אינה יכולה להיות נוקשה או ממצה , שכן עבירה מסוימת תי ככזו קבע   לא רק לפי יסודותיה הפורמליים  ,המקרה אלא גם לפי נסיבות  .כך ,למשל ,ש יכול  סגירת חניה פרטית ללא שינוי ייעוד ,משטחים ריצוף  , בניית מרקיזות מתקפלות והתקנת מזג נים כלל לא ייאכפו דרך  , אך יכול שבנסיבות מסויימות התקנת מזגן לא תוגדר כזוטי דברים ,לדין ויהיה ענין ציבורי להעמדה  , כגון מקום שהתקנת ה לשכנים מזגן גורמת מטרד  ,ש או  המזגן הותקן באופן היוצר סיכון בטיחותי ,האחרות והוא הדין בעבירות .

9.  רשיון עסק בנסיבות האמורות יינתן בכפוף לאישור בטיחות שיינתן על ידי מהנדס/בטיחות יועץ  , או לאישור מהנדס העיר שהחריגה בה מדובר אינה כרוכה בבעיות של בטיחות.    10.  מתן רשיון עסק בנסיבות כאמור , לא יהווה חסינות  מפני הליכים עתידיים לפי חוק התכנון והבניה . ברשיון העסק יודגש כי הרשיון אינו מהווה היתר לפי חוק התכנון והבניה.   . להפעלתו 11 הסדר זה ייבחן בתום שנתיים  . לקראת בחינה זו תכין הועדה הבינמשרדית לרישוי עס דו קים "נתונים ח שיכלול  , ממצאים והמלצות על יסוד הנסיון שייצבר מהפעלת ההסדר

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאליהשירות בפריסה כלל ארצית
טל': 03-6990132

פקס: 6990134 - 03
נייד- בן קלינגר 0523-888813
www.klinger.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון27/03/2065 צפיות
תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מהווה מהפכה בחוק התכנון והבניה. הוא מחמיר מאד, מטיל צווי הריסה בסיטונות וקנסות של מאות אלפי שקלים, ומצמצם את סמכויות השופטים בבתי המשפט.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט27/03/2045 צפיות
לאחרונה בעקבות כניסתו של תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מאוד קשה להתמודד עם צווי ההריסה המנהלים. למרות האמור שילוב של משפטן מנוסה עם משרד אדריכלים המתמחה בהסדרת עברות בניה יכול להיות הפתרון.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/20355 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי11/01/20358 צפיות
המסגרת לביטול צו הריסה מינהלי הותוותה בסעיף 238א (ח’) לחוק התכנון לפיו: לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. הוראת סעיף 238א (ח’) לחוק התכנון מתייחסת אפוא לשתי עילות בלבד שבעטיין קמה לביהמ”ש...

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט31/12/19447 צפיות
. ,תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מתקן למעשה את פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון והבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במספר חוקים נוספים, באופן שיביא להגברת האכיפה בעבירות תכנון ובנייה. נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת הסנקציות שניתן להטיל על המפר את הוראות חוק התכנון והבניה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והחמרה ניכרת של עונשים.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19400 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19494 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאמרים נוספים בנושא זכויות הפרט

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט27/03/2045 צפיות
לאחרונה בעקבות כניסתו של תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מאוד קשה להתמודד עם צווי ההריסה המנהלים. למרות האמור שילוב של משפטן מנוסה עם משרד אדריכלים המתמחה בהסדרת עברות בניה יכול להיות הפתרון.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט31/12/19447 צפיות
. ,תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מתקן למעשה את פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון והבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במספר חוקים נוספים, באופן שיביא להגברת האכיפה בעבירות תכנון ובנייה. נדבך מרכזי בחוק הוא הגברת הסנקציות שניתן להטיל על המפר את הוראות חוק התכנון והבניה, בעיקר בדרך של החמרת הענישה והחמרה ניכרת של עונשים.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19400 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: רוני הכהןזכויות הפרט05/12/17675 צפיות
תעודת עיוור אשר מקנה כל מיני סוגים של זכויות חשובות לחיי היומיום ולחיים בכלל של אנשים עם מוגבלות בראייה, דבר זה מביא אל השאלה המתבקשת לגבי הדרך בה יכולים להוציא תעודה שכזו במידת הנדרש.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/06/171488 צפיות
כל בנייה מחייבת אישור של הרשות המקומית וועדות התכנון והבנייה, והתאמה לתכניות העירוניות. חריגת בנייה נחשבת בנייה שמתבצעת ללא היתר בנייה או תוך סטיה מהיתר. בנייה ללא היתר מהווה עבירה פלילית, והסמכות השיפוטית לניהול ההליך הפלילי נתונה לבית-המשפט לעניינים מקומיים.   דרך המלך - קבלת היתר ו/או אישור לשימוש חורג מראש לפני כל תוספת בנייה, יש לבדוק באמצעות איש מקצוע - מהנדס או אדריכל, האם הבנייה המתוכננת מצריכה אישור, כאשר באופן כללי, שינוי פנימי בבית ברוב המקרים אינו מצריך אישור, ואילו כל שינוי או תוספת חיצוניים מחייבים היתר בנייה בטרם ביצוע התוספת.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט29/06/161571 צפיות
במרבית המקרים עקבות תלונה על בניה ללא היתר, פיצול/חלוקת דירה מגיעים פקחי הבנייה של הרשות המקומית על מנת לבדוק האם בוצעה במקום עבירה ובמסגרת זו הם מבקשים להיכנס למקרקעין על מנת לבחון האם מתבצעת עבירה וכן לצורך אסוף ראיות לצורך ההליך המשפטי ו/או המנהלי הדרוש. הרבה פניות בתקבלות בשם כך למשרד קלינגר בשאלה באם לאפשר לפקחים להיכנס ו/או כיצד להתנהג.

מאת: אבי דוידיזכויות הפרט28/10/151756 צפיות
מהו רישום פטנטים? מדובר בהענקת זכות משפטית לממציא, אשר תאפשר לו לפתח את הרעיון, ללא חשש מפני גנבתו. אף אחד אחר, מלבדו, לא יוכל לעשות שימוש בהמצאה, ללא אישורו. במילים אחרות, לממציא ניתנת רשות לפתח את המצאתו - בצורה מונופוליסטית, על מנת לאפשר לו הזדמנות להתפתחות עסקית.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica