חפש מאמרים:
שלום אורח
24.10.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

כיצד לקבל רישיון עסק במבנה ללא היתר בנייה או במקרה של חריגות בנייה?

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט28/12/2016860 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון  


רקע 

. רשיון 1 בישראל עשרות אלפי עסקים הפועלים ללא עסק . ניכר חלק   מעסקים אל ה) לפי הערכה-כרבע (  אינם לקבל זוכים   רשיון ב עסק  של אי עמידה בהוראות חוק התכנון והבניה,התשכ 1 , "ה 965.

. רשיון 2 בעסק הפועל ללא .  1 לא ניתן לפקח על המטרות האמורות בסעיף לחוק רישוי עסקים,התשכ 1 , "ח . הן 968 המטרות :הסביבה איכות נאותה של  , מניעת סכנות לשלום הציבור ,במקום בטיחות הנמצאים  , מניעת מחלות בעלי חיים וזיהום מקורות מים , בריאות הציבור וקיום דיני התכנון והבניה ודיני הכבאות.והבניה כתוצאה מכך הליקוי מתחום דיני התכנון  , המונע קבלת רשיון עסק,עסק גורר אחריו ליקויים נוספים הכרוכים בהעדר רשיון  ,ו העדר פיקוח בכל התחומים וההיבטים האמורים לעיל , אותם נועד להשיג רישוי העסק.

3.  מטעם זה פנתה הועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים ליועץ המשפטי לממשלה וביקשה לבחון אפשרות לאפשר ,מסויימות בנסיבות  .שייקבעו ובתנאים  , מתן רשיון עסק גם לעסקים המתנהלים במבנה שאינו עומד באופן מלא בדיני התכנון והבניה .נטען לענין זה  ,היתר בין  , כי כאמור רישוי עסקים יפגע לא  בתכליו עסקים ת חוק רישוי  , הן מפני שיש טעם לפגם ברתימת חוק רישוי עסקים נגד חריגות בניה אשר ממילא אין כל כוונה לפעול בעניינן , והן מפני שרישוי כאמור יאפשר פיקוח על מספר רב יותר של עסקים,  וחיזוק האכיפה שענינה מטרות הרישוי האחרות.

משפטית מסגרת 

. מטרות 4 רשיון העסק נועד להבטיח מספר , ו בהן גם  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה .היא השאלה בענייננו  , עסקים 6( )א 1 האם סעיף לחוק רישוי  , הק הרישוי ובע כי קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה הוא אחד ממטרות  , מחייב ,עסק כתנאי למתן רשיון  ,והבניה עמידה מלאה בהוראות חוק התכנון  , או שמא הוא מותיר דעת שיקול עסק ליתן רשיון  ,מסוימים בנסיבות ובתנאים  ומתוחמים, למרות ש קיימת חריגה מסויימת התכנון מדיני והבניה  . 

" . בע 5 בע 8729/96 א כאכון מלונות ונופש "ואח עמידר ,פ"נה ’נ ’ מ  ,673 (1) ד קבע בית המשפט  העליון  : (כדלקמן 678-677 ’ לענין זה)בעמ

"זו טענתה של המשיבה כנגד קביעה  , היא שקיומו של היתר בניה כדין הינו תנאי לקבלת רישיון עסק , ואין מחלוקת כי קיומו של רישיון עסק היווה בהסכם תנאי  .לטענתה , מטרתו
9
: -) להלן 1968 של חוק רשוי עסקים ,תשכ"ח חוק רישוי עסקים (הינה ,היתר בין  , קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולמניעת סכנות וכן הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים )  (1)(6)( )א 1- (ו 1)( )א 1 ראו סעיפים לחוק .( בדין נדחתה טענה ז המחוזי ו על ידי בית המשפט  .ראשית , 1 אמנם בין המטרות לרישוי המופיעות בסעיף לחוק רישוי עסקים מופיע גם "ולבניה קיום הדינים הנוגעים לתכנון  ." אולם ,ד כפי שמציין "א  ’ ר וינוגרד בספרו דיני רשויות מקומיות )רביעית  :(1988 , מהדורה ..." בין המטרות לרישוי אנו מוצאים גם  ’ את קיום  .’ הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה יש צורך להבין זאת כך : אם אדם מבקש רישיון לעסוק במקום אשר אינו מותר לפי חוק התכנון והבניה או תכנית בנין- ערים רשאית כך רשות הרישוי לסרב לתיתו בשל  . פרט לכך -  אין לייחס למחוקק כוונה שחוק הרישוי ישמש כמכשיר נוסף לאכיפתו ש ל חוק התכנון והבניה אשר בו ישנן הוראות מתאימות למניעת שימוש אסור וענישה על עבירות של שימוש אסור כולל צוים להפסקת אותו שימוש. ") ההדגשה אינה במקור  .(

עוד בעניין זה ,בפס קבע השופט עדיאל " 1 ד מיום בעת 0.6.2003 "  692/02 מ )מחוזי-ים (בע מחצבות בית מאיר "נ המועצה יהודה ’ מ האזורית מטה )  פסקה הדין 10 לפסק  (כדלקמן:

"תשכ -1968 חוק רישוי עסקים "ח וחוק התכנון והבניה -1965 תשכ"ה אמנם אינם מתנים באופן מפורש מתן רשיון עסק בקיומו של היתר בניה .אולם , אחת ממטרות חוק רישוי עסקים ,לחוק כפי שנקבע בסעיף הראשון  , היא" קיום הדינים הנוגעי כבאות ם לתכנון ולבניה ולשירותי ) "  (6)1 סעיף לחוק .(לפיכך ,רשאית לדרוש הרשות  , בגדר סמכותה מכוח עסקים 7 סעיף לחוק רישוי   , המצאת היתר בניה כתנאי סף למתן רשיון עסק ".)במקור ההדגשה אינה ( 


. אפוא 6 נראה  , כי עסקים חוק רישוי שולל אינו  ,כשלעצמו , אפשרות של מתן רשיון והבניה עסק לעסק שיש בו חריגה מדיני התכנון  , אף כי אחת ממטרותיו היא הבטחת קיום דינים אלה) .  (לחוק.( היא 6)1 סעיף תוצאת שילוב הדברים , שככלל ,והבניה החלטה ליתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון  , תהיה החלטה בלתי סבירה ,החוק בהיותה מסכלת מטרה ממטרות .ברם  , ע דיין מסור לרשות דעת שיקול מוגבל   ליתן רשיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון , וזאת מיוחדות בנסיבות וחריגות , להלן כמפורט .    

בהם הנסיבות והתנאים   ניתן רשיון לתת  ל עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

1 0
7.  ניתן ליתן ל רשיון עסק שאינ עסק ו בהת עומד בדיני התכנון והבניה  קיים אחד מהתנאים הללו:

א     . בעסק חריגות בניה קלות)דברים זוטי ( , שהתובע של הרשות המקומית נתן דעתו עליהן,  וקבע כי אין מקום לנהל בגינן הליך לפי חוק התכנון והבניה בשל העדר עניין לציבור בניהול הליך פלילי; או- ב     .ה ישן עסק נמצא במבנה  ,ב אשר לא נמצא לו היתר ניה , ותובע של הרשות המקומית קבע כי לא ניתן;כוונה או שאין כל ;  לנהל בגין העדר ההיתר הליך לפי חוק התכנון והבניה.

. בסע 8 )א(,ככלל 7 ’ במקרים של חריגות קלות כאמור  ,יינתן רשיו ן זמני  עד להכשרת הפגם שלפי דיני התכנון ,להכשירו ככל שמדובר בפגם שניתן .

אכן ,קוש קיים העשוי י להגדיר מראש מהן החריגות מדיני התכנון והבניה ות להי כ חשב לענין זה "קלו חריגות ת ."לראות אין גם  ,פנים בשום  , באמור להלן משום "היתר "כאלה לחריגות  .כן יתר על  , כל רשימה של עבירות כאלה אינה יכולה להיות נוקשה או ממצה , שכן עבירה מסוימת תי ככזו קבע   לא רק לפי יסודותיה הפורמליים  ,המקרה אלא גם לפי נסיבות  .כך ,למשל ,ש יכול  סגירת חניה פרטית ללא שינוי ייעוד ,משטחים ריצוף  , בניית מרקיזות מתקפלות והתקנת מזג נים כלל לא ייאכפו דרך  , אך יכול שבנסיבות מסויימות התקנת מזגן לא תוגדר כזוטי דברים ,לדין ויהיה ענין ציבורי להעמדה  , כגון מקום שהתקנת ה לשכנים מזגן גורמת מטרד  ,ש או  המזגן הותקן באופן היוצר סיכון בטיחותי ,האחרות והוא הדין בעבירות .

9.  רשיון עסק בנסיבות האמורות יינתן בכפוף לאישור בטיחות שיינתן על ידי מהנדס/בטיחות יועץ  , או לאישור מהנדס העיר שהחריגה בה מדובר אינה כרוכה בבעיות של בטיחות.    10.  מתן רשיון עסק בנסיבות כאמור , לא יהווה חסינות  מפני הליכים עתידיים לפי חוק התכנון והבניה . ברשיון העסק יודגש כי הרשיון אינו מהווה היתר לפי חוק התכנון והבניה.   . להפעלתו 11 הסדר זה ייבחן בתום שנתיים  . לקראת בחינה זו תכין הועדה הבינמשרדית לרישוי עס דו קים "נתונים ח שיכלול  , ממצאים והמלצות על יסוד הנסיון שייצבר מהפעלת ההסדר

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאליהשירות בפריסה כלל ארצית
טל': 03-6990132

פקס: 6990134 - 03
נייד- בן קלינגר 0523-888813
www.klinger.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19182 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19194 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין05/09/19234 צפיות
ההתיישנות גברה על השימוש בהעדרו של היתר אין שימוש שלא הותר על-פי ההיתר, קרי - אין שימוש חורג, ומשכך לא מתקיימת עבירת השימוש על-פי סעיף 204 לחוק. האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/19271 צפיות
בירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת. נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה… " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי03/09/19253 צפיות
פרגולה ללא היתר בנייה, התקנת סוכך ללא צורך בהיתר בנייה, התקנת רשת צל ללא צורך בהיתר בנייה. האם יש צורך בקבלת היתר בנייה לצורך קירוי מרפסת או גינה או שטח הגג כאשר מבקשים להתקין את אחד מהנ”ל?

מאת: בנימין קלינגרפלילי01/09/19267 צפיות
אכיפה שיפוטית סימן ה' לחוק התכנון והבנייה: באחריות יחידת החקירה בוועדה המקומית לבצע חקירה בהתאם להנחיות ולכללים שמפורסמים מעת לעת על מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה. ובסיום החקירה להעביר לתובע את חומר החקירה להכרעה בדבר העמדה לדין והגשת כתב אישום.

מאת: בנימין קלינגרייעוץ עסקי18/03/19824 צפיות
צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים- ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה. ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה. במאמר תמצאו את כל הפרטים של התקנות החדשות, מידע על גובה הקנסות והעונשים.

מאמרים נוספים בנושא זכויות הפרט

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט14/09/19182 צפיות
קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה? יש לנו פתרון בשבילך! קלינגר היתרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות מומחים בהכשרת חריגות בניה

מאת: רוני הכהןזכויות הפרט05/12/17573 צפיות
תעודת עיוור אשר מקנה כל מיני סוגים של זכויות חשובות לחיי היומיום ולחיים בכלל של אנשים עם מוגבלות בראייה, דבר זה מביא אל השאלה המתבקשת לגבי הדרך בה יכולים להוציא תעודה שכזו במידת הנדרש.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט20/06/171405 צפיות
כל בנייה מחייבת אישור של הרשות המקומית וועדות התכנון והבנייה, והתאמה לתכניות העירוניות. חריגת בנייה נחשבת בנייה שמתבצעת ללא היתר בנייה או תוך סטיה מהיתר. בנייה ללא היתר מהווה עבירה פלילית, והסמכות השיפוטית לניהול ההליך הפלילי נתונה לבית-המשפט לעניינים מקומיים.   דרך המלך - קבלת היתר ו/או אישור לשימוש חורג מראש לפני כל תוספת בנייה, יש לבדוק באמצעות איש מקצוע - מהנדס או אדריכל, האם הבנייה המתוכננת מצריכה אישור, כאשר באופן כללי, שינוי פנימי בבית ברוב המקרים אינו מצריך אישור, ואילו כל שינוי או תוספת חיצוניים מחייבים היתר בנייה בטרם ביצוע התוספת.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט29/06/161456 צפיות
במרבית המקרים עקבות תלונה על בניה ללא היתר, פיצול/חלוקת דירה מגיעים פקחי הבנייה של הרשות המקומית על מנת לבדוק האם בוצעה במקום עבירה ובמסגרת זו הם מבקשים להיכנס למקרקעין על מנת לבחון האם מתבצעת עבירה וכן לצורך אסוף ראיות לצורך ההליך המשפטי ו/או המנהלי הדרוש. הרבה פניות בתקבלות בשם כך למשרד קלינגר בשאלה באם לאפשר לפקחים להיכנס ו/או כיצד להתנהג.

מאת: אבי דוידיזכויות הפרט28/10/151687 צפיות
מהו רישום פטנטים? מדובר בהענקת זכות משפטית לממציא, אשר תאפשר לו לפתח את הרעיון, ללא חשש מפני גנבתו. אף אחד אחר, מלבדו, לא יוכל לעשות שימוש בהמצאה, ללא אישורו. במילים אחרות, לממציא ניתנת רשות לפתח את המצאתו - בצורה מונופוליסטית, על מנת לאפשר לו הזדמנות להתפתחות עסקית.

מאת: ניב אבןזכויות הפרט22/06/151244 צפיות
המושגים של מה נורמטיבי ומה לא הולכים ומשתנים לאורך ההיסטוריה, כאשר פעם היה נהוג לחיות עם בן זוג רק לאחר חתונה וכיום אנשים רבים חיים יחדיו למשך תקופה ארוכה או קצרה ללא אותו לחץ של החברה להיכנס בברית הנישואין. כמובן שהדבר תקף בתרבויות מסוימות ולא באופן כולל עבור גבר ואישה. בני זוג רבים מוצאים כי מדובר בהוצאה כספית מיותרת, וחלקם אף לא אוהד נלהב של הטקס הדתי בטענה שהדת היהודית אינה מעודדת שוויון בין בני הזוג.

מאת: לירן יוסףזכויות הפרט26/05/143834 צפיות
מלגזנות הינה מקצוע הקיים מזה עשרות שנים ונידמה כי תמיד יהיו לו ביקוש, כך שאין כל ספק כי לימודים לקבלת רישיון למלגזה הם צעד עם מחשבה לתעסוקה עתידית לטווח רחוק.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica