חפש מאמרים:
שלום אורח
12.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

אלימות במשפחה

מה קורה במצב בו נוצר סכסוך בין אנשים שונים אם בתוך המשפחה או מחוצה לה? סכסוכים אלו נוטים לעיתים לגלוש לאלימות או להטרדת אדם מסויים ונוצר מצב בו יש צורך מיידי להגן על האדם המוטרד או המותקף או שישנה סכנה שנשקפת ולכן יש צורך שבית המשפט לענייני משפחה או משטרת ישראל יעניקו צווים מתאימים.

איך מבקשים צווים אלו ומהם הסוגים השונים של הצווים?

צו הרחקה או צו הגנה הוא צו שניתן לבקש מביהמ"ש על מנת להגן על אדם, עסק, חברה, וכו.
הצו הנ"ל יכול להינתן במצב של אלימות במשפחה ו/או הטרדה ו/או הצקהו/או תקיפה מינית. לעיתים אף ניתן הצו בנסיבות שהאלימות מופעלת באמצעות דיבור בלבד.

תכלית צו הרחקה על סוגיו השונים הוא להגן על הפרט או על הכלל, על ידי הרחקתו של אדם המהווה סכנה.

קיימים מספר סוגים של צווים:

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו להבטחת מדור שקט ושלו בתביעת מזונות

צו הרחקה שניתן ע"י משטרת ישראל

_________________________

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה:

הצו מוענק ע"פ סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991:

לבקשת בן משפחה, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 או על פי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966, רשאי בית המשפט לתת צו הגנה מפני אדם אם ראה כי נתקיים אחד מאלה:

(1)  בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;

(2)   התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;

(3)  התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו;

הצו מהווה אמצעי חירום להענקת הגנה מיידית לסובל/ת מאלימות במשפחה.

להיכן מגישים את הבקשה?

ניתן להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית משפט השלום. את הצו ניתן לבקש במעמד צד אחד. אם ניתן הצו - יש לקיים דיון נוסף לגביו בתוך שבעה ימים מיום הוצאתו.

לכמה זמן תקף הצו?

"תקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חדשים; בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חדשים; ואולם, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת וכן, מנימוקים מיוחדים כאמור, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של צו הגנה לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת נוספת."

מה לגבי החזקת נשק:

היתר להחזקה ולנשיאה של נשק (תיקון מס' 5) תשס"א-2000

אם ניתן צו הגנה שאינו כולל איסור לשאת נשק, רשאי בית המשפט, לבקשת המחויב בצו, הנושא או המחזיק נשק כדין, להתיר לו להמשיך להחזיק או לשאת נשק, אם סבר כי אין בכך כדי להוות סיכון לשלומו של בן משפחה, והתקיימה אחת מאלה:

(1)   הנשק דרוש לו לשם הגנה עצמית מפני סכנה ממשית;

(2)   הנשק משמש אותו במסגרת עבודתו אצל בעל רישיון מיוחד או במפעל ראוי והתקיימו שני אלה:

(א)       איסור החזקה או נשיאה של נשק עלול להביא להפסקת עבודתו או לפגוע באופן ממשי בהמשך עבודתו;

(ב)       הממונה על המחויב בצו אצל בעל הרישיון המיוחד או במפעל הראוי, הגיש לבית המשפט בקשה מנומקת בכתב להמשך ההחזקה והנשיאה של הנשק בידי המחויב בצו;

(3)  הוא איש רשות ביטחון והממונה עליו ברשות הביטחון הגיש לבית המשפט בקשה מנומקת בכתב להמשך ההחזקה והנשיאה של הנשק בידי המחויב בצו.

איסור נשיאה והחזקה של נשק ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר פקיעת תוקפו של צו ההגנה, כל עוד לא בוטל על ידי בית המשפט לפי בקשת המחויב בצו, ולגבי מי שנמנה עם הכוחות הסדירים או עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל גם לפי בקשת מפקד יחידה בדרגת סגן אלוף ומעלה; הדיון בבקשה לפי סעיף קטן זה יתקיים במעמד שני הצדדים; לדיון לפי בקשת מפקד יחידה כאמור, יוזמן גם המחויב בצו.

___________________________

צו הגנה/צו הרחקה מתוקף החוק למניעת הטרדה מאיימת:

הצו ניתן מתוקף חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001

מטרתו של חוק זה היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

הטרדה מאיימת - מהי?

הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה:

(1)   בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;

(2)   בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;

(3)   ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;

(4)   בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;

מי יכול לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו זה?

הנפגע או אדם מטעמו של הנפגע;

היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;

תובע משטרתי;

עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

כנגד מי ניתן לבקש צו זה?

"נוכח בית המשפט כי אדם נקט הטרדה מאיימת, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (4), ואם נוכח כי ההטרדה המאיימת נעשתה בנסיבות שבהן יש חשש לפגיעה ממשית בשלוות חייו של אדם אחר או להמשך פגיעה כאמור, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו גם להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(5) ו-(6).

נוכח בית המשפט כי אדם התנהג או פגע באחר כאמור בפסקאות (1) או (2), רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (6):

(1)        התנהגותו של האדם, לרבות התנהגות כאמור בסעיף קטן (א), נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין;

(2)        סמוך לפני הגשת הבקשה פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

אלו הגבלות בין היתר כולל הצו:

להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום;

לאיים על הנפגע;

לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת;

ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר;

להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות;

לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה;

והכל בין כלפי הנפגע ובין כלפי אדם אחר הקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.

צו זה נועד להגן על כל מי שסובל מאלימות ו/או או הטרדה. בצו זה נעשה שימוש במקרים בהם גם לא מדובר באלימות במשפחה. הבקשה למתן הצו נעשית במעמד צד אחד ואם הצו ניתן - נערך דיון בתוך 7 ימים מיום מתן הצו - במעמד כל הצדדים.

היכן מגישים את הבקשה?

את הבקשה למתן הצו ניתן להגיש בבית משפט השלום - ואם מדובר במקרה של אלימות במשפחה - ניתן להגיש את הבקשה למתן הצו בבית משפט לענייני משפחה.

במקרה שהצו נועד להגנת קטין או אם הפוגע הוא קטין - ניתן להגיש את הבקשה לצו גם לבית משפט לנוער.

_______________________________

צו להבטחת מדור שקט ושלו בתביעת מזונות:

אחד מחיוביו של הבעל במשפט העברי (המהווה את הדין האישי במקרה שמדובר בין בני זוג יהודים) הנו לספק לאישה ולקטינים מזונות ומדור שליו - דהיינו מקום מוגן לגור בו. כאשר בן זוגה של האישה או האב הנו אלים או מהווה למקור להתעללות, השפלה, דיכוי - באופן הפוגע בזכות האישה ו/או הקטינים למדור מוגן - ניתן לבקש כנגדו צו הרחקה לשם קיום המדור המוגן.

 

בית המשפט לנייני משפחה או בית הדין הרבני - הם המוסמכים לדון בקשה לצו זה.

צו ההרחקה במקרה זה (לעומת צו הגנה או צו למניעת הטרדה מאיימת) לא יינתן במעמד צד אחד אלא לאחר דיון במעמד שני הצדדים. החוק במקרה זה אינו מגביל את הזמן הו יעמוד הצו בתוקפו.

דברים שיש להוכיח בבקשה למתן הצו:

סכנה מוחשית ומיידית לשלום האישה ו/או הקטינים

מעשי האלימות הנם בעלי חומרה

מי אחראי למריבות ומתי החלו

לעיתים גם אלימות רוחנית - יכולה לשמש כבסיס לבקשה למתן צו הרחקה.

____________________

צו הרחקה שניתן ע"י משטרת ישראל:

גם לקצין משטרת ישראל קיימת סמכות להורות על מתן צו הרחקה במסגרת הליכי חקירה ומעצר. דהיינו קצין משטרה יכול לשחרר חשוד אולם להטיל עליו הגבלות. לדוגמא: הפקדת ערובה, איסור יציאה מהארץ, חיוב לעדכן כתובת, חיוב בהתייצבות במועדים מסויימים בתחנת משטרה, הפקדת נשק וכו'.

לפי ס. 42 לחוק המעצרים, קצין משטרה אף רשאי להורות על הרחקתו של חשוד ממקום מסוים, כגון שכונה או עיר מסוימת. בנוסף, לאסור על האדם ליצור קשר עם אנשים מסוימים במשך החקירה..

להלן סעיף החוק הרלוונטי:

החליט הקצין הממונה לשחרר בערובה או להטיל ערובה, יקבע את סוג הערובה ואת גובהה לפי השיקולים האמורים בסעיף 46.

שחרור בערובה יהיה על תנאי שהחשוד יתייצב לחקירה או למשפט בכל מועד שיידרש, ושלא ישבש הליכי חקירה ומשפט; הקצין הממונה רשאי, בהסכמת החשוד, להתנות את השחרור בערובה בתנאים הבאים:

(1)   חובת הודעה על כל שינוי במען המגורים ובמקום העבודה;

(2)   איסור יציאה מן הארץ והפקדת הדרכון, לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים;

(3)   איסור כניסה לאזור, לישוב או למקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;

(4)   איסור לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים;

(5)   חובת מגורים או הימצאות באזור, בישוב או במקום בארץ, שיקבע, לתקופה שלא תעלה על 15 ימים;

(6)   חובה להתייצב בתחנת המשטרה במועדים שיקבע;

(7)   איסור יציאה ממקום המגורים במשך כל שעות היממה או חלק ממנה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים;

(8)   הפקדת כלי הנשק שברשותו בתחנת המשטרה - לעניין חשוד בעבירת אלימות.

הכותב הנו עורך דין גירושין בירושלים

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

משרד עורכי דין בירושלים - אברהם זאדה הרפז מנוהל על ידי עו"ד, בוגר במשפטים LL.B, עוסק בייצוג משפטי ובכתיבת מאמרים בכל קשת הסוגיות המשפטיות בדין האזרחי. ניתן לקרוא את המאמרים המשפטיים הנוספים הנכתבים ע"י עורך הדין ע"י לחיצה על הקישור: עורך דין ירושלים

המשרד עוסק בדיני משפחה , גירושין , מקרקעין ו נדלן , הוצאה לפועל, רשלנות ובכל סוגיות הדין האזרחי.

כמשרד עורך דין בירושלים קטן ואינטימי, השירות המשפטי המוענק מאופיין במתן דגש על מתן שירותים משפטיים בסטנדרט מקצועי גבוה, ביחס אישי ואדיב, בטיפול יסודי, בנאמנות ובטיפול מקצועי מהיר ומסור לכל לקוח ולקוח, כאשר הדגש הוא על שיקול דעת מעמיק בטרם הטיפול בכל מקרה על נסיבותיו והתאמת אופן הטיפול לאותו מקרה וללקוח.

ניהול נכון וחכם בעניינו של הלקוח, מגביר את הסיכוי כי הלקוח יקבל את השירות המשפטי על הצד הטוב ביותר ולפיכך משרד קטן ואינטימי הינו בעל יכולת הענקת יחס אישי, תשומת לב מרבית, נאמנות, טיפול מקצועי ומסור וכן התעמקות ברזי החוק והפסיקה אשר הם שיעניקו יתרון נוסף ללקוח.

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד לשם קבלת ייעוץ משפטי או מידע נוסף. לתיאום פגישה עם עורך הדין ניתן להתקשר ישירות לטלפון נייד 054-3001999 או למשרד בטלפון: 072-2498444. ניתן אף לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: harpaz-law@012.net.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד אברהם זאדה הרפז

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזחוק ומשפט - כללי15/07/2088 צפיות
טיפים לבחירת עורך דין משפחה

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזייעוץ משפטי11/04/20292 צפיות
הגשתם בקשה להיתר בניה וקיבלתם סירוב? התקבלה החלטה בעניינכם ללא שנתנה לכם האפשרות לטעון את טענתכם? לא העניקו לכם הזדמנות לטעון את טענותיכם? מה ניתן לעשות במקרים כאלה ומהם זכויותיו של האזרח בפני הרשות ומהם חובותיה של הרשות?

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזאלימות במשפחה06/04/20428 צפיות
לעיתים בהליך גירושין בעל עוצמה גבוהה, קיים סיכוי כי אחד מהצדדים ינהג שלא ביושר על מנת להשיג יתרון בהליך המשפטי שלא כדין. אחד מהאמצעים הפסולים הנו שימוש לרעה בבקשות לצווים - אשר במקרים מסויימים עלול לעלות למבקש ביוקר

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזחוק ומשפט - כללי03/01/17792 צפיות
מהו עיקול, כיצד הוא מבוצע, מה ההבדל בין עיקול ברישום למימוש העיקול? האם ניתן לעקל נכס טרם הגשת התביעה, מה ההבדל בין עיקול בהוצאה לפועל לבין עיקול בבית המשפט? כיצד מטילים עיקול? מהם דרישות הסף להטלת עיקול בבית משפט? שאלות אלו ואחרות תוכלו למצוא במאמר זה.

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזחוק ומשפט - כללי05/09/111037 צפיות
ההליך המתאים בהוצאה לפועל: איחוד תיקים או פשיטת רגל? מאמר המסביר את ההבדלים בין שתי הדרכים להגנת החייב. מאמר מאת עורך הדין אברהם זאדה הרפז.

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזדיני ירושה05/09/111028 צפיות
מהי השפעה בלתי הוגנת אשר יש ותפסול צוואה? לפי הפסיקה נקבע מס’ מבחנים על מנת לפסול צוואה בשל הפגם של השפעה בלתי הוגנת.... מאמר מאת עורך הדין אברהם זאדה הרפז.

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזדיני משפחה05/09/11920 צפיות
השקעת בעצמך – תתכונן להפריש סכומים לבן הזוג השני מוניטין ויכולת השתכרות כנכס בר איזון בעת פירוד בני הזוג: מאמר מאת עורך הדין אברהם זאדה הרפז.

מאמרים נוספים בנושא אלימות במשפחה

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזאלימות במשפחה06/04/20428 צפיות
לעיתים בהליך גירושין בעל עוצמה גבוהה, קיים סיכוי כי אחד מהצדדים ינהג שלא ביושר על מנת להשיג יתרון בהליך המשפטי שלא כדין. אחד מהאמצעים הפסולים הנו שימוש לרעה בבקשות לצווים - אשר במקרים מסויימים עלול לעלות למבקש ביוקר

מאת: טליה קריספלאלימות במשפחה26/12/138511 צפיות
זוגות ממהרים להתגרש. האם ניתן להפסיק את ההידרדרות ההתנהלות הזוגית בכלים התנהגותיים ראויים?

מאת: רן ביטון אלימות במשפחה04/12/098389 צפיות
יש כמה סיבות שבגללם מתחתנים רבים בוחרים לערוך חתונה בחו"ל, אם אחד מבני הזג הוא לא יהודי, קשיים ובירוקרטיה, ויש זוגות שעושים זאת מתוך עקרון. הסיבות לא חשובות השאלה היא איך מתחתנים בחו"ל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica