חפש מאמרים:
שלום אורח
25.10.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

סקירה קצרצרה ופרקטית של שירותים מקוונים ושינויי חקיקה ונוהל בתחומי המקרקעין, מיסוי מקרקעין, תכנון ובנייה וירושה. מנסים לגנוב לכם את הנכס – קבלו התראה

מאת: בנימין קלינגראקטואליה08/09/2020191 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

 

לקוחותוחברים יקרים,

לקראתסיום שנת תש"פ ולרגל השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, תובא להלן סקירהקצרצרה ופרקטית של שירותים מקוונים ושינויי חקיקה ונוהל בתחומי המקרקעין,מיסוי מקרקעין, תכנון ובנייה וירושה.

תוכן עניינים

 • מערכת ההזדהות הממשלתית.
 • מנסים לגנוב לכם את הנכס – קבלו התראה ב-SMS.
 • אימות תצהיר מרחוק.
 • הפקדת צוואה באופן מקוון.
 • הפחתת שיעור מס הרכישה לבעלי יותר מדירת מגוריםאחת.
 • דחיית מועד מכירת דירה ישנה לעניין החבות במסשבח/רכישה.
 • כניסה לתוקף של התקנות  המסדירות רישום מגרשתלת מימדי.
 • הקלות בבניית פרגולה ללא צורך בקבלת היתר בנייה.
 • ייצור חשמל בבית משותף - בעלי דירות בבית משותףיוכלו להרוויח כסף מייצור חשמל.

מערכת הזדהות ממשלתית

משברהקורונה האיץ את תהליך הנגשת השירותים הממשלתיים באינטרנט, ללא צורךבהזדהות פיזית בפני פקיד, באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. המערכת מאפשרתלכם לקבל שירותי ממשלה מקוונים לרבות ביצוע פעולות וקבלת מידעבאמצעות הזדהות מקוונת ומאובטחת. באמצעות המערכת ניתן לבצע פעולות רבותומגוונות כגון שינוי מען בתעודת זהות, הורדת ספח תעודת זהות דיגיטלי,תשלום והנפקת רישיון רכב, מעקב אחרי פעולות שבוצעו על ידכם במשרדי ממשלההשונים, ביצוע תשלומי מס, כניסה למערכת נט המשפט לצורך מעקב אחר תיקיםהמתנהלים בבית המשפט, כניסה למערכת כלים שלובים לצורך מעקב אחרי תיקיהוצל"פ, בדיקת עיכוב יציאה מהארץ, כניסה לאזור האישי באתר נתוניהאשראי של בנק ישראל, גישה למערכות של משרדי הממשלה השונים כגון לשכתרישום מקרקעין, רשות המסים, רשות מקרקעי ישראל ועוד ואין ספק שהיקףהשירותים ילך ויתרחב בזמן הקרוב.

מומלץלכל מי שטרם נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית של ממשל זמין להירשם. ההרשמההינה פשוטה ולאחר הרישום ניתן להיכנס למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמא אובאמצעות כרטיס חכם ו/או תעודת זהות ביומטרית.

 


מנסיםלגנוב לכם את הנכס – קבלו התראה ב-SMS ובדואר אלקטרוני

לא אחתאירעו מקרים של גניבת זהות כאשר אנשים התחזו לבעלי נכס וביצעו עסקאות בשמםעם צדדים שלישיים. התמורה שולמה לאותם מתחזים, לעיתים הצדדים השלישייםנטלו משכנתא מבנק והנכס נרשם על שם צדדים שלישיים שכלל לא היו מודעיםלתרמית. רק בשלב מאוחר יותר נודע לבעל הנכס האמיתי שהנכס נמכר, רשום על שםאדם אחר ונרשמה משכנתא לטובת הבנק. מצבים כאלה יוצרים תסבוכת משפטיתמורכבת ותוצאותיה לפעמים קשות ביותר שכן לא תמיד ניתן להחזיר את הגלגללאחור ולא בהכרח יש ממי להיפרע שכן המתחזה נעלם עם הכסף, הצד השלישי לאהיה מודע למעשה המרמה, ולשכת רישום מקרקעין (טאבו), הבנק ועורכי הדיןיטענו כי לא יכלו לדעת כי מדובר בהונאה אף כי בהחלט קיימים אמצעים שוניםומגוונים לגילוי מעשי ההונאה עוד בטרם ביצוע העסקה.

מערכתניסיונית שהושקה ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין בלשכת רישום תל אביב,מאפשרת לבעלי זכויות (זכאים על פי הערת אזהרה, בעלי משכנתה, בעלים, חוכריםואחרים) בנכסים הרשומים בלשכה בתל אביב, להירשם לשירות קבלת הודעות שוטפותבאופן שבעל הנכס יקבל התראה ב-SMS ובדואר אלקטרוני על כל פעולה שתתבצעבמרשם כגון רישום הערות, העברת זכויות, רישום משכנתאות וכדומה ביחס לנכסיםשבבעלותם ובדרך זו יתאפשר מעקב אחר הרישומים המתבצעים בנכסים אלו, ובעלנכס יוכל להגיב באופן מידי ובזמן אמת במידה ויקבל התראה על ביצוע פעולההנוגעת לנכס שבבעלותו.

ניתןלהירשם לשירות באופן מקוון באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. על המנוייםלהיות רשומים כבעלי זכות בנכס ונדרשת התאמה מלאה (מספר תעודת זהות מלא בן9 ספרות) בין פרטי ההזדהות של מבקשי השירות לבין פרטיהם כרשומים בפנקסיהמקרקעין. בשלב הזה לא ניתן לרשום לשירות נכסים שהינם בבעלות חברה כאשר לאניתן לזהות את החברה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית ו/או כאשר פרטיהזיהוי בפנקסי המקרקעין אינם מלאים.

להרשמה לשירות לחצו כאן.


אימות תצהיר מרחוק

עדלמשבר הקורונה אימות חתימת עורך דין על תצהיר היה מחייב התייצבות אישית שלהמצהיר בפני עורך דין שיזהה אותו ויזהיר אותו בדבר חובתו לומר אמת ואולםבעקבות מצב החירום ניתן כיום לבצע אימות חתימה  בהיוועדות חזותיתבתנאים המצטברים הבאים: (א) ההופעה של המצהיר בפני עורך הדין בוצעהבאמצעות היוועדות חזותית מתועדת אצל עורך הדין, כאשר המצהיר הציג תעודתזהות, המופיעה על גבי הצג, הוא מצהיר כי הוא מצוי במדינת-ישראל בזמןהחתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו ועורך הדיןהזהיר את המצהיר כי עליו לומר את האמת והמצהיר חתם על המסמך בפני עורךהדין בשיחת הוידאו; (ב) עורך הדין קיבל בדוא"ל אימות של זהות הלקוחממערכת ההזדהות הממשלתית במסגרת שירות אימות דיגיטלי מקוון (אד"מ),המהווה חלופה לתהליך אימות הזהות האישי הנעשה מול עורך דין במסגרת עריכתתצהיר, במסגרתו נמסרים הפרטים האישיים והם מועברים לעורך הדין לצורך אימותזהות המצהיר לכתובת הדואר האלקטרוני של עורך הדין. במסגרת ביצוע אימותהזהות תיערך בדיקה מול מרשם ביקורת הגבולות ברשות האוכלוסין בדבר אימותהימצאותכם במדינה, כנדרש במסגרת עריכת תצהיר. בסיום התהליך עורך הדין יאמתאת חתימתכם על גבי התצהיר.

הפקדת צוואה באופן מקוון

אדם העורךצוואה יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה ובכך להבטיח כי הצוואה תימצאעם מותו וכי היא תישמר מפני פגעי הזמן. עד לעת האחרונה הייתה חובתהתייצבות אישית של עורך הצוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה לצורך הפקדתהצוואה.

בהתאםלתיקון שהוכנס בתקנות הירושה, התשכ"ח-1998 ניתן לבצע הפקדה של צוואהבאופן מקוון מרחוק באחת משתי דרכים:

אופציהא- הפקדת הצוואה שנחתמה בחתימה אלקטרונית מאושרת של רשות (ובכלל זה נוטריון)באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי בעצמו או באמצעות הנוטריון.במידה וההפקדה הינה באמצעות נוטריון יש לבצעה בתוך 30 יום.

אופציהב- הפקדה הצוואה מרחוק באמצעות שליחת מסמךאלקטרוני עם העתק צבעוני סרוק של הצוואה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנטשל האפוטרופוס הכללי.  המצווה או הרשות ימסרו את הצוואה המקוריתלהפקדה במשרדי הרשם לענייני בתוך 45 ימים מיום סיום הוראת השעה שבסעיף 2לתקנות הירושה (מרץ 2021 בקירוב).

הפחתת שיעור מס הרכישה לבעלי יותר מדירתמגורים אחת

ביום23.06.2015 הועלו מדרגות מס הרכישה לבעלי דירה שנייה ויותר באופן שבוטלהמדרגת מס הרכישה בשיעור של 5% ונקבעו מדרגות מס רכישה בשיעור של 8% ו-10%,דבר שהביא להגדלה משמעותית של מס הרכישה לבעלי יותר מדירת מגורים אחת,מתוך מחשבה מוטעית כי הדבר יביא להורדת מחירי הדיור באמצעות הקטנת הביקושלדירות על ידי משקיעים.

ביום29.07.2020 הופחתו מדרגות מס הרכישה לבעלי דירה שנייה או יותר כדלקמן:

 • על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.
 • על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד3,876,835 ש"ח – 6%.
 • על חלק השווי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד5,338,290 ש"ח – 7%.
 • על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד17,794,305 ש"ח – 8%.
 • על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח –10%.


דחיית מועד מכירת דירה ישנה לענייןהחבות במס שבח /מס רכישה

מי שרכשדירת מגורים נוספת והיה אמור למכור את דירתו הישנה, שהייתה דירתו היחידהעד לרכישת הדירה הנוספת) בתוך 18 החודשים מיום רכישת הדירה החדשה כדי לשלםמס רכישה בשיעור החָל על "דירה יחידה") והמועד האחרון למכירתהדירה הישנה הסתיים בתקופה המתחילה ביום 1.3.2020 והמסתיימת ביום1.10.2020, אזי התקופה האמורה לא תילקח בחשבון במניין ה-18 חודשים.


כניסה לתוקף של התקנות לחוק המקרקעיןולתקנות התכנון והבנייה המסדירות רישום מגרש תלת מימדי

לפני כשנהתוקן חוק המקרקעין באופן המאפשר רישום מגרש תלת ממדי ועתה נכנסו לתוקףהתקנות ליישום הרישום בהיבט הקנייני והתכנוני. עד לתיקון קבע חוק המקרקעיןשהבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע ובכל הרום שמעליועל פני גובה ועומק לא מוגדרים ולכאורה הינם אינסופיים. במצב המשפטי שהיהקיים לפני התיקון לחוק, לא הייתה אפשרות להעביר ולרשום זכויות בעלותבשכבות קרקע שונות (מתחת ומעל פני הקרקע). למשל, במקרה של חפירת מנהרהמתחת לבניינים ו/או מגרשים בבעלות פרטית או הנחת מסילת רכבת או סלילתכביש, לא ניתן היה להפריד בין זכויות הבעלות ברובד הקרקע לרובד שמתחת אומעל לפני הקרקע ולרשום זכויות בעלות נפרדת ברבדים השונים, שכן הבעלותבקרקע משתרעת גם ביחס לשטח הנמצאים מתחת לפני הקרקע. כך גם בבניין שנבנהמעל כביש לא ניתן היה להקנות זכויות בעלות נפרדות בקרקע שכן הקרקע עליונסלל הכביש היה בבעלות המדינה ומכך נבע שהמדינה הינה הבעלים גם בחלל הרוםשמעל הכביש. כתוצאה מכך לא ניתן היה לבצע הפקעה בשטחים הנמצאים מעל ו/אומתחת לקרקע ובתי המשפט נדרשו לפתרונות יצירתיים לצורך הסדרת ההפקעהוהפרדתה מהמקרקעין. התיקון לחוק מאפשר חלוקה גמישה יותר של המקרקעין באופןשיביא לניצול יעיל יותר של הקרקע ויאפשר לרשום זכויות ברבדי קרקע שוניםבגובה ובעומק הקרקע כגון: בניית בנייני מגורים ומסחר מעל כביש מקורה,מנהרות תת קרקעיות, גשרים עיליים לתחבורה או לצורך הנחת תשתיות. יש לצייןכי לא ניתן לרשום בית משותף כבית תלת מימדי אלא אם כן מדובר בבית משותףשנבנה מעל כביש או מנהרה למשל ואז ניתן להפריד את הבעלות בבית המשותףמהבעלות בקרקע מתחתיה.

הקלות בבניית פרגולה ללא צורך בקבלתהיתר

תקנותהתכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) המכונה "חוקהפרגולות" או "חוק המרפסות" קובעות סוגי בנייה (בתנאיםהקבועים בתקנות) שלא נדרש לגביהם קבלת היתר בנייה כגון הקמת מחסן, גגון,גדר בין חלקות, התקנת שער חניה, התקנת פנאלים סולאריים, התקנת מזגן / דודשמש, החלפת גג ואלמנטים נוספים ועוד.

לאחרונהבמסגרת תיקון לתקנות הורחב הפטור הנוגע להתקנת פרגולה והיא הוגדרה מחדשובין היתר נקבע כי ניתן להניח קירוי שקוף מעל לפרגולה וצמצם את החלקיםהאטומים בה. בהתאם לתיקון התקנת פרגולה תהא פטורה מהיתר אם היא מבנה בלאקירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים ביןהחלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40 אחוזים ממנולפחות; ניתן להצמיד לגג הפרגולה קירוי שקוף של יחרוג ממנה; שטח הפרגולה לאיעלה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג (הגדולמביניהם) והיא תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראהבהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית. כדאי לזכור שיש למסור הודעה על הקמתהפרגולה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה בצירוף אישור מהנדס.

ייצור חשמל בבית משותף

בעלי דירות בבית משותף יוכלו להרוויחכסף מייצור חשמל.

בימים אלופורסם תזכיר תיקון לחוק המקרקעין שעניינו קביעת הוראות בדבר התקנת מערכתלייצור חשמל מאנרגיה סולארית בבית משותף (מתקן פוטו-וולטאי), וזאת על-פיהחלטת רוב של שני שלישים מבעלי הדירות בבית המשותף זאת, כחריג לכלל שלפיונדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לשם ביצוע פעולה מסוג זה ברכוש המשותף. התיקוןנועד לעודד הקמת מערכות סולאריות לייצור חשמל בבתים משותפים, נוכח התועלתהכלכלית, החברתית והסביבתית שיש בהתקנתם ובהתחשב בפוטנציאל הכלכלי הטמוןבמערכת עבור כל בעלי הדירות בבית המשותף כשהמערכת עצמה צפויה לייצר הכנסהשתכסה באופן מובנה את עלויות התחזוקה השוטפת שלה. בחוק נכללים תנאים מקדימיםשיש לעמוד בהם בטרם התקנת המערכת. לרבות מתן האפשרות לבעל דירה המתנגדלהתקנת המערכת, או המבקש להסיר מערכת לאחר שהותקנה, להגיש תביעה למפקח עלרישום מקרקעין שיוסמך להכריע במחלוקות בעניין זה. ההכנסות שיתקבלו מהמערכתיהיו חלק מהרכוש המשותף של כל בעלי הדירות (לרבות בעלי הדירות שלא תמכובהחלטה על התקנת המערכת) אך הם ישמשו בראש ובראשונה לטובת כיסוי הוצאותהתפעול והאחזקה השוטפות של המערכת. 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגראקטואליה24/10/2015 צפיות
תכליתו של סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, שמכוחו מוצאים צווי הריסה מנהליים על-ידי ראשי ועדות התכנון והבנייה, הנה מתן מענה מידי ויעיל למיגורה של תופעת הבנייה הבלתי חוקית, תוך שמירה על שלטון החוק – בכלל, ועל דיני התכנון והבנייה – בפרט.

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט24/10/2015 צפיות
תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, הידוע בכינויו "חוק הפרגולות","פטור מהיתר" או "רפורמת הפרגולות" (החוק עצמו מצורף כאן), מציע הרבה יותר סמכויות לוועדות המקומיות והמרחביות, ובמקביל מאפשר לא מעט הקלות או פטור למי שרוצה להוסיף בחצר ביתו ו/או בעסק אלמנטים כגון דק, מסלעה, מחסן, פרגולה, גדר, סככת כניסה, סככת חניה וכד'. החוק גם קובע הליך מקוצר לסגירת מרפסת, תוספת ממ"ד ועוד. שימו לב שבמקרים מסוימים יש פטור מלא מהיתר ודיווח, ובמקרים מסוים יש אמנם פטור, אך עדיין חובה לדווח באמצעות טופס על ההקמה של העבודה.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי21/10/2034 צפיות
ביטול צו ההריסה על פי חוק תכנון ובנייה, בית המשפט יורה על ביטול צו הריסה רק במידה שהשתכנע כי השימוש שנעשה במקרקעין, או העבודות שנעשו עליו, אכן בוצעו כדין. לחילופין, בית המשפט צריך להשתכנע כי הדרישות למתן הצו לא התקיימו או שנפל איזה פגם חמור בצו עצמו שבגינו יש לבטלו, נציין כי לפי החוק אם ניתן ביטול צו הריסה ובית המשפט קבע שמלכתחילה לא היה מקום להוציאו, הרי שמי שנגרם לו נזק בצו זה יכול בהחלט להיות זכאי לפיצויים. מאידך, אם הבעיה היחידה הייתה גם בהסמכה או במינוי של הגורם שהוציא את הצו, הרי שידו של בית המשפט תהיה קפוצה בקביעת פיצויים.

מאת: בנימין קלינגרעסקים מהבית30/09/20101 צפיות
בעקבות פרסום נוסחן הרשמי של התקנות שבכותרת, עודכנה רשימת מקומות העבודה שהותר להם לעבוד במהלך התקופה שמיום 25 בספטמבר 2020 בשעה 14:00ועד ליום 10 באוקטובר 2020. התקנות שבכותרת הן עדכון לרשימת מקומות העבודה המופיעים בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ובלבד שכניסת העובד למקום העבודה הכרחית לשם אספקת המוצר או השירות.

מאת: בנימין קלינגרנדל"ן ומקרקעין29/09/2099 צפיות
מתכננים לבנות בריכת שחייה ביתית? חשו לדעת למה אתם נכנסים! בשנים האחרונות הופכות הבריכות הפרטיות לפופולריות מאוד בכל רחבי הארץ ואינן עוד נחלתן הבלעדית של בעלי הממון בלבד, לא מעט הודות לטכנולוגיות המתקדמות שקיימות כיום, המוזילות משמעותית את עלויות הבניה וההתקנה. נושא הצורך וההליך בהיתר בניה מורכב וחשוב שיהיה מלווה על ידי המומחה הנכון

מאת: בנימין קלינגרעזרה והתנדבות27/09/20134 צפיות
הרבה פעמים אדריכלים, מהנדסים נתקלים בפני צומת דרכים בהליך הרישוי המקוון ואין להם תמיד את מי לשאול. משרדנו מתמחה בהכנת וקידום בקשות להיתרי בניה וראינו לנכון לסייע ולתת תשובות לשאלות שנשאלות לאחרונה די הרבה . משרד בנימין קלינגר תמיד זמין ושמח לסייע במקרה וישנם שאלות נוספות או נדרש סיוע מול המערכת הבירוקרטית.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי09/09/20153 צפיות
הרשות לאכיפה במקרקעין (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה לשעבר) היא יחידת סמך במשרד האוצר, כפופה לשר האוצר ופועלת כיחידה עצמאית. ייעודה הוא להיאבק בעבירות התכנון והבניה ולבצע פיקוח על הועדות המקומיות. ביום 19.6.2016 קיבלה ממשלת ישראל החלטה מספר 1559 "חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה" מתוך הבנה שמדובר ביעד אסטרטגי של מדינת ישראל שעל רשויות המדינה להוביל על מנת להגן על התכנון והבנייה ולבצר את שלטון החוק. החלטת הממשלה שמה את היחידה לאכיפה במקרקעין בחזית המאבק בעבירות התכנון והבנייה, מעניקה אחריות, כלים ומשאבים לממש את האחריות המוטלת עליה. תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, העניק לרשות את הסמכויות הנרחבות לממש את האחריות כאמור.

מאמרים נוספים בנושא אקטואליה

מאת: בנימין קלינגראקטואליה24/10/2015 צפיות
תכליתו של סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, שמכוחו מוצאים צווי הריסה מנהליים על-ידי ראשי ועדות התכנון והבנייה, הנה מתן מענה מידי ויעיל למיגורה של תופעת הבנייה הבלתי חוקית, תוך שמירה על שלטון החוק – בכלל, ועל דיני התכנון והבנייה – בפרט.

מאת: אברהם פכטראקטואליה16/10/2058 צפיות
אם דג שמסריח מהראש – הוא כשר או אכיל? אם יועץ משפטי לממשלה שבידיו מרוכזות סמכויות על לחרוץ גורלות של נשיא, ראש ממשלה, שרים, ח"כים + אנשי ציבור ואזרחים מהשורה האשונה והשניה – יכול להיות אובייקטיבי, מאוזן, נאמן לשלטון החוק ורחוק משיקולים פוליטיים? לדעתי המקצועית – הוא צריך להיות מלאך עליון או אוטיסט משפטי, ייצור שלא קיים במציאות. עובדה, כאשר היועץ המשפטי – נתקל בסוגיה הנוגעת לו אישית, הוא תוקף את המערכת המשפטית בתפקידו כפרקליט צבאי ראשי, ב"פרשת הרפז", במילים בוטות וקשות.

מאת: אברהם פכטראקטואליה02/10/20299 צפיות
ככל שהזמן עובר מתגלות עובדות נוספות, כמו הסוכן השני בצמרת הצבא המצרי קצין בכיר במטכ"ל שלהם. שמסר מידע מודיעיני מדויק על המלחמה שתפרוץ, ולא התייחסו לכך ברצינות, ומצביעות על עומק הכשלון של המודיעין וראשיו שהביא לשבר נוראי.

מאת: אברהם פכטראקטואליה24/09/20146 צפיות
הצהרת בלפור – באה כדי להיות בסיס להקמת מדינה יהודית דמוקרטית ריבונית בריאה ובטוחה. בג"צ בלפור – שאפשר הפגנות בזמן מצב חירום, בא כדי לומר את ההיפך הגמור – וחבל. נשמת אפה של הדמוקרטיה – אינה קיום הפגנות בזמן חירום לאומי, הנשמה היא בדאגה לשלום הציבור, בריאותו, תפקודו התקין ובטחונה המדינה וכלכלתיה כדי לשמור על עצמאותה. כאשר יש אישור, בימים אלה להפגין בבלפור, יש אוטומטית אישור לתפילות בבתי-כנסת וסביבתן, לחתונות, ובעיקר רמז לציבור שאם להם מותר גם לנו, ומכאן ההפקרות באי שמירת נוהלים.

מאת: אברהם פכטראקטואליה14/09/20169 צפיות
מתי ואיך מזהמים או פוסלים חקירה כשלכאורה מתנהלת לפי הכללים המקובלים. איך מזהמים חקירה: מדליפים בעקביות לפעמים או-ליין, פוגעים בבוטות ובגסות משפטית בעקרון "הסוב יודיצה". שימוש לא נכון ומוגזם במדובבים, שמקבלים הוראות, איך לסבך ולהאשים נחקרים, במקום להוציא את האמת לאור, חוקרים עם ניגודי אינטרסים או אג'נדה אנטי-ברורה מראש. שימוש לא נכון בעדי מדינה ובצורה מוגזמת.

מאת: אברהם פכטראקטואליה09/09/20159 צפיות
סקופ עולמי – הצלחתי לתפוס נגיף קורונה מוביל ושכנעתי אותו לתת לי ראיון בלעדי פרה-רפואי. למה אנחנו תוקפים את כל העולם במקביל, בגלל שכל המדינות מחפשות דרכים כיצד לפגוע, להרוס, לרושש, לשלוט בבני-אדם ולפעמים לדכא אותם, ממציאים פצצות איומות גרעיניות, מחפשים דרכים לשדרג כלי משחית, מקימים מכונים ביולוגיים עם נגיפים למיניהם, כאילו למטרות שלום אבל בפועל להשמדה המונית.

מאת: אברהם פכטראקטואליה02/09/20200 צפיות
חוצפה של מתראיין וחוצפה של בעל העיתון שעומד לדין, לתת אכסניה לראיון כזה. המפכ"ל הכושל אלשייך – שבתקופתו הועמדו לדין נתניהו ובעל העיתון ידיעות, בחלק קטן מהעבירות שביצע לכאורה, לא יכול להתראיין בעיתון שבעליו הואשם ועומד לדין. מאחר ועיתון ידיעות – תוקף את נתניהו באופן עקבי וקבוע, לתת במה למפכ"ל בתנאים אלה, מגיע לרף של שערורייה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica