חפש מאמרים:
שלום אורח
23.02.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מדיניות אכיפת עברות בניה-כדאי לדעת!

ההחלטה האם לנקוט בפעולות אכיפה ובאיזה כלים לעשות שימוש מצויה בידי בעל הסמכות ברשות בהתאם למכלול הנסיבות שבפניו בכל מקרה לגופו. הרחבה ופירוט של המדיניות האמורה יכול שיפורסמו מעת לעת תוך מתן דגש על תופעות או מגזרים המחייבים התייחסות פרטנית וחידוד נוסף של המדיניות )ר' לדוגמא מדיניות האכיפה במגזר הערבי והחקלאי, כפי שעודכנה לאחרונה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(, במטרה לתת מענה לייחודיות והצרכים המיוחדים של מגזרים שונים. להלן תפורט מדיניות האכיפה על פיה פועלת ותפעל הרשות לאכיפה במקרקעין. בראשית יוגדרו העבירות המצויות בראש סדר העדיפות לאכיפה, בהמשך יפורטו העבירות המצויות בעדיפות נמוכה לאכיפה ולבסוף יפורטו סדרי העדיפות בבחירת כלי האכיפה. סדרי העדיפות באכיפה: א. הרשות היא זרוע האכיפה מטעם מדינת ישראל בתחום התכנון והבניה. ככלל תאכוף הרשות בכל מרחבי התכנון עבירות במקרקעין המוגדרים בסעיף 243(א( לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965( להלן: "החוק" ו- "עבירות בנסיבות מחמירות" בהתאמה( – עבירות המבוצעות במקרקעין הבאים: 1 .מקרקעין המיועדים בתכנית לאחת מהתכליות המפורטות בהגדרה "תשתיות לאומיות"; 2 .מקרקעין המצויים בסביבה החופית; 3 .מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית על פי התוספת הראשונה; 4 .מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע, או מקרקעין המיועדים בתכנית לגן לאומי, לשמורת טבע או ליער; 5 .מקרקעין המיועדים בתכנית לשטחים ציבוריים פתוחים. ב. להלן יפורטו המקרים המצויים בסדר עדיפות גבוה לאכיפה חרף העובדה שלא מדובר בעבירות בנסיבות מחמירות: 1 .עבירות בהתהוות או בסמוך לאחר השלמתן – עבירות שעל פי מועד איתורן חל עליהם סימן ד' בפרק י' בחוק.2 .עבירות המהוות מטרד משמעותי לציבור או שגורמות לפגיעה אחרת באינטרס ציבורי )כגון וילות אירוח, שימוש הגורם לזיהום סביבתי וכד'( או תופעות עברייניות בתחום התכנון והבניה שנמצא שיש לטפל בהן כתופעה. 3 .עבירות שבמהותן דומות לעבירות בנסיבות מחמירות )במקרקעין המיועדים ל- "נוף כפרי", "נחל וסביבותיו", "שב"צ", מבנים לשימור, עתיקות וכד'(. 4 .עבירות שקיים לגביהן אינטרס ציבורי מובהק, לרבות אינטרס שאינו מתחום התכנון – אכיפת החוק כלפי גורמי פשיעה בהתאם לבקשות משטרת ישראל, אכיפה כחלק ממבצעי אכיפה משולבת, ושיתופי פעולה עם רגולטורים מתחומים אחרים. 5 .אכיפת עבירות שבוצעו על ידי נבחרי ציבור )לרבות נבחרים ברשויות המקומיות( או על ידי בעלי משרה, כהגדרתם בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה 2200.4'מס מ"אח והנחיית( file:///C:/Users/vaadot%20arr%20bear%20shva/Downloads/42200.pdf(הרשות והנחיות( https://www.police.gov.il/menifa/05.300.16.193_1_P.pdf( 300.16.193 לאכיפה. 6 .אכיפה תומכת תכנון בתיאום עם מוסדות התכנון השונים )כגון אכיפה במתחמי וותמ"ל, אכיפה כנגד עבירות מסכלות תכנון מפורט, אכיפה כנגד עבירות החורגות מתוכניות מתאר מחוזיות וכד'(. ג. להלן יפורטו המקרים שיהיו בעדיפות נמוכה לאכיפה חרף קיומן של עבירות בנסיבות מחמירות, או שהם עונים לקריטריונים בסעיף ב' לעיל: 1 .עבירות במרחב תכנון של ועדה מקומית עצמאית – ועדה שהוסמכה לפי סעיף 31א לחוק היא ועדה שנמצא כי היא מקיימת מערך אכיפה יעיל ומקצועי. הרשות רואה חשיבות רבה לאפשר לוועדות העצמאיות לממש את סמכויותיהן תוך התערבות מינימלית באכיפה בתחומן. הרשות תשקול להפעיל את סמכויותיה במרחבי התכנון של וועדות עצמאיות על פי השיקולים הבאים: א. במקום בו הועדה ביקשה את סיוע הרשות; ב. במקום בו לא הפעילה הוועדה את סמכויותיה לאחר שהתבקשה לעשות זאת; ג. במקום בו קיימת מניעה לערב את גורמי הוועדה. 2 .עבירות בהתהוות בגנים לאומיים ושמורות – על פי סעיף 233 לחוק, למנהל רשות הטבע והגנים ולמפקחי הרשות הטבע והגנים נתונות הסמכויות לבצע אכיפה על פי הסמכויות שבסימן ד' לפרק י' לחוק. רשות הטבע והגנים מבצעת אכיפה כלפי עבירות בהתהוות בתחומי הגנים הלאומיים בהתאם לסדרי עדיפות ומדיניות האכיפה של רשות הטבע והגנים ובהתאם להסדרים ספציפיים בין רשות הטבע והגנים והרשות לאכיפה. 3 .עבירות בהיקף מצומצם – עבירות שהיקפן הפיזי מצומצם ואין לצידן פגיעה תכנונית נוספת )כגון פלישה לייעודים ציבוריים( או מטרדים. 4 .עבירות עבודה אסורה ושימוש אסור שהופסקו לאחר ביצוע פעולות אכיפה ראשוניות – תקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי – תכנון ובנייה(, תשע"ח-2018 קבעו מנגנון חובה של מתן התראהעובר למתן הקנס. מנגנון ההתראה מביא לידי ביטוי את שינוי תפיסת המחוקק לפיה התכלית המרכזית באכיפה היא הפסקת העבירה והחזרת מצב לקדמותו, ולא ענישה כשלעצמה. ככל שהעבירה הופסקה בעקבות ביצוע פעולות אכיפה ראשוניות והמצב הוחזר לקדמותו, תהיה אכיפת העבירה בעדיפות נמוכה. שיטת האכיפה: ד. פרק י' בחוק נותן סמכויות אכיפה שונות ומגוונות במטרה לאפשר התמודדות מיטבית עם מגוון עבירות התכנון והבנייה. הקו המנחה בבחירת ערוץ האכיפה הוא האפקטיביות של כלי האכיפה בנסיבות הנתונות, כאשר תינתן עדיפות לכלי שפגיעתו באזרח היא המתונה ביותר. בהתאם לעקרונות אלה להלן סדר העדיפות בבחירת כלי האכיפה: 1 .צווים מנהליים לפי סימן ד' בפרק י' יהיו ככלל בעדיפות ראשונה. צווים מנהליים מטפלים בעבירה המצויה בשלבי ביצוע ראשוניים, הם מביאים לתוצאה במהירות ואינם מותירים כתם פלילי לעובר העבירה. ככל שהעבירה משמעותית יותר מבחינת היקפה או עוצמת הפגיעה הסביבתית או התכנונית שנגרמה, יש לשקול לפעול להוציא קנס מנהלי לצד הצו. 2 .עבירות שלא מצויות בטווח הזמנים שניתן לטיפול באמצעות צווים לפי סימן ד' – בהקשר זה קיימים שלושה ערוצי אכיפה מרכזיים – קנסות מנהליים, צווים שיפוטיים וכתבי אישום פליליים. קנסות מנהליים - קנסות מנהליים הוכיחו את האפקטיביות שבהם להשגת מטרת הפסקת/הסרת העבירה. משכך, וכן נוכח העובדה שבהינתן הקביעה כי העבירות הינן עבירות מנהליות ועל כן הכלל הוא הוצאת הודעת קנס והחריג הוא הגשת כתב אישום פלילי, בכל מקרה בו קיימת עבירה שלא ניתן להוציא בגינה צו לפי סימן ד' או בעבירה שהוצא לגביה צו לפי סימן ד' אך נמצא, כאמור בס"ק 1 ,כי יש מקום לכך, תפעל הרשות לגיבוש תיק חקירה להוצאת קנס מנהלי. צווים שיפוטיים – הכנת תיק במטרה להגיש בקשה למתן צו שיפוטי תעשה במקרים הבאים: • מקרים בהם מוגש כתב אישום בעקבות הגשת בקשה להישפט או נוכח המדיניות לפי סעיף 15 ויש בהם חומרה מיוחדת, בין אם בשל ההיקף העבירה, הפגיעות הנלוות או תועלת כלכלית – יומלץ על הגשת בקשה לצו הפסקת שימוש שיפוטי להגשה לצד כתב האישום. • במקרים בהם מכלול נסיבות העניין מצדיק אי נקיטה בהליכים עונשיים )כגון מקרים בהם העבירה החלה בעידוד הרשות המקומית(, יומלץ על הגשת בקשה לצו הפסקה שיפוטי כהליך עצמאי. • במקרים העונים לקריטריונים המנויים בסעיף 239 לחוק )ובכלל זאת מקרים שלא מאפשרים הוצאת צווים לפי סימן ד' אך מחייבים מענה מהיר יחסית של בתי המשפט(, יומלץ על הגשת בקשה למתן צו לפי סעיף 239. כתבי אישום - במקרים העונים למדיניות האכיפה לפי סעיף 15 לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו- 1985 ,או במקרים בהם נמצא כי קיימת עבירת אי קיום צו שיפוטי שניתן לביצוע על ידי הרשות לאכיפה,שניתן אחרי 2017.10.25 וטרם חלפו 4 שנים. יישקל גיבוש תיק חקירה להעברה לתביעה לקבלת החלטה על הגשת כתב אישום או בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט כמפורט להלן. מובן, כי ההחלטה על הגשת בקשה למתן צו שיפוטי או על הגשת כתב אישום בתיק נתון מצויה בידי התביעה בלבד. ה. אי קיום צו/ בזיון בית המשפט – ככלל במקרים בהם קיים צו שיפוטי, ועל פי תפיסת המחוקק בעניין החשיבות שבהפסקת העבירה, ראוי יהיה לפעול להגשת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, שהיא בקשה שהדגש בה הוא על קיום הצו. כך במיוחד כאשר קיימים צווים שיפוטיים שהרשות לאכיפה אינה אחראית על ביצועם. בכל מקרה של הגשת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט יש לפעול לקבלת האישורים הנדרשים בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה 1005.6:.)file:///C:/Users/vaadot%20arr%20bear%20shva/Downloads/61005.pdf( בכל מקרה אחר יש להכין את התיק להגשת כתב אישום בגין אי קיום צו.בכבוד רב,אברהם ברון כהןמנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קלינגר בנימין יועץ בכיר לתכנון בנייה ורישוי נייד 0523-888813
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232150 צפיות
הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232287 צפיות
התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים25/07/232375 צפיות
מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

מאת: בנימין קלינגריזמות עסקית13/12/222589 צפיות
ידוע כי בנייה בשטחים המשותפים בבית משותף, תתאפשר רק בהסכמת 75% ומעלה מכלל דיירי הבניין בבית המשותף, וזאת עפ"י חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. אך מה הדין כאשר דיירים הרחיבו את דירת הגג שלהם תוך ניצול שטח המוצמד לדירת גג זו על חשבון השטח המשותף של הבית המשותף, בלא הסכמה של 75% מכלל דיירי הבית המשותף? ודוק – האם הצמדתו של שטח משותף לדירה, מקנה לבעלי הדירה זכות בנייה בשטח זה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222283 צפיות
קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222341 צפיות
הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

מאת: בנימין קלינגרמו"מ16/11/222130 צפיות
דירת מגורים בראי העליון שדחה את עתירת רשות המסים פה אחד-פסיקה זו מחזירה עשרות אלפי דירות מגורים בישראל להיכנס לגדר דירת מגורים, על פי הפרשנות של החוק במשך עשרות בשנים, לפיה מבחן העל בחוק מיסוי מקרקעין הוא מבחן השימוש, ולא קיומה של תב״ע מתאימה או רישום בטאבו. העליון (14.11.2022), גם הפעם, אישר את החלטת ועדת הערר ודחה את ערעור המדינה בעניין שטיין (ע״א 1073/20): הסוגייה המרכזית שנדונה האם דירת מגורים המשמשת למגורים, ואולם אין לה היתר מתאים כחוק לשימוש למגורים, חרף שימוש בה למגורים ובידיעת העירייה, האם בעת מכירתה ניתן לקבל בגינה פטור ממס שבח או חישוב לינארי מיטיב במסגרת סעיף 48א(ב2) לחוק?

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

מאת: אדיר בנימיניחוק ומשפט - כללי25/06/231408 צפיות
ההנחה שבדרך כלל החזקים הם אלו שגוברים על החלשים מהם, גורמת לכך שכאשר הגורם החלש יותר זוכה למעט צדק, הדבר מעניק לנו תחושה של עדנה מסוימת. לכן נדמה ששמענו לא מעט סיפורים בהם הודות להתערבות חיצונית זוכה הגורם הנפגע לצדק מסוים, או לכל הפחות מסופר כי הגורם שעשה את מעשה העוולה נענש על כך.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי19/08/212003 צפיות
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/DocLib1/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי28/01/211526 צפיות
על מנת להבין מדוע אדם ניגש על מנת לבצע תרגום של תעודות ומסמכים רשמיים מסוימים צריכים להבין את התהליכים שאותם עוברים אנשים ברחבי העולם כולו.

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי15/01/211198 צפיות
מתי נדרש לפעולה של תרגום עבור תעודת לידה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/12/201740 צפיות
הרשויות ממשיכות בקצב רב בהוצאת צווי הריסה. מאמר שכדאי לקרוא אם ביצעת חריגות בניה , ביקרו או רוצים לבקר בנכס מטעם הפיקוח על הבניה/ הוועדה לתכנון ובניה או שכבר הוזמנת לשימוע או אולי כבר קיבלת צו הריסה. המאמר מיועד לכל העוסקים בתחום. עורכי דין, שמאים, מהנדסים, קבלנים, וועדי בתים, אדריכלים, מפקחי בניה ועוד.

מאת: עופר שלוחוק ומשפט - כללי08/10/201474 צפיות
הסכם מייסדים מוצלח בחברות סטארט אפ

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/201219 צפיות
תַּם עִדַּן הַסּוֹדִיּוֹת הַבַּנְקָאִית בִּשְׁוַויְץ בְּעִקְבוֹת הֶסְכֵּם חִלּוּפֵי מֵידַע אוֹטוֹמָטִיִּים

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica