חפש מאמרים:
שלום אורח
29.01.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מדיניות אכיפת עברות בניה-כדאי לדעת!

ההחלטה האם לנקוט בפעולות אכיפה ובאיזה כלים לעשות שימוש מצויה בידי בעל הסמכות ברשות בהתאם למכלול הנסיבות שבפניו בכל מקרה לגופו. הרחבה ופירוט של המדיניות האמורה יכול שיפורסמו מעת לעת תוך מתן דגש על תופעות או מגזרים המחייבים התייחסות פרטנית וחידוד נוסף של המדיניות )ר' לדוגמא מדיניות האכיפה במגזר הערבי והחקלאי, כפי שעודכנה לאחרונה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )אזרחי(, במטרה לתת מענה לייחודיות והצרכים המיוחדים של מגזרים שונים. להלן תפורט מדיניות האכיפה על פיה פועלת ותפעל הרשות לאכיפה במקרקעין. בראשית יוגדרו העבירות המצויות בראש סדר העדיפות לאכיפה, בהמשך יפורטו העבירות המצויות בעדיפות נמוכה לאכיפה ולבסוף יפורטו סדרי העדיפות בבחירת כלי האכיפה. סדרי העדיפות באכיפה: א. הרשות היא זרוע האכיפה מטעם מדינת ישראל בתחום התכנון והבניה. ככלל תאכוף הרשות בכל מרחבי התכנון עבירות במקרקעין המוגדרים בסעיף 243(א( לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965( להלן: "החוק" ו- "עבירות בנסיבות מחמירות" בהתאמה( – עבירות המבוצעות במקרקעין הבאים: 1 .מקרקעין המיועדים בתכנית לאחת מהתכליות המפורטות בהגדרה "תשתיות לאומיות"; 2 .מקרקעין המצויים בסביבה החופית; 3 .מקרקעין שהוכרזו כקרקע חקלאית על פי התוספת הראשונה; 4 .מקרקעין שהם גן לאומי או שמורת טבע, או מקרקעין המיועדים בתכנית לגן לאומי, לשמורת טבע או ליער; 5 .מקרקעין המיועדים בתכנית לשטחים ציבוריים פתוחים. ב. להלן יפורטו המקרים המצויים בסדר עדיפות גבוה לאכיפה חרף העובדה שלא מדובר בעבירות בנסיבות מחמירות: 1 .עבירות בהתהוות או בסמוך לאחר השלמתן – עבירות שעל פי מועד איתורן חל עליהם סימן ד' בפרק י' בחוק.2 .עבירות המהוות מטרד משמעותי לציבור או שגורמות לפגיעה אחרת באינטרס ציבורי )כגון וילות אירוח, שימוש הגורם לזיהום סביבתי וכד'( או תופעות עברייניות בתחום התכנון והבניה שנמצא שיש לטפל בהן כתופעה. 3 .עבירות שבמהותן דומות לעבירות בנסיבות מחמירות )במקרקעין המיועדים ל- "נוף כפרי", "נחל וסביבותיו", "שב"צ", מבנים לשימור, עתיקות וכד'(. 4 .עבירות שקיים לגביהן אינטרס ציבורי מובהק, לרבות אינטרס שאינו מתחום התכנון – אכיפת החוק כלפי גורמי פשיעה בהתאם לבקשות משטרת ישראל, אכיפה כחלק ממבצעי אכיפה משולבת, ושיתופי פעולה עם רגולטורים מתחומים אחרים. 5 .אכיפת עבירות שבוצעו על ידי נבחרי ציבור )לרבות נבחרים ברשויות המקומיות( או על ידי בעלי משרה, כהגדרתם בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה 2200.4'מס מ"אח והנחיית( file:///C:/Users/vaadot%20arr%20bear%20shva/Downloads/42200.pdf(הרשות והנחיות( https://www.police.gov.il/menifa/05.300.16.193_1_P.pdf( 300.16.193 לאכיפה. 6 .אכיפה תומכת תכנון בתיאום עם מוסדות התכנון השונים )כגון אכיפה במתחמי וותמ"ל, אכיפה כנגד עבירות מסכלות תכנון מפורט, אכיפה כנגד עבירות החורגות מתוכניות מתאר מחוזיות וכד'(. ג. להלן יפורטו המקרים שיהיו בעדיפות נמוכה לאכיפה חרף קיומן של עבירות בנסיבות מחמירות, או שהם עונים לקריטריונים בסעיף ב' לעיל: 1 .עבירות במרחב תכנון של ועדה מקומית עצמאית – ועדה שהוסמכה לפי סעיף 31א לחוק היא ועדה שנמצא כי היא מקיימת מערך אכיפה יעיל ומקצועי. הרשות רואה חשיבות רבה לאפשר לוועדות העצמאיות לממש את סמכויותיהן תוך התערבות מינימלית באכיפה בתחומן. הרשות תשקול להפעיל את סמכויותיה במרחבי התכנון של וועדות עצמאיות על פי השיקולים הבאים: א. במקום בו הועדה ביקשה את סיוע הרשות; ב. במקום בו לא הפעילה הוועדה את סמכויותיה לאחר שהתבקשה לעשות זאת; ג. במקום בו קיימת מניעה לערב את גורמי הוועדה. 2 .עבירות בהתהוות בגנים לאומיים ושמורות – על פי סעיף 233 לחוק, למנהל רשות הטבע והגנים ולמפקחי הרשות הטבע והגנים נתונות הסמכויות לבצע אכיפה על פי הסמכויות שבסימן ד' לפרק י' לחוק. רשות הטבע והגנים מבצעת אכיפה כלפי עבירות בהתהוות בתחומי הגנים הלאומיים בהתאם לסדרי עדיפות ומדיניות האכיפה של רשות הטבע והגנים ובהתאם להסדרים ספציפיים בין רשות הטבע והגנים והרשות לאכיפה. 3 .עבירות בהיקף מצומצם – עבירות שהיקפן הפיזי מצומצם ואין לצידן פגיעה תכנונית נוספת )כגון פלישה לייעודים ציבוריים( או מטרדים. 4 .עבירות עבודה אסורה ושימוש אסור שהופסקו לאחר ביצוע פעולות אכיפה ראשוניות – תקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי – תכנון ובנייה(, תשע"ח-2018 קבעו מנגנון חובה של מתן התראהעובר למתן הקנס. מנגנון ההתראה מביא לידי ביטוי את שינוי תפיסת המחוקק לפיה התכלית המרכזית באכיפה היא הפסקת העבירה והחזרת מצב לקדמותו, ולא ענישה כשלעצמה. ככל שהעבירה הופסקה בעקבות ביצוע פעולות אכיפה ראשוניות והמצב הוחזר לקדמותו, תהיה אכיפת העבירה בעדיפות נמוכה. שיטת האכיפה: ד. פרק י' בחוק נותן סמכויות אכיפה שונות ומגוונות במטרה לאפשר התמודדות מיטבית עם מגוון עבירות התכנון והבנייה. הקו המנחה בבחירת ערוץ האכיפה הוא האפקטיביות של כלי האכיפה בנסיבות הנתונות, כאשר תינתן עדיפות לכלי שפגיעתו באזרח היא המתונה ביותר. בהתאם לעקרונות אלה להלן סדר העדיפות בבחירת כלי האכיפה: 1 .צווים מנהליים לפי סימן ד' בפרק י' יהיו ככלל בעדיפות ראשונה. צווים מנהליים מטפלים בעבירה המצויה בשלבי ביצוע ראשוניים, הם מביאים לתוצאה במהירות ואינם מותירים כתם פלילי לעובר העבירה. ככל שהעבירה משמעותית יותר מבחינת היקפה או עוצמת הפגיעה הסביבתית או התכנונית שנגרמה, יש לשקול לפעול להוציא קנס מנהלי לצד הצו. 2 .עבירות שלא מצויות בטווח הזמנים שניתן לטיפול באמצעות צווים לפי סימן ד' – בהקשר זה קיימים שלושה ערוצי אכיפה מרכזיים – קנסות מנהליים, צווים שיפוטיים וכתבי אישום פליליים. קנסות מנהליים - קנסות מנהליים הוכיחו את האפקטיביות שבהם להשגת מטרת הפסקת/הסרת העבירה. משכך, וכן נוכח העובדה שבהינתן הקביעה כי העבירות הינן עבירות מנהליות ועל כן הכלל הוא הוצאת הודעת קנס והחריג הוא הגשת כתב אישום פלילי, בכל מקרה בו קיימת עבירה שלא ניתן להוציא בגינה צו לפי סימן ד' או בעבירה שהוצא לגביה צו לפי סימן ד' אך נמצא, כאמור בס"ק 1 ,כי יש מקום לכך, תפעל הרשות לגיבוש תיק חקירה להוצאת קנס מנהלי. צווים שיפוטיים – הכנת תיק במטרה להגיש בקשה למתן צו שיפוטי תעשה במקרים הבאים: • מקרים בהם מוגש כתב אישום בעקבות הגשת בקשה להישפט או נוכח המדיניות לפי סעיף 15 ויש בהם חומרה מיוחדת, בין אם בשל ההיקף העבירה, הפגיעות הנלוות או תועלת כלכלית – יומלץ על הגשת בקשה לצו הפסקת שימוש שיפוטי להגשה לצד כתב האישום. • במקרים בהם מכלול נסיבות העניין מצדיק אי נקיטה בהליכים עונשיים )כגון מקרים בהם העבירה החלה בעידוד הרשות המקומית(, יומלץ על הגשת בקשה לצו הפסקה שיפוטי כהליך עצמאי. • במקרים העונים לקריטריונים המנויים בסעיף 239 לחוק )ובכלל זאת מקרים שלא מאפשרים הוצאת צווים לפי סימן ד' אך מחייבים מענה מהיר יחסית של בתי המשפט(, יומלץ על הגשת בקשה למתן צו לפי סעיף 239. כתבי אישום - במקרים העונים למדיניות האכיפה לפי סעיף 15 לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו- 1985 ,או במקרים בהם נמצא כי קיימת עבירת אי קיום צו שיפוטי שניתן לביצוע על ידי הרשות לאכיפה,שניתן אחרי 2017.10.25 וטרם חלפו 4 שנים. יישקל גיבוש תיק חקירה להעברה לתביעה לקבלת החלטה על הגשת כתב אישום או בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט כמפורט להלן. מובן, כי ההחלטה על הגשת בקשה למתן צו שיפוטי או על הגשת כתב אישום בתיק נתון מצויה בידי התביעה בלבד. ה. אי קיום צו/ בזיון בית המשפט – ככלל במקרים בהם קיים צו שיפוטי, ועל פי תפיסת המחוקק בעניין החשיבות שבהפסקת העבירה, ראוי יהיה לפעול להגשת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, שהיא בקשה שהדגש בה הוא על קיום הצו. כך במיוחד כאשר קיימים צווים שיפוטיים שהרשות לאכיפה אינה אחראית על ביצועם. בכל מקרה של הגשת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט יש לפעול לקבלת האישורים הנדרשים בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה 1005.6:.)file:///C:/Users/vaadot%20arr%20bear%20shva/Downloads/61005.pdf( בכל מקרה אחר יש להכין את התיק להגשת כתב אישום בגין אי קיום צו.בכבוד רב,אברהם ברון כהןמנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט22/01/2293 צפיות
הוצאת צו הריסה מנהלי היא אחת הסמכויות החזקות ביותר שיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. המשמעות הקשה של הצו היא הריסת מבנים ללא הליך שיפוטי שמברר לעומק את טענות הצד שזכויותיו נפגעות, ולכן השימוש בסמכות זו צריך להיות זהיר ולאחר הפעלת שיקול דעת רציני בלבד!

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים22/01/2249 צפיות
במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה- ביום 1.8.2014 נכנסו לתוקף תקנות חדשות המאפשרות ביצוע עבודות הפטורות מהיתר בניה, בהתאם לתקנות קבעה הועדה המקומית לתכנון ובניה הנחיות מרחביות משלימות לצורך ביצוע העבודות בתחום שיפוט העיר גבעתיים. כדאי להיוועץ עם מומחה בתחום לפני ביצוע עבודה מאחר ואי פרוש והבנה נכונה של הנחיות, מדיניות הוועדה יכולים להסתיים בצו הריסה וקנס מנהלי קצוב.

מאת: בנימין קלינגראקטואליה22/01/2274 צפיות
רישוי זמין ומידע חיוני בעניין הגשת בקשה לתיק מידע להיתר והליכי הרישוי: כחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, ביוזמה הנקראת 'ממשל זמין', הוקם ב-2006 אתר רישוי זמין של מנהל התכנון, אשר מאפשר בקשה להיתר בנייה באופן מקוון לחלוטין. המערכת הוקמה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.

מאת: בנימין קלינגרדיני מיסים14/01/2294 צפיות
פורסם תזכיר חוק הכולל שורת תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין נושא מיסוי מקרקעין תאריך פרסום 13.01.2022 תזכיר חוק שפורסם היום (ה') 13.1.22 להערות הציבור כולל שבעה תיקונים מוצעים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) שמטרתם עידוד מכירת קרקעות לבנייה למגורים, הרחבת מדרגות מס הרכישה לרוכשי דירה יחידה ותיקון עיוותי מס שונים. התיקונים המוצעים צפויים לעודד מכירת דירות מגורים בטווח הקרוב ומתוך שאיפה להביא להגדלת היצע ולהורדת מחירי הדירות. התזכיר פתוח להערות הציבור עד 3/2/22 בשעה 23:59

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים18/12/21232 צפיות
מבנה מסוכן מוגדר כך על ידי מהנדס בניין בהכשרתו, אשר ביצע בדיקה יסודית והגיע למסקנה כי אותו מבנה ספציפי מהווה סכנה עבור דייריו או עוברי אורח. הגדרת מבנה בתור 'מבנה מסוכן' נעשית באמצעות הוצאת 'צו מבנה מסוכן' על ידי מחלקת הנדסה אזרחית או היחידה למבנים מסוכנים של הרשות המקומית. לאחר הבדיקה המקצועית, ולאחר ביצוע התיקונים והעבודה הנדרשת רק מהנדס בניין רשאי להסיר את צו המבנה מסוכן .

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט11/10/21436 צפיות
צו ההריסה לבנייה לא חוקית בוטל מדובר במבני מגורים שנבנו ללא היתר • השופטת כתבה כי היא מודעת לכך שההחלטה עשויה לאפשר בפועל את המשך הבנייה ההחלטה, ניתן להניח, עשויה לעורר ביקורת באשר לתוצאותיה ולהשלכותיה האפשריות בשטח – וגם לכך התייחסה השופטת: "אינני מתעלמת מן העובדה כי מדובר בבנייה בלתי חוקית שלא קיים לגביה 'אופק תכנוני' שיאפשר את אישורה ולפיכך דינה, ככל הנראה להיהרס. אינני מתעלמת גם מן העובדה כי השארת הבנייה שבוצעה בכפוף לצו ההפסקה המינהלי בלבד עלולה לאפשר את המשך הבנייה ודורשת הקצאת משאבים משמעותיים לאכיפת צו ההפסקה.

מאת: בנימין קלינגראימון אישי11/10/21424 צפיות
מתי נחוץ היתר בניה: בניה חדשה תוספות בניה הליך הוצאת היתר בניה מורכב מחמישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם. חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה וחלקם באחריות הוועדה. מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי19/08/21606 צפיות
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/DocLib1/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי28/01/21663 צפיות
על מנת להבין מדוע אדם ניגש על מנת לבצע תרגום של תעודות ומסמכים רשמיים מסוימים צריכים להבין את התהליכים שאותם עוברים אנשים ברחבי העולם כולו.

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי15/01/21619 צפיות
מתי נדרש לפעולה של תרגום עבור תעודת לידה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/12/20931 צפיות
הרשויות ממשיכות בקצב רב בהוצאת צווי הריסה. מאמר שכדאי לקרוא אם ביצעת חריגות בניה , ביקרו או רוצים לבקר בנכס מטעם הפיקוח על הבניה/ הוועדה לתכנון ובניה או שכבר הוזמנת לשימוע או אולי כבר קיבלת צו הריסה. המאמר מיועד לכל העוסקים בתחום. עורכי דין, שמאים, מהנדסים, קבלנים, וועדי בתים, אדריכלים, מפקחי בניה ועוד.

מאת: עופר שלוחוק ומשפט - כללי08/10/20798 צפיות
הסכם מייסדים מוצלח בחברות סטארט אפ

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/20626 צפיות
תַּם עִדַּן הַסּוֹדִיּוֹת הַבַּנְקָאִית בִּשְׁוַויְץ בְּעִקְבוֹת הֶסְכֵּם חִלּוּפֵי מֵידַע אוֹטוֹמָטִיִּים

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי10/09/20458 צפיות
הרפורמה של "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי", מכה קשה ליורדים מן הארץ הרפורמה של "הוועדה לתיקוני חקיקה במיסוי בינלאומי עתידה להשפיע על אלפי ישראלים היוצאים מן הארץ לטובת רילוקיישן, ועל חבותם במס, זאת בעקבות שינויי החקיקה העתידים להתרחש במיסוי ההגירה של ישראלים מחוץ לישראל הנקרא "מס הגירה".

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica