חפש מאמרים:
שלום אורח
06.12.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מפרט אחיד ותיקון 34 לחוק רישוי עסקים - החוק קים אבל רוב מגישי הבקשות לרישיון עסק לא יודעים להשתמש בו ולמנפו לטובת בעל העסק וקידום ההליך תוך כדי חסכון

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין19/08/2021445 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

 

לצורך כך הוכנסו ולאחר מחקר מקיף ביותר שמשרדנו קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה סייע  שינויים בחוק רישוי עסקים אשר התאימו את הוראות החוק למציאות בה יפורסמו ויאושרו המפרטים האחידים לכל העסקים (תיקון 27). אלא ש/בפועל פורסמו מעט מאד מפרטים אחידים.


תיקון 34 ביקש לקדם את נושא המפרטים האחידים צעד נוסף קדימה, וקבע לוחות זמנים מחייבים לפרסומם, זאת לצד הטלת "סנקציות"  על נותני האישור, אשר לא יפרסמו את מפרטיהם האחידים במועד.

לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים. מעסקים שונים הפועלים  בהתאם לאותו פריט רישוי, נדרשו תנאים שונים במקומות שונים בארץ, ואף ניתן למצא שונות בדרישות אותם נותני אישור מעסקים דומים באותה רשות.
שונות זו נבעה בעיקרה מהעדר כללים מחייבים, ברורים ועדכניים, לגבי התנאים בהם על בעל עסק לעמוד בכדי לקבל רישיון.


ברור כי בהעדר כללים שווים המחייבים הן את הרשות והן את בעל העסק, אין שקיפות ואין וודאות בתחום שהוא כה קריטי לניהול כל המגזר העסקי בישראל.
בעיה נוספת, מהותית, בדרישות הגורמים המאשרים הינה קיומן של תקנות אשר הותקנו לפני שנים רבות ואשר אינן תואמות את ההתנהלות העסקים העכשוית. ניתן לקוות כי בעיה זו תבא על תיקונה עם פרסום מפרטים אחידים, חדשים ועדכניים.

בהעדר מפרטים אחידים אין שקיפות, אין אחידות ואין וודאות בדרישות מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק.

דרישות נוספות מוטלות עלייו במהלך ההליך לקבלת רישיון העסק.

וועדת הבר והתיקון שהתגבש לחוק


בשנת 2006 הוקמה "ועדת הבר" במטרה להקל על הליכי קבלת רישיון העסק. אחת מהמלצותיה המשמעותיות של הועדה הייתה חיוב נותני האישור לפרסם "מפרטים אחידים" לעסקים, כך שלכל עסק יהיה "מפרט אחיד" הכולל את דרישות כל נותני האישור.


המלצות אלו אושרו בהחלטת הממשלה מספר 1264 מיום 25.2.07. בשנת 2010 תוקן חוק רישוי עסקים (תיקון 27), כך שיכלול הוראות הנוגעות לפרסום והטמעת ה"מפרטים האחדים".
ביום 17.1.16 הטילה הממשלה (החלטה מס’ 1007) על משרדי הממשלה השונים לפרסם להערות הציבור טיוטות מפרטים אחידים, בליווי דברי הסבר לכל מפרט אחיד. הכוונה הייתה כי בתוך מספר חודשים מצומצם יפורסמו כבר טיוטות המפרטים הראשונות, ובכל 4 חודשים נוספים יפורסמו טיוטות נוספות. באותה החלטה נקבעו גם פרטי הרישוי הספציפיים אשר יכללו ב 6 הפעימות הראשונות.

המפרטים האחידים שפורסמו עד היום :
בפועל, עד ליום כתיבת מאמר זה, אושרו מפרטים אחידים ל 20 פריטי רישוי בלבד- מפרטים מאושרים.

כך גם פורסמו טיוטות מפרטים אחידים לשלוש פעימות נוספות- טיוטות מפרטים אחידים פעימה ראשונה,  טיוטות מפרטים אחידים פעימה שניה, ו- טיוטות מפרטים אחידים פעימה שלישית. טיוטות אלו טרם אושרו, נכון לחודש אוגוסט 2019.

עד אוגוסט 2019 פורסמו מפרטים אחידים ל 20 סוגי עסקים בלבד.

הקושי העיקרי עד לתיקון 34- וניתוק הקשר בין פרסום המפרטים האחידים לבין תקופת הרישיונות בצו שפורסם בדצמבר 2018
מכאן על מנת להתאימן למציאות בה קיימים מפרטים אחידים לכל העסקים [סעיפים 7ג1-7ג4 לחוק, פרק ד1 בתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות), וסעיפים 4,6,9 לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי)] והעדר פירסום המפרטים האחידים (למעט 20 בלבד) מאידך, גרם לבלבול ביישום הוראות החוק בפועל.


ההשלכות המעשיות העיקריות הנובעות מהעדר ההתאמה בין הרצון והצורך בפרסום המפרטים האחידים, לבין המציאות בה פורסמו 20 מפרטים אחידים בלבד, נגע בעיקר לתקופת תוקפם של רישיונות העסק, שכן, עד לתיקון הצו בדצמבר 2018, תקופת תוקפם של רישיונות עסק על פי צו רישוי עסקים משנת 2013, חלה רק על עסקים חדשים בצו ועל עסקים להם פורסם מפרט אחיד.


עניין תקופת תוקף הרישיונות בא על תיקונו בצו רישוי עסקים מדצמבר 2018 בו נותק הקשר בין תוקף הרישיונות לגבי סוגי עסקים שונים לבין פרסום מפרטים אחידים לגביהם.

צו רישוי עסקים מדצמבר 2018 ניתק את הקשר בין פרסום מפרטים אחידים ובין תקופת תוקף רישיונות העסק.

הוראות הנוגעות למפרטים אחידים בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים

תיקון 34 לחוק, הביא לעולם את רעיון  "הרישוי הדיפרנציאלי", לפיו לעסקים, ברמת מורכבות פשוטה או בינונית, יהיה הליך רישוי קצר ופשוט (רישוי על יסוד תצהיר המפורט בסעיף 6א3 לחוק, מסלול היתר מזורז א’ ומסלול היתר מזורז ב’ המפורטים בסעיף 6א1 לחוק), ואילו רישוי עסקים מורכבים יישאר בהליך הרישוי הקיים.


עם זאת, תיקון 34 לחוק, קשור בחבל הטבור לפרסום המפרטים האחידים.
לפי הוראות סעיף 43א לחוק- הליך הרישוי של עסקים שלגביהם לא פורסם מפרט אחיד יתנהל בהליך הרגיל, גם אם יכללו במסלולים המקוצרים על פי הצו.


מכאן, שגם כאשר יתפרסם צו רישוי עסקים ובו פירוט מסלולי הרישוי המקוצרים, יישומו יהיה תלוי בפרסום מפרטים אחידים לאותם פריטי רישוי.

מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יהיו תקפים רק לגבי עסקים להם פורסם "מפרט אחיד".

לוחות זמנים לפרסום מפרטים אחידים


גם המחוקק הבין כי פרסום המפרטים האחידים הינו קריטי לפתיחת השערים לקבלת רישיונות עסק בכלל ולישום רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי בפרט.
סעיף 48 לתיקון 34 קובע לוחות זמנים קפדניים לפרסום מפרטים אחידים.
עד ליום 1.1.21- יפורסמו מפרטים אחידים לעסקים המופיעים בנספח ו’ ו ז’ להחלטת הממשלה מספר 3214.
עד ליום 1.1.23- יפורסמו מפרטים אחידים לגבי יתר העסקים טעוני הרישוי.

אישור לדחיית המועדים- שר הפנים, בהסכמת השר הרלוונטי יוכל לדחות את המועדים האמורים לתקופה מצטברת של עד שנתיים.

המשמעות- על פי הוראות החוק החדשות בתקופה שבין שנתיים ל 6 שנים, החל מיום 1.1.19, חובה על כל נותני האישור לפרסם מפרטים אחידים (מלבד חריגים לגבי סוגי עסקים שכלל לא יפורסמו להם מפרטים אחידים, באישור השר הרלוונטי).

עד ליום 1.1.23, ולא יאוחר מ 1.1.25, החוק מחייב את כל נותני האישור לפרסם מפרטים אחידים לכל סוגי העסקים, למעט אלו שיקבלו פטור בחקיקה.

אם לא יפורסם מפרט אחיד במועד-
סעיף 48(ב) לתיקון 34 קובע כי לאחר חלוף המועדים האמורים לעיל, לא יוכל נותן אישור להתנות מתן רישיון או היתר או לקבוע בהם תנאים שלא נקבעו במפרט האחיד.
במידה ובתום המועדים האמורים, יפרסמו רק חלק מנותני האישור את תנאיהם, יפורסם מפרט אחיד הכולל את תנאי נותני האישור אשר השלימו את הליך אישור המפרט האחיד שלהם, ורק אותם נותני אישור יוכלו להתנות תנאים למתן אישורם לרישיון או להיתר.

בחלוף המועדים הקבועים בחוק, נותן אישור לא יהיה רשאי להתנות הסכמתו למתן רישיון עסק בתנאים שאינם מפורסמים ב"מפרטים האחידים".

בשולי הדברים
הוראות החוק המטילות "סנקציות" על גורמי הרישוי שלא יפרסמו מפרטים אחידים, כך שלא יוכלו יותר לדרוש קיום תנאים והוראות לשם מתן אישורם, גורמות לבעלי עסקים רבים, ולאנשי מקצוע העוסקים בתחום להרמת גבה ואף לחיוך ציני. בחלוף כמעט עשור לתיקון החוק משנת 2010, הקובע כי על נותני האישור לפרסם מפרטים אחידים, פורסמו  20 מפרטים אחידים בלבד, ומועד פירסום יתר המפרטים אינו ידוע בוודאות.
עם זאת- חשוב לציין כי בתיקון 34 לחוק, בפעם הראשונה, נקבעו תנאים מחמירים ליישום ההוראות הנוגעות לפרסום המפרטים האחידים, ובכך הביע המחוקק, ביחד עם גורמים מקצועים ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר את דעתם הברורה, כי אכן הושם דגש על פירסום מפרטים אלו.
ברור לכולם, שבהעדר פירסום המפרטים האחידים עגלת רישוי העסקים לא תוכל להיחלץ מהבוץ בו היא שקועה.

בן קלינגר

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי.

השירות בפריסה כלל ארצית

טל': 03-6990132

פקס: 6990134 - 03

נייד- בן קלינגר:  0523-888813

www.klinger.co.il

klinger logo

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרזכויות הפרט11/10/21231 צפיות
צו ההריסה לבנייה לא חוקית בוטל מדובר במבני מגורים שנבנו ללא היתר • השופטת כתבה כי היא מודעת לכך שההחלטה עשויה לאפשר בפועל את המשך הבנייה ההחלטה, ניתן להניח, עשויה לעורר ביקורת באשר לתוצאותיה ולהשלכותיה האפשריות בשטח – וגם לכך התייחסה השופטת: "אינני מתעלמת מן העובדה כי מדובר בבנייה בלתי חוקית שלא קיים לגביה 'אופק תכנוני' שיאפשר את אישורה ולפיכך דינה, ככל הנראה להיהרס. אינני מתעלמת גם מן העובדה כי השארת הבנייה שבוצעה בכפוף לצו ההפסקה המינהלי בלבד עלולה לאפשר את המשך הבנייה ודורשת הקצאת משאבים משמעותיים לאכיפת צו ההפסקה.

מאת: בנימין קלינגראימון אישי11/10/21225 צפיות
מתי נחוץ היתר בניה: בניה חדשה תוספות בניה הליך הוצאת היתר בניה מורכב מחמישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם. חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה וחלקם באחריות הוועדה. מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

מאת: בנימין קלינגרניהול ידע16/09/21322 צפיות
הגשת הבקשה לרישיון עסק בתל אביב- מיידע ראשוני על בעל העסק או מיופה כוחו להגיש את הבקשה המלאה (כולל המסמכים הנדרשים) למרכז שירות הלקוחות של אגף רישוי עסקים. את אגרת רישוי העסקים ניתן לשלם בעת הגשת הבקשה. הערה – בקשה ליציאת שותף מהעסק לא כרוכה בתשלום אגרה. הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית. על הבקשה לרישיון לכלול:

מאת: בנימין קלינגראקטואליה16/09/21296 צפיות
בית המשפט לעניינים מנהליים בראשל"צ הורה לאחרונה לבטל שני כתבי אישום שהוגשו נגד עברייני בנייה, בנימוק שהמדינה התעלמה מתיקון מס' 66 לחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר לסגור תיקים "קלים" בהסדר וללא מעורבות בית משפט.

מאת: בנימין קלינגראימון לאיכות חיים30/08/21386 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי19/08/21406 צפיות
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/DocLib1/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf

מאת: בנימין קלינגראקטואליה19/08/21453 צפיות
מהו רישוי הבנייה? תהליך רישוי הבנייה מלווה את הבונה משלבי תכנון הבנייה ועד לסיום הבנייה. התהליך מתבצע מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה. ועדות לתכנון ובנייה נמצאות בפריסה ארצית, לכל ישוב ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אליה הוא שייך. לרשימת הועדות והיישובים לחץ כאן תהליך רישוי הבנייה מרכב מ 5 אבני דרך מרכזיות: התקשרות עם עורך בקשה - קבלת מידע להיתר- תכנון - קבלת היתר בנייה - מהלך הביצוע האם תמיד צריך לבצע את כל תהליך הרישוי? לרוב עבודות הבנייה יש לבצע את כל תהליך הרישוי ולקבל היתר בנייה, המהווה אישור מהוועדה המקומית לכך שתכנון הבניין תואם לתוכניות המאושרות ולדרישות הוועדה. ישנן מספר עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד - פטור מהיתר. גם בפטור מהיתר הבנייה חייבת להיות בהתאם לדרישות הועדה המקומית והתוכניות המאושרות.

מאמרים נוספים בנושא פסקי דין

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןפסקי דין15/11/20906 צפיות
בג"צ דחה העתירה נגד מאחז עיבל בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ דחה בימים אלו עתירה נגד פינוי מאחז עיבל ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו"ד נועם קוריס – כותב ב THEMARKER עו"ד נועם קוריס - כותב על תביעות ייצוגיות - כותב באתר המאמרים המשפטיים נועם קוריס עו"ד העתירה הופנתה כלפי צעדים שנקטו המשיבים לפינוי העותר ממאחז שהוקם ללא היתר באזור הר

מאת: רונית אלפסיפסקי דין20/11/19881 צפיות
סווגה של פעולה, או של עסקה נקבע על פי סממנים חיצוניים ועל פי מבחנים שונים, אשר על פיהם יש וניתן לסווג את אופיה של אותה פעולה וסווגה של אותה עסקה. ברם בדרך כלל המבחנים אינם חד - חד ערכיים ויש מקרים בהם המבחנים בגין אותה פעולה מצביעים על סווג כפול. כך למשל בסווג פעולה למישור ההוני או למישור העסקי, למישור הפרטי או עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי ועוד. בעיתות כאלה מופעל מבחן על – מבחן גג והוא "מבחן הכוונה".

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין05/09/19905 צפיות
ההתיישנות גברה על השימוש בהעדרו של היתר אין שימוש שלא הותר על-פי ההיתר, קרי - אין שימוש חורג, ומשכך לא מתקיימת עבירת השימוש על-פי סעיף 204 לחוק. האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה.

מאת: רוי ורלפסקי דין25/01/19877 צפיות
אתה צריך לקחת את המקרה פגיעה אישית קל. לא משנה איך המקרה שלך הולך, לקחת מישהו למשימה על רשלנות שלהם הוא יותר מוצדק. מאמר זה נותן לך כיצד להתקרב מקרה פגיעה אישית.

מאת: רוי ורלפסקי דין17/01/19904 צפיות
האם אתה חושב על לשים את הכסף שלך לתוך השקעות נדל"ן? ראית את החברים שלך עשה רווח עם זה. אתה יכול לעשות טוב אם שמעתם על. זה רק לוקח קצת ידע. השתמש בעצות אלה כדי לקבל התחלה מוצלחת על ההשקעה.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןפסקי דין12/10/171284 צפיות
45 אלף ₪ הוצאות משפט נותרו בעינן כאשר בית המשפט העליון דחה תביעת לשון הרע בגין התיישנות לכאורה ותוך קביעה שמכתב תלונה למפכ"ל המשטרה יכול להיחשב כפניה לרשות מוסמכת, למרות אי הבהירות בנושא.

מאת: רוי ורלפסקי דין11/06/172007 צפיות
If someone promises you to improve your score by changing your factual history, even those properly reported. Negative credit information remains on your credit report for seven years.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica