חפש מאמרים:
שלום אורח
29.06.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל

עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל

מיטלטלין הינם כל נכס שאינו מקרקעין, לרבות נכסים לא מוחשיים כגון זכויות קיימות או עתידיות (למשל זכויות על פטנטים, זכויות יוצרים וכדומה).

עיקול מיטלטלין הינה פעולה משפטית כנגד הבעלים או כנגד המחזיק בנכס, ומטרתה הינה לשים את היד על הנכס נשוא העניין ובכך להגביל את יכולתו של החייב להשתמש בנכס, למנוע ממנו את האפשרות להבריח את הנכס, ולאפשר לזוכה (הנושה בהוצאה לפועל) להיפרע מהנכס בשל החוב המגיע לו מהחייב. רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מיטלטלי החייב ומכירתם או מימושם בדרך אחרת.

משציווה כך, רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לעקל את נכסי החייב הניתנים לעיקול באופן הבא:

כאשר מדובר בנכסים שהעברתם מידי החייב או המחזיק בהם לצד שלישי כלשהו טעונה רישום, רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות כי העיקול על הנכס ייעשה בדרך של רישום בלבד במסמכים המתאימים. כך למשל ניתן לעקל רכב של החייב באמצעות רישום עיקול על הרכב במשרד הרישוי.

לאחר שנרשם עקול על מיטלטלין כאמור, הממונה על הרישום לא ייעתר לבקשה לשנות או לבטל את הרישום אלא בהסכמת הזוכה (הנושה שדרש את העיקול) או על-פי צו של בית משפט או צו של רשם ההוצאה לפועל.

במידה ומנהל לשכת ההוצאה לפועל מעקל כסף מזומן, עליו להפקידו בקופת בית המשפט ולתת לחייב קבלה על כך. במידה והמעוקלים כללו ניירות ערך או שטרות, על מנהל לשכת ההוצאה לפועל למלא דוח המפרט את סוגן, מספרן הסידורי וערכן הנקוב, ולהפקידן בבנק או במקום אחר שקבע רשם ההוצאה לפועל. במידה והנכסים המעוקלים נושאים ריבית או פירות אחרים, ייחשבו גם הם למעוקלים, בתוקף אותו צו עיקול.

מיטלטלין שלא ניתן לעקל

 חוק ההוצאה לפעל מונה רשימת מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול כגון: צורכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו, מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות, כלי אוכל, כלי מטבח וכלי בית אחרים שמהווים צרכים חיוניים של החייב ושל בני משפחתו הגרים עמו.

בנוסף, לא ניתן לעקל תשמישי קדושה של החייב או בני משפחתו הגרים עמו. וכן כלים, מכשירים, מכונות, ומיטלטלין אחרים, וכן בעלי חיים שבלעדיהם אין החייב יכול לקיים מקצועו, משלח ידו או עבודתו שהם מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו, ובלבד שהשווי שלהם אינו עולה על 200 ₪ ואם מדובר במכונות אינו עולה על 500 ₪.

בנוסף, לא ניתן לעקל כלים, מכשירים, מכונות ובעלי חיים השייכים לנכה ונחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו, ולא ניתן לעקל חיות מחמד.

ראוי לציין כי הפטור מעיקול, לא יחול על עיקולים בגין חוב שנתחייב בו החייב ברכישת המיטלטלין שעיקולם נדרש.

בנובמבר 2008 פורסם התיקון ה-29 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז 1967, בתיקון נקבע כי בנוסף לכל האמור לעיל, החייב זכאי להמשיך ולהחזיק בידיו לפי בחירתו אחד מאלה: מחשב או טלביזיה או טלפון/ נייד או מכונת כביסה. כמו כן, התיקון לחוק הסמיך את רשם ההוצאה לפועל לקבוע מיוזמתו או לפי בקשת החייב כי אין לעקל מיטלטלין, אשר רשם ההוצאה לפועל סבור כי התמורה הצפויה ממכירתם, אינה מצדיקה את הפגיעה בחייב ו/או בבני משפחתו הגרים עמו.

אופן ביצוע העיקולים

כאמור, במידה שרשם ההוצאה לפועל נתן צו עיקול, הצו מסמיך את מנהל לשכת ההוצאה לפועל להיכנס לחצרים של החייב, שבהם נמצאים או עשויים להימצא מיטלטלי החייב, ולעקלם. כמו כן רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב, ולעקל את מיטלטלי החייב הנמצאים בהם, וזאת בתנאי שלפני כן, ימסור למחזיק בחצרים אלו הודעה על צו העיקול שבידיו, ועל כוונתו להיכנס לחצרים לשם ביצוע הצו (במקרים מסויימים בהם הזוכה סבור כי מתן הודעה מוקדמת עלול לסכל את העיקול, הוא יכול לבקש מרשם ההוצאה לפועל להטיל עיקול בחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב ללא מתן הודעה מוקדמת, ורשם ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשה).

לאחר הטלת העיקול רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל להוציא את המיטלטלין המעוקלים ממקום הימצאם, או להשאירם במקום הימצאם (כאשר יש למנהל לשכת ההוצאה לפועל ספק סביר לגבי הבעלות במיטלטלין, הוא לא יוציא אותם אלא בהוראה של רשם ההוצאה לפועל). לשם ביצוע העיקול מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי להתגבר על כל התנגדות לביצוע ההליך ואף לפרוץ למבנים לשם ביצוע הצו.

העמדת נאמן על המיטלטלין המעוקלים

מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי להעמיד אדם שהסכים לכך, להיות נאמן על המיטלטלין המעוקלים. הנאמן יהיה אחראי לשמור על המיטלטלין המעוקלים, ואם מדובר בבעלי-חיים- גם על הזנתם, ולמסור את המיטלטלין למנהל לשכת ההוצאה לפועל באופן במקום ובמועד שיורה לו על כך. (כעיקרון ניתן להטיל גם על החייב עצמו להיות נאמן על המיטלטלין ואפילו בניגוד לרצונו, אך הוא לא יהיה זכאי לשכר על כך). במידה והנאמן לא ימלא חובה מחובותיו ללא הצדק סביר, רשם ההוצאה לפועל רשאי לחייב את הנאמן לשלם את החוב הפסוק של החייב או את שווי המיטלטלין שהופקדו למשמרתו, לפי הנמוך.

במידה וערב העיקול היו המיטלטלין המעוקלים בשימושו של הנאמן, הוא רשאי להמשיך ולעשות בהם שימוש סביר. ואם היו המיטלטלין בשימוש החייב או בני משפחתו הגרים עמו, הנאמן רשאי לאפשר להם להמשיך להשתמש במיטלטלין בכפוף להוראות שייתן רשם ההוצאה לפועל.

מכירת המעוקלים

אם חלפו 14 יום, מיום עיקולם של המיטלטלין, והחייב טרם שילם את חובו, רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על מכירת המיטלטלין המעוקלים. במידה ומדובר בנכסים "פסידים" (כלומר נכסים שעלולים להתקלקל) רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל למכור אותם מייד (מבלי להמתין 14 יום).

אדם שעלול להיפגע מהמכירה יכול לבקש להשהות את המכירה, ורשם ההוצאה לפועל או בית המשפט רשאים לצוות על השהיית המכירה. צו להשהיית המכירה יפקע תוך 7 ימים, אם המבקש לא הפקיד בידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל ערבון לכיסוי הוצאות שמירת המעוקלים ירידת ערכם ואחסונם.

ככלל המיטלטלין המעוקלים ימכרו באמצעות מכרז (במקרים מסויימים ניתן למכור את המעוקלים במכירה פומבית או בדרך אחרת). כל המעוניין יגיש הצעה במעטפה סגורה ובצירוף ערובה של 10% מגובה הצעתו. ועדת המכירות תבחר בהצעה הגבוהה ביותר, בתנאי שאינה נופלת מסכום השומה שנקבעה לעניין זה. במידה והיא נמוכה מגובה השומה, יוצאו המיטלטלין למכירה חוזרת שוב ושוב, אך בפעם השלישית ימכרו המיטלטלין למרבה במחיר, גם אם הצעתו נופלת מסכום השומה. הקונה שהצעתו אושרה ישלם את מלוא הסכום (ה- 90% הנוספים) תוך 7 ימים ולאחר מכן המיטלטלין ימסרו לידיו.

·         כותב המאמר עו"ד אבירם גולדשטיין, בעל תואר שני במשפטים (LL.M) מאוניברסיטת בר אילן. עוסק בתחום האזרחי-מסחרי על גווניו השונים ומתמקד בליווי של חברות ועסקים לרבות התחומים: דיני תאגידים, סוגיות מיסוי, מקרקעין, הוצאה לפועל, דיני עבודה ותובענות כספיות.

·         אין בתוכן האמור משום המלצה, חוות דעת משפטית, ייעוץ משפטי  או תחליף לייעוץ משפטי; כמו כן אין התוכן הנ"ל מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, ו/או ממצה. והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

ליצירת קשר חייגו: 03-5616671 או כנסו לאתר: www.law.ag.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 

·    אין בתוכן האמור משום המלצה, חוות דעת משפטית, ייעוץ משפטי  או תחליף לייעוץ משפטי; כמו כן אין התוכן הנ"ל מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, ו/או ממצה. והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

 

·    עו"ד אבירם גולדשטיין, בעל תואר שני במשפטים (LL.M) מאוניברסיטת בר אילן. עוסק בתחום האזרחי-מסחרי על גווניו השונים ומתמקד בליווי של חברות ועסקים לרבות התחומים: דיני תאגידים, סוגיות מיסוי, מקרקעין, הוצאה לפועל, דיני עבודה ותובענות כספיות, ירושות וצוואות

ליצירת קשר חייגו: 077-4510082 או כנסו לאתר: www.law.ag.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבירם גולדשטיין עו"ד

מאת: אבירם גולדשטיין עו"דדיני תאגידים03/05/1114959 צפיות
בחלקו הראשון של המאמר ראינו כי חברה פרטית רשאית לבחור לעצמה את מבנה ההון המתאים לצרכיה. הובהר כי לחברה יכול שיהיו מניות, איגרות חוב, או ניירות ערך אחרים, שלכל אחד מהם זכויות שונות. באופן לפיו לחברה יכולות להיות מניות בעלות זכויות שונות ומגוונות. החוק מעניק ליזמים את האפשרות להתאים את החברה לצורכיהם השונים באמצעות עיצוב מבנה המניות והרכבן בהתאם לרצונם של בעלי המניות. בחלק זה של המאמר נציג את סוגי המניות השונים הקיימים בשוק תוך סקירת הזכויות המוענקות למחזיקים בסוגי המניות השונים.

מאת: אבירם גולדשטיין עו"דדיני תאגידים03/05/115560 צפיות
חוק החברות מגדיר "מניה" כאגד של זכויות בחברה הנקבעות בדין ובתקנון. המניה היא למעשה יחידת השקעה שרוכש המשקיע בחברה, ומהווה חלק מסויים מהון המניות של החברה. המניה מקנה זכות בהון החברה שהנפיקה אותה, ומהווה נכס שניתן לקנייה, מכירה, הורשה, שעבוד והעברה.

מאת: אבירם גולדשטיין עו"דחוק ומשפט - כללי03/05/113490 צפיות
מהו הליך פשיטת הרגל? מהם יתרונותיו וכיצד הוא מתנהל? עו"ד אבירם א. גולדשטיין מסביר. כאשר אדם חייב כספים ואין לו סיכוי סביר לפרוע את חובותיו, בהתקיימם של תנאים מסויימים, ניתן לפנות להליך של פשיטת רגל. המטרה של הליך פשיטת הרגל היא לקבץ את כל נכסיו של אותו חייב הפושט את הרגל, למכור אותם ולחלק את התמורה בין הנושים להם הוא חייב כספים, באופן כזה שכל ההליך לא ייקח יותר מדי זמן ולא יעלה יותר מדי כסף.

מאת: אבירם גולדשטיין עו"דדיני עבודה03/05/113905 צפיות
לאחרונה לאור המשבר הכלכלי הכלל עולמי שלא פסח על ישראל, חברות רבות קרסו החלו הליכי פירוק ועובדים רבים מצאו עצמם במצב של חוסר וודאות בסיטואציות בהן פוטרו ללא כל הודעה מוקדמת מבלי שזכו לקבל את שכר עבודתם, דמי הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין, פדיון חופשה וכיו"ב. פעמים רבות החברה המעסיקה נמצאת בקשיים גדולים, קופת החברה ריקה, ובד"כ לחברה ישנם נושים רבים מלבד עובדיה אשר אף הם מנהלים כנגדה הליכי גבייה והליכים משפטיים שונים. החברה, שאין ביכולתה כל אפשרות לשלם את כל חובותיה, מגיעה למצב של "חדלות פרעון". במצב של חדלות פרעון, יכולים החברה עצמה, נושיה או עובדיה ליזום הליך של פרוק. במסגרת פרוק החברה, יחולקו נכסי החברה לכלל הנושים, בהתאם לסדר הנשייה כפי שיפורט בהמשך רשימה זו.

מאת: אבירם גולדשטיין עו"דחוק ומשפט - כללי03/05/113189 צפיות
לעיתים אדם מוצא עצמו חייב כספים למספר נושים, כאשר רבים מהם פועלים נגדו באמצעות ההוצאה לפועל, פעמים רבות החייב מוצא עצמו במצוקה קשה ללא יכולת לפרוע את כל חובותיו בו זמנית. עבור אותו חייב אשר מעוניין באמת ובתמים להסדיר את כל חובותיו, הדבר כמעט בלתי אפשרי, שכן בכל רגע הוא נתון ללחצים נפרדים מצד כל אחד מנושיו. בכדי להקל על מצוקתו של החייב ובכדי לאפשר לו להסדיר את חובותיו באופן מסודר ותקין, קיים בהוצאה לפועל מנגנון של "איחוד תיקים", מנגנון זה מאפשר לחייב לשלם לכל נושיו במרוכז, בהתאם ליכולתו האמיתית ובהתאם לתוכנית תשלומים אשר תתפרס על פני פרק זמן סביר.

מאמרים נוספים בנושא ייעוץ משפטי

מאת: בנימין קלינגרייעוץ משפטי13/07/20669 צפיות
בית המשפט זיכה בעל חברה אשר אשר השכירה נכס למכון קוסמטיקה ללא היתר. אף שיש לה כמה בעלי מניות, רק נגד אחד מהם נפתחו הליכים. בבית המשפט נחשף קשר חברי בין מפקח בעירייה לבין אחד מבעלי המניות. באשר לאכיפה בררנית והגנה מן הצדק קבע השופט כי מדובר באחד מאותם מקרים חריגים ונדירים המצדיקים את קבלת הטענה.

מאת: עו"ד אברהם זאדה הרפזייעוץ משפטי11/04/20797 צפיות
הגשתם בקשה להיתר בניה וקיבלתם סירוב? התקבלה החלטה בעניינכם ללא שנתנה לכם האפשרות לטעון את טענתכם? לא העניקו לכם הזדמנות לטעון את טענותיכם? מה ניתן לעשות במקרים כאלה ומהם זכויותיו של האזרח בפני הרשות ומהם חובותיה של הרשות?

מאת: tiloniייעוץ משפטי11/06/19929 צפיות
ישנם מקרים רבים בהם נגרמים לאנשים תמימים נזקי רכוש עקב רשלנות או אשמת צד שלישי. אלו נזקים שביכולתם להיגרם לדירה, לרכב, לעסק ולרכוש אחר, בדרכים שונות. אלו נזקים שעשויים להתרחש עקב אירועי שריפה, שיטפון, נזילות, שריפה, פריצה, אסונות טבע, ליקוי בניה ואחרים.

מאת: רוי ורלייעוץ משפטי25/01/19977 צפיות
זו הסיבה מדוע יש צורך ייתכן שתצטרך עזרה. המאמר להלן מספק עצות מצוינות כדי לעזור לך לנצח במקרה שלך פגיעה אישית.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןייעוץ משפטי24/06/172517 צפיות
רלה הגישה לתיק ההוצאה לפועל בקשה בטענת פרעתי וטענה בין היתר שנגבו ממנה סכומים עודפים ומופרזים שכלל לא היו צריכים להיגבות ובאופן מפתיע (או שלא) טענתה התקבלה ולאחר חישוב הסכומים שנגבו ביתר במהלך השנים, יצא דווקא שהבנק פתאום חייב לה מיליונים של שקלים.

מאת: אופירייעוץ משפטי02/09/161717 צפיות
לנוטריון יש מגוון תפקידים. בין היתר הוא צריך לאשר ולאמת מגוון מסמכים, ולו על מנת שאלו יהיו קבילים להוות ראיות בבית המשפט- אם בארץ ואם בחו"ל.

מאת: אופירייעוץ משפטי01/08/161406 צפיות
לנוטריון תפקיד משפטי חשוב במערכת המשפט הבינלאומי. סימוכין לכך, ניתן לראות עוד מתקופות קדומות, והחל משנות ה 70 הוקמה במדינת ישראל חוקת נוטריונים, תחת משרד המשפטים הממשלתי. לנוטריון יכולת לתת אישור משפטי בעל תוקף בינלאומי בכל הקשור לאישורי מסמכים ותרגומי מסמכים, אישורי תעודות, אימותי חתימה ואישורי חיים. לכל אישור שכזה תקיפות בינלאומית המאפשרת הבאת ראייה במידת הצורך במערכות מקבילות שמעבר לים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica