חפש מאמרים:
שלום אורח
05.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

לנצח את המציאות, לנצח את עצמך, לצאת צודק, מריבות עם המציאות, מלחמה עם המציאות, קרב עם המציאות, להיכנע למציאות, לנצח את האמת, שלום עם המציאות, ללמוד מו

לנצח את המציאות,לנצח את עצמך, לצאת צודק, מריבות עם המציאות, מלחמה עם המציאות, קרב עם המציאות,להיכנע למציאות, לנצח את האמת, שלום עם המציאות, ללמוד מודעותעצמית

אליעד: שאלה -בוויכוח מה עדיף, להיות צודק, טועה או שזה לא משנה?

התשובה שתלויבאיזה ויכוח.

ובאיזה ויכוחגם אם אתה צודק, זה לא עוזר לך? שגם אם אתה חושב שאתה צודק או שאתה באמת צודק, זהלא עוזר לך? באיזה ויכוח גם אם אתה צודק, אתה בבעיה?

אדם משיב:בוויכוח עם המציאות.

אליעד: נכון,עם המציאות. בכל הוויכוחים אתה יכול להגיד אני צודק, אתה צודק אבל יש ויכוח אחד שלאמשנה אם אתה צודק, אתה בבעיה. יש מציאות, קורה משהו ואתה יכול או איכשהו לנצח אותהאו להניף דגל לבן. אבל אם אתה אומר - אני צודק, אז בסדר אתה צודק, אז מה.

לבן אדם קוריםדברים ואז הוא חושב מי צודק, אני או המציאות? זה כן מגיע לי, זה לא מגיע לי, לךלבית משפט, שים פתק בכותל. מה זה משנה אם מגיע לך או לא?

יש מציאותואתה צריך או למצוא את הדרך לשנות אותה או לקבל אותה.

זה סוג שלויכוח שגם אם אתה מנצח בו, אתה מפסיד. גם אם אתה יכול "להוכיח" שאתה צודק, אתה בכלמקרה מפסיד.

לפעמים אדם רבעם המציאות וחושב שהוא צודק. באמת? את מי אתה מעניש?

בכך שאתה חושבשאתה צודק, אתה מעניש את עצמך. עדיף להגיד שאתה טועה והמציאות צודקת, מאשר להגידשאתה צודק.

יש אמת, מההאמת זה כבר שאלה אחרת אבל יש אמת. ולמה אדם רחוק מהאמת? באופן יחסי ובהנחה שהוארחוק ויש הבדל... בגלל שהוא אומר שהאמת הזו לא צודקת.

אוקי, תישארצודק אבל אתה רחוק מהאמת.

אם אדם היהאומר לאמת, למציאות, "מה שאת אומרת את צודקת ומה שאני חושב אני טועה", אם הוא היהמתבטל בפני האמת, אז ממילא היו לו חיים טובים, הכל מושלם. אין שום שאלה, שום בעיה,הכל בסדר. איפה מתחילה הבעיה? כשאדם אומר - מה פתאום, שאני אגיד שאני טועה והיאתמיד צודקת?

אוקי, תישארצודק. תשחק אותה ותגיד שאתה צודק וכולי, אבל בינתיים רע לך.

בן אדם מתלונןלמה אין לי ולמה יש לי ולמה אין לי, אבל מה האמת? האמת היא שאין הבדל אם יש לך אואין לך.

"מה פתאום איןהבדל, אתה לא תגיד לי שאין הבדל, יש".

אתה צודק, ישהבדל ותמשיך להסתבך עם עצמך.

אבל אם הואיגיד לעצמו מה האמת? - האמת היא שהוא לא יודע כלום.

אין הבדל, כיהוא לא יודע שיש הבדל.

אז אם תודהבאמת, לא תהיה לך שאלה אבל אם אתה לא מודה, אתה בבעיה.

אז הוא אומר"אבל למה שאני אגיד שזאת האמת, זה לא צודק, זה לא נכון". אתה צודק, הכל נכון, אתהחכם, הכל בסדר אבל תסבול.

אדם שואל אתאליעד: אני יכול לומר, בשלב ביניים, שאני לא יודע אם יש או אין הבדל?

אליעד משיב:אם אתה לא יודע גם אין בעיה, הבעיה היא כשאתה אומר - אני יודע שזה לא בסדר. אנייודע שהמציאות לא בסדר...

באמת? איך אתהיודע שהמציאות לא בסדר?

"אני יודע כיככה וככה וככה".

ומי אמר שמהשאתה יודע נכון?

"אניאמרתי".

ומי אמר שמהשאתה אומר נכון? אף אחד.

"כולם אומריםאת זה"

אז מה אם כולםאומרים? מי אמר שהם צודקים? ומי אמר שכולם אומרים? ואם כולם אומרים, מי אמר שאםאומרים זה משנה?

אני בא להסבירלכם שלפעמים אתה יוצא צודק בוויכוח אבל אתה צריך לבדוק מול מי אתה מתווכח, כילפעמים עדיף לך לצאת טועה ולא צודק. לדוגמה בוויכוח מול המציאות, עדיף שתחשוב שאתהטועה ולא שתחשוב שאתה צודק.

אם תחשוב שאתהטועה, אולי תגיד למציאות את צודקת ואז תהיה צדיק, כי מבחינתך הכל בסדר.

אבל אם אתהאומר "לא, אני הצודק" - אז אתה בבעיה.

הרצון לצאתצודק - הוא בעייתי כשהוא מגיע מול המציאות או מול האמת. כשאתה לא מוכן להודותולהתחבר לאמת, אתה בקונפליקט. אם אתה נלחם במציאות, זה לא משנה כמה אתה צודק, אתהבבעיה. ולא משנה כמה אנשים תומכים בך, אתה בבעיה. ולא משנה אם כולם אומרים שאתהצודק, אתה בבעיה.

למה? כיהמציאות לא מעניין אותה אם אתה צודק או לא. ולא אכפת לה מה אתה חושב או מה כולםחושבים. לא אכפת לה מה אתה מרגיש ולא משנה לה מה אתה מאמין.

לא משנה, זאתהמציאות.

היא עושה מהשהיא רוצה. או מה שהיא רוצה, או קורה מה שקורה.

זה לא מענייןאותה בכלל אם אתה צודק או מה אתה חושב, זה המציאות. אתה יכול רק להשלים עם זה אולחסל את זה.

מה ההפךהמוחלט של מה שאני אומר?

לדוגמה, אםהיית נלחם עם המציאות והיית בטוח ב100% שאתה צודק, כל כך בטוח עד שלא היית יכוללחשוב שזה לא ככה, נגיד, אז לא היית יכול לחשוב שהמציאות לא חושבת ככה ואז כלהמציאות הייתה מתהפכת או שאתה היית נעלם, נגיד. הייתה נגמרת המלחמה.

אבל בד"ככשאתה אומר שאתה צודק, אתה לא באמת חושב שאתה ב100% צודק.

אז אתה סתםנלחם עם המציאות. אתה גם לא בטוח שאתה צודק וגם נלחם במציאות? אז מה יוצא לך מזה?אתה רק סובל.

אדם שואל:כשאומרים את המילה מציאות, זה כולל את כל בני האדם, כל החיות, זאת אומרת כל דברשאני מתווכח איתו הוא המציאות?

אליעד: נכון.מציאות זה מה שמצוי, מה שקורה לך זה המציאות.

אדם אומר:המעניין זה שגם אתה זה המציאות. המציאות גם עושה אותך שתתווכח איתה.

אליעד: שמתםלב למניפולציה שהוא עשה? באיזה מילה? - "המעניין זה ש.."

אתה מתכווןלומר מה שמעניין אותך.

סתם שתשים לבלא שזה לא בסדר. אם אתה רוצה שכולם יקשיבו, תגיד "המעניין" כי אז אולי יגידו מהמעניין, כי אם תגיד "מעניין אותי" - זה מעניין אותו אולי זה לא יעניין אותי - זה מהשעשית רק תשים לב שעשית, אני שמתי לב.

אוקי, אז מהאתה אומר שמעניין אותך?

האדם משיב:אני מתווכח עם המציאות אבל המציאות עושה את זה שאני אתווכח איתה.

אליעד: השאלהאם אתה חווה את זה שהיא מתווכחת עם עצמה, כי אם זה היא מתווכחת עם עצמה אז לך לאאכפת.

האדם: בגלל זהאמרתי שזה מעניין.

אליעד: אם אתהחווה שהיא מתווכחת עם עצמה, ממילא לא אכפת לך יותר, אתה לא צד בעניין.

האדם: זה לאאני, זה המציאות בכלל.

אליעד: נכון,אבל מצד שני, אם אתה אומר זה לא אני זה היא, אז ממילא כבר אין אני. אז זה בעצם אנימתווכח עם עצמי בכלל. זה לא היא מתווכחת עם עצמה, זה אני מתווכח עם עצמי.

האדם: בגלל זהגם אם אני אלך עם ה"צודק" עד הסוף, אז אני בעצם משפיע על המציאות...

אליעד: השאלהמה זה עד הסוף.

האדם: עד הסוףזה אומר שאני מתחבר למקום שמה שמהווה אותי, המציאות עצמה, היא זו שעושה את הויכוחמול עצמה והיא רוצה להיות צודקת.

אליעד: השאלהאם המציאות מתווכחת עם עצמה? או שרק אתה חווה את זה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצ'ר, יועץ פילוסופי, מכירות, מלחמה, למידה,ללמוד מודעות, לצאת צודק, מאמן עסקי, אימון עיסקי, מאמן אישי ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19426 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191424 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172003 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171983 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161438 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161129 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161293 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica